NIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS'. 26 juli 2008

 

Het actiecomité kijkt terug op een geslaagde volksvergadering op 4 juli jl.

Mede dank zij het mooie weer en de ambiance op boerderijcamping "Perkpolder" was het goed toeven. Dank aan allen, die hun medewerking hebben verleend om de volksvergadering tot een succes te maken.

De mosselboot van de familie de Bruijn uit Walsoorden en de aanwezigheid van de mosselvissers uit Bruinisse gaven een extra dimensie aan het geheel.

Politici van vele partijen, veraf en dichtbij, beleidsmakers en uitvoerders, mensen uit de bedreigde polders en natuurlijk de vele sympathisanten uit de hele provincie en van daarbuiten gingen met elkaar in gesprek.

Lees meer: Nieuwsbrief juli 2008

'Eerste Kamer, hou voet bij stuk'

  Bron: P.Z.C zaterdag 05 juli 2008

PERKPOLDER - De Eerste Kamer moet dinsdag voet bij stuk houden. Vasthouden aan de eis dat het onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag met Vlaanderen wordt gehaald. Het is de enige zekerheid om te voorkomen dat ontpolderd wordt.

Met die boodschap oogstte Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) gisteren veel bijval tijdens een volksvergadering van het actiecomité Red onze Polders op de zeedijk bij Perkpolder. Ook zijn mededeling dat de SP tegen het hele verdrag stemt, omdat er ook de derde verdieping van de Westerschelde inzit, kon op instemmend opgestoken schoppen rekenen.

De ongeveer 150 anti-ontpolderaars kregen waar voor hun geld. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) speelde handig in op de gevoelens. "Ik ben tegen ontpolderen en geloof in alternatieven. Willen we in Nederland nog wel goede landbouwgrond opofferen voor natuur? In plaats van een moeras of zilte natuur maken, kunnen we beter ons huidige cultuurlandschap instandhouden."

Statenlid Johan Robesin (Parij voor Zeeland) scoorde eveneens voor open doel. "Wij voeren strijd tegen welke vorm van ontpolderen ook en gaan door tot de laatste druppel bloed en zweet."

Gedeputeerde Frans Hamelink (CU) hield de rug recht. "We moeten niet denken dat we hier een wereldprobleem als het voedseltekort kunnen oplossen." Hij beklemtoonde dat besluiten uitgevoerd moeten worden.

De mosselsector heeft zich aangesloten bij het actiecomité en kreeg van de politici een hart onder de riem gestoken. Naast spandoeken tegen ontpolderen, waren op de dijk ook veel uitingen tegen de natuur- en milieubeweging geplant. Steun was er voor het plan om in Zeeuws-Vlaanderen grootschalige zonne-energie te ontwikkelen. Op de Plaat van Hontenisse kan dat in combinatie met natuurherstel als alternatief voor ontpolderen.

Zaamslag, 24 juni 2008

Commissie Natuurherstel Westerschelde,

Postbus 4205,

3006 AE Rotterdam.

Betreft: ontpoldering

Zeer geachte commissie, 

Namens het actiecomité “Red onze polders” tegen ontpoldering langs de Westerschelde vraag ik graag uw aandacht voor de zorgen en ongerustheid die nog steeds in Zeeland, maar ook daarbuiten, leven over de dreigende vernietiging van landbouwgrond, ondernemingen en particuliere woningen ten behoeve van nieuwe getijdennatuur.

Lees meer: actiecomité stuurt brief naar comm. Nijpels

GROTE VOLKSVERGADERING

Vrijdag 4 juli                     aanvang 17.30 uur

 

volksvergadering.jpg

Lees meer: 4 juli a.s weer een Volksvergadering

De commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft in haar vergadering van hedenmiddag (met een grote meerderheid) teleurstelling uitgesproken over de reactie van de minister van LNV op het verzoek van de commissie om te bezien of de taakopdracht van de commissie Nijpels uitgebreid zou kunnen worden.

