Van:A.C. Greijn [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Verzonden:woensdag 22 oktober 2014 13:00
Aan:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Onderwerp:Polderkinderen eindelijk naar Tweede Kamer, gaat u mee?

Lieve sympathisanten,

Het is zover: op dinsdag 28 oktober om 13.30 uur zullen  de Polderkinderen  eindelijk de intussen ruim 41.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer gaan overhandigen.

U als sympathisant bent  van harte welkom bij het aanbieden van dit burgerinitiatief, een burgerinitiatief waaraan ook u uw steentje, in wat voor vorm dan ook,  heeft bijgedragen.  Wilt u hierbij aanwezig zijn meld u zich dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 26 oktober 18.00 uur, aan via e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of via 010-7616455.

Namens de Polderkinderen

Ab Greijn

010-7616455

Dhr van Melle berichtte ons:
Bijgevoegd ontvangt u een kopie van een brief aan de Vaste Kamercommissie EZ betreffende
voorlandecotopenkaarten van de Westerschelde.
Die kaarten staan op de agenda van het Algemeen Overleg op 2 oktober.
Met deze brief maken wij de Tweede Kamer attent op een rapport van Arcadis van 17 april 2014, dat geschreven is in opdracht van de VNSC, waaruit te concluderen valt dat de uitspraken die de Staatssecretaris over laagdynamische ecotopen gedaan heeft achterhaald zijn en dat het sinds 1996, na twee vaargeulverruimingen, goed gaat met de Westerschelde.
Schor en pioniersvegetatie zijn maar liefst met 449 hectare toegenomen. En de voor ecologie belangrijke laagdynamische ecotopen is met 181 hectare toegenomen.
De Staatssecretaris heeft de Kamer niet van dit rapport op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groet,
Leendert van Melle

Brief-cieEZ-ecotopenkaarten.13-9-2014.def_1.pdf

Kort commentaar:

Habitat H1330A (Schor buitendijks) is in de Westerschelde in 16 jaar uitgebreid met 351 hectare en habitat H1310A (Pioniersbegroeiing met zeekraal) is in de Westerschelde gegroeid met 98 hectare. Bij elkaar 449 hectare. (Hedigepolder 300ha)
Arcadis verwacht dat deze toename in schor blijvend zal zijn!
Kennelijk is de dynamiek in de Westerschelde, in combinatie met strategisch storten, in staat om te anticiperen op twee verdiepingen.
Daar is dus geen ontpoldering voor nodig.

ONTPOLDEREN NOOITStichting “Red onze Polders”   Secretariaat Eendragtweg 12   4543 PL Zaamslag 
Tel 0115 431718 / 06 54362376

Beste Lezers van de Nieuwsbrief “Red onze Polders”.
Wij vragen uw aandacht voor de uitnodiging van een bijzonder congres over de toekomstmogelijkheden van De Westerschelde.
“Red onze Polders” zal een bijdrage leveren, want dit voorstel voorziet in het behoud van onze polders. Zeer interessant om te horen wat plannenmakers in petto hebben! Wenst u deel te nemen aan dit congres, dan kunt u zich opgeven via de website  www.escgoes.nl/congressen
                             
Groots waterbouwkundig congres ‘Bouwen in Water’ – Neeltje Jans.
De kosten voor deze dag incl. lunch en consumpties bedragen voor de sympathisanten
van “Red onze Polders” € 40,00.

Op 2 Oktober 2014: 
De congresaccommodatie van de Neeltje Jans op de Oosterscheldekering is op 2 oktober de ontmoetingsplaats voor professionals en geïnteresseerden uit de wereld van de waterbouw. Grote internationale baggeraars, waterbouwers, ingenieursbureaus, overheid en havenschappen uit zowel Nederland als België  hebben zich reeds aangemeld. Op donderdag 2 oktober 2014 nemen zij kennis van een vooruitstrevende toekomstvisie  voor de Westerschelde, haar havens en industrieën.
Onder voorzitterschap van prof. drs. ir. J.K. Vrijling presenteren twaalf zeer gerenommeerde sprekers hun langetermijnvisie.
Zij dragen duurzame oplossingen aan voor de vele problemen die de Westerschelde in groeiende mate met zich meebrengt.
Diverse onderwerpen worden uitvoerig behandeld: Is een stormvloedkering voor de bescherming van het achterland in de toekomst onontkoombaar? Hoe gaan wij die realiseren,  financieren en inrichten? Geeft dit mogelijkheden voor een buitengaatse containeroverslaghaven met een tweede Noord-Zuidverbinding? Zijn de Scheldeverdragen nog wel van deze tijd en hoe staat het met de nautische veiligheid? Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud van de vaarwegen en de toegankelijkheid van de havens.

