Het was een gezellig samenzijn met een leerzaamdeel en een vermakelijk gedeelte waarin dhr Piet  Brakman het publiek deed schaterlachen maar ook ontroerde.
De "Meisje, Dames" uit het bedreigde polder bij Rhoon verzamelden vele ondersteunende handtekeningen voor haar petitie.

Het is erg belangrijk als U goed op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de Scheldegebied om via onze website regelmatig de knop van "Ikmaakmezorgen" in te drukken waar dhr Leendert van Melle om kundige wijze ieder inzicht geeft rondom de problematiek van Antwerpen tot aan de Noordzee.

De luchtfietserij van gedreven natuurliefhebbers hebben immers in het verleden diverse  plannen gemaakt en goedgekeurd gekregen op oneigenlijke gronden, zonder even naar de nabije toekomst te kijken. De bomen groeiden blijkbaar tot de hemel!
Op de site "Ik maak me zorgen" van dhr van Melle " wordt het U allemaal veel meer duidelijk"

In de laatste  TV-uitzending van de 7 overstromingen"  bleek weer eens waar die gedrevenheid van onze goede natuurvrienden toe  kan leiden.
Met droge ogen en uitstralende wijsheid werd daarin op het laatst beweerd:

Dat de mensheid  in het verleden de grote fout heeft gemaakt,  door dijken aan te leggen rondom het hoog opgeslibde land, zoals nu in het gebied van de "De Saeftinge". weer zou kunnen plaats hebben.   Neen, we moeten nu gaan "oppolderen" !!

Het ontbrak er eigenlijk nog maar aan dat door die dame beweerd werd, dat we na 1 feruari 1953 een unieke kans hebben laten liggen.

De natuur is niet te stuiten, is niet in banen te leiden.
Alles wat weggebaggerd wordt legt de natuur weer op de plaatst waar het hoort.
Alle polders die onder water worden gezet, slibben binnen de kortste tijd weer vol!

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Red de Polders te bekijken: 140118 ROP Baeckermat
140118 ROP Baeckermat
18 jan. 2014
van Red de Polders
Bericht van Red de Polders:
Hierbij foto's van de Nieuwjaarsreceptie


Uitnodiging:  NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Georganiseerd door het Actiecomité Red onze Polders  Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Zaterdag 18 januari 2014 gaan we een interessante middag organiseren in
Restaurant “de Baeckermat” Bernhardstraat 80, 4554 BD te Westdorpe. Tel. 0115-453832.

Het programma is als volgt:

13.30 uur Ontvpoldergelukangst met koffie/thee
14.00 uur Spreker dr.ir. G. Oude Essink van Deltares over “de laatste ontwikkelingen en inzichten over
de verziltingsproblematiek in het polderlandschap".
15.00 uur Pauze
15.30 uur optreden Piet Brakman ’t Is Stille Waor ’t Nie Waojt’
17.00 uur afsluiting bijeenkomst door de voorzitter

================
De kosten voor deze middag zijn € 10 per persoon,
meer mag uiteraard, ook zal er een collectebus staan voor uw giften.

Wilt u deelnemen aan ons programma dan graag opgeven voor 12 januari 2014 bij
Magda de Feijter per e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   of per telefoon: 0115-431718,
of  bij Annette Waverijn. telefoon 0115-402868, onder vermelding van
uw naam en betaling van 10 € p.p. op  banknummer:    NL31 RABO 0157 7558 35
ten name van de Stichting Red Onze Polders.


Stichting “Red onze Polders”   
Donateursbijdrage 2014

Voor het organiseren van de diverse acties voor het behoud van onze polders en voor het
onderhoud van de website www.redonzepolders.nl blijven we onkosten maken, we kunnen
niet zonder onze donateurs!
Wilt u zich aanmelden als donateur, dan kan dat op de nieuwjaarsbijeenkomst.
Bent u al donateur dan willen wij u vriendelijk vragen uw donateursbijdrage van
minimaal€ 10 voor 2014 over te maken, eenmalige giften zijn natuurlijk ook welkom.

Het IBAN nummer van de Stichting Red Onze Polders is NL31 RABO 0157 7558 35.

