Onderwerp: berichtgeving over de Hedwigepolder dd.21.06.2011.

Van: Ir W.B.P.M. (Wil) Lases –  Tiel – 0344-620.378.

Ir Lases schreef dit naar aanleiding van berichtgeving in het blad NRC.

De berichtgeving over de Hedwigepolder is in een aantal opzichten nogal eenzijdig en er worden een aantal zaken weggelaten, die daardoor een ander beeld zouden geven. 

Hij hoopt dat u als lezer of redacteur de tijd wil nemen om dit stuk tot u te nemen en elementen er van in uw verdere meningsvorming te gebruiken.

Scheldeverdragen. Er wordt niet vermeld , dat de Eerste Kamer in november/december 2007 de verdragen niet wilde goedkeuren, tenzij er een alternatief voor de Hedwigepolder gevonden zou worden. Na overleg met de Vlaamse m.p. Peeters kon mevr. Verburg de Eerste Kamer melden, dat deze welwillend daar tegenover stond, mits dat alternatief evenwaardig zou zijn. Onder die voorwaarde ging de Eerste Kamer accoord. Meerdere malen heeft m.p. Peeters zich in die zin uitgelaten, in weerwil van de haven van Antwerpen. Er is dus een andere politieke situatie dan het zgn. niet voldoen aan de verdragen.

De commissie Nijpels werd ingesteld. Deze voldeed niet aan de opdracht, negeerde alle mogelijkheden in de Westerschelde (dat zijn er vele) en wilde alleen onnatuurlijke oplossingen met vernietiging van relatief hooggelegen land, dat door de natuur ooit zelf gevormd is.

Mevr. Peijs heeft gelijk als zij aangeeft dat het tractaat van 1839 in wezen de vrije vaart (tolvrij) over de natuurlijke vaarweg van de Westerschelde garandeerde. Dat tractaat is aangescherpt in 1919. Het is met name het kabinet Kok geweest, dat meeging in de wens van Antwerpen om de Westerschelde aan te passen aan de mogelijkheden, die de Antwerpse haven voor zichzelf schiep. Zonder zich bewust te zijn van het zelfondermijnende en verziltende karakter voor het Zeeuwse van deze medewerking.

In de tekst van de verdragen staat het eufemistische begrip ruimte voor de rivier, terwijl het hier gaat om ruimte voor de zee. Ter hoogte van de Hedwigepolder maakt de gemiddelde Schelde afvoer slechts ruim 1% van de waterbeweging en bij Vlissingen 0,5 ‰. De zee beheerst de Westerschelde.

Verdiepingen. De eerste grote verdiepingsronde van begin 70’er jaren had de grootste impact. Die veroorzaakte een grote zoutwater indringing op de Westerschelde landinwaarts. Het veroorzaakte een belangrijk hoger zoutgehalte op het oostelijk deel van de Westerschelde met effecten naar de aanliggende polders. De tweede verdieping heeft veel minder gevolgen voor de intergetijden natuur gehad dan de 600 ha., die daar ook wel mee inverband worden gebracht. Het gaat steeds om een verschuiving in de estuariene natuur zelf. Er is per saldo geen afname aan estuariene natuur. Het land heeft er niets mee te maken.

De onderhavige derde verdieping heeft heel weinig effect en is te niet te doen door het slim terug storten van baggerspecie. Om procedures tegen deze derde verdieping door de natuurbeweging en daarmee grote vertraging te voorkomen wenste de natuurbeweging 600 ha. intergetijden natuur. Het heeft dus niets te maken met natuurherstel, wat dat ook mag zijn.

Het ligt voor de hand, die in de Westerschelde zelf te zoeken, want daar gaat het toch om.

