Vergadering dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen


Wordt nog voordat de rechter uitspraak gedaan heeft
inzake het beroep van de eigenaar en andere instanties
is de Hedwigepolder al tot verboden gebied verklaard
voor de vele toeristen en inwoners van onze provincie??


Zie hiervoor:
Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 april 2013 in het

waterschapskantoor te Middelburg

 

4. Afdeling Juridische Zaken en Handhaving,2013007256, voorgesteld wordt in het kader
van de realisatie van een intergetijdenge-bied in de Hertogin Hedwigepolder in te
stemmen met het verzoek van de provincie Zeeland tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van genoemde wegen/ weggedeel ten, die in beheer en onderhoud (en/of
eigendom) zijn bij waterschap Schel-destromen en de provincie Zeeland van
deze instemming in kennis te stellen.

De vergadering besluit overeenkomstig het voorstel.
Gegeven de besluiten van het Rijk en de Tweede Kamer met betrekking tot ontpolde-
ring van de Hedwigepolder zal het dagelijks bestuur medewerking verlenen aan de voor-
bereidende werkzaamheden door de Provin-cie Zeeland (verleggen van de waterkering
en het onttrekken aan het openbaar verkeervan een aantal wegen/weggedeelten).

Waarom nu al? Eerst een slootje, dan een weggetje, en voordat ieder het beseft,
kan de toerist, de Zeeuw er niet meer in!!