Lia Flikweert, te Sluis, voorzitter  Magda de Feijter, Zaamslag,
secretaris Annette Waverijn, Philippine, penningmeester Leendert van Melle, Zierikzee, lid.


 "RedOnzePolders" hielp mee  bij de totstandkoming van de televisieserie Nederland in 7 overstromingen. Deze serie wordt al uitgezonden vanaf
v
rijdagavond 13 december 2013, om 21:10 op Nederland 2.
Om over deze dingen op de hoogte te blijven volg:
https://www.facebook.com/Geschiedenis24
of  www.geschiedenis24.nl    en:

het Promofilmpje: http://youtu.be/d1pAYlMtvSw  
De uitzending m.b.t. de Hedwigepolder is op 17 januari 2014
Het boek: De7 overstromingen ligt ook in de boekwinkel.

 

PROFICIAT VOOR DE POLDER VAN RHOON
Red polders Rhoon

Gisteravond hebben we de Tweede Kamer bezocht en zijn daar getuige geweest van het indienen van de VVD-motie om de ontpoldering (ten behoeve van natte natuur) tegen te gaan. Er was op papier al een meerderheid, maar gisteravond zou ook de PvdA zich nog hebben aangesloten en de motie steunen. Dinsdag wordt er gestemd in de Kamer, de minister was niet tegen. Dus nog een paar dagen spanning..... Lees er hier meer over en beluister de indiener van de motie, VVD-er Rudmer Heerma

Zie ook de link hieronder.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-12-2013/nipte-kamermeerderheid-tegen-ontpoldering-rhoon

Ook voor de Hedwigepolder zijn de argumenten voor het onder water zetten genomen op achterhaalde veronderstellingen, en is ook in die polder al een natuurgebied. De hoop is gevestigd op de rechtsgang.
Maar ook op de Raad van State in België die wel eens kan beletten dat verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen wordt stop gezet.

 Het betreft de uitzending Nederland in 7 overstromingen.
overstromingen

"RedOnzePolders" hielp mee  bij de totstandkoming van de televisieserie Nederland in 7 overstromingen.
Deze serie zal worden uitgezonden vanaf
v
rijdagavond 13 december 2013, om 21:10 op Nederland 2.
Om over deze dingen op de hoogte te blijven volg:
https://www.facebook.com/Geschiedenis24
of  www.geschiedenis24.nl    en:

het Promofilmpje: http://youtu.be/d1pAYlMtvSw  
De uitzending m.b.t. de Hedwigepolder is op 17 januari 2014
Het boek: De7 overstromingen ligt ook in de boekwinkel.

Let op:!!
Er komt nog  een bericht voor een uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van Red onze Polders op zaterdagmiddag 18 januari van 14.00 -17.00 uur in De Baeckermat te Westdorpe.
Nadere gegevens en programma hiervan volgen nog.

Burgerinitiatief

Op facebook is een filmpje te zien dat ook op youtube is geplaatst, waarin de "Poldermeisjes", succesvol de Gemeenteraad toespreken.
Steun dit initiatief om de polders van Rhoon te redden!! Tot nu toe hebben al meer dan 12.000 Nederlanders dit initiatief gesteund.
Maar meer dan 40.000 handtekeningen van Nederlanders zijn nodig om dit onzalige plan opnieuw te bespreken in de Tweede Kamer. Dan komt hiermee ook de redding van de Hedwige in zicht.
Dus Geen water in de polders, Geen vernietiging van cultuurgoed ten behoeve van woestenij.

Zie:

Vereniging Nieuwe Natuur? Nee!

Behoudt ons Agrarisch Cultuurlandschap

Geachte Medestanders,

In deze mail vragen wij nogmaals uw aandacht voor de polders in Rhoon.

Het TV-Programma EENVANDAAG  besteedde er de volgende uitzending aan:

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47883/actie_tegen_ontpolderen_buijtenland_van_rhoon

Het betreft drie unieke, zeventiende polders ten zuiden van Rotterdam. Deze dreigen verloren te gaan aan nieuwe natte natuur en recreatie voor een bedrag van 144 miljoen. In deze tijden van crisis, waar zwaar bezuinigd gaat worden op o.a. zorg en onderwijs, een hele verkeerde keuze. Boerennatuur is ook natuur.Vandaar dat een aantal kinderen een petitie zijn gestart om dit gebied voor de (lees hun) toekomst te bewaren. Vijftien (15) gezinnen dreigen de dupe te worden van deze plannen uit de vorige eeuw waar totaal geen draagvlak voor is.

