Stichting "Red onze Polders" ontving als reactie op hun schrijven  van 8 april j.l.  aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onderstaande brief.


Zodra de datum vaststaat wanneer de commissie weer bijeenkomt...


Zijn wij weer present op het BINNENHOF !!

 

U GAAT TOCH OOK WEER MEE NAAR DEN HAAG ???


HOUD DE SITE "Red onze Polders" IN HET OOG!!

 

Wanneer de tekst van de brief te klein is:

Houdt de CTRL-Toets ingedrukt en scroll met het wieltje van de muis naar boven (alles wordt groter), naar onder (alles wordt kleiner.

 brief_Tweede_Kamer

Persbericht

Brief naar de Commissie van EL & I

Zaamslag, 8 april 2011.
Op 28 april a.s. vergadert de commissie EL&I in de Tweede Kamer over de plannen van het Rijk om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

De Stichting Red onze Polders heeft namens de actiecomités voor de Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen Nee, Zwin, Middengebied en Schouwen-Duiveland bijgevoegde brief naar de Commissie van EL&I verzonden en de aandacht gevraagd voor het volgende:

  • Volgens de Habitatrichtlijn kan rekening gehouden worden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard (ofwel: het ontbreken van draagvlak). Bleker heeft dit in zijn brief, die op de agenda staat, niet genoemd.
  • Zelfs de visitatiecommissie Calon vermeldt dat de grootschalige invoering van de ecologische hoofdstructuur en ontpolderen in Zeeland omstreden zijn.
  • In Engeland en Ierland zijn honderdduizenden hectares aan estuaria niet als beschermingszone aangemeld. Het unieke karakter van de Westerschelde is, Europees gezien, altijd sterk overdreven.
  • Uit door de Wob verkregen documenten uit 2004 komt de volgende opmerkelijke uitspraak van Rijkswaterstaat: “Sinds 1992 is er nauwelijks nog wat veranderd in het oppervlak van het estuarium. Met dit als referentie is de Staat van instandhouding gunstig. Indien een eerdere situatie wordt gekozen is de Staat van Instandhouding ongunstig” Men heeft destijds bewust voor ongunstig gekozen.
  • De overheid heeft nog steeds geen antwoord op het rapport van dr. C.W. Scheele over vervuiling van de te ontpolderende Hedwigepolder door PAK’s en zware metalen.

Het actiecomité zal op 28 april met een bus met actievoerders naar Den Haag gaan om het algemeen overleg bij te wonen.

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Magda de Feijter 06 54362376
Leendert van Melle. 06 16066694

 

 

Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.

Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is.
Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!

Namens actiecomité “Red onze Polders”
A.de Feijter, secretaris,

tel 0115 431718/ 06 54362376

Lees meer: Hertogin Hedwigepolder blijft behouden

NOS-Journaal website bericht:

Natuurorganisaties: Hedwige niet per se ontpolderen

Hedwigepolder Pauline Broekema / NOS  Toegevoegd: donderdag 31 mrt 2011, 13:01

Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Daarmee willen ze een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering.

De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap zeggen dat veel andere kwesties lijden onder de discussie. Mede door zwalkend beleid van de regering is er in het algemeen een negatief beeld over natuurbehoud ontstaan, zeggen ze.

Ontpoldering was het wisselgeld voor het uitdiepen van de Westerschelde. Daar had Vlaanderen op aangedrongen. De organisaties hopen dat er nu andere plannen komen voor natuurbehoud.

 

 

Datum 23 februari 2011
Betreft Aanpak Natura 2000

In dat schrijven willen we wijzen op een gedeelte dat gaat over ontpoldering:

citaat:

· Voorkomen van ontpolderingen voor natuur
In het regeerakkoord is opgenomen dat ontpoldering louter ten behoeve van
natuur voorkomen moet worden
.
In antwoord op de aanvullende vragen inzake ontpoldering heb ik ten aanzien van Deltanatuur
projecten aangegeven dat ik zou bekijken of de Natura 2000-doelen kunnen worden gerealiseerd
zonder ontpolderen.
Mijn beeld is nu dat ik daar voor een belangrijk deel aan tegemoet kan komen
In het gebied Haringvliet geldt dat voor de polder Zuidoord en de polder Zuiderdiep oost de
ontpoldering niet nodig is. Deze ontpolderingen kunnen achterwege blijven.

Einde citaat!

En nu maar hopen dat ook onze wens vervult blijft: HANDEN AF VAN GOEDE LANDBOUWGROND ten behoeve van wildgroei en vervuiling.

Wie de hele brief wil lezen verwijzen we naar de volgende Link:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/24/kamerbrief-aanpak-natura-2000.html

In de PZC van maandag 24 mrt werd danig gereageerd op het artikel in de PZC over het kamerdebat PVV contra Dhr Nijpels met betrekking tot de plannen voor ontpoldering van Hedwige-polder.

 

Hieronder de ingezonden brief naar de PZC  van dhr Jaap Schijve :


In de PZC van 24 maart wordt bericht over ergernis door een uitspraak van Nijpels over het ontpolderen van de Hedwigepolder. Hij heeft bij herhaling gezegd dat de keuze voor de Hedwigepolder gebaseerd was op onderzoek van het bureau Deltares.
Het is verbijsterend hoe Nijpels uit het rapport van Deltares deze conclusie getrokken heeft.
Deltares vergeleek 7 verschillende plaatsen voor ontpolderen.
In het samenvattend rapport van Deltares staat letterlijk het volgende:
"De Hedwigepolder is de meest ongunstige plek om een ontpoldering te situeren.

