Zaamslag, 21 januari 2008,

Aan de leden van de

gedeputeerde staten van de provincie Zeeland

Betreft: ontwikkelingen rond het natuurpakket Westerschelde

 

Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen zeggen wij uw dank voor uw brief over de recente ontwikkelingen rond het Natuurpakket Westerschelde.

Ook zijn wij erkentelijk voor het gehoor geven aan de bezwaren van de Zeeuwse bevolking door oplossingen te zoeken in de Westerschelde.

Tot ons grote ongenoegen constateren wij dat ontpolderen nog steeds bij u tot de mogelijkheden hoort.

Wij vragen u dan ook dringend het ontpolderen eruit te halen, gezien de recente ontwikkelingen op landbouwgebied.

In de krant en media hebben meerdere deskundige prominenten gezegd, dat voor de toekomst goede landbouwgrond zeer hard nodig zal zijn, i.v.m. voedselschaarste en teelt voor duurzame en energiegewassen.

Door dit te negeren loopt u straks achter de feiten aan.

Dit plan voor estuariene natuur is inmiddels bijna 20 jaar oud! De kwaliteit van de Westerschelde is in die periode al veel verbeterd.

De Westerschelde natuurlijk maken naar menselijke maatstaven is een gevaarlijk gegeven, want het blijft een zeearm en zal zich naar de eigen natuurlijkheid gedragen.

Dit zien we nu gebeuren bij het Zwin waar het zand de natte natuur wil overheersen.

Onzes inziens moet het mogelijk zijn dit gegeven mee te nemen in een onderzoek naar alternatief natuurherstel.

Nogmaals verwijzen wij naar het plan van prof. Geuze om eilanden voor de kust aan te leggen, waarbij vele mogelijkheden zijn voor natuurherstel, woningbouw, recreatie etc.

Tenslotte vinden wij het erg jammer, dat uw brief een dag later bezorgd werd na het geplaatste krantenartikel in PZC en BN/De Stem. Dit heeft voor veel mensen weer de nodige onrust en boosheid gebracht, zeker met het bericht erbij dat na 2014 nog 3000 ha ontpolderd moet worden.

De website, die u in uw brief aanbeveelt, komt bij ons niet up to date over, het "Spoorboekje Middengebied" ontbreekt.


Hoogachtend,

namens het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde "Red onze Polders"


A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12,

4543 PL Zaamslag.