10 december
Ingediende motie  door Kamerlid de Krom:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een Kamermeerderheid zich herhaaldelijk tegen ontpoldering heeft uitgesproken;

overwegende dat de regering onverkort vasthoudt aan het openhouden van de mogelijkheid van gedwongen ontpoldering;

overwegende dat, mocht het ooit toch tot gedwongen ontpoldering komen, dit een zeer belangrijke gebeurtenis is voor Zeeland en de Zeeuwen;

overwegende dat bij een gebeurtenis van dergelijk groot belang voor de regio de minister-president niet mag ontbreken;

verzoekt de regering te bevorderen, de minister-president af te vaardigen als eregast op het moment dat de dijken worden doorgeprikt en daarbij een toespraak te houden over nut en noodzaak van gedwongen ontpoldering,

en gaat over tot de orde van de dag.