De berichtgeving over de Hedwigepolder is dikwijls eenzijdig en er worden ook  een aantal zaken weggelaten, die daardoor een ander beeld zouden geven.

Hieronder een  samenvatting van het schrijven van :Ingenieur  W.B.P.M. Lases uit Tiel. Waterbouwkundige.

Kort samengevat:
Scheldeverdragen.
De Eerste Kamer keurde  eind 2007 de verdragen enkel goed, als er een alternatief voor de Hedwigepolder gevonden zou worden. Mevr.Verburg verklaarde dat Minister-president Peters hier welwillend tegenover stond. Commissie Nijpels negeerde  alternatieven.
Verdiepingen.
De eerste grote verdiepingen vanaf 1970 gaven de grootste impact. Grote zoutwaterindringing .
Door ontpolderen ontstaat geen herstel maar alles wordt nog zouter,daar waar voorheen er zoewatercultuur was.  Antwerpen pampert de natuurbeweging om het Saeftingedok door te kunnen trekken naar de Prosper-en Hedwigepolder. De “natuur” mag dan weer opschuiven.
Vernietiging van land en de gevolgen.
De Hedwigepolder is in deze vorm een nog jonge polder. Daarvoor heette dat land de" Luijs- of  Leijspolder" en was ook een deel van de Grote Doelpolder. Het is dus altijd een hoge rug in het land geweest, zoals de Kauter in Nieuw-Namen. Ook tijdens de 80 jarige oorlog, toen Hollanders en Spanjaarden Zeeuwsch-Vlaanderen voor 80% onder water hebben  gezet, bleef dat gebied droog ( de polder KAN dus niet volstromen) .
Het is altijd ZOET geweest. Zal  dus eerst moeten worden uitgediept! (Verzilting voor het achterland)
Hoe kun je nu van HERSTEL spreken als het verandert  in bagger en slik vervuild door afwater uit steden en fabrieken??
De Hedwigepolder, zo ver landinwaarts, is in dit verband de meest ongelukkige locatie om getijden natuur te maken. Er is niets natuurlijks aan.
Het vernietigt alleen maar de bestaande natuur voor de hobby.van natuur-amateurs
De term moet dus niet zijn teruggeven aan de natuur, maar weggeven aan de zee!

Het volledig schrijven kunt u vinden op onze website onder de kop Persberichten

 

Bron: Volkskrant, 31 mei 2011.

Ook Bleker (CDA) wil z'n vingers niet branden aan de Zeeuwse land-voor-water gevoeligheden

Hedwigepolder blijft voorlopig droog staan

MARCEL VAN LIESHOUT, RON MEERHOF

DEN HAAG Het kabinet slaagt er niet in een besluit te nemen over de Zeeuwse Hedwigepolder. Na zes jaar besluiteloosheid van CDA-bewindslieden heeft ook CDA-staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, Natuur) de toegezegde termijn om te besluiten over natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde, ruimschoots overschreden.

Zie voor uitgebreid commentaar de website

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Hedwigepolder-blijft-voorlopig-droog-staan.html

EXTRA BERICHT:

01-06-2011, PZC. Ontpolderen weer op scherp. Terwijl de ZMF en het Zeeuws Landschap ontpolderen accepteren, komt de Vogelbescherming juist met nieuwe voorstellen. Zeer vreemd. (zie onderstaande link:)

De Vogelbescherming, de ZMf en de Hertogin Hedwigepolder

 

 

Nieuwe Natuur & Ontpoldering.

Zondagmiddag 22 mei is het Opendag bij het Informatiecentrum in de Prosperpolder
Het Actiecomité "Red onze Polders" roept ieder op massaal aanwezig te zijn!!!
Wij vragen U om bij ons aan te sluiten om 14.00 uur bij het toegangshek dan om gezamenlijk de INFOSTAND te bezoeken. Geef het bericht aan al onze medestanders door.
Het Actiecomité "Red Onze Polders"!

 

PERSBERICHT.

Uitnodiging voor gesprek aan alle leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland

“Red onze Polders” heeft namens alle comités tegen ontpoldering in bijgaande brief een uitnodiging gestuurd voor een gesprek over de kwesties rond het ontpolderen.

Aandachtspunten daarbij zijn:

– gedwongen worden tot onteigening

– de slechte communicatie met de overheid

– gevolgen van verzilting

– gezondheidsrisico’s door bezinken van industriële giftige afvalstoffen.

“”Red onze Polders” zal provinciale politici kritisch volgen in hun opstelling in genoemde zaken.

”Red onze Polders”  Secr. Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag Tel. 06 54362376

Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ww w.redonzepolders.nl

www.ikmaakmezorgen.nl


 

Aan de leden van de Gedeputeerde en Provinciale Staten in Zeeland.


Geachte leden,

Vrijdag 15 april jl is uw nieuwe werkperiode als lid van de Provinciale Staten begonnen. Graag willen wij als “Red onze Polders” kennis met u maken en onze zienswijze kenbaar maken. Over een aantal zaken uit uw collegeprogramma 2011-2015 willen wij graag met u van gedachten wisselen.

