Hallo allen, Ik was hedenmiddag nog aanwezig in de Hedwigepolder. De verslagenheid bij allen die daar aanwezig waren was groot nadat het kabinetsbesluit bekend werd.

De Hedwigepolder zal onder water worden gezet !!. Dit is meer dan verschrikkelijk. Vooral als je weet hoe dit besluit tot stand is gekomen. Bij de ondertekening van het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen waarin o.a. de verdieping van de W.Schelde werd vastgelegd, zijn de natuur - en milieuorganisaties er in geslaagd om de eis van natuurherstel d.m.v. ontpoldering in het verdrag te laten opnemen, terwijl er op dat moment al een rapport lag ( de aanmelding van het Schelde Estuarium voor natura 2000 aan de EU ), waarin de ecologische toestand van de Schelde als goed werd beschouwd ! Dit document is al die jaren weggemoffeld en heeft geen deel uitgemaakt van de discussies. Pas kortgeleden heeft de Partij v. Zeeland, in de persoon van Dhr. Robesin, dit rapport boven water gehaald en in Den Haag aan de orde gesteld. Het Ministerie van LNV heeft dit rapport echter bestempeld als een louter juridisch stuk met een juridische status. Geheel onterecht ! De conclusies waren immers vernietigend voor LNV en hun gevoerde beleid ! Ook de Tweede Kamer heeft hier niet veel mee gedaan ! Duidelijk is dat de groene ambtenaren op LNV gevoed door de natuurorganisaties geen ander doel hadden dan ontpolderen, koste wat kost. Alle feiten en argumenten die niet strookten met hun beleid werden in de doofpot gestopt.! Opnieuw is duidelijk geworden dat we geregeerd worden door de ambtenaren. Een heuse ambtenarendictatuur, en de bestuurders zijn hier niet tegen opgewassen en doen slaafs wat de ambtenaren adviseren ! Ook INCA-consult, bij monde van Dr. Gerrrits, bevestigt de conclusies dat van schade aan de natuur in de W.Schelde na de tweede verdieping geen sprake is !! Ook het alternatieve plan van de Waterschappen is nauwelijks serieus bestudeerd. Het kabinet heeft daar de Grontmy voor ingeschakeld, maar het is duidelijk dat er niet of nauwelijks naar is gekeken.! Er moest worden ontpolderd !!! Het is schrijnend te moeten constateren dat het kabinet op basis van bewust foute en onvolledige feiten en informatie, dit besluit heeft genomen ! Volgende week komt er nog een schijndebat in de Tweede Kamer. Het is nu al duidelijk dat het CDA geen crisis wil, CDA en PvdA staan slecht in de peilingen, dus de CDA-fractie zal, ondanks alle ferme woorden over niet ontpolderen, weer wel draaien, zoals altijd. ! Maar de strijd is nog niet gestreden.! De grondeigenaar en "redt onze polders" zullen het besluit juridisch aanvechten. Het kan derhalve nog jaren duren voordat er werkelijk een schop in de grond gaat en misschien komt van uitstel ook wel afstel. Er komen ook weer verkiezingen die de verhoudingen kunnen veranderen.

Dit moest me even van het hart, na een emotionele middag.

Groeten, Adri.