Brief aan het Inspraakpunt verruiming vaargeul  Westerschelde 

Zaamslag, 21 december 2007.

Aan het Inspraakpunt

OTB/MER verruiming vaargeul Westerschelde

Postbus 30316

2500 GH Den Haag.

Onderwerp: zienswijze Verruiming vaargeul Westerschelde.


Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil het gezamenlijk actiecomité tegen ontpolderen langs De Westerschelde “Red onze Polders” hun zienswijze geven op het ontwerp Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde.

Het actiecomité is ingenomen met het feit dat door slim baggeren getracht wordt geen natuurwaarden verloren te laten gaan. In casu een versterking kan zijn.

Door alle verdiepingen, baggerwerkzaamheden, industrialisatie en uitbreiding van de havens is de Westerschelde geworden tot wat zij nu is. In de Scheldeverdragen is besloten tot natuurherstel door middel van ontpolderen. Wij zijn van mening dat de oorzaak van achteruitgang van natuurwaarden moet worden aangepakt. Dit kan door verwijdering van de vervuiling van het verdronken land van Saeftinghe. De vervuilde zandlaag kan weggezogen worden en verwerkt worden in o.a. wegenaanleg, volgens onderzoek, dat de stichting De levende Delta heeft laten uitvoeren.

Ontpolderen is een symptoombestrijding en neemt niet de oorzaak weg.

Het onderdeel veiligheid baart ons zorgen.

Dagelijks zien wij de grote containerschepen voorbij varen. Onlangs was er grote paniek toen een containerschip strandde bij Perkpolder en men bij de verantwoordelijke overheid niet wist wat de lading bevatte. Onduidelijkheid over ladingen en de nabijheid van kerncentrales te Doel en Borssele maken de onveiligheid groter.

De uitstoot van vervuilende stoffen van de scheepvaart en toenemende verkeersstroom verminderen de luchtkwaliteit.

Dit zal nadelig zijn bij de instandhouding van Natura 2000 gebieden rondom de vaargeul.

Het actiecomité wijst erop dat het evaluatieprogramma niet vermeldt, wat gedaan zal worden als blijkt dat de natuurwaarden niet voldoen aan de gestelde eisen.

Nader toelichting is gewenst.

Het actiecomité maakt zich erg ongerust, dat men de evaluatie weer zal aangrijpen om Zeeland te ontpolderen.

 

Indien vermeld wordt in uw evaluatie, dat ontpolderen tot de mogelijkheden behoort, zullen wij ons beraden op de mogelijkheden om dit te voorkomen, door juridische stappen te nemen om de verruiming van de vaargeul tegen te gaan.

Wij vragen u rekening te houden met bovenstaand en in uw evaluatie duidelijkheid te geven over het natuurherstel.

 

Hoogachtend,

Namens het gezamenlijk actiecomité tegen ontpoldering langs de Westerschelde “

“Red onze Polders”.

 

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag.

tel. 0115 431718