Hieronder een copie van de brief aan de EU commissaris:
Een uitvoerig schrijven, maar de moeite waard om te lezen!.

voorlandStichting “Red onze Polders”
Secretariaat Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 / 06 54362376
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan de heer commissaris Potocnik                         

Directoraat generaal Milieuzaken. B – 1049 Brussel België
Tevens per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betreft: Natuurherstel Westerschelde. datum: 14 mei 2012

Geachte heer Potocnik,

Red onze polders is een organisatie die het niet eens is met de wijze waarop de besluitvorming
rond het Natuurherstel Westerschelde heeft plaatsgevonden en nog plaats vindt.
Aangezien wij zeer verontrust zijn over de laatste ontwikkelingen wenden wij ons nu rechtstreeks tot U.
Onze zorg is dat in de toekomst nog meer grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond
opgeofferd zal worden om te komen tot natuurherstel in De Westerschelde.
Naar ons bevinden kan het natuurherstel van de zeearm De Westerschelde uitstekend buitendijks plaatsvinden.
Zie hiervoor het project van waterschap Scheldestromen tussen Hoofdplaat en Breskens.
Projectleider is de heer Provoost, te bereiken via mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorts hebben wij kennis genomen van uw brief aan de Staatssecretaris van Nederland , de heer Bleker.
Deze brief heeft onze onrust niet weggenomen en wel om de volgende redenen:
U schrijft daarin o.a. dat u akkoord gaat met zijn laatste voorstel en zegt het belangrijk te vinden
dat er een monitoringscommissie komt met als taak de achteruitgang van de Westerschelde te monitoren.
Daarnaast zegt u dat als er wetenschappelijke redenen zijn om de rivier meer ruimte te geven u alsnog zult ingrijpen.
Wij als verontrustte burgers constateren dat de wetenschappers in dit dossier over elkaar heen buitelen en
dat het er maar net van afhangt wie er ingehuurd wordt. Hetzelfde geldt voor de onafhankelijke commissies
waarmee wij zoet gehouden zijn.
Die wetenschappers die waarschuwen voor dramatische vervuiling en achteruitgang van de veiligheid
worden systematisch terzijde geschoven. Diegenen die goed kunnen onderbouwen hoe natuurherstel
in de Westerschelde zelf plaats kan vinden eveneens.
Wij willen u daarnaast meedelen dat wij zeer verbaasd zijn over het gebrek aan consistentie waarmee u
deze zaak behandelt. Dit willen wij als volgt onderbouwen:20 oktober 2009 schrijft u in antwoord op vragen
van Nederlandse en Belgische Europarlementariërs dat de Nederlandse instanties slechts toestemming
kunnen geven voor de geplande uitdieping van de Westerschelde als is gebleken dat dit de natuurlijke
kenmerken van het natura 2000 gebied van de Westerschelde niet zal aantasten en nadat zij in voorkomende
gevallen het publiek inspraak hebben geboden.
In eerdere antwoorden op vragen van het voormalige parlementslid mevrouw Corbeij hebt u er ook op gewezen
dat het aan Nederland is om de juiste maatregelen te treffen.
Het is algemeen bekend dat de laatste verdieping geen schade heeft toegebracht. Toch ligt er een scala aan
maatregelen gebaseerd op het verleden.Wij vragen ons werkelijk af wat u nu daadwerkelijk toetst.
Volgens ons verplicht het Europese kader Nederland om de biologische diversiteit te waarborgen door voor 2010
de achteruitgang te stoppen.Daarvoor zijn een groot aantal wetmatige stappen nodig die wij hier niet herhalen
omdat ze u welbekend zijn,
Een belangrijk punt is hierbij haalbaar en betaalbaar: met zo min mogelijk inspanning en gevolgen voor burgers
en economische sectoren. Daarnaast dient maatschappelijk draagvlak te worden meegewogen.
De bevolking werd op een bijeenkomst in 2005 te Terneuzen door de toenmalige minister Veerman voor voldongen
feiten gesteld. De minister deelde mee dat om te voldoen aan Europese eisen diverse gebieden in Zeeland ontpolderd
