ecotopenkaart-westerschelde

 

 

De inschrijving voor het congres BOUWEN IN WATER, dat op 2 oktober in de congresaccommodatie van de Neeltje Jans Oosterscheldekering zal plaatsvinden is reeds van start gegaan..!

De belangstelling voor dit unieke congres is groot! Diverse wetenschappers en bedrijven laten u kennis maken met hun toekomstvisie over de herinrichting van de Westerschelde. Kortom: waardevolle input voor beheersbare groei in en rondom het Scheldebekken!
Kijk voor meer informatie en het volledige congresprogramma op      
www.escgoes.nl/congressen 
Na afloop slotdebat en een netwerkborrel om sprekers en toehoorders van gedachten te laten wisselen.

De 40.000e handtekening is op de petitiesite geplaatst!
Vandaag  maandag 7 juli 2014 is de 40.000e handtekening een feit, ons (eerste) doel is bereikt en namens de Polderkinderen wil ik u allen ongelooflijk bedanken voor uw geweldige inzet.
Vooral dankzij uw steun, in wat voor vorm dan ook, zijn wij zover gekomen.
We gaan na het zomerreces de handtekeningen aan de Tweede Kamer aanbieden met het verzoek om het gehele plan zo snel mogelijk in de papiervernietiger te stoppen!
U bent hierbij van harte welkom. Als de datum bekend is zal ik u hier verder over informeren. Niettemin gaan we door met het inzamelen van handtekeningen.
Tot slot wens ik u namens de Polderkinderen een fijne zonnige zomer toe, mocht u onverwachts nog extra handtekeningen binnenhalen dan mag u deze altijd tot eind augustus naar mij of naar Sharona en Mariëlle de Klerk toesturen of in de bus doen. Hopelijk tot ziens,waarschijnlijk “ergens in september”, op het Binnenhof!
Met vriendelijke groet,
Namens de Polderkinderen
Ab Greijn, Kroon 72 3162VD RHOON

www.redpoldersrhoon.nl

De zitting RvS van 5 augustus a.s. is tot nader order geschrapt. Het plannen van een zitting tijdens de vakantieperiode is niet gebruikelijk.

Verder:
Sluit de overheid de ogen voor waterveiligheid?
Laat in een artikel van  "De Levende Delta" dhr. Wil Bormons weten.

De overheid was genoeg gewaarschuwd, maar na de Watersnoodramp mocht niemand zich afvragen wie er verantwoordelijk was voor de zwakke dijken en voor het gebrek aan coördinatie. Inmiddels zijn de waterschappen gefuseerd, is er een Unie van Waterschappen en een Adviescommissie Water, beschikken we over het Deltafonds en staat de Deltacommissaris aan het roer. Dat zou een veilig gevoel moeten geven, maar willen we het hoofd boven water houden, dan behoort het Deltaprogramma toch nog van koers te veranderen.  Klik op de volgende link om het hele verslag te lezen:
Sluit_de_overheid_de_ogen.doc

Wordt ook vrienden op facebook Reddepolders!

                        ENQUETE ONDER DE ZEEUWSE BEVOLKING!
In opdracht van de politieke partij 50PLUS heeft Maurice de Hond een enquête gehouden over de
mening van Zeeuwen over de Hedwigepolder. Hierover verscheen vandaag een persbericht.
En wat blijkt:
Zeeuwen willen referendum en desnoods conflict met Brussel over de Hedwigepolder
Zeeuwen blijven tegen ontpoldering en voelen zich in de steek gelaten
Zeeuwen blijven tegenstander van het geheel of gedeeltelijk ontpoldering van de Hedwigepolder.
Ruim twee derde van alle Zeeuwen vindt dat over deze kwestie een referendum moet worden gehouden.
Een zelfde deel vindt dit onderwerp een conflict met Brussel waard.
Liefst 76% vindt dat Zeeland bij dit onderwerp door de politici in Den Haag in de steek is gelaten. 
Bijna een derde van de Zeeuwse kiezers (27%) zegt bij het stemmen op 12 september rekening
te zullen houden met de standpunten van de politieke partijen.
Ruim 60% wil dat in het toekomstige regeerakkoord opgenomen wordt dat de Hedwigepolder
niet ontpolderd wordt. Opvallend is dat ondanks deze duidelijke stellingname twee derde van
de Zeeuwen goede vrienden met België wil blijven..

Zie ook:

 

Zeeland en de Hedwigepolder.xlsx
36 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D13959aa93cfde83b%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbQr7hKWgbX-qzcP3E-N_V2ZwG3mIw" target="_blank">Weergeven   Openen als Google-spreadsheet   Downloaden  

Hierbij de agenda van bezoek Politici aan Zeeland

 

HdVbrief campagnekalander Zeeland TK verkiezingen 2012.pdf
427 kB   https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17f7d2c57e%26view%3Datt%26th%3D1392a4c6294c5ba1%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&;sig=AHIEtbRmrJaH-Br_9fQeW4Fs1HOj1WCQTg" target="_blank">Weergeven   Downloaden  

Veel beloven, weinig geven..doet de ......in vreugde leven!

Vanaf woensdag 15 augustus komen de lijsttrekkers naar Zeeland voor een serie vraaggesprekken.
Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je je vragen opsturen.
De gesprekken vinden plaats in de bibliotheek te Middelburg en zijn live te volgen via www.omroepzeeland.nl en www.pcz.nl
Alle gesprekken om 16 uur worden live uitgezonden via omroep Zeeland Radio.