Op basis van deze (nieuwe) informatie acht de commissie het niet opportuun om op dinsdag 17 juni de Scheldeverdragen plenair te behandelen, derhalve is besloten het debat uit te stellen tot nadat het rapport van de commissie Nijpels is ontvangen.

Op de website van de Eerste Kamer kunt u de ontwikkelingen volgen. Daar het rapport van de commissie Nijpels in het najaar wordt verwacht zullen de Scheldeverdragen ook dan pas weer op de plenaire agenda van de Eerste Kamer geplaatst worden. De commissie schrijft een brief aan de bewindspersonen met bovengenoemde opvattingen,

1.jpg

 

 

 

 

PETITIE.                                            

Geachte voorzitter, geachte leden van de Eerste Kamer.

Het actiecomité "Red onze Polders" biedt u bij deze ruim 500 handtekeningen aan ter ondersteuning van de brief, waarin wij onze grote ongerustheid uitspreken over de gang van zaken rondom het ontpolderen langs de Westerschelde.

In september 2006 hebben wij ruim 27.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd. In Vlaanderen zijn al ruim 9000 handtekeningen tegen de ontpoldering van de

Willem-Leopoldpolder aan de Vlaamse overheden overhandigd. Wij hebben met deze handtekeningenactie op de jaarmarkt te St. Jansteen 500 handtekeningen opgehaald binnen enkele uren.

De laatste enquête van Omroep Zeeland in geeft aan dat slechts 17 % van de Zeeuwen voor ontpolderen is en 59% tegen ontpolderen. Het aantal voorstanders daalt!

Een aantal Zeeuwse polders komen al ruim 12 jaar in aanmerking om onder water gezet te worden. De natuur- en milieuorganisaties eisen dit. Dit heeft al die jaren al grote weerstand opgeroepen bij de bevolking. Dit blijkt nog steeds, omdat belanghebbenden niet van plan zijn hun grond te verkopen.

Toch heeft de overheid dit plan doorgezet en de Scheldeverdragen getekend, waarin ontpolderen één van de onderdelen is. De motie van der Staay over vrijwillige grondverwerving is door de regering en de Tweede Kamer helaas ter zijde gelegd en vrijwilligheid is niet aan de Scheldeverdragen toegevoegd. We zijn daarover zeer teleurgesteld. Dit betekent immers dat voor natuur onteigend gaat worden, terwijl de goede onderbouwing daarvoor ontbreekt. U heeft dat uitstekend met uw kritische vragen benadrukt.

Is ontpolderen wetenschappelijk verantwoord? De rapporten hierover zijn gebaseerd op grote onzekerheden. De voorgestelde ingrepen in het Verdronken Land van de Saeftinghe kan de natuurfunctie verbeteren. Eén van deze voorstellen is om een gedeelte van  de Saeftinghe  te verlagen tot een schor onder invloed van het getij, waardoor de gevraagde 600 ha ruimschoots kan overschreden worden. 

Zo zijn er vele kansrijke ideeën om economie en ecologie een goede kans te geven in de Westerschelde.

In de lande worden krachten gebundeld tegen de onzinnige beperkende regels rondom natuur en tegen het onttrekken van landbouwgrond voor natuurdoeleinden. Volgens LTO gaat om een claim van 70.000 ha goede landbouwgrond voor doeleinden zonder dringende noodzaak.

De Verenigende Naties heeft zich uitgesproken dat gebruik van landbouwproducten voor bio-ethanol ten kosten van voedselvoorziening een misdaad is tegen de mensheid.

Ons inziens geldt dat ook voor het onttrekken van landbouwgrond ten behoeve van natuuraanleg.

En hoe wilt u als medebeslissers de geschiedenis ingaan?

Uw kritische vraagstelling heeft ons moed gegeven en wij verwachten dat u de beantwoording van de regering nog kritischer zult behandelen. Onteigenen voor natuur is onacceptabel en de commissie Nijpels zou een ruimere opdracht dienen te krijgen. U kunt wat dit betreft toezeggingen van de regering verlangen. Alternatieve mogelijkheden genoeg en waar een wil is, is een weg! In Zeeland zijn de polders nog steeds groen, wij vragen u dringend dit in stand te houden.

