ENQUETE ONDER DE ZEEUWSE BEVOLKING!
In opdracht van de politieke partij 50PLUS heeft Maurice de Hond een enquête gehouden over de
mening van Zeeuwen over de Hedwigepolder. Hierover verscheen vandaag een persbericht.
En wat blijkt:
Zeeuwen willen referendum en desnoods conflict met Brussel over de Hedwigepolder
Zeeuwen blijven tegen ontpoldering en voelen zich in de steek gelaten
Zeeuwen blijven tegenstander van het geheel of gedeeltelijk ontpoldering van de Hedwigepolder.
Ruim twee derde van alle Zeeuwen vindt dat over deze kwestie een referendum moet worden gehouden.
Een zelfde deel vindt dit onderwerp een conflict met Brussel waard.
Liefst 76% vindt dat Zeeland bij dit onderwerp door de politici in Den Haag in de steek is gelaten. 
Bijna een derde van de Zeeuwse kiezers (27%) zegt bij het stemmen op 12 september rekening
te zullen houden met de standpunten van de politieke partijen.
Ruim 60% wil dat in het toekomstige regeerakkoord opgenomen wordt dat de Hedwigepolder
niet ontpolderd wordt. Opvallend is dat ondanks deze duidelijke stellingname twee derde van
de Zeeuwen goede vrienden met België wil blijven..

Zie ook:

 

Zeeland en de Hedwigepolder.xlsx
36 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D13959aa93cfde83b%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbQr7hKWgbX-qzcP3E-N_V2ZwG3mIw" target="_blank">Weergeven   Openen als Google-spreadsheet   Downloaden  

Veel beloven, weinig geven..doet de ......in vreugde leven!

Vanaf woensdag 15 augustus komen de lijsttrekkers naar Zeeland voor een serie vraaggesprekken.
Via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan je je vragen opsturen.
De gesprekken vinden plaats in de bibliotheek te Middelburg en zijn live te volgen via www.omroepzeeland.nl en www.pcz.nl
Alle gesprekken om 16 uur worden live uitgezonden via omroep Zeeland Radio.

15 aug. 16 uur Roemer (SP)
16 aug. 11.30 uur Pechtold (D66)
20 aug. 16.uur Buma (CDA        (komt ook naar Terneuzen)
21 aug. 20.30 uur Zijlstra (VVD)
23 aug. 18.30 uur Samsom (PvdA)
27 aug. 16 uur v.d.Staay (SGP)
29 aug. 16 uur Brinkman (voorheen PVV)
01 sept. 17 uur Slob (CU)
2 sept. 16 uur Thieme (Pvd D)

Vriendelijke groeten,
Nout en Magda de Feijter

PERSBERICHT   
Juridisch goed onderbouwde brief  VAN NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
biedt mogelijkheden voor nieuwe EU-aanpak, inzake natuurherstel Westerschelde

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” zijn aangenaam verrast door de goed gedocumenteerde brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Commissie.
Hierin zitten voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe oplossingsgerichte aanpak van de huidige  Hedwige-problematiek. Deze brief bevat niet alleen een gedegen juridische onderbouwing (die synchroon loopt met de Europese regelgeving) maar kan door de geformuleerde vertrekpunten en aanpak, mits goed uitgewerkt, uiteindelijk resulteren ineen oplossing voor een goed en breed gedragen natuurherstel.

“De nieuwe regering dient in het regeringsakkoord alle mogelijkheden die het Scheldeverdrag biedt te benutten
om zo de genoemde nieuwe oplossingsgerichte aanpak mogelijk te maken.”
In de komende weken zullen met het oog op de verkiezingen van 12 september a.s. verschillende belangrijke
politici de provincie Zeeland bezoeken.
Tegen de achtergrond van deze brief van het  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal het Actiecomité
tijdens deze bijeenkomsten aan de kandidaat – Kamerleden vragen of zij zich actief willen inzetten om de
vertrekpunten uit de BZ-brief in o.a. de komende (her)onderhandelingen met Vlaanderen en de besprekingen met
Brussel actief willen steunen.
Nadere info: M. de Feijter, secr. tel 06 54367362 

 

 • PERSBERICHT.
  De Stichting “Red onze Polders” verzoekt de Europese Commissie de opgestarte inbreukprocedure te staken.
  In niet mis te verstane bewoordingen en goed onderbouwd geven de dames Flikweert en Feijter-Dekker namens hun achterban commentaar op de in gebreke stelling van Nederland door de Europese Commissie. De dames maken kachelhout van de argumentatie van de Commissie. Ze stellen aan de kaak dat in gebreke stelling nergens op gebaseerd is.
  Er is geen ijkpunt en ook geen onderzoek door de CommissieDit is ook niet mogelijk volgens het onlangs verschenen Deltaresrapport. Daarom kan er geen sprake zijn van een dringende noodzaak. Derhalve heeft de Commissie geen grondslag om Nederland in gebreke te stellen. Het indertijd tussen Nederland en de Commissie overeengekomen pakket is wel onderdeel van de monitoring en daarvan heeft de Commissie de resultaten die eind 2012 gereed zullen zijn niet afgewacht. De Commissie praat voor haar beurt en geeft ongenuanceerd haar mening
 • Geen onderbouwing door middel van eigen onderzoek, maar het volgen van rapporten uit Nederland
 • Eenzijdige benadering vanuit het gezichtspunt van natuurorganisaties.
 • De Commissie gaat voorbij aan de opmerking uit de ontwikkelingsschets 2010:  Realisatie van buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten kan de kwaliteit van het estuarium op een hoger niveau brengen, waardoor meer robuuste natuur ontstaat: natuur die tegen een stootje kan.
 • Het ecologisch rendement van ontpoldering is nooit in kaart gebracht. (Rapport Nijpels)
 • Sociale, economische, culturele, lokale en regionale factoren moeten verplicht meegewogen worden, art.2 lid 3 Habitatrichtlijn.
 • Het behalen van de instandhoudingsdoelen op redelijk korte termijn is niet haalbaar als gevolg door intensief gebruik van de haven van Antwerpen
 • De commissie plaatst ten onrechte de ingebrekestelling in het kader van het besluit om van ontpoldering af te zien.

  De Stichting “Red onze Polders” vraagt uitdrukkelijk de Commissie om te bevorderen dat een doelendocument wordt opgesteld met objectieve en meetbare doelen met de voorgeschreven inspraak van de bevolking, om in De Westerschelde de gewenste natuur  tot stand te brengen zonder ontpolderingen. De Stichting behoudt zich alle rechten voor en zal alle middelen, die rechtens geoorloofd zijn gebruiken om verdere ontpoldering in het Zeeuwse tegen houden.

De Babylonische spraakverwarring van Europa.

De brief van de EU commissie aan de Nederlandse regering betreffende het natuurherstel Middengebied in De Westerschelde roept in de provincie  Zeeland veel negatieve reacties op.
Hier vraagt men zich luidop af: Waar bemoeit de EU zich mee? Volgens de internationale regels kan EU pas een oordeel vellen na het gerealiseerde herstel. Is men bij de EU hiervan niet op de hoogte?
Het afdwingen van het ontpolderen riekt naar een éénzijdige benadering cq dogma : er zal en moet ontpolderd worden.
Ondanks het feit dat de FAO meldde dat goede landbouwgrond niet aan voedselproductie onttrokken mag worden.
Internationale organisaties spreken elkaar op dit dossier systematisch tegen
Ontpolderen brengt geen nieuwe slikken,  dit wil de  EU vanuit een ivoren toren,  maar brengt precies het tegenovergestelde: dichtgeslibde gebieden.
Dat is een korte termijn visie en totaal niet duurzaam.
Mens en dier, flora en fauna, moeten verdwijnen, allen hebben te lijden onder deze gekte van bemoeienissen van personen die geen binding hebben met deze cultuurhistorische belangrijke gebieden.
KORTOM: Een beschamende uitspraak van een EU commissaris, die ook de weg kwijt is in dit dossier.
 Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”
M. de Feijter,
Tel 06 54362376

INFORMATIEAVOND INZAKE NATUURHERSTEL DOOR STREKDAMMEN

Bij Baalhoek en bij Zeedorp komen 5 nieuwe strekdammen in de Westerschelde.
Die moeten bijdragen aan het natuurherstel voor het middengebied in de Westerschelde,
goed voor 62 ha.
Woensdagavond 30 mei is er een info avond bij camping De Zeemeeuw
Knuitershoek 3  bij Ossenisse/Zeedorp, 
Van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ieder van harte welkom
Groeten
Nout en Magda de Feijter

 

Excursie met rondleiding naar
het buitendijksnatuurherstel bij Nummer Eén.
(tussen Hoofdplaat en Breskens) 

 

Buitendijks natuurherstel is zoveel beter dan ontpolderen: 

 

Het is goedkoper,  veiliger, beter voor de volksgezondheid,
behoud van vruchtbare voedselproducerende landbouwgrond en infrastructuur,
en het voorkomen van krimp.

 

U kunt dit zelf komen bekijken op donderdag 24 mei aanstaande, aanvang 19.00 uur
Vertrek bij het gemaal van Nummer Eén.
Onze gids zal zijn Adrie Provoost, ontwerper en projectleider van dit plan van het Waterschap.
Na afloop praten we na in café “De Vriendschap” te Hoofdplaat. 

 

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” organiseert in samenwerking
met de Stichting ‘De Levende Delta” deze interessante  excursie
naar het buitendijks natuurherstel bij Nummer Eén tussen Hoofdplaat en Breskens. 

 

Belangstellenden, donateurs, iedereen is welkom.

Opgave via tel. 0115 431718  of tel  06 54362376
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Annick De Ridder  aangaande kritiek EC over alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige-polder.

 

Vragen van mevr Annick de Ridder!

Zie pdf bestand hieronder:

 

vlaamsparlm_25_okt_20113.pdf

PERSBERICHT

VOORLOPIGE REACTIE BRIEF EU OVER HET ALTERNATIEF VOOR DE HEDWIGEPOLDER VAN STAATSSECRETARIS BLEKER

Actiecomité “Red onze Polders” gaat er gevoeglijk vanuit dat staatssecretaris Bleker zijn uiterste best blijft doen om Brussel ervan te overtuigen dat zijn eigen alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige nog altijd de beste oplossing is en blijft.hedwige_1038708h

Er zijn genoeg buitendijkse mogelijkheden, waterkwaliteit Westerschelde is sterk verbeterd nu Brussel-stad zijn riolering niet meer rechtstreeks loost op de Schelde.

De partijen in de Tweede Kamer: CDA – VVD – PVV – SGP  EN SP hebben onverkort ingestemd met het alternatieve plan van Bleker om de Hedwige niet te ontpolderen!

Wij roepen hen dringend op om Bleker duidelijk te blijven steunen  en ontpolderen in het ZeeuwsVlaamse land te voorkomen. Het draagvlak hiervoor ontbreekt over de gehele linie.!!

"Namens het actiecomité “Red onze Polders”

 

Persbericht.

Het Actiecomité “Red onze Polders” vertrekt morgenochtend , donderdag 30 juni, naar Den Haag om het debat bij te wonen over ontpoldering in de Tweede Kamer
Een volle bus met Zeeuwen reist naar Den Haag om volksvertegenwoordigers, die zich keren tegen het ontpolderen, direct een riem onder het hart te steken. Tevens is het een duidelijk signaal dat de natuur- en milieugroeperingen, als het gaat om het ontpolderen, eigenlijk geen draagvlak hebben in de provincie.
Met hun aanwezigheid in de Tweede Kamer willen de Zeeuwen deze organisaties, die vaak hun acties voeren vanuit de grote steden of vanuit andere provincies waar niet wordt ontpolderd,  de wind uit de zeilen nemen.

Het bestuurlijk modieuze fenomeen "Ontpolderen" is intussen door met name de ondoorgrondelijke Haagse en provinciale politiek gedegradeerd tot een (inter)nationale prestigestrijd. Ook van deze strijd worden de bewoners van de gedupeerde polders wederom het slachtoffer. Het actiecomite wil met hun aanwezigheid in Den Haag demonstreren zodat de volksvertegenwoordigers die duidelijk afstand (willen) nemen van de modieuze ambtelijke groene grillen onvoorwaardelijk op hun steun kunnen rekenen. Het actiecomite wil ook in Den Haag pleiten voor duidelijkheid over o.a. de Hedwigepolder opdat de bewoners weer kunnen investeren in hun toekomst en er een eind komt aan de jarenlange onzekerheid die door Den Haag en Middelburg is gecreeerd.

Voor verdere informatie:
Magda de Feijter    Tel 06 54362376

Op de hoogte blijven