De haven van Antwerpen i.c. Marc van Peel pampert onze natuurbeweging, omdat die hun veel werk uit handen neemt. Er leven al lang gedachten aldaar om op termijn het te realiseren getijdenhaven “Saaftingedok” bij Doel door te trekken tot in de Prosper- en Hedwigepolder. Dat is gemakkelijkst als de natuurbeweging er voor zorgt dat die grond er zo gebruiksklaar ligt. De natuur kan dan weer op schuiven. Het betreft immers dan weer maar een paar boeren en dorpen. Onze natuurbeweging helpt de haven van Antwerpen om zo goed mogelijk aan zee te komen liggen, ten koste van veel land en verzilting van het land er achter. Nijpels noemt dat veiliger, maar is zelf ondermijning. Marc van Peel speelt de rol van de vermoorde onschuld heel bekwaam en wij er steeds maar weer intuinen. Van de derde verdieping wordt een voordeel van 70 miljoen euro per jaar verwacht. De bijdrage van de Antwerpse haven aan de Vlaamse economie was in 2004 al 16 miljard euro. Die verdieping is er dus meer om statusredenen. De diepstekende schepen kunnen het best in de Vlaams/Nederlandse kusthavens worden afgehandeld. Die 70 miljoen euro wordt dan elders in hetzelfde deltagebied verdiend, waarvan Antwerpen een onderdeel is. Nu gijzelt Antwerpen zowel de Vlaamse als de Nederlandse regering.

Ontpolderen is goed voor de natuur?. De Europese wetgeving kent geen onderscheid in allerlei typen estuariene natuur. Het zijn de Nederlandse ecologen, die een tiental typen onderscheiden. Met het van Nederlandse zijde opleggen van genoemde habitattypen met streefwaarden aan soorten en aantallen, gaat het om een beeld, zoals deze ecologen het graag zouden willen zien, maar nooit zo geweest is. Ook al suggereert het stukje tekst dat in de NRC van gisteren. Wederom wordt ten onrechte aangehaald dat we anderhalve eeuw geleden een korte periode hebben gehad, waarin we meer land van de zee hebben teruggewonnen dan verspeeld.

Het hele beeld van deze jongste zeearm van Nederland is dat van almaar meer land verspelen aan de zee dan terugwinnen. De naam Westerschelde is pas in 1648 vastgelegd.

Door de militaire inundaties van de Tachtigjarige Oorlog (tot 80% van Zeeuws-Vlaanderen onder water gezet voor lange tijd, niet afgegraven) hebben we veel land definitief verspeeld, die nu die mooie natuurlijke platen van nu en het verdronken land van Saaftinge zijn. Allemaal oud polderland, zoals de platen van Valkenisse en Ossenisse. Door ons eigen handelen. Niet door de zee. Die neemt natuurlijk wat het aangeboden krijgt en zee hebben we genoeg. Zo heeft ook die mooie vaarweg naar Antwerpen vorm gekregen. Bovendien was de Westerschelde een eeuw geleden in het oostelijk deel veel zoeter, vooral boven in. De platen en schorren werd door veel zoeter water beïnvloed. Deze kenden een andere rijkdom aan soorten dan nu. Natuurherstel, wat het ook moge zijn, moet dan eerst zorgen voor de zelfde fysische omstandigheden. Er is geen vergelijk of vertaling mogelijk.

Wat relatiever en meer in natuurlijke ontwikkelingen denken zou de natuurbeweging zeer sieren. De starheid van het habitat denken en het opleggen voor soorten werkt belemmerend voor een degelijk natuurbeleid. Je kunt wel willen streven naar soorten en aantallen, die er niet zijn, als ideaal, maar dat is iets anders dan natuurherstel. Dan trek je een veel te grote broek aan. Het is de vraag of daarom geëist kan worden dat gronden worden onteigend en vernield om er eigen bedachte ecologische tuinen te maken, die niets met de natuurlijkheid van de Westerschelde zelf te maken hebben.