Luctor et Emergo.

2.jpg3.jpg

Zaamslag,  9 april  2008

Aan de leden van de vaste kamercommissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal,

Postbus 20017

2500 EA Den Haag.

 

Zeer geachte mevrouw, mijnheer,

Het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde is u erkentelijk voor de kritische opstelling van meerdere fracties ten aanzien van het ingediende wetsvoorstel inzake de Scheldeverdragen.

Voortschrijdend inzicht maakt dat de ontwikkelingschets 2010 en de langetermijnvisie Schede-estuarium achterhaald zijn. Immers goede landbouwgrond omzetten in de zogenaamde "nieuwe natte zoute natuur" wordt door de toenemende voedselschaarste en teelten voor bio-ethanol een decadent gebeuren.

Rapporten gaan steeds uit van natuurherstel cq natuurcompensatie, maar hoe staat het dan met de veiligheid?

De bewoners van de achterliggende polders zijn daar zeer verontrust over.

Mede gezien de weerstand bij de Zeeuwse bevolking vragen wij u beleefd om de toezegging van de regering te bewerkstelligen, dat er geen nieuwe verdragen komen, waarin ontpoldering wordt opgenomen.

Voorts de toezegging dat de provincie Zeeland voor het middengebied de mogelijkheid krijgt om buitendijkse alternatieven aan te dragen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de opdracht van de regering aan de commissie Nijpels.

Deze opdracht is niet in overeenstemming met de motie Koppejan c.s.  Het zoeken naar alternatieven zou ons inziens door de gehele Delta mogelijk moeten zijn. In deze Delta zijn plaatsen waar beter zout water kan zijn in plaats van zoet water, zoals o.a. de Grevelingen.

Kortom de commissie Nijpels moet daadwerkelijke alternatieven voor ontpoldering aanleveren.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze mooie Zeeuwse polders om dit alles met eigen ogen te zien.

Hoogachtend,

 

Namens het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde "Red onze Polders".

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

tel 0115 431718

Zaamslag, 23 februari 2008. 

NIEUWSBRIEF    ‘RED ONZE POLDERS'

Het actiecomité vraagt uw aandacht voor de volgende activiteiten: 

Zaterdag 1 maart zal het actiecomité een sponsoractie houden op de jaarmarkt te St.Jansteen vanaf 9.00 uur tot circa 15.00 uur. Er is een raadspel met mooie prijzen en er zijn stickers en t shirts te koop. Kom eens een kijkje nemen en help mee de kas te spekken, want deze is na de busreizen naar Den Haag zo goed als leeg. Een donatie, groot of klein, op rekeningnummer 1274.13.227 tnv mevr.J.T. Waverijn-Roelse te Philippine, ovv inzake "Red onze Polders" is natuurlijk ook zeer welkom.

 

In de PZC, zaterdag 23 februari lazen wij het artikel van prof. Louise Fresco, zij was tot 2006 assistent directeur-generaal van de FAO te Rome. In het betreffende artikel staan 4 stellingen, waarop gestemd kan worden via www.pzc.nl  of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via briefkaart naar Postbus 31 4460 AA Goes, onder vermelding van stellingen Fresco. 

De stellingen zijn:

  • Zeeland moet een voorbeeld worden van duurzaam leven
  • We betalen tegenwoordig veel te weinig voor ons voedsel
  • Het is onverantwoord landbouwgrond om te zetten in natuur
  • Zeeland moet snel zijn dijken verhogen

 

Op 4 maart houdt mevr. Fresco een lezing  "Ons dagelijks brood" met reacties op deze stellingen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Om deze lezing bij te wonen kunt u dit bij het inleveren van uw reactie op de stellingen aangeven.

Al enkele weken trekt Jan Schuurman-Hess, oa bestuurslid De Levende Delta, op vrijdag te voet door Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg praat hij met passanten en bewoners van de streek over allerlei onderwerpen. Het ontpolderen en de gesprekken hierover komen vaak aan de orde. Zie de verslagen op www.devoettocht.pvda.nl

Aanstaande vrijdag 29 februari krijgt hij gezelschap van enkele Europarlementariërs. Na de wandeling wordt er in Hulst een publieksgesprek gehouden, aanvang 15.30 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Wij vragen u om hierbij aanwezig te zijn, zodat ook Europarlementariërs goed weten dat de mensen in Zeeland geen heil ziet in het ontpolderen ten faveure van vogels etc.

