Het belang van de Veiligheid onvoldoende benadrukt in het rapport van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

In het ontwerp uitvoeringsprogramma nemen ecologie en natuur een te grote plaats in ten opzichte van veiligheid.

De Stichting “Red onze Polders” heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om na sluitingsdatum van de consultatieperiode op 1 juli alsnog een reactie te sturen op het ontwerp uitvoeringsprogramma 2010-2015.

 

* In het ontwerp uitvoeringsprogramma ontbreekt de concrete waterbouwkunde.

* In het ontwerp is geen melding gemaakt van het overleg met Vlaanderen, het estuarium gaat immers over grenzen heen.

* Bij plan Perkpolder en Waterdunen wordt het cultureel historisch landschap dermate aangetast, dat het karakteristieke van de streek totaal vernietigd wordt.

* De Stichting “Red onze Polders” is bezorgd over nadelige effecten door de opslibbing van verontreinigde en giftige afvalstoffen. Het bodemleven in schorren en slikken in een onder water gezette polder wordt aangetast. Dit is een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, flora en de fauna.

* De Stichting steunt het buitendijks natuurherstel van de Zeeuwse Waterschappen, waarmee natuurherstel en veiligheid gecombineerd wordt.

pdf Klik hier voor de brief aan het Programmabureau zuidwestelijke Delta

Programmabureau zuidwestelijke Delta

PERSBERICHT

Actiecomité “Red onze Polders” boycot de inloop voor het kenbaar maken van de wensen voor het inpassingsplan natuurpark Hedwige-Prosperpolder op woensdag 28 april te Nieuw Namen.

Het actiecomité is van mening dat met deze inloop provocerend kenbaar wordt gemaakt door de provincie Zeeland, dat de Hertogin Hedwigepolder in bezit genomen kan worden.

Aangezien de eigenaar niet van plan is de polder te verkopen, onderhandelingen met eigenaar en pachters niet hebben plaatsgevonden, is dit buitengewoon voorbarig en onverteerbaar.

Het actiecomité vraagt dringend aan de bezoekers van deze inloop kenbaar te maken, dat zij één wens hebben:

 

DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER NIET ONTPOLDEREN

GEEN ZOUT EN VERVUILD WATER IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER !

 

Namens het actiecomité,

 

A. de Feijter, secr.

 

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Vrijdag 12 maart organiseert het actiecomité “Red onze Polders” een protest bijeenkomst op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.

Aan de statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomité zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.

Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomité roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest.

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard vertrek 11.15 uur

Aankomst Abdijplein 12.00 uur.

Deelname op eigen risico.

Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376

www.verdedigdedijken.nl

www.ikmaakmezorgen.nl

Namens het actiecomité

 

A. de Feijter, secr.

 

Wij staan hier met zijn allen bij een symbolische dijk. Een symboliek waarmee we willen aangeven, dat als de dijken worden afgraven, wij daar ook zullen zijn.

Read more: toespraak in Hulst op 1 februari 2010

Beste mensen,

Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige.

Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.

Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig.

 

  • Flyers uitdelen
  • Ontpolderlied
  • Toespraken.

 

In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien.

 

Kom en doe mee met het protest.

Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts één onderdeel van het gehele programma.

 

Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.

 

Groeten

Namens het actiecomité “Red onze Polders”

 

A. de Feijter, secr.

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

PERSBERICHT.

NIET ONTPOLDEREN.

De Raad van State heeft onomwonden vastgesteld dat het verdiepen van de Schelde geen natuurschade veroorzaakt en het verdiepen kan doorgaan. Natuurschade was het argument voor de regering om in te stemmen met ontpolderen maar dat argument verliest nu zijn waarde. Dus compenseren door ontpolderen is niet meer nodig.

Het actiecomité Red onze polders bepleit dit bij de gemeenteraadsleden in Hulst. Woensdag 20 januari aanstaande zal zij vanaf 19.00 uur voor de besloten vergadering bijgaand pamflet uitdelen aan de raadsleden.

Maandag 25 januari wordt in een voorlichtingsbijeenkomst het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder door de ambtenaren van LNV gepresenteerd.

Wij roepen u allen op deze openbare bijeenkomst in het Stadhuis bij te wonen.

Samenkomst 19.00 uur op de Markt te Hulst.


Noot voor de redactie:

Nadere informatie Willy Dobbelaer, tel 0114 313916

 

De gemeenteraad van Hulst moet beslissen over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Zij heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn.

Wij doen een dringend beroep op de raadsleden om dit besluit te handhaven.

Read more: ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

Raad Hulst kan ontpoldering onmogelijk maken

Actiecomité Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De raad moet haar aanzienlijke hindermacht gebruiken om de ontpolderingswerkzaamheden feitelijk onmogelijk te maken, zo schrijft het actiecomité in een persoonlijke brief aan alle raadsleden.

De Hulsterse gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk in duidelijke bewoordingen uitgesproken tégen ontpoldering en dit standpunt ook in een unaniem gesteunde motie vastgelegd. B en W van Hulst willen dat de raad op dit standpunt terugkomt en zich neerlegt bij het ontpolderbesluit van het Kabinet. Voor dit doel is een strikt besloten bijeenkomst belegd op woensdag 20 januari aanstaande. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) willen de raad vervolgens op 25 januari informeren over de rijksprojectenprocedure die tot de daadwerkelijke ontpoldering van de Hedwige moet leiden.

Bij het actiecomité zijn de afgelopen maand een groot aantal steunbetuigingen binnengekomen, niet alleen uit Zeeland, maar ook uit de rest van Nederland. Ook veel Vlamingen hebben laten weten dat ze achter de acties staan. De sponsoractie (het doneren van één euro op rekening 1274.13.227 is een succes.

 

Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten en acties gepland:

13 januari Retranchement, informatiebijeenkomst Zwin (Dorpshuis, 16-18 uur en 19-21 uur);

15 januari Terneuzen, inleiding door SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (Aangeenbrugschool, 19.30 uur);

20 januari Hulst lawaaioptocht (Grote Markt, aanvang 19.00 uur );

22 januari Nieuwdorp, Bijeenkomst CDA (Landlust, 16.30 uur);

 

Namens actiecomité “Red onze Polders”

A. de Feijter, secretaris.

Voor nadere info tel 0115 431718 / 06 54362376

De eerste actieweek van de kaartenactie heeft via deze website en de website van de Partij voor Zeeland al 250 steunbetuigingen opgeleverd.
Deze steunbetuigingen worden samen met de kaartenactie aan het eind aangeboden aan Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en André Rouvoet.

De steunbetuigingen komen, naast inwoners van Zeeland, ook uit Brabant, Limburg, België en zelfs uit de V.S.

Read more: Al 250 Steunbetuigingen in de eerste actieweek ontvangen

Acties gaan in het nieuwe jaar door!

Zegt het voort

We rekenen op uw medewerking.

Vrijdagmorgen 2 januari 2009 om 10.00 uur worden de eerste grote stickers geplakt op de vrachtauto's bij transportbedrijf van Houte - Openeer te Kruiningen, Nishoek 36, 4416 PE Kruiningen.   

 

Red onze Polders - Ontpolderen NEE!

 

Komt allen vrijdag naar Kruiningen om te laten zien, dat de Zeeuwen tegen ontpolderen zijn!

Read more: Steeds meer weerstand over de noodzaak van ontpolderen.

Op de hoogte blijven