Het zou het NRC sieren om eens een mooie vogelrand te maken met de zovele inheemse soorten, die nu de Hedwigepolder bevolken en die formeel beschermd zijn. Zo veel meer dan alleen patrijzen. Dat is iets anders dan vogels toekennen aan een gebied dat nog gemaakt moet worden, waarvan we weten dat er een ganzendominantie ontstaat. Daarvan is al een overbevolking. Het is voor ganzen gemakkelijker bij de boeren hun kostje te zoeken dan in het hun toegewezen gebied. Zie hier de eenzijdigheid, die ik Vogelbescherming Nederland zeer kwalijk neem. Ze hebben ook niet overlegd met die vogels om a.u.b. naar dit nieuwe gebied te komen. Polderen wordt dat genoemd.

Over de gevolgen van vernietiging van de polders met hun zoetwater natuur wordt niet gerept.

Het begrip natuur wordt uiterst eenzijdig benaderd. Er wordt zoveel mogelijk verzilt, daar waar die verzilting nog nooit is geweest.

Vernietiging van land en de gevolgen. De Hedwigepolder is in deze vorm een nog jonge polder. Daarvoor was dat land de Luijs- of  Leijspolder en was ook deel van de Grote Doelpolder. Het is altijd een hoge rug in het land geweest. Ook in de tijd van de inundatie was het bewoond. Er is een onderliggende geschiedenis en veel ouder dan gesuggereerd. Het is daar altijd zoet geweest.

De term moet dus niet zijn teruggeven aan de natuur, maar weggeven aan de zee.

Het verschil tussen hoog- en laagwater aldaar is ca. 5,50 m. Om aan de wensdromen van ecologen te voldoen moet behoorlijk worden afgegraven. Die grond was door de natuur gevormd. De waardevolle kleilaag, die voor een afdekking tegen verzilting zorgt, mag Vlaanderen hebben. Hiervoor geven ze o.a. het bedrag, waarmee steeds geschermd wordt. Die klei kan voor het nieuwe Saaftingedok gebruikt worden. Door het afgraven en verwijderen van de kleilaag wordt de Hedwigepolder niet alleen voor het eerst voorzien van zout water, maar verzilt ook het grondwater naar het achterland. Door aanslibbing zal de bodem veronteinigd raken. Daar hebben de met oogkleppen op lopende ecologen geen boodschap aan.

Het getijwater in de afgegraven Hedwigepolder moet in beginsel geleverd worden door de zee. Daarmee nemen de stroomsnelheden op de Westerschelde een klein beetje toe en dus ook de erosie van de natuurlijke platen, slikken en schorren in de Westerschelde. Gaat de natuurbeweging voor wat ze zelf veroorzaken dan ook weer compensatie eisen? De Hedwigepolder, zo ver landinwaarts, is in dit verband de meest ongelukkige locatie om getijden natuur te maken. Er is niets natuurlijks aan. Het vernietigt alleen maar natuur voor de eigen hobby.


De berichtgeving over de Hedwigepolder is dikwijls eenzijdig en er worden ook  een aantal zaken weggelaten, die daardoor een ander beeld zouden geven.

Hieronder een  samenvatting van het schrijven van :Ingenieur  W.B.P.M. Lases uit Tiel. Waterbouwkundige.

Kort samengevat:
Scheldeverdragen.
De Eerste Kamer keurde  eind 2007 de verdragen enkel goed, als er een alternatief voor de Hedwigepolder gevonden zou worden. Mevr.Verburg verklaarde dat Minister-president Peters hier welwillend tegenover stond. Commissie Nijpels negeerde  alternatieven.
Verdiepingen.
De eerste grote verdiepingen vanaf 1970 gaven de grootste impact. Grote zoutwaterindringing .
Door ontpolderen ontstaat geen herstel maar alles wordt nog zouter,daar waar voorheen er zoewatercultuur was.  Antwerpen pampert de natuurbeweging om het Saeftingedok door te kunnen trekken naar de Prosper-en Hedwigepolder. De “natuur” mag dan weer opschuiven.
Vernietiging van land en de gevolgen.
De Hedwigepolder is in deze vorm een nog jonge polder. Daarvoor heette dat land de" Luijs- of  Leijspolder" en was ook een deel van de Grote Doelpolder. Het is dus altijd een hoge rug in het land geweest, zoals de Kauter in Nieuw-Namen. Ook tijdens de 80 jarige oorlog, toen Hollanders en Spanjaarden Zeeuwsch-Vlaanderen voor 80% onder water hebben  gezet, bleef dat gebied droog ( de polder KAN dus niet volstromen) .
Het is altijd ZOET geweest. Zal  dus eerst moeten worden uitgediept! (Verzilting voor het achterland)
Hoe kun je nu van HERSTEL spreken als het verandert  in bagger en slik vervuild door afwater uit steden en fabrieken??
De Hedwigepolder, zo ver landinwaarts, is in dit verband de meest ongelukkige locatie om getijden natuur te maken. Er is niets natuurlijks aan.
Het vernietigt alleen maar de bestaande natuur voor de hobby.van natuur-amateurs
De term moet dus niet zijn teruggeven aan de natuur, maar weggeven aan de zee!