Democratisch” gezien is het uitgespeeld. Tot aan de Raad van State zijn alle tegenargumenten weerlegd door gemanipuleerde en gestuurde onderzoeken, uitgevoerd door dure onderzoeksbureaus en juristen. Daar kan een eenvoudige burger niet tegen op.Om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen als burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig en we zitten (18 november) rond de 9.000 steunbetuigingen.

Vandaar de vraag om via deze kettingmail het volgende te doen:

  • Allereerst de petitie te ondertekenen via www.redpoldersrhoon.nl

  • Het afzenderadres van deze mail te verwijderen en te vervangen door die van jezelf

  • Deze mail vervolgens door te sturen naar jouw vrienden waarvan je verwacht dat ze deze kettingbrief serieus zullen behandelen en de kettingreactie een vervolg zullen geven.

Als alle aangeschreven dit doen naar 10 “serieuze” adressen die meewerken hebben we het beoogde aantal in no-time bereikt en kunnen we een einde maken aan deze waanzin.Er is geen geld met deze “kettingbrief” te verdienen, alleen het behoud van authentieke Zuidhollandse polders uit de 17e eeuw alsmede voedselproductie en een bestaansrecht voor 15 gezinnen die er van leven moeten. Plus de toekomst voor de Polderkinderen die het allemaal zijn opgestart.
DOEN!   DOEN!   DOEN!!
NEDERLAND WORDT NU EINDELIJK EENS WAKKER, STOP DE GROENE WAANZIN !

                                                                 Persbericht

Red Onze polders: “Onderhandel opnieuw met Vlaanderen over Zwinproject”

Zaamslag, 7 november 2013

De geplande uitbreiding van natuurgebied het Zwin met een ontpolderde Willem-Leopoldpolder leidt niet tot duurzame nieuwe getijdennatuur die zichzelf in stand kan houden. Dat zegt Stichting “Red Onze Polders” in een zogeheten zienswijze op het inpassingsplan natuurgebied Het Zwin.

Het Zwinproject, dat net als de ontpoldering van de Hedwigepolder voortvloeit uit de Scheldeverdragen met Vlaanderen, moet leiden tot honderdtwintig hectare aan nieuwe estuariene natuur. Maar volgens Red Onze Polders wordt alle werk door de natuur zelf binnen dertig jaar weer ongedaan gemaakt. “Het Zwinproject wordt een Fyra-flop. Alleen door tot in lengte van dagen fors te blijven investeren in onderhoud kan zich op deze plaats een intergetijdengebied handhaven. Maar met de (hoge) kosten daarvan is in het inpassingsplan op geen enkele wijze rekening gehouden.”

Ook het milieueffectrapport stelt, dat het nieuw aan te leggen natuurgebied zal eindigen in totale verlanding. De feitelijke onhaalbaarheid van het Zwinproject behoort daarom, zegt Red Onze Polders, tot aanpassing van de Scheldeverdragen te leiden. Een goed alternatief is om het beschikbare geld te gebruiken voor het afgraven en onderhouden van het bestaande natuurgebied, zoals ook herhaaldelijk bepleit door de Internationale Zwincommissie. Als wordt afgezien van het ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder betekent dat bovendien de redding van de daar aanwezige bijzondere zoetwaterflora. Ook de dreigende verzilting van de omliggende landbouwpolders is dan van de baan.

Voor vragen kunt u bellen met Leendert van Melle (06-16066694) of Magda de Feijter (06-54362376) Zij kunnen U een Zienswijze toesturen per e-mail.
Of...download de zienswijze van de site : Ik maakmezorgen.nl
9 novemver 2013. In haar zienswijze brengt "Red onze Polders" een alternatief in voor het ontpolderen van Het Zwin en de Willem Leopoldpolder.

