Persbericht

Brief naar de Commissie van EL & I

Zaamslag, 8 april 2011.
Op 28 april a.s. vergadert de commissie EL&I in de Tweede Kamer over de plannen van het Rijk om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

De Stichting Red onze Polders heeft namens de actiecomités voor de Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen Nee, Zwin, Middengebied en Schouwen-Duiveland bijgevoegde brief naar de Commissie van EL&I verzonden en de aandacht gevraagd voor het volgende:

  • Volgens de Habitatrichtlijn kan rekening gehouden worden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard (ofwel: het ontbreken van draagvlak). Bleker heeft dit in zijn brief, die op de agenda staat, niet genoemd.
  • Zelfs de visitatiecommissie Calon vermeldt dat de grootschalige invoering van de ecologische hoofdstructuur en ontpolderen in Zeeland omstreden zijn.
  • In Engeland en Ierland zijn honderdduizenden hectares aan estuaria niet als beschermingszone aangemeld. Het unieke karakter van de Westerschelde is, Europees gezien, altijd sterk overdreven.
  • Uit door de Wob verkregen documenten uit 2004 komt de volgende opmerkelijke uitspraak van Rijkswaterstaat: “Sinds 1992 is er nauwelijks nog wat veranderd in het oppervlak van het estuarium. Met dit als referentie is de Staat van instandhouding gunstig. Indien een eerdere situatie wordt gekozen is de Staat van Instandhouding ongunstig” Men heeft destijds bewust voor ongunstig gekozen.
  • De overheid heeft nog steeds geen antwoord op het rapport van dr. C.W. Scheele over vervuiling van de te ontpolderende Hedwigepolder door PAK’s en zware metalen.

Het actiecomité zal op 28 april met een bus met actievoerders naar Den Haag gaan om het algemeen overleg bij te wonen.

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Magda de Feijter 06 54362376
Leendert van Melle. 06 16066694

 

 

Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.

Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is.
Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!

Namens actiecomité “Red onze Polders”
A.de Feijter, secretaris,

tel 0115 431718/ 06 54362376

Lees meer: Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

NOS-Journaal website bericht:

Natuurorganisaties: Hedwige niet per se ontpolderen

Hedwigepolder Pauline Broekema / NOS  Toegevoegd: donderdag 31 mrt 2011, 13:01

Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Daarmee willen ze een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering.

De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap zeggen dat veel andere kwesties lijden onder de discussie. Mede door zwalkend beleid van de regering is er in het algemeen een negatief beeld over natuurbehoud ontstaan, zeggen ze.

Ontpoldering was het wisselgeld voor het uitdiepen van de Westerschelde. Daar had Vlaanderen op aangedrongen. De organisaties hopen dat er nu andere plannen komen voor natuurbehoud.

 

 

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Lees meer: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Oproep

Kom naar de informatieve raadsvergadering over het inpassingsplan van Het Zwin, op dinsdag 19 oktober as, aanvang 19.30 uur in het Belfort te Sluis.

Het belang van de Veiligheid onvoldoende benadrukt in het rapport van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

In het ontwerp uitvoeringsprogramma nemen ecologie en natuur een te grote plaats in ten opzichte van veiligheid.

De Stichting “Red onze Polders” heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om na sluitingsdatum van de consultatieperiode op 1 juli alsnog een reactie te sturen op het ontwerp uitvoeringsprogramma 2010-2015.

 

* In het ontwerp uitvoeringsprogramma ontbreekt de concrete waterbouwkunde.

* In het ontwerp is geen melding gemaakt van het overleg met Vlaanderen, het estuarium gaat immers over grenzen heen.

* Bij plan Perkpolder en Waterdunen wordt het cultureel historisch landschap dermate aangetast, dat het karakteristieke van de streek totaal vernietigd wordt.

* De Stichting “Red onze Polders” is bezorgd over nadelige effecten door de opslibbing van verontreinigde en giftige afvalstoffen. Het bodemleven in schorren en slikken in een onder water gezette polder wordt aangetast. Dit is een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, flora en de fauna.

* De Stichting steunt het buitendijks natuurherstel van de Zeeuwse Waterschappen, waarmee natuurherstel en veiligheid gecombineerd wordt.

pdf Klik hier voor de brief aan het Programmabureau zuidwestelijke Delta

Programmabureau zuidwestelijke Delta

PERSBERICHT

Actiecomité “Red onze Polders” boycot de inloop voor het kenbaar maken van de wensen voor het inpassingsplan natuurpark Hedwige-Prosperpolder op woensdag 28 april te Nieuw Namen.

Het actiecomité is van mening dat met deze inloop provocerend kenbaar wordt gemaakt door de provincie Zeeland, dat de Hertogin Hedwigepolder in bezit genomen kan worden.

Aangezien de eigenaar niet van plan is de polder te verkopen, onderhandelingen met eigenaar en pachters niet hebben plaatsgevonden, is dit buitengewoon voorbarig en onverteerbaar.

Het actiecomité vraagt dringend aan de bezoekers van deze inloop kenbaar te maken, dat zij één wens hebben:

 

DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER NIET ONTPOLDEREN

GEEN ZOUT EN VERVUILD WATER IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER !

 

Namens het actiecomité,

 

A. de Feijter, secr.

 

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Vrijdag 12 maart organiseert het actiecomité “Red onze Polders” een protest bijeenkomst op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.

Aan de statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomité zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.

Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomité roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest.

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard vertrek 11.15 uur

Aankomst Abdijplein 12.00 uur.

Deelname op eigen risico.

Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376

www.verdedigdedijken.nl

www.ikmaakmezorgen.nl

Namens het actiecomité

 

A. de Feijter, secr.

 

Wij staan hier met zijn allen bij een symbolische dijk. Een symboliek waarmee we willen aangeven, dat als de dijken worden afgraven, wij daar ook zullen zijn.

Lees meer: toespraak in Hulst op 1 februari 2010

Beste mensen,

Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige.

Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.

Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig.

 

  • Flyers uitdelen
  • Ontpolderlied
  • Toespraken.

 

In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien.

 

Kom en doe mee met het protest.

Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts één onderdeel van het gehele programma.

 

Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.

 

Groeten

Namens het actiecomité “Red onze Polders”

 

A. de Feijter, secr.

Tel 0115 431718 / 06 54362376