Het volledig schrijven kunt u vinden op onze website onder de kop Persberichten

 

Bron: Volkskrant, 31 mei 2011.

Ook Bleker (CDA) wil z'n vingers niet branden aan de Zeeuwse land-voor-water gevoeligheden

Hedwigepolder blijft voorlopig droog staan

MARCEL VAN LIESHOUT, RON MEERHOF

DEN HAAG Het kabinet slaagt er niet in een besluit te nemen over de Zeeuwse Hedwigepolder. Na zes jaar besluiteloosheid van CDA-bewindslieden heeft ook CDA-staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, Natuur) de toegezegde termijn om te besluiten over natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde, ruimschoots overschreden.

Zie voor uitgebreid commentaar de website

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Hedwigepolder-blijft-voorlopig-droog-staan.html

EXTRA BERICHT:

01-06-2011, PZC. Ontpolderen weer op scherp. Terwijl de ZMF en het Zeeuws Landschap ontpolderen accepteren, komt de Vogelbescherming juist met nieuwe voorstellen. Zeer vreemd. (zie onderstaande link:)

De Vogelbescherming, de ZMf en de Hertogin Hedwigepolder

 

 

Nieuwe Natuur & Ontpoldering.

Zondagmiddag 22 mei is het Opendag bij het Informatiecentrum in de Prosperpolder
Het Actiecomité "Red onze Polders" roept ieder op massaal aanwezig te zijn!!!
Wij vragen U om bij ons aan te sluiten om 14.00 uur bij het toegangshek dan om gezamenlijk de INFOSTAND te bezoeken. Geef het bericht aan al onze medestanders door.
Het Actiecomité "Red Onze Polders"!

 

PERSBERICHT.

Uitnodiging voor gesprek aan alle leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland

“Red onze Polders” heeft namens alle comités tegen ontpoldering in bijgaande brief een uitnodiging gestuurd voor een gesprek over de kwesties rond het ontpolderen.

Aandachtspunten daarbij zijn:

– gedwongen worden tot onteigening

– de slechte communicatie met de overheid

– gevolgen van verzilting

– gezondheidsrisico’s door bezinken van industriële giftige afvalstoffen.

“”Red onze Polders” zal provinciale politici kritisch volgen in hun opstelling in genoemde zaken.

”Red onze Polders”  Secr. Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag Tel. 06 54362376

Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ww w.redonzepolders.nl

www.ikmaakmezorgen.nl


 

Aan de leden van de Gedeputeerde en Provinciale Staten in Zeeland.


Geachte leden,

Vrijdag 15 april jl is uw nieuwe werkperiode als lid van de Provinciale Staten begonnen. Graag willen wij als “Red onze Polders” kennis met u maken en onze zienswijze kenbaar maken. Over een aantal zaken uit uw collegeprogramma 2011-2015 willen wij graag met u van gedachten wisselen.