De zinsnede m.b.t. de Hedwigepolder onderaan blz. 16 klinkt ons als muziek in de oren. Maar wat staat ons te wachten als wij lezen over binnendijkse functieveranderingen? Wij zijn niet tegen economische ontwikkelingen, maar hebben wel kritische vragen en bezwaren over:

  • Het mogelijk inzetten van het onteigeningsinstrument en de manier waarop met bewoners, belanghebbenden en gebruikers door de provinciale overheid wordt gecommuniceerd.
  • De status van nationaal Landschap voor West Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland wordt aangetast, bij Het Zwin wordt een aangewezen natuurproject betrokken, waardoor mogelijk elders weer nieuwe natuur moet worden aangelegd.
  • Het aanwenden van miljoenen overheidsgeld, waar vooral projectontwikkelaars in Perkpolder en Waterdunen van profiteren.
Refererend aan onze brief 20 april j.l. vragen wij nogmaals uw aandacht voor de gezondheidsrisico’s die op basis van wetenschappelijk onderzoek onomkeerbaar kleven aan het ontpolderen van polders langs De Westerschelde. Zijn de opdrachten voor deze onderzoeken in dit kader wel volledig gegeven en uitgevoerd, zo vragen wij ons af.

Binnenkort zullen wij u benaderen voor een afspraak om mondeling met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,

A. de Feijter, secretaris.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht

Brief naar de Commissie van EL & I

Zaamslag, 8 april 2011.
Op 28 april a.s. vergadert de commissie EL&I in de Tweede Kamer over de plannen van het Rijk om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

De Stichting Red onze Polders heeft namens de actiecomités voor de Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen Nee, Zwin, Middengebied en Schouwen-Duiveland bijgevoegde brief naar de Commissie van EL&I verzonden en de aandacht gevraagd voor het volgende:

  • Volgens de Habitatrichtlijn kan rekening gehouden worden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard (ofwel: het ontbreken van draagvlak). Bleker heeft dit in zijn brief, die op de agenda staat, niet genoemd.
  • Zelfs de visitatiecommissie Calon vermeldt dat de grootschalige invoering van de ecologische hoofdstructuur en ontpolderen in Zeeland omstreden zijn.
  • In Engeland en Ierland zijn honderdduizenden hectares aan estuaria niet als beschermingszone aangemeld. Het unieke karakter van de Westerschelde is, Europees gezien, altijd sterk overdreven.
  • Uit door de Wob verkregen documenten uit 2004 komt de volgende opmerkelijke uitspraak van Rijkswaterstaat: “Sinds 1992 is er nauwelijks nog wat veranderd in het oppervlak van het estuarium. Met dit als referentie is de Staat van instandhouding gunstig. Indien een eerdere situatie wordt gekozen is de Staat van Instandhouding ongunstig” Men heeft destijds bewust voor ongunstig gekozen.
  • De overheid heeft nog steeds geen antwoord op het rapport van dr. C.W. Scheele over vervuiling van de te ontpolderende Hedwigepolder door PAK’s en zware metalen.

Het actiecomité zal op 28 april met een bus met actievoerders naar Den Haag gaan om het algemeen overleg bij te wonen.

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Magda de Feijter 06 54362376
Leendert van Melle. 06 16066694

 

 

Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.

Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is.
Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!

Namens actiecomité “Red onze Polders”
A.de Feijter, secretaris,

tel 0115 431718/ 06 54362376

Read more: Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

NOS-Journaal website bericht:

Natuurorganisaties: Hedwige niet per se ontpolderen

Hedwigepolder Pauline Broekema / NOS  Toegevoegd: donderdag 31 mrt 2011, 13:01

Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Daarmee willen ze een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering.

De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap zeggen dat veel andere kwesties lijden onder de discussie. Mede door zwalkend beleid van de regering is er in het algemeen een negatief beeld over natuurbehoud ontstaan, zeggen ze.

Ontpoldering was het wisselgeld voor het uitdiepen van de Westerschelde. Daar had Vlaanderen op aangedrongen. De organisaties hopen dat er nu andere plannen komen voor natuurbehoud.

 

 

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Read more: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Oproep

Kom naar de informatieve raadsvergadering over het inpassingsplan van Het Zwin, op dinsdag 19 oktober as, aanvang 19.30 uur in het Belfort te Sluis.

Het belang van de Veiligheid onvoldoende benadrukt in het rapport van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

In het ontwerp uitvoeringsprogramma nemen ecologie en natuur een te grote plaats in ten opzichte van veiligheid.

De Stichting “Red onze Polders” heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om na sluitingsdatum van de consultatieperiode op 1 juli alsnog een reactie te sturen op het ontwerp uitvoeringsprogramma 2010-2015.

 

* In het ontwerp uitvoeringsprogramma ontbreekt de concrete waterbouwkunde.

* In het ontwerp is geen melding gemaakt van het overleg met Vlaanderen, het estuarium gaat immers over grenzen heen.

* Bij plan Perkpolder en Waterdunen wordt het cultureel historisch landschap dermate aangetast, dat het karakteristieke van de streek totaal vernietigd wordt.

* De Stichting “Red onze Polders” is bezorgd over nadelige effecten door de opslibbing van verontreinigde en giftige afvalstoffen. Het bodemleven in schorren en slikken in een onder water gezette polder wordt aangetast. Dit is een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, flora en de fauna.

* De Stichting steunt het buitendijks natuurherstel van de Zeeuwse Waterschappen, waarmee natuurherstel en veiligheid gecombineerd wordt.

pdf Klik hier voor de brief aan het Programmabureau zuidwestelijke Delta

Programmabureau zuidwestelijke Delta

Op de hoogte blijven