De initiële voordelen zijn kleiner, en de lange termijn nadelen zijn groter en treden eerder op dan bij een meer zeewaarts gesitueerde ontpoldering." . Het rapport is ook negatief over binnendijks ontpolderen.
Weer een citaat: "Alleen de ontwikkeling van schorgebieden met cyclische successie leidt tot duurzaam hoogwaardig natuurherstel, door "behoud van areaal, van dynamiek en van natuurwaarde".".
Het laatste citaat geeft aan dat naar buitendijks natuurherstel gezocht moet worden.
Jaap Schijve, Retranchement

Zie ook reacties: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8381953/PVV-geergerd-door-uitspraak-Nijpels-over-Hedwigepolder.ece

pzc_logo

door Joeri Wisse. dinsdag 22 maart 2011


BRUINISSE - Vier maanden nadat de storm van protest tegen het omvormen van inlaag De Uitslag bij Bruinisse tot bedaren kwam, is er nog altijd geen definitieve oplossing in zicht!


Een alternatieve locatie voor natuurcompensatie is nog niet gevonden en een eventuele andere oplossing -de inlaag inrichten als gebied met agrarisch natuurbeheer- kan niet worden onderzocht zolang het rijksbeleid onduidelijk is. Het kabinet wil immers fors bezuinigen op natuur. Hoe dit precies in de praktijk uitpakt, is momenteel onderwerp van discussie. Zolang Rijk en provincie er niet uit zijn, gaat de provincie ook geen nieuwe verplichtingen op het gebied van natuurbeheer aan.

Aanvankelijk zou het poldertje in de plannen van provincie, waterschap en gemeente omgevormd moeten worden tot nat natuurgebied. Daarmee zou het verlies van stukjes natuur bij dijkwerkzaamheden in heel de provincie in één klap worden gecompenseerd. Het plan viel echter niet in goede aarde bij veel inwoners van Bruinisse. Samen met onder meer stichting de Levende Delta kwamen ze in het geweer tegen de plannen.

Het protest leidde ertoe dat zowel de gemeenteraad, de Algemene Vergadering van het waterschap en Provinciale Staten zich uitspraken voor behoud van De Uitslag.

2 maart 2011 kiezen Zeeuwen hun nieuwe vertegenwoordigers in Provinciale Staten.

Met het oog hierop schillen op 28 februari a.s. in Hulst

(locatie: frituur op de markt) ZeeuwsVlaamse kandidaat-statenleden van alle politieke partijen aardappelen voor uw gratis portie friet.

U kunt met deze kandidaten tussen 12 uur tot 13 uur van gedachten wisselen over hoe zij onze polders willen behouden. Dit alles onder het genot van een gratis portie frites die de beoogde Statenleden voor u hebben bereid. Zij werken graag mee en zijn enthousiast over deze actie.

Met deze actie willen de organisaties - verenigd in het platform Red onze Polders- niet alleen de cultuurhistorische maar ook de sociaal-economische meerwaarde van de polders en landbouwgronden onder de aandacht brengen van de nieuwe generatie kandidaat-statenleden.

Ander doel van de actie in Hulst is dat in Middelburg op 2 maart a.s. veel meer ZeeuwsVlaamse statenleden worden verkozen. Veel politieke partijen hebben hun ZeeuwsVlaamse kandidaten op een relatief lage plaats gezet. Als de ZeeuwsVlamingen eensgezind op ZeeuwsVlaamse kandidaten van hun eigen politieke partij stemmen maken we meer kans dat de cultuurhistorische en sociaal--economische meerwaarde van het polderlandschap wordt verdedigd.

De betrokken organisaties hebben geconstateerd dat in de verkiezingsprogramma's de meeste politieke partijen ontpolderen afwijzen. Dit geldt ook voor het onttrekken van goede landbouwgrond voor de zogeheten nieuwe natuur. De organisatoren van deze frituuractie zijn verheugd dat veel partijen deze standpunten zo duidelijk hebben verankerd in hun verkiezingsprogramma's.

Met uw aanwezigheid geeft u ook een duidelijk signaal aan uw kandidaat-statenlid dat zij hun woord moeten houden.

 

pdf brief aan de kandidaten PS Verkiezingen febr_2011.pdf

OOSTBURG - De Partij voor Zeeland houdt, in aanloop naar de Statenverkiezingen in maart, een debatavond over ontpolderen. Met de ondertitel van het themadebat wordt meteen de toon gezet; die luidt: 'onbezonnen, ondoordacht, onverantwoord!'.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 februari in de grote zaal van het Ledeltheater in Oostburg en begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.

Acht personen nemen plaats in een panel: Jaap Schijve, Jan Schuurman Hess, Leendert van Melle, Cor Scheele, Ab Blok, Willy Lases, Herman Bijl en Hans Mieras.

Verder zorgt streekzanger Piet Brakman voor een muzikaal intermezzo en houden vertegenwoordigers van Red Onze Polders en Vrienden van Waterdunen Nee! een praatje. De bijeenkomst wordt aan elkaar gepraat door Johan Robesin, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland.