Via de Nieuwsbrief  van  www.redonzepolders wordt de gehele tekst U toestuurd.
mail naar:  Magda de Feijter - Dekker met e-mail adres :     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Downloads bezwaarschriften Hedwige

Bezwaarschrift Hedwige  augustus 2013 >> Adobe PDF_icon50

Bezwaarschrift Hedwige augustus 2013 uitgebreide versie >> Adobe PDF_icon50


U kunt ook door "knippen en plakken" de tekst hieronder vinden.

Voorbeeldbrief om bezwaar te maken.......
KNIPPEN EN PLAKKEN
Selecteer de onderstaande tekst VAN DE BRIEF (TUSSEN DE +++TEKENS)  en copieer die (CTRL+C)
Open Wordpad (van Windows) en PLAK ( CTRL+V)
Druk de tekst af:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bestuur van de Provincie Zeeland                                                                                                              
Postbus 6001                                                        
4330 LA Middelburg Nederland                                        

 
Betreft: Zienswijze Hertogin Hedwigepolder                            datum:...................................

Geachte dames en heren,

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen het ontwerp RijksInpassingsPlan,
het ontwerp uitvoeringsbesluiten en de MER m.b.t. het Hedwigeproject.  

Ik ben tegen dit OntpolderProject omdat:

*  Er is al veel landbouwgrond teloor gegaan, dat is kapitaalsvernietiging.

*  Er is geen vervangende landbouwgrond om de landbouwgrond die verloren gaat te compenseren.

* Alle onderzoeken naar alternatieven zijn niet objectief gebleken; m.n. de alternatieven hebben
  geen serieuze kans gekregen

* Er zijn vele moties tegen ontpoldering aangenomen, zowel op gemeentelijk, als op provinciaal,
  als op nationaal niveau, maar daar is geen continue uitvoering aan gegeven.

* Het is geen duurzame maatregel.

* De toekomstige onderhoudskosten en ingediende schadeclaims als gevolg van o.a. de verzilting
  zijn niet berekend.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren en zodanig verder
te geleiden, zodat nu eindelijk definitief wordt afgezien van ontpoldering van de Hedwigepolder.

Met vriendelijke groeten,

Handtekening :-----------------------------------------------------------------

Naam :------------------------------------------------------------------------------

Straat en nummer : --------------------------------------------------------------

 Postcode en Woonplaats : -----------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

U kunt deze zienswijze als volgt op de juiste wijze indienen:

 Gedurende de termijn van terinzagelegging van 20 augustus tot en met

30 september 2013 heeft u de mogelijkheid schriftelijk of mondeling een

zienswijze in te dienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan,
de ontwerpuitvoeringsbesluiten en het MER.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Provincie Zeeland,

Abdij 6, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, met de vermelding ‘zienswijze

Hertogin Hedwigepolder’ op de enveloppe.

De zienswijze dient te worden ondertekend. Ook is besloten dat
het indienen van een zienswijze mogelijk is via een digitaal reactieformulier
dat is te vinden op de website

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index

 

In de zienswijze neemt u ten minste op: uw naam, adres, de dagtekening van
de zienswijze en waarom u een zienswijze indient, onderbouwd met argumenten.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e)ontwerpbesluit(en) uw zienswijze
betrekking heeft. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw D. van

Zalen, telefoonnummer 0118 - 63 10 11.

 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 10 september 2013 wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst
in het gemeentehuis van Hulst (Grote Markt 21 in Hulst) georganiseerd.

Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de plannen en procedures toegelicht en
zijn medewerkers van de verschillende betrokken overheden en bureaus aanwezig
om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u tijdens deze inloopbijeenkomst uw zienswijze
mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

 Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau van Natuurpakket Westerschelde
via e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via het telefoonnummer 
0118 - 63 10 11.