Hebben de politieke partijen in de afgelopen zittingsperiode zich gehouden aan hun uitspraken van voor de verkiezingen in maart 2007 over ontpolderen? Het antwoord is onomstotelijk: Nee!

In 2007 zijn door het actiecomité Red onze Polders gerichte vragen aan de politieke partijen gesteld omdat in de kieswijzer geen vraag over ontpolderen opgenomen was. Markante uitspraken zijn hier onder opgenomen.

Lees meer: Red onze Zeeuwse polders uit de handen van politieke partijen en van kiezersbedrog!

woensdag 26 januari promoveert mevrouw Schaafsma aan de VU te Amsterdam.

Haar proefschrift over onder anderen een kosten-baten analyse over het verkrijgen van natuur door ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder roept bij het actiecomité “Red onze Polders” veel vragen op.

Het proefschrift is niet geplaatst op internet, zoals gebruikelijk volgens de richtlijnen van de VU. Het verzoek om een proefschrift te verkrijgen is door mevrouw Schaafsma afgewezen. Een samenvatting is in het blad H2O van december geplaatst, dat zou volgens haar voldoende zijn. Zie bijlage.

In een open brief aan mevrouw M. Schaafsma stelt het actiecomité een aantal kritische vragen en aantekeningen over het onderzoek, waarbij mevrouw Schaafsma tot de conclusie komt dat baten bij ontpoldering groter zouden kunnen zijn dan de kosten. De kosten voor bedrijfsverplaatsing ed zijn hierin niet meegenomen.

En dat Zeeuwen bereid zouden zijn om meer belasting te betalen voor deze nieuwe natuur via het waterschap. Dit komt alles zeer ongeloofwaardig over.

Mogelijkheden om te zwemmen in het ontpolderde natuurgebied is naar onze mening in verpand met vervuiling door lozing van het Antwerpse industriegebied een utopie.

Voor meer onderwerpen, zie bijgaande brief.

Het actiecomité vraagt zich af of deze promovering door kan gaan, gezien de slordigheden en het niet voldoen aan de bepalingen.

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”

Magda de Feijter, secr.

Tel 06 54362376

 

waterdunen een zout prestigeobject

open als pdf document door op de afbeelding te klikken

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Lees meer: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Stem op de poll van bru.nu

Deze actie wordt ook ondersteund door:

www.stopdegroeneleugen.nl en www.bru.nu

Zienswijze tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse

pdf Als u deze zienswijze ondersteund kunt u hier een ondersteuningsverklaring downloaden

Stuur deze naar het college van B&W  te Zierikzee

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Schouwen-Duiveland

Laan van St. Hilaire 2 Zierikzee

Betreft: zienswijze m.b.t. Ontwerp wijziging bestemmingsplan

 

Bruinisse, 02-11-2010

Geacht college,

Gaarne wil ondergetekende, Drs. A.L. Blok, wonende Vriesesweg 2, 4311 RE te Bruinisse van de gelegenheid gebruik maken om als omwonende en als bestuurslid van Cie “Red onze polders” zijn zienswijze kenbaar maken tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse om de hierna te noemen redenen:

Lees meer: Zienswijze tegen herinrichting van de inlaag “de Uilslag” te Bruinisse

Oproep

Kom naar de informatieve raadsvergadering over het inpassingsplan van Het Zwin, op dinsdag 19 oktober as, aanvang 19.30 uur in het Belfort te Sluis.

12_okt-presentatie-wageningen1

12_okt-presentatie-wageningen2 12_okt-presentatie-wageningen3

Op donderdag 7 oktober houden wij de discussie over het wel of niet terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Hierbij hebben wij als tegen spreker dhr. Frans Vera, geestelijk vader van de Oostvaardersplassen, bioloog en verbonden aan Staatsbosbeheer.

Namens het actiecomité 'Red onze Polders' spreken Magda de Feijter en Gert Jan Minderhoud waarom zij het zo belangrijk vinden dat de landbouwgrond landbouwgrond moet blijven.

De commissie de Social Eveningcie is onderdeel van de 'Veetelers'. Zij zijn de studievereniging van de opleiding dierwetenschappen aan de universiteit in Wageningen.

- 19.00 aanvang

- 19.30 opening door de dagvoorzitter

- 19.40 1e spreker

- 20.20 2e spreker

- 20.45 pauze

- 21.00 discussie onder leiding van de dagvoorzitter

- 22.00 einde discussie en borrel (sluitingstijd gebouw 23.00)

De Social Evening vindt plaats in het Forumgebouw, zaal C221.

Het adres hiervan is:

Forum - gebouw 102

Droevendaalsesteeg 2

6708 PB Wageningen