Wat is de status van onze zeeweringen nu en in de toekomst, rekening houdend met de stijging van de waterspiegel en de verdieping van de Westerschelde? Is ontpoldering wel noodzakelijk of juist een aantasting van bestaande en kostbare natuur? Waar liggen de kansen om economische ontwikkelingen en ecologie duurzaam te laten samengaan?

Op al deze vragen geeft het congres ‘BOUWEN IN WATER’ een antwoord. Dagvoorzitter prof. drs. ir. J.K. Vrijling  sluit het congres af met een paneldiscussie. Aansluitend is er een netwerkborrel om verder individueel met elkaar van gedachten te wisselen.

Het congres is grensoverschrijdend vanwege de belangen voor zowel de Nederlandse als Belgisch- Vlaamse Schelderegio. De belangstelling is groot te noemen. De organisatie, ESC uit Goes, adviseert u tijdig in te schrijven via de website www.escgoes.nl/congressen. Ook de laatstejaarsstudenten van de Hoge School en TU zijn van harte welkom. Zij dienen zich eveneens via voornoemde website in te schrijven.

Hoe te komen tot echt herstel Westerschelde Er is  veel gesteggel rond de natuurprojecten Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen (Oud Breskenspolder) en het Zwin. Ten onrechte wordt keer op keer aangegeven dat deze projecten leiden tot natuurherstel in de Westerschelde.
Dat is onjuist, deze projecten doen niets aan natuurherstel van de Westerschelde en werken zelfs (marginaal) averechts. De natuurlijke ontwikkeling van de Westerschelde is uit balans door menselijk handelen. Biologen en ecologen constateren een verschuiving in de natuur van ondiepe naar diepere estuariene natuur.
Juist die ondiepe natuur, met name de intergetijdnatuur, achten zij (terecht) het waardevolst.
De relevante factoren in dit proces zijn de eerste twee verdiepingsrondes, de zandwinning zowel op de Zeeschelde als op de Westerschelde, alsmede de door de Vlamingen te ruim gemaakte Zeeschelde.
Nog altijd vindt beetje bij beetje verschuiving plaats naar diepere estuariene natuur door verlies van sediment in de Westerschelde als gevolg van zandwinningen tegen natuurlijk verlies aan slib en zand vanuit de Westerschelde aan de Zeeschelde.
Dit gaat gewoon door, of de "poldernatuurprojecten" nu worden uitgevoerd of niet.
Hoe meer er in die projecten bodemafgravingen plaats vinden, des te meer zal hierdoor ook sediment aan de Westerschelde worden onttrokken door opslibbing. Dit is echter een beperkt effect.

Als de Nederlandse overheid echt iets wil doen aan 'natuurherstel' van de Westerschelde, dan zal eerst naar een situatie moeten worden gezocht waarin verdere onnatuurlijke verschuiving kan worden gestopt. De mogelijkheden om dit een halt toe te roepen zijn er. 
Allereerst dient het Rijk te stoppen met het verlenen van zandconcessies. Voorts zal Vlaanderen het jaarlijkse verlies van sediment (twee derde slib, een derde zand) aan de Zeeschelde moeten terugstorten in de Westerschelde.
Het terugstorten van slib in de Westerschelde biedt Vlaanderen beleidstechnisch grote voordelen. Maar samen uit, samen thuis: ook het zand terugstorten!

Alternatief.  In een volgende stap kunnen ter compensatie naar behoefte in de verschillende morfologische eenheden van de Westerschelde strategisch zandbuffers (zandmotors) worden aangebracht, die tot meer ondiepe estuariene natuur zullen leiden.
Wel zal er sprake zijn van een toename van 'slim' baggeren, maar dat is inherent aan de niet-natuurlijke ligging van de Antwerpse haven voor diep stekende schepen.       Dit is al in een eerder stadium als alternatief bij de toenmalige commissie-Nijpels ingediend.
Deze commissie wenste echter geen oplossingen in de Westerschelde zelf in beschouwing te nemen,
omdat deze niet zouden leiden tot uitbreiding van estuariene natuur.
De genoemde projecten voor poldernatuur ,in feite tekentafelnatuur, staan dus op zichzelf en bieden ook geen compensatie in lijn met de verschoven natuur (volstrekt andere omstandigheden).
De overheid had deze projecten niet mogen promoten onder het onjuiste voorwendsel van natuurherstel in de Westerschelde.
Verdieping en Ontpoldering zijn feitelijk vormen van zelfondermijnend gedrag.

Het meest ondoordachte plan is de 75 hectare getijde-natuur in plan Perkpolder onder regie van de provincie Zeeland.
Hier worden uiterst zeldzame I2de en /l3de-eeuwse zoete polders,ouder dan de Westerschelde, in een binnenbocht gelegen van de Westerschelde ,deels afgegraven en bewust sterk verzilt.
De verzilting zal zich niet beperken tot het plan zelf. De zeedijk wordt landinwaarts verplaatst en secundaire dijken in het plangebied verdwijnen. Daarmee wordt het adagium van meerlaagse veiligheid geweld aangedaan.
Een inrichtingsplan met afgravingen is niet duurzaam en niet zinvol vanwege de opslibbing. Deze opslibbing speelt ook bij de andere plannen.
De bescherming van het landschap met zijn natuur is verlaten voor zelf bedachte natuurprojecten.
Afgewacht moet worden in hoeverre de bedoelingen van de ontwerpers uitkomen. De natuur heeft immers haar eigen agenda. aldus een eerdere publicatie van
dhr Ir.W.B.P.M. Lases   Gepensioneerd waterbouwkundig  ingenieur

Noot vanuit het veld:
Veel inwoners van Zeeland begrijpen niet waarom er niet geluisterd wordt naar argumenten vanuit het veld bij het tot stand komen van het politiek besluit om tot ontpoldering over te gaan. Waarom zo vasthouden aan argumenten  die bij voortschrijdend inzicht blijken niet juist te zijn? En dus niet terug komen op die verkeerde beslissing?
Over de hoofden heen van de bevolking besluiten nemen die de bevolking pijnlijk raken en daarbij het wegmoffelen van inzichten en bewijsvoering die niet pasten in die besluitvorming is toch een ondergraving van de democratisch beginselen?
Als klap op de vuurpijl willen ze ons nu ook nog doen geloven dat de plannen in het Zwin tegemoet komen aan het herstel van de Westerschelde!!
Het Zwin is een aparte inham aan de Noorzee op de Belgische grens!! Het moet toch niet zotter worden!

 

Toekomstvisies over de herinrichting van de Westerschelde

"Een stormvloedkering in de Westerschelde is op termijn onontkoombaar.
De vraag is alleen nog maar wanneer en hoe"?

De tendens die men overal in de wereld waarneemt is een verschuiving van de havens naar de zee bij de toenemende scheepsgrootte.De geschiedenis leert bijvoorbeeld, dat pas na de stormvloed van 1916 het voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee werd aanvaard. Er moest dus eerst een ramp plaats vinden.

Een multifunctionele waterkering (al of niet met sluizen??) in de monding van de Westerschelde biedt groeikansen voor Vlaamse en Zeeuwse havens met een buitengaatse zeecontainerterminal met transshipment naar de kleinere zeeschepen en binnenvaart.

De zeer grote containerschepen  moeten hun vracht, gesplitst naar bestemming Antwerpen - Terneuzen - Gent - Parijs, Vlissingen, Zeebrugge, lossen op het daarvoor bestemde deel van de nieuwe terminal die in diep water aan de zee ligt zoals nu al aan de Nieuwe Maasvlakte bij Rotterdam·
Met speciale “varende transportcassettes” die in lengtes van 600 à 800 meter worden gekoppeld kunnen dan  door een sleepboot met hoge snelheid,  als een  varende trein naar de binnenlandse havens worden getransporteerd zoals Antwerpen Terneuzen, Gent Zeebrugge en Parijs.
Om deze bakken  te lossen / laden zijn geen grote ship-to-shore kranen meer nodig; dat betekent grote operationele besparingen en hoge snelheden.·
De huidige containerzeeschepen van 6.000 tot 10.000 TEU blijven desgewenst gewoon over de Westerschelde naar Antwerpen varen (al dan niet door schutsluizen, afhankelijk van de totale oplossing).
Het voordeel met betrekking tot de hele grote schepen is dat alléén die containers naar en van Antwerpen worden vervoerd die daarvoor bestemd zijn.
Gebruikelijk blijft nu nog 40 à 50% van de containers zowel op de heenreis als terug over de Westerschelde aan boord. Dus energieverspilling.
Per saldo zullen er niet minder containers naar en van Antwerpen worden getransporteerd, dan zonder Westerscheldekering het geval zou zijn.
Voor de grootste schepen betekent het een tijdwinst van 8 uur heen- en 8 uur terugvaren en nog een extra tijdwinst door snellere terminaloperations.