De zinsnede m.b.t. de Hedwigepolder onderaan blz. 16 klinkt ons als muziek in de oren. Maar wat staat ons te wachten als wij lezen over binnendijkse functieveranderingen? Wij zijn niet tegen economische ontwikkelingen, maar hebben wel kritische vragen en bezwaren over:

  • Het mogelijk inzetten van het onteigeningsinstrument en de manier waarop met bewoners, belanghebbenden en gebruikers door de provinciale overheid wordt gecommuniceerd.
  • De status van nationaal Landschap voor West Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland wordt aangetast, bij Het Zwin wordt een aangewezen natuurproject betrokken, waardoor mogelijk elders weer nieuwe natuur moet worden aangelegd.
  • Het aanwenden van miljoenen overheidsgeld, waar vooral projectontwikkelaars in Perkpolder en Waterdunen van profiteren.
Refererend aan onze brief 20 april j.l. vragen wij nogmaals uw aandacht voor de gezondheidsrisico’s die op basis van wetenschappelijk onderzoek onomkeerbaar kleven aan het ontpolderen van polders langs De Westerschelde. Zijn de opdrachten voor deze onderzoeken in dit kader wel volledig gegeven en uitgevoerd, zo vragen wij ons af.

Binnenkort zullen wij u benaderen voor een afspraak om mondeling met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,

A. de Feijter, secretaris.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht

Brief naar de Commissie van EL & I

Zaamslag, 8 april 2011.
Op 28 april a.s. vergadert de commissie EL&I in de Tweede Kamer over de plannen van het Rijk om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

De Stichting Red onze Polders heeft namens de actiecomités voor de Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen Nee, Zwin, Middengebied en Schouwen-Duiveland bijgevoegde brief naar de Commissie van EL&I verzonden en de aandacht gevraagd voor het volgende:

  • Volgens de Habitatrichtlijn kan rekening gehouden worden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard (ofwel: het ontbreken van draagvlak). Bleker heeft dit in zijn brief, die op de agenda staat, niet genoemd.
  • Zelfs de visitatiecommissie Calon vermeldt dat de grootschalige invoering van de ecologische hoofdstructuur en ontpolderen in Zeeland omstreden zijn.
  • In Engeland en Ierland zijn honderdduizenden hectares aan estuaria niet als beschermingszone aangemeld. Het unieke karakter van de Westerschelde is, Europees gezien, altijd sterk overdreven.
  • Uit door de Wob verkregen documenten uit 2004 komt de volgende opmerkelijke uitspraak van Rijkswaterstaat: “Sinds 1992 is er nauwelijks nog wat veranderd in het oppervlak van het estuarium. Met dit als referentie is de Staat van instandhouding gunstig. Indien een eerdere situatie wordt gekozen is de Staat van Instandhouding ongunstig” Men heeft destijds bewust voor ongunstig gekozen.
  • De overheid heeft nog steeds geen antwoord op het rapport van dr. C.W. Scheele over vervuiling van de te ontpolderende Hedwigepolder door PAK’s en zware metalen.

Het actiecomité zal op 28 april met een bus met actievoerders naar Den Haag gaan om het algemeen overleg bij te wonen.

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Magda de Feijter 06 54362376
Leendert van Melle. 06 16066694

 

 

Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.

Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is.
Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!

Namens actiecomité “Red onze Polders”
A.de Feijter, secretaris,

tel 0115 431718/ 06 54362376

Read more: Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

NOS-Journaal website bericht:

Natuurorganisaties: Hedwige niet per se ontpolderen

Hedwigepolder Pauline Broekema / NOS  Toegevoegd: donderdag 31 mrt 2011, 13:01

Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Daarmee willen ze een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering.

De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap zeggen dat veel andere kwesties lijden onder de discussie. Mede door zwalkend beleid van de regering is er in het algemeen een negatief beeld over natuurbehoud ontstaan, zeggen ze.

Ontpoldering was het wisselgeld voor het uitdiepen van de Westerschelde. Daar had Vlaanderen op aangedrongen. De organisaties hopen dat er nu andere plannen komen voor natuurbehoud.

 

 

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Read more: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Oproep

Kom naar de informatieve raadsvergadering over het inpassingsplan van Het Zwin, op dinsdag 19 oktober as, aanvang 19.30 uur in het Belfort te Sluis.

Op de hoogte blijven