1.jpg

 

 

 

 

PETITIE.                                            

Geachte voorzitter, geachte leden van de Eerste Kamer.

Het actiecomité "Red onze Polders" biedt u bij deze ruim 500 handtekeningen aan ter ondersteuning van de brief, waarin wij onze grote ongerustheid uitspreken over de gang van zaken rondom het ontpolderen langs de Westerschelde.

In september 2006 hebben wij ruim 27.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd. In Vlaanderen zijn al ruim 9000 handtekeningen tegen de ontpoldering van de

Willem-Leopoldpolder aan de Vlaamse overheden overhandigd. Wij hebben met deze handtekeningenactie op de jaarmarkt te St. Jansteen 500 handtekeningen opgehaald binnen enkele uren.

De laatste enquête van Omroep Zeeland in geeft aan dat slechts 17 % van de Zeeuwen voor ontpolderen is en 59% tegen ontpolderen. Het aantal voorstanders daalt!

Een aantal Zeeuwse polders komen al ruim 12 jaar in aanmerking om onder water gezet te worden. De natuur- en milieuorganisaties eisen dit. Dit heeft al die jaren al grote weerstand opgeroepen bij de bevolking. Dit blijkt nog steeds, omdat belanghebbenden niet van plan zijn hun grond te verkopen.

Toch heeft de overheid dit plan doorgezet en de Scheldeverdragen getekend, waarin ontpolderen één van de onderdelen is. De motie van der Staay over vrijwillige grondverwerving is door de regering en de Tweede Kamer helaas ter zijde gelegd en vrijwilligheid is niet aan de Scheldeverdragen toegevoegd. We zijn daarover zeer teleurgesteld. Dit betekent immers dat voor natuur onteigend gaat worden, terwijl de goede onderbouwing daarvoor ontbreekt. U heeft dat uitstekend met uw kritische vragen benadrukt.

Is ontpolderen wetenschappelijk verantwoord? De rapporten hierover zijn gebaseerd op grote onzekerheden. De voorgestelde ingrepen in het Verdronken Land van de Saeftinghe kan de natuurfunctie verbeteren. Eén van deze voorstellen is om een gedeelte van  de Saeftinghe  te verlagen tot een schor onder invloed van het getij, waardoor de gevraagde 600 ha ruimschoots kan overschreden worden. 

Zo zijn er vele kansrijke ideeën om economie en ecologie een goede kans te geven in de Westerschelde.

In de lande worden krachten gebundeld tegen de onzinnige beperkende regels rondom natuur en tegen het onttrekken van landbouwgrond voor natuurdoeleinden. Volgens LTO gaat om een claim van 70.000 ha goede landbouwgrond voor doeleinden zonder dringende noodzaak.

De Verenigende Naties heeft zich uitgesproken dat gebruik van landbouwproducten voor bio-ethanol ten kosten van voedselvoorziening een misdaad is tegen de mensheid.

Ons inziens geldt dat ook voor het onttrekken van landbouwgrond ten behoeve van natuuraanleg.

En hoe wilt u als medebeslissers de geschiedenis ingaan?

Uw kritische vraagstelling heeft ons moed gegeven en wij verwachten dat u de beantwoording van de regering nog kritischer zult behandelen. Onteigenen voor natuur is onacceptabel en de commissie Nijpels zou een ruimere opdracht dienen te krijgen. U kunt wat dit betreft toezeggingen van de regering verlangen. Alternatieve mogelijkheden genoeg en waar een wil is, is een weg! In Zeeland zijn de polders nog steeds groen, wij vragen u dringend dit in stand te houden.

Luctor et Emergo.

2.jpg3.jpg