PERSBERICHT.

NIET ONTPOLDEREN.

De Raad van State heeft onomwonden vastgesteld dat het verdiepen van de Schelde geen natuurschade veroorzaakt en het verdiepen kan doorgaan. Natuurschade was het argument voor de regering om in te stemmen met ontpolderen maar dat argument verliest nu zijn waarde. Dus compenseren door ontpolderen is niet meer nodig.

Het actiecomité Red onze polders bepleit dit bij de gemeenteraadsleden in Hulst. Woensdag 20 januari aanstaande zal zij vanaf 19.00 uur voor de besloten vergadering bijgaand pamflet uitdelen aan de raadsleden.

Maandag 25 januari wordt in een voorlichtingsbijeenkomst het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder door de ambtenaren van LNV gepresenteerd.

Wij roepen u allen op deze openbare bijeenkomst in het Stadhuis bij te wonen.

Samenkomst 19.00 uur op de Markt te Hulst.


Noot voor de redactie:

Nadere informatie Willy Dobbelaer, tel 0114 313916

 

De gemeenteraad van Hulst moet beslissen over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Zij heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn.

Wij doen een dringend beroep op de raadsleden om dit besluit te handhaven.

Lees meer: ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

Raad Hulst kan ontpoldering onmogelijk maken

Actiecomité Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De raad moet haar aanzienlijke hindermacht gebruiken om de ontpolderingswerkzaamheden feitelijk onmogelijk te maken, zo schrijft het actiecomité in een persoonlijke brief aan alle raadsleden.

De Hulsterse gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk in duidelijke bewoordingen uitgesproken tégen ontpoldering en dit standpunt ook in een unaniem gesteunde motie vastgelegd. B en W van Hulst willen dat de raad op dit standpunt terugkomt en zich neerlegt bij het ontpolderbesluit van het Kabinet. Voor dit doel is een strikt besloten bijeenkomst belegd op woensdag 20 januari aanstaande. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) willen de raad vervolgens op 25 januari informeren over de rijksprojectenprocedure die tot de daadwerkelijke ontpoldering van de Hedwige moet leiden.

Bij het actiecomité zijn de afgelopen maand een groot aantal steunbetuigingen binnengekomen, niet alleen uit Zeeland, maar ook uit de rest van Nederland. Ook veel Vlamingen hebben laten weten dat ze achter de acties staan. De sponsoractie (het doneren van één euro op rekening 1274.13.227 is een succes.

 

Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten en acties gepland:

13 januari Retranchement, informatiebijeenkomst Zwin (Dorpshuis, 16-18 uur en 19-21 uur);

15 januari Terneuzen, inleiding door SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (Aangeenbrugschool, 19.30 uur);

20 januari Hulst lawaaioptocht (Grote Markt, aanvang 19.00 uur );

22 januari Nieuwdorp, Bijeenkomst CDA (Landlust, 16.30 uur);

 

Namens actiecomité “Red onze Polders”

A. de Feijter, secretaris.

Voor nadere info tel 0115 431718 / 06 54362376

foto protestactieBRESKENS - De actiegroepen tegen ontpoldering, het actiecomité Waterdunen Nee en het Zeeuws-Vlaams Platform bundelen de krachten tegen de ontpolderingsplannen in Zeeuws-Vlaanderen. Door de veertig polders is zaterdag 12 december een trekker-estafette om een fel protest tegen ontpoldering te laten horen.

"We mobiliseren onze troepen. We zitten op ramkoers", zegt Willy Dobbelaer van Red onze Polders. "We trekken ten strijde. We zijn niet tegen de vergroting van de haven van Antwerpen en de verdieping van de Westerschelde maar wel tegen ontpolderen."

 

De protesttocht bestaat uit vier etappes. Het vertrek is om 09.00 uur bij restaurant De Witte Koksmuts in de Leopoldpolder bij Retranchement. Het eindpunt is taverne de Schoof in de Prosperpolder. Het is de bedoeling dat per etappe 25 tot vijftig trekkers door de polder rijden.

bron: PZC

Bekijk de foto's van deze actie in de fotogalerij

 

Beste mensen,

Het debat over natuurherstel Westerschelde in de Tweede Kamer wordt gehouden op donderdag 3 december aanvang 21.30 uur (kan iets later zijn).

De bus rijdt weer naar Den Haag:

Vertrek:

17.30 uur Hulst Stationsplein

 

18.00 uur Terneuzen Busstation bij de sluizen

 

18.30 uur Kapelle ANWB station Vierwegen

 

19.00 uur Wouwse Tol

 

Opgave zo spoedig mogelijk bij:

Willy Dobbelaer tel 0114 313916 mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Magda de Feijter tel 0115 431718 mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Annette Waverijn tel 0115 402868 mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kees de Broekert tel 0113 639395

Neem uw legitimatie mee, iets te eten voor in de bus.

Deelname op eigen risico.

Belangrijke datum:

zaterdag 12 december tractor estafette langs de zeedijk van Zwin naar Hedwige/Prosperpolder, nadere info volgt.

 

Vriendelijke groeten

Namens actiecomité "Red onze Polders"

Nout en Magda de Feijter

 

ACTIECOMITÉ “RED ONZE POLDERS” .

secr. Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag

NIEUWSBRIEF 14 november 2009
nieuwsbrief openen als pdf bestand

Lees meer: Nieuwsbrief actiecommité november 2009

Het alternatieve plan om niet te hoeven ontpolderen is op verkeerde gronden afgewezen, meent de bedenker. Deze week wordt een spoeddebat over de Hedwigepolder verwacht.

bron NRC
Door onze redacteur Arjen Schreuder

Breskens, 2 nov. Het voelt of een voetbalteam met 3-0 heeft verloren terwijl alle treffers in buitenspelpositie zijn gemaakt. Adrie Provoost: „Alsof tijdens het duel de spelregels zijn veranderd.”