moesten worden.Van inspraak was vooropgezet geen sprake omdat de bevolking al eerder te kennen had gegeven
geen ontpoldering te willen werd dat gemakshalve achterwege gelaten.
Wij stellen vast dat die rapportages die in het kader van Natura 2000 op tafel hadden moeten liggen niet beschikbaar zijn.
Wat hier werkelijk gebeurd is, is achterkamertjes politiek met de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties aan tafel,
hetgeen heeft geleid tot een compromis wat vooral goed is voor de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties.
Maar waarschijnlijk niet voor de natuur. De haven wilde geen gezeur van onze zeer machtige natuur organisaties en
jarenlange procedures. Zekerheidshalve zijn de verdragen ook nog in het verdrag met Vlaanderen gefietst.
Wat wij ook verbazingwekkend vinden is dat er natuurherstel dient plaats te vinden gebaseerd op de situatie tot begin
van de vorige eeuw.
Waarom eigenlijk niet tot de middeleeuwen toen waren de aangewezen gebieden land en de Westerschelde uitermate smal?
Wat ons nog het meeste steekt is dat het allemaal schijnt te moeten van de Europese Unie.
Dit nu is klaarblijkelijk een volstrekt oncontroleerbaar proces voor ons als burgers maar kennelijk ook voor onze
volksvertegenwoordigers.
Wij vragen u helderheid te verschaffen over de aanleidingen en de procedures die hier gevolgd hadden moeten worden en
wel op een manier die ook de juridische toetsen kan doorstaan. Daar hebben wij als bevolking toch wel recht op.
De haven van Antwerpen pleit er ondertussen voor om een nieuwe koers te varen. Wel voor zover zij meelezen ,
wij zullen niet schromen om over iedere vorm van baggeren een procedure te beginnen, tenzij men een totaal nieuw en op
de huidige vernieuwde inzichten akkoord wordt gesloten waarbij wordt afgezien om uiteindelijk nog meer ha te ontpolderen.
Maar ook van de Europese Commissie verwachten wij totale transparantie en een duidelijke en onderbouwde verklaring
van haar handelen.
Er zal ongetwijfeld bij u worden aangedrongen om van de politieke constellatie in Nederland gebruik te maken en met een
aanwijzing te komen. Wij verzoeken u daar geen gehoor aan te geven maar Nederland zelf de oplossingen te laten formuleren.
Wij zenden een afschrift van deze brief naar alle betrokken volksvertegenwoordigers in de hoop dat er enkele bij zijn met
gevoel voor objectiviteit en transparantie.
In dit kader van transparantie vragen wij aan u op grond van welke wetenschappelijke argumenten heeft u het buitendijks
natuurherstel bij de plaat van Ossenisse afgewezen? En waarom geeft u op voorhand advies, terwijl het volgens de habitat
richtlijnen pas achteraf getoetst dient te worden door de EU? Eveneens vragen wij u of het u bekend is, dat in ontpolderde
gebieden, in de doodlopende stroomgebieden het neerslaan van vervuild en giftige stoffen een groot probleem zal worden?
In het Verdronken Land van Saeftinghe is dit al een groot probleem met gevolgen in de kringloop van flora en fauna.
Dit is toch niet het beoogde natuurherstel voor De Westerschelde? Het spijt ons dat wij deze brief moeten schrijven .
Indien er inspraak was geboden en overleg met de bevolking was dit waarschijnlijk niet nodig geweest.
Wij verzoeken u ons binnen 4 weken schriftelijk te bevestigen dat u Nederland vrij laat in de te nemen maatregelen ter
bevordering van het herstel van De Westerschelde voor zover dit noodzakelijk is.
Bijgaand treft u een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het aangelegde project natuurherstel in De Westerschelde.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht de datum u niet schikken, wij willen graag voor u een afspraak maken
om dit unieke project met eigen ogen te bekijken.

Hoogachtend,

Namens de Stichting “Red onze Polders”
Mevr. L. Flikweert, voorzitter
Mevr. M.T. de Feijter – Dekker, secretaris.

3

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541366