Een ander heel belangrijk punt in het verhaal is dat de bestaande terminals in Antwerpen gefaseerd omgebouwd kunnen worden volgens ons NGICT-systeem, waardoor op dezelfde ruimte een bijna dubbele capaciteit behaald kan worden. Daarom zal er ook in de komende 50 jaar geen behoefte bestaan om het Saeftinge dok te realiseren, hetgeen ook een enorme financiële besparing oplevert.
HET OPOFFEREN VAN KOSTBARE LANDBOUWGROND ZAL DAN OOK GEZIEN WORDEN ALS KAPITAALSVERNIETIGING EN VOLKOMEN OVERBODIG! 

ecotopenkaart-westerschelde

 

 

De inschrijving voor het congres BOUWEN IN WATER, dat op 2 oktober in de congresaccommodatie van de Neeltje Jans Oosterscheldekering zal plaatsvinden is reeds van start gegaan..!

De belangstelling voor dit unieke congres is groot! Diverse wetenschappers en bedrijven laten u kennis maken met hun toekomstvisie over de herinrichting van de Westerschelde. Kortom: waardevolle input voor beheersbare groei in en rondom het Scheldebekken!
Kijk voor meer informatie en het volledige congresprogramma op      
www.escgoes.nl/congressen 
Na afloop slotdebat en een netwerkborrel om sprekers en toehoorders van gedachten te laten wisselen.

De 40.000e handtekening is op de petitiesite geplaatst!
Vandaag  maandag 7 juli 2014 is de 40.000e handtekening een feit, ons (eerste) doel is bereikt en namens de Polderkinderen wil ik u allen ongelooflijk bedanken voor uw geweldige inzet.
Vooral dankzij uw steun, in wat voor vorm dan ook, zijn wij zover gekomen.
We gaan na het zomerreces de handtekeningen aan de Tweede Kamer aanbieden met het verzoek om het gehele plan zo snel mogelijk in de papiervernietiger te stoppen!
U bent hierbij van harte welkom. Als de datum bekend is zal ik u hier verder over informeren. Niettemin gaan we door met het inzamelen van handtekeningen.
Tot slot wens ik u namens de Polderkinderen een fijne zonnige zomer toe, mocht u onverwachts nog extra handtekeningen binnenhalen dan mag u deze altijd tot eind augustus naar mij of naar Sharona en Mariëlle de Klerk toesturen of in de bus doen. Hopelijk tot ziens,waarschijnlijk “ergens in september”, op het Binnenhof!
Met vriendelijke groet,
Namens de Polderkinderen
Ab Greijn, Kroon 72 3162VD RHOON

www.redpoldersrhoon.nl

De zitting RvS van 5 augustus a.s. is tot nader order geschrapt. Het plannen van een zitting tijdens de vakantieperiode is niet gebruikelijk.

Verder:
Sluit de overheid de ogen voor waterveiligheid?
Laat in een artikel van  "De Levende Delta" dhr. Wil Bormons weten.

De overheid was genoeg gewaarschuwd, maar na de Watersnoodramp mocht niemand zich afvragen wie er verantwoordelijk was voor de zwakke dijken en voor het gebrek aan coördinatie. Inmiddels zijn de waterschappen gefuseerd, is er een Unie van Waterschappen en een Adviescommissie Water, beschikken we over het Deltafonds en staat de Deltacommissaris aan het roer. Dat zou een veilig gevoel moeten geven, maar willen we het hoofd boven water houden, dan behoort het Deltaprogramma toch nog van koers te veranderen.  Klik op de volgende link om het hele verslag te lezen:
Sluit_de_overheid_de_ogen.doc

Wordt ook vrienden op facebook Reddepolders!

Op de hoogte blijven