 

 

 

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=17f7d2c57e&view=att&th=1420e07a5afd541a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_N6DeJBA314r1MMXZI7lpj&sadet=1383329761053&sads=pg5oev-G-2VT2nrI_uQER9OfbJE&sadssc=1

 Hier de link!!!

STOP project Buytenland nu!

Als is de leugen nog zo snel,...de waarheid achterhaalt die wel!

Nu blijkt steeds duidelijker dat de term  "De Groene Leugen" betrekking heeft op het anders voorstellen dat het is; het verzwijgen van hetgeen men niet wenst te horen en het aandikken van wat men wel wil horen.

Dit masseren van de waarheid komt normaal pas aan het licht als het kalf al verdronken is.
Door het aanhoudend protest vanuit de bevolking is de uitvoering van de plannen zolang uitgesteld dat de tijd de onwaarheid achterhaald heeft

Zie de KNOP  die verwijst naar: de site : IK MAAK ME ZORGEN.
Die U aantreft links in het rijtje  van extra links op onze site onder de kolom:.

KLIK OOK HIER!!

30 oktober 2013. Naar aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder met de link:

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Tekentafelnatuur.html

 

 WAAROM DIE MODDERPOEL???     

In de uitzending van eenvandaag wordt duidelijk dat er GEEN broedgebied of paaigebied zal ontstaan

Klikken!!

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47561/_gewenste_natuur_hedwigepolder_zal_niet_ontstaan_?autoplay=1

 

Als de Hedwigepolder onder water wordt gezet zal er niet de natuur ontstaan die de overheid wenst. Dat concluderen twee ingenieursbureaus na uitgebreid onderzoek.

De ingenieursbureaus deden onderzoek in opdracht van Gery de Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder. De overheid wil dat er door ontpoldering een zogeheten indergetijdengebied ontstaat dat steeds onderloopt. Volgens de bureaus Svasek Hydraulics en Tauw zal de polder echter niet ongeveer 1 centimeter opslibben, zoals een commissie namens de overheid in de Milieu Effect Rapportage (MER) beschreef, maar zal er per jaar 5 -10 centimeter slib ontstaan.

“Dit zorgt ervoor dat er in tien jaar een kleilaag van een meter ontstaat, waarop niets anders dan riet zal groeien,” aldus Henk Schepers, directeur van ingenieursbureau Tauw. “Een indergetijdengebied zal er niet komen.”

Gummetje
EenVandaag sprak ook met Han Vrijling, hoogleraar constructieve waterbouw aan de TU Delft, en legde hem de vraag voor hoe het kan dat de ingenieurs van Tauw en Svasek zo’n andere conclusie trekken dan de overheid in de Milieu Effect Rapportage. Vrijling: “Wetenschappelijk gezien kun je nooit zeggen: het wordt 1 centimeter. Het is tussen de 0 en 10. Er is al iemand bij geweest, denk ik, met een gummetje om te zeggen: het wordt 1 centimeter.” Het ministerie van Economische Zaken wil slechts kort schriftelijk reageren: “Op dit moment worden alle ingekomen – rond de 2000 – zienswijzen (inclusief onderliggende rapporten) bekeken. De provincie maakt hiervan eerst een beoordeling.”

Afspraak
De overheid wil dat er een indergetijdengebied ontstaat in de Hedwigepolder omdat er natuurcompensatie moet komen voor de verdieping van de Westerschelde. In 2005 heeft Nederland een verdrag gesloten met België waarin afgesproken werd dat de Hedwigepolder onder water zou gaan. Waar echter geen rekening mee gehouden werd, was de enorme weerstand die de Zeeuwen en eigenaar Gery de Cloedt zouden bieden. Onder die druk zijn meer dan honderd alternatieven bekeken, en is er in Den Haag diverse malen gedraaid over het wel of niet onder water zetten van de polder.

Advies
Of deze onderzoeken van Svasek Hydraulics en Tauw gaan zorgen dat dit al langslepende Hedwigepolderverhaal nog langer gaat duren wordt duidelijk op 17 november. Dan komt de MER-commissie, verantwoordelijk voor de Milieu Effect Rapportage, met een advies.

Op de hoogte blijven