Hedwigepolder ligt er nu nog prachtig bij

Bekijk hier de wandeling (routekaart en gps)

AMSTERDAM - Binnenkort gaat de Hedwigepolder weer onder water als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Dat valt te billijken, want de mens kan maar niet blijven doorgaan alle ruimte in te pikken.

Toch gaat de bewering van sommige voorstanders dat de Hedwigepolder „toch niet meer is dan een paar honderd hectare uien en aardappelen" mij veel te ver. Want je zult maar honger hebben! En dat is volgens kortgeleden gepubliceerde cijfers van de Verenigde Naties voor meer dan een miljard mensen dagelijks de harde realiteit. Het blijft dus wrang om 300 hectare vruchtbare akkers, met een geraamde, jaarlijkse opbrengst van zo'n slordige 4,5 miljoen kilo voedsel, onder water te zetten.

Lees meer: Tonnen voedsel onder water…

Beste mensen,

Vrijdag 9 oktober was een zwarte dag voor actiecomité “Red onze Polders” en de vele tegenstanders van ontpolderen.

We wensen alle betrokkenen in en rond de Hedwige veel sterkte.
Veel reacties geven aan dat er enorm wordt meegeleefd.

Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten.
Volgens deskundigen liggen er nog kansen.

Het spoeddebat van de Provinciale Staten wordt donderdag 15 oktober gehouden in het Provinciehuis te Middelburg, aanvang 19 uur.

Carpooling vanaf busstation Terneuzen vertrek 18.15 uur.

Gevraagd is om met velen aanwezig te zijn. Kees komt met zijn spandoeken.

Het debat in de Tweede Kamer zal na 26 oktober plaatsvinden.
Het actiecomité komt volgende week bij elkaar om het vervolg van de acties te bespreken.

Mocht u suggesties en tips hebben, laat het ons weten. Graag tot donderdag in Middelburg, Groeten Nout en Magda de Feijter

Hallo allen, Ik was hedenmiddag nog aanwezig in de Hedwigepolder. De verslagenheid bij allen die daar aanwezig waren was groot nadat het kabinetsbesluit bekend werd.

De Hedwigepolder zal onder water worden gezet !!. Dit is meer dan verschrikkelijk. Vooral als je weet hoe dit besluit tot stand is gekomen. Bij de ondertekening van het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen waarin o.a. de verdieping van de W.Schelde werd vastgelegd, zijn de natuur - en milieuorganisaties er in geslaagd om de eis van natuurherstel d.m.v. ontpoldering in het verdrag te laten opnemen, terwijl er op dat moment al een rapport lag ( de aanmelding van het Schelde Estuarium voor natura 2000 aan de EU ), waarin de ecologische toestand van de Schelde als goed werd beschouwd ! Dit document is al die jaren weggemoffeld en heeft geen deel uitgemaakt van de discussies. Pas kortgeleden heeft de Partij v. Zeeland, in de persoon van Dhr. Robesin, dit rapport boven water gehaald en in Den Haag aan de orde gesteld. Het Ministerie van LNV heeft dit rapport echter bestempeld als een louter juridisch stuk met een juridische status. Geheel onterecht ! De conclusies waren immers vernietigend voor LNV en hun gevoerde beleid ! Ook de Tweede Kamer heeft hier niet veel mee gedaan ! Duidelijk is dat de groene ambtenaren op LNV gevoed door de natuurorganisaties geen ander doel hadden dan ontpolderen, koste wat kost. Alle feiten en argumenten die niet strookten met hun beleid werden in de doofpot gestopt.! Opnieuw is duidelijk geworden dat we geregeerd worden door de ambtenaren. Een heuse ambtenarendictatuur, en de bestuurders zijn hier niet tegen opgewassen en doen slaafs wat de ambtenaren adviseren ! Ook INCA-consult, bij monde van Dr. Gerrrits, bevestigt de conclusies dat van schade aan de natuur in de W.Schelde na de tweede verdieping geen sprake is !! Ook het alternatieve plan van de Waterschappen is nauwelijks serieus bestudeerd. Het kabinet heeft daar de Grontmy voor ingeschakeld, maar het is duidelijk dat er niet of nauwelijks naar is gekeken.! Er moest worden ontpolderd !!! Het is schrijnend te moeten constateren dat het kabinet op basis van bewust foute en onvolledige feiten en informatie, dit besluit heeft genomen ! Volgende week komt er nog een schijndebat in de Tweede Kamer. Het is nu al duidelijk dat het CDA geen crisis wil, CDA en PvdA staan slecht in de peilingen, dus de CDA-fractie zal, ondanks alle ferme woorden over niet ontpolderen, weer wel draaien, zoals altijd. ! Maar de strijd is nog niet gestreden.! De grondeigenaar en "redt onze polders" zullen het besluit juridisch aanvechten. Het kan derhalve nog jaren duren voordat er werkelijk een schop in de grond gaat en misschien komt van uitstel ook wel afstel. Er komen ook weer verkiezingen die de verhoudingen kunnen veranderen.

