De commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft in haar vergadering van hedenmiddag (met een grote meerderheid) teleurstelling uitgesproken over de reactie van de minister van LNV op het verzoek van de commissie om te bezien of de taakopdracht van de commissie Nijpels uitgebreid zou kunnen worden.

Op basis van deze (nieuwe) informatie acht de commissie het niet opportuun om op dinsdag 17 juni de Scheldeverdragen plenair te behandelen, derhalve is besloten het debat uit te stellen tot nadat het rapport van de commissie Nijpels is ontvangen.

Op de website van de Eerste Kamer kunt u de ontwikkelingen volgen. Daar het rapport van de commissie Nijpels in het najaar wordt verwacht zullen de Scheldeverdragen ook dan pas weer op de plenaire agenda van de Eerste Kamer geplaatst worden. De commissie schrijft een brief aan de bewindspersonen met bovengenoemde opvattingen,