 

Graag tot ziens,

A.de Feijter

secr. "Red onze Polders"

tel 0115 431718   

 

 

 

 

 

 

 

Zaamslag, 21 januari 2008,

Aan de leden van de

gedeputeerde staten van de provincie Zeeland

Betreft: ontwikkelingen rond het natuurpakket Westerschelde

 

Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen zeggen wij uw dank voor uw brief over de recente ontwikkelingen rond het Natuurpakket Westerschelde.

Ook zijn wij erkentelijk voor het gehoor geven aan de bezwaren van de Zeeuwse bevolking door oplossingen te zoeken in de Westerschelde.

Tot ons grote ongenoegen constateren wij dat ontpolderen nog steeds bij u tot de mogelijkheden hoort.

Lees meer: Brief aan GS van 21 januari 2008

Brief aan het Inspraakpunt verruiming vaargeul  Westerschelde 

Zaamslag, 21 december 2007.

Aan het Inspraakpunt

OTB/MER verruiming vaargeul Westerschelde

Postbus 30316

2500 GH Den Haag.

Onderwerp: zienswijze Verruiming vaargeul Westerschelde.


Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil het gezamenlijk actiecomité tegen ontpolderen langs De Westerschelde “Red onze Polders” hun zienswijze geven op het ontwerp Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde.

Het actiecomité is ingenomen met het feit dat door slim baggeren getracht wordt geen natuurwaarden verloren te laten gaan. In casu een versterking kan zijn.

Door alle verdiepingen, baggerwerkzaamheden, industrialisatie en uitbreiding van de havens is de Westerschelde geworden tot wat zij nu is. In de Scheldeverdragen is besloten tot natuurherstel door middel van ontpolderen. Wij zijn van mening dat de oorzaak van achteruitgang van natuurwaarden moet worden aangepakt. Dit kan door verwijdering van de vervuiling van het verdronken land van Saeftinghe. De vervuilde zandlaag kan weggezogen worden en verwerkt worden in o.a. wegenaanleg, volgens onderzoek, dat de stichting De levende Delta heeft laten uitvoeren.

Ontpolderen is een symptoombestrijding en neemt niet de oorzaak weg.

Het onderdeel veiligheid baart ons zorgen.

Dagelijks zien wij de grote containerschepen voorbij varen. Onlangs was er grote paniek toen een containerschip strandde bij Perkpolder en men bij de verantwoordelijke overheid niet wist wat de lading bevatte. Onduidelijkheid over ladingen en de nabijheid van kerncentrales te Doel en Borssele maken de onveiligheid groter.

De uitstoot van vervuilende stoffen van de scheepvaart en toenemende verkeersstroom verminderen de luchtkwaliteit.

Dit zal nadelig zijn bij de instandhouding van Natura 2000 gebieden rondom de vaargeul.

Het actiecomité wijst erop dat het evaluatieprogramma niet vermeldt, wat gedaan zal worden als blijkt dat de natuurwaarden niet voldoen aan de gestelde eisen.

Nader toelichting is gewenst.

Het actiecomité maakt zich erg ongerust, dat men de evaluatie weer zal aangrijpen om Zeeland te ontpolderen.

 

Indien vermeld wordt in uw evaluatie, dat ontpolderen tot de mogelijkheden behoort, zullen wij ons beraden op de mogelijkheden om dit te voorkomen, door juridische stappen te nemen om de verruiming van de vaargeul tegen te gaan.

Wij vragen u rekening te houden met bovenstaand en in uw evaluatie duidelijkheid te geven over het natuurherstel.

 

Hoogachtend,

Namens het gezamenlijk actiecomité tegen ontpoldering langs de Westerschelde “

“Red onze Polders”.

 

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag.

tel. 0115 431718