Dit moest me even van het hart, na een emotionele middag.

Groeten, Adri.

Regelmatig zie ik onze groene weldoener, dhr. Gijs van Zonneveld van de ZMF, op zijn motorfiets door de polder komen. Wat mij daarbij opvalt is dat deze heer van Zonneveld zich echter verplaatst op een voertuig welke volgens mij NIET is voorzien van een katalisator. Deze heer van Zonneveld weet schijnbaar heel goed hoe voor een ander regeltjes en wetten te verzinnen om het zMILIEUf te beschermen maar daar zelf een heel slecht voorbeeld van is.

15 oktober belegt Provinciale Staten op verzoek van de VVD en de Partij voor Zeeland een spoeddebat over het deze week genomen ontpolderbesluit.

De vergadering begint om 19.00 uur.

Beste allen,

vandaag komt het kabinetsbesluit.

De media wil dat met ons volgen. SBS6 is al geweest

Tot zover het programma:

Eendragtweg 12:

7. 00 uur  omroep Zeeland

11.00 uur VRT  Belgische TV

Café De Kroon  St. Jansteen:

13 uur  RTL 4

Café in Emmadorp(om het hoekje bij het bezoekerscentrum Saeftinghe):

16. uur  NOS journaal en omroep Zeeland

Iedereen kan hierbij aansluiten,

hoe meer zielen, hoe meer.....samenhorigheid!!!!

 

Groeten

Nout en Magda

Beste mensen,
Aanstaande donderdag 1 oktober wordt het Westerschelde debat in de Tweede Kamer voortgezet.

Aanvang 10.15 uur.

Hierbij een dringende oproep om mee te gaan naar Den Haag. Uw aanwezigheid is heel erg belangrijk en wordt zeer op prijsgesteld. Met zijn allen kunnen we laten zien dat er in Zeeland geen draagvlak is voor ontpoldering.

De bus vertrekt vanuit

Hulst, Stationsplein                   6.00 uur

Terneuzen, busstation               6.30 uur

Kapelle, Wegenwachtstation      7.00 uur

Wouwse Tol                             7.30 uur           

 

Opgave bij:

Kees de Broekert, tel 0113 639395

Willy Dobbelaer,    tel 0114 313916  

Magda de Feijter   tel 0115 431718   mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Annette Waverijn   tel 0115 402868   mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Neem een lunchpakket mee en identiteitsbewijs.

Bereikbare telefoonnummers 06 54362376 /  06 54630428  /  0114 313916

 

Belangrijke data:

Zondag 27 september  Scheldedag rondom Doel en Lillo, info in Prosperpolder over de ontpoldering vanaf 10 uur.