Tot drie keer toe werd een alternatief van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder afgewezen. Eerst door de commissie-Maljers. Daarna door de commissie-Nijpels. En door een consortium onder aanvoering van Grontmij. Alle drie keren is het plan „verkeerd begrepen” of „onvolledig beoordeeld”, zegt bedenker Adrie Provoost, hoofd waterkeringen van  waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Het plan van het waterschap voorzag in de aanleg van schorren langs de oevers aan weerszijden van de Westerschelde. Met dit plan zou de natuur in en langs de Westerschelde worden versterkt en daardoor zou ontpoldering overbodig worden. Schorren zijn begroeide zandplaten die alleen bijhoog tij onder water lopen. Slikken zijn zandbanken, veelal gelegen tussen schorren en geulen, die elke dag twee keer onderlopen, en waar beschermde vogelsoorten, steltlopers, eten zoeken. Het kabinet greep het plan van het waterschap aan als laatste strohalm om geen polder onder water te hoeven zetten. Daar wilde de Tweede Kamer immers liever niet aan. Ook in Zeeland is veel weerstand tegen het prijsgeven van landbouwgrond.

Maar na het negatieveoordeel van Grontmij overhet alternatieve plan, en ook na kritiek van de Europese Commissie, noemde het kabinet de ontpoldering van de Hedwigepolder op de grens met Vlaanderen „onontkoombaar”.De Kamer praat er deze week over, maar lijkt zich bij het kabinetsbesluit neer te leggen. De onderzoekers van Grontmij oordeelden in het rapport dat nieuwe schorren geen extra estuariene natuur opleveren, omdat deze worden aangelegd op bestaande slikken. Die slikken verdwijnen, terwijl ze karakteristiek zijn voor de natuur in een getijdegebied

Waterschap oneens met Grontmij over Hedwigepolder

.„Buitendijkse schoraanleg leidt niet tot verbetering van de staat van instandhouding van het estuarium”,aldus het rapport. De onderzoekers hebben de plank misgeslagen, meent bedenker Provoost.

De aanleg van schorrengaat helemaal niet ten koste van slikken. Provoost: „We leggen die schorren op bestaande slikken.Wat de onderzoekers buiten beschouwing laten, is dat er óók nieuwe slikken bijkomen. We maken slikken door baggerspecie afkomstig van de verdieping van devaargeul slim te storten, aan de randen van die nieuwe schorren.”De onderzoekers van Grontmij spreken dat tegen. Projectleider Mark Koning: „Er is driehonderdhectare nieuwe natuur nodig. Die haal je niet door de aanleg van schorren op bestaande slikken. Er zijn onvoldoende geschikte locaties in de Westerschelde om slikken aan te leggen die de verdwenen slikken moeten vervangen.”Bovendien, zeggen de onderzoekers, is het effect van het slim storten van baggerslib onzeker. „Je moet nog maar afwachten of dat slib daadwerkelijk leidt tot de gewenste vorming van slikken. Die onzekerheid is de reden dat de Raad van State de vergunning voor de verdieping van de vaargeul voorlopig heeft geschorst.”Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen vindt dat naar de Westerscheldete zeer vanuit louter ecologisch perspectief wordt gekeken.Provoost: „Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de Westerschelde te versterken. Op die integrale afweging is ons plan op gericht. Maar vanuit sectoraal ‘natuurdenken’ is ons plan nu afgewezen.”De onderzoekers van Grontmij zien dat anders. Mark Koning:„We hebben niet alleen gekeken naar de effecten van het schorrenplan voor de ecologie. We hebben ook gekeken naar effecten op veiligheid, stroomsnelheid, scheepvaart en recreatie. Maar er ligt een opgave om aan natuurherstel tedoen. En met het plan van het waterschap haal je die opgave niet.”Ten slotte vraagt het waterschap zich af, hoe de Grontmij-onderzoekers het alternatieve schorrenplan hebben kunnen afwijzen, terwijl een dergelijk plan van de provincie voor andere delen van Zeeland zijn goedgekeurd door ministerVerburg (Landbouw en Natuur,CDA). Provoost: „De provinciale plannen voldoen aan de Europese norm. Waarom dit plan dan niet?”

Natuurorganisaties willen absolute zekerheid over natuurcompensatie voor ze de rechtszaak tegen verdieping van de Westerschelde staken.

 

De Vogelbescherming en de Zeeuwse milieufederatie hebben hun procedure bij de Raad van State tegen het verdiepen van de Westerschelde nog niet ingetrokken. De Vogelbescherming is blij met het besluit van het kabinet eerder deze maand om alsnog de Hedwigepolder onder water te zetten, maar de organisatie ziet dat slechts als ’een eerste stap’.

De afspraak in het Scheldeverdrag is immers om 600 hectare natuur te creëren, en met de ontpoldering wordt maar 300 hectare gerealiseerd. Pas als er nog eens 300 hectare natuur wordt gevonden in Zeeland binnen de dijken – zoals vastgelegd in het Scheldeverdrag – overweegt de Vogelbescherming om de in gang gezette procedure bij de Raad van State in te trekken.

Lees dit krantenbericht als pdf