15 aug. 16 uur Roemer (SP)
16 aug. 11.30 uur Pechtold (D66)
20 aug. 16.uur Buma (CDA        (komt ook naar Terneuzen)
21 aug. 20.30 uur Zijlstra (VVD)
23 aug. 18.30 uur Samsom (PvdA)
27 aug. 16 uur v.d.Staay (SGP)
29 aug. 16 uur Brinkman (voorheen PVV)
01 sept. 17 uur Slob (CU)
2 sept. 16 uur Thieme (Pvd D)

Vriendelijke groeten,
Nout en Magda de Feijter

PERSBERICHT   
Juridisch goed onderbouwde brief  VAN NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
biedt mogelijkheden voor nieuwe EU-aanpak, inzake natuurherstel Westerschelde

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” zijn aangenaam verrast door de goed gedocumenteerde brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Commissie.
Hierin zitten voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe oplossingsgerichte aanpak van de huidige  Hedwige-problematiek. Deze brief bevat niet alleen een gedegen juridische onderbouwing (die synchroon loopt met de Europese regelgeving) maar kan door de geformuleerde vertrekpunten en aanpak, mits goed uitgewerkt, uiteindelijk resulteren ineen oplossing voor een goed en breed gedragen natuurherstel.

“De nieuwe regering dient in het regeringsakkoord alle mogelijkheden die het Scheldeverdrag biedt te benutten
om zo de genoemde nieuwe oplossingsgerichte aanpak mogelijk te maken.”
In de komende weken zullen met het oog op de verkiezingen van 12 september a.s. verschillende belangrijke
politici de provincie Zeeland bezoeken.
Tegen de achtergrond van deze brief van het  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal het Actiecomité
tijdens deze bijeenkomsten aan de kandidaat – Kamerleden vragen of zij zich actief willen inzetten om de
vertrekpunten uit de BZ-brief in o.a. de komende (her)onderhandelingen met Vlaanderen en de besprekingen met
Brussel actief willen steunen.
Nadere info: M. de Feijter, secr. tel 06 54367362 

 

 • PERSBERICHT.
  De Stichting “Red onze Polders” verzoekt de Europese Commissie de opgestarte inbreukprocedure te staken.
  In niet mis te verstane bewoordingen en goed onderbouwd geven de dames Flikweert en Feijter-Dekker namens hun achterban commentaar op de in gebreke stelling van Nederland door de Europese Commissie. De dames maken kachelhout van de argumentatie van de Commissie. Ze stellen aan de kaak dat in gebreke stelling nergens op gebaseerd is.
  Er is geen ijkpunt en ook geen onderzoek door de CommissieDit is ook niet mogelijk volgens het onlangs verschenen Deltaresrapport. Daarom kan er geen sprake zijn van een dringende noodzaak. Derhalve heeft de Commissie geen grondslag om Nederland in gebreke te stellen. Het indertijd tussen Nederland en de Commissie overeengekomen pakket is wel onderdeel van de monitoring en daarvan heeft de Commissie de resultaten die eind 2012 gereed zullen zijn niet afgewacht. De Commissie praat voor haar beurt en geeft ongenuanceerd haar mening
 • Geen onderbouwing door middel van eigen onderzoek, maar het volgen van rapporten uit Nederland
 • Eenzijdige benadering vanuit het gezichtspunt van natuurorganisaties.
 • De Commissie gaat voorbij aan de opmerking uit de ontwikkelingsschets 2010:  Realisatie van buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten kan de kwaliteit van het estuarium op een hoger niveau brengen, waardoor meer robuuste natuur ontstaat: natuur die tegen een stootje kan.
 • Het ecologisch rendement van ontpoldering is nooit in kaart gebracht. (Rapport Nijpels)
 • Sociale, economische, culturele, lokale en regionale factoren moeten verplicht meegewogen worden, art.2 lid 3 Habitatrichtlijn.
 • Het behalen van de instandhoudingsdoelen op redelijk korte termijn is niet haalbaar als gevolg door intensief gebruik van de haven van Antwerpen
 • De commissie plaatst ten onrechte de ingebrekestelling in het kader van het besluit om van ontpoldering af te zien.

  De Stichting “Red onze Polders” vraagt uitdrukkelijk de Commissie om te bevorderen dat een doelendocument wordt opgesteld met objectieve en meetbare doelen met de voorgeschreven inspraak van de bevolking, om in De Westerschelde de gewenste natuur  tot stand te brengen zonder ontpolderingen. De Stichting behoudt zich alle rechten voor en zal alle middelen, die rechtens geoorloofd zijn gebruiken om verdere ontpoldering in het Zeeuwse tegen houden.

De Babylonische spraakverwarring van Europa.

De brief van de EU commissie aan de Nederlandse regering betreffende het natuurherstel Middengebied in De Westerschelde roept in de provincie  Zeeland veel negatieve reacties op.
Hier vraagt men zich luidop af: Waar bemoeit de EU zich mee? Volgens de internationale regels kan EU pas een oordeel vellen na het gerealiseerde herstel. Is men bij de EU hiervan niet op de hoogte?
Het afdwingen van het ontpolderen riekt naar een éénzijdige benadering cq dogma : er zal en moet ontpolderd worden.
Ondanks het feit dat de FAO meldde dat goede landbouwgrond niet aan voedselproductie onttrokken mag worden.
Internationale organisaties spreken elkaar op dit dossier systematisch tegen
Ontpolderen brengt geen nieuwe slikken,  dit wil de  EU vanuit een ivoren toren,  maar brengt precies het tegenovergestelde: dichtgeslibde gebieden.
Dat is een korte termijn visie en totaal niet duurzaam.
Mens en dier, flora en fauna, moeten verdwijnen, allen hebben te lijden onder deze gekte van bemoeienissen van personen die geen binding hebben met deze cultuurhistorische belangrijke gebieden.
KORTOM: Een beschamende uitspraak van een EU commissaris, die ook de weg kwijt is in dit dossier.
 Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”
M. de Feijter,
Tel 06 54362376