Donderdag 1 oktober    Westerscheldedebat in Den Haag

Vrijdag 2 oktober         Protesteren in Middelburg  Zeeuws-Vlaams Protest  carpooling busstation Terneuzen 7.45 uur.

Maandag 5 oktober      PZC Westerscheldedebat in Middelburg 16.00 uur Waterschapskantoor, vertrek Terneuzen 15.00 uur

 

Vriendelijke groeten

Namens het actiecomité "Red onze Polders"

Nout en Magda de Feijter

Radiouitzending NOS:Beluister hier de uitzending

zeelandbedankt.jpg

Foto: s' Gravenpolder

Kabinet kiest voor buitendijks natuurherstel Westerschelde

Persbericht | 17-04-2009

Het kabinet geeft de voorkeur aan buitendijks natuurherstel langs de Westerschelde. Uit respect voor de gevoelens in Zeeland en gezien het politieke speelveld in de Tweede en Eerste Kamer heeft het kabinet besloten het natuurherstel buitendijks te realiseren.

Op voorstel van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de ministerraad vandaag besloten uitvoering te geven aan het alternatief 'aanleg buitendijkse schor' van de Zeeuwse Waterschappen en zo nodig door het aanvullend (gedeeltelijk) overnemen van het alternatief 'Land van Saeftinghe' van de Stichting Levende Delta.

Het kabinet zal de Europese Commissie informeren over het Nederlandse besluit om het natuurherstel langs de Westerschelde zonder ontpoldering te realiseren. Het kabinet heeft jarenlang en zeer zorgvuldig gezocht naar alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Het feit dat ontpolderen van landbouwgrond voor het herstel van de natuur een vergaande maatregel is, zeker wanneer die plaatsvindt in een regio die verbonden is door de eeuwenlange strijd tegen het water, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Met het advies van de Commissie Natuurherstel Westerschelde (commissie Nijpels) rondt het kabinet de jarenlange zoektocht af. Voor de realisatie van het noodzakelijke natuurherstel is nu duidelijkheid nodig, aldus minister Verburg.

Het advies van de commissie Nijpels is volgens minister Verburg gedegen en helder. De commissie heeft zich zeer ingespannen om een geschikt alternatief voor ontpoldering te vinden. Het kabinet onderschrijft de opvatting van de commissie dat snelheid nu geboden is.

Het kabinet heeft geconstateerd dat ook na verschijning van het advies van de commissie Nijpels de maatschappelijke weerstand tegen ontpoldering onverminderd groot is. Met het oog op het geringe draagvlak voor ontpoldering is er voor gekozen in te zetten op buitendijks natuurherstel.

Nederland kan op basis van eigen afwegingen en keuzes een pakket van maatregelen samenstellen dat passend is om de staat van instandhouding van de natuur langs de Westerschelde te verbeteren. De Europese Commissie kijkt of een lidstaat de natuurdoelen realiseert. Het is aan Nederland om aan te geven hoe het natuurherstel wordt gerealiseerd. Daarbij kan rekening worden gehouden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard. Vandaar dat het Kabinet er vast van overtuigd is dat de thans gekozen optie in overeenstemming is met de regels die wij in Europa zijn overeengekomen.

Voor het kabinet staat voorop dat het natuurherstel van de Westerschelde plaatsvindt. De natuur in het gebied gaat al jaren achteruit en verkeert in een slechte staat. Het kabinet zal dan ook zeker stellen dat tijdig aan de opgave voor het natuurherstel, die vastligt in het Europese recht en in de Verdragen met Vlaanderen, wordt voldaan. Om die zekerheid te creëren is besloten om, wanneer onverhoopt blijkt dat de buitendijkse alternatieven op onoverkomelijke juridische bezwaren stuiten op basis van de Europese regelgeving, het oorspronkelijke voorstel voor ontpoldering van de Hedwigepolder uit te voeren. In het uiterste geval zal daarvoor dan een onteigeningsprocedure worden gestart.