MANIFEST

KIES VOOR NIEUWE KANSEN WESTERSCHELDE

Investeren wij in terechte natuurbescherming of onterechte ontpoldering!!

Aanleiding

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen in Nederland om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

Probleemstelling

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Let wel, de verontreiningen in het WesterScheldewater komen grotendeels vanachter de Nederlands-Belgische grens.

Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten. Begin van deze eeuw slaan de haven en natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen. Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens bij de effectiviteit. Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens zijn geraadpleegd. Hun bezwaren krijgen gehoor van een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich actief betrokken bij de natuur en cultuurhistorie van Zeeland. Zij geven dat dagelijks al vorm en inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, een habitat voor vogels te bevorderen, oude struwelen te behouden enz. Eveneens vragen in het omvangrijke dossier Hedwigepolder veiligheid en volksgezondheid grote aandacht. Ook nieuwe thema’s komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc. Meegewogen moet worden dat voor aanleg en onderhoud van natuur de financiën worden beperkt.

Tot op heden ontbreekt een brede toepassing van de wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er gebrek aan een multifunctionele benadering
Er is in dit dossier een eenzijdige ecologische benadering, geen duidelijke definitie van de streefdoelen en geen definitie van onderhoud van de aangewezen gebieden (inclusief lange termijn financiering). Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de Westerschelde een zeearm is.
Onduidelijke belangen geven een bewuste sturing tot meer ontpoldering. Estuariene natuur kan op vele manieren ontwikkeld worden, alleen niet door ontpoldering achter in de riviermonding. Er wordt voorbijgaan aan cultuurhistorie, infrastructuur en leefomgeving van de bevolking. Aan het creëren van een breed draagvlak is niet voldaan.
De veiligheid, één van de punten, herbergt nog veel onzekerheden.
Volksgezondheidrisico’s vanwege de aanwezigheid van vervuilde stoffen in het sediment wordt stelselmatig genegeerd.
Oplossingsrichtingen:
- verbeterde ontwikkelingsschets opstellen voor 2020
- uitgaan van verifieerbare en controleerbare gegevens.
- Laat dit één van de projecten zijn, die herzien wordt zoals ook bij de Oosterschelde is gebeurd.
Korte Termijn:
- Nederland voert onverwijld het buitendijkse schorrenplan van het Waterschap Scheldestromen uit.
- het aanbrengen van Zandbuffers in de Westerschelde. (plan Lases)
- in plaats van ontpolderen van de Hedwigepolder wordt het land van Saeftinghe ontdaan van het teveel aan
  vervuiling, het wordt door onderzuiging verlaagd en verjongd. Opbrengst minimaal 600 ha.
- Vlaanderen wordt gevraagd hiervoor de eerder beschikbaar gestelde middelen aan te wenden.
Lange Termijn:
- verouderde plannen worden niet meer gebruikt.
- doorgaan met het realiseren van buitendijkse alternatieven.
- onderzoek naar oplossingen zoals eilanden voor de kust en andere mogelijkheden.
- het Deltagebied wordt als één geheel gezien en gewenste natuur-ontwikkelingen worden gekoppeld aan
  elkaar.
- de aanleg van slikken kan op meerdere plaatsen zoals op platen maar ook bij andere grote natuur-
  ontwikkelings-projecten mits er een win-win situatie is.
- er wordt geleerd van eerdere kansen (bijv. plaatrandstortingen) en eerdere fouten.
Bestuurlijke aanpak:
- nieuwe onderhandelingen met de betrokken Vlaamse autoriteiten op basis van het ontwerpen van een
  integrale oplossing voor de lange termijn.
- loskoppelen van Verdrag met Vlaanderen en een Natuurherstel- Schelde conferentie houden, waarbij alle
  belanghebbenden hun stem kunnen laten horen: burgers, havenbestuurders, natuurbeschermers, agrariërs,
  bedrijven etc. (Scheldefonds!)
- brede benadering kiezen met oog voor alle dynamiek in de Westerschelde: natuurlijke processen, economie
  havens en scheepvaart, veiligheid voor het achterliggende land.
- Europese Commissie wordt gedwongen zich aan haar taken te houden d.w.z. controleren op resultaat
  achteraf. Nederland neemt zelf beslissingen en stopt met consultatie vooraf.
Resultaat in 2020:
- gevaar voor volksgezondheid is voorbij door schoonmaak van vervuilde gebieden en verbeterde aanpak van
  vervuiling door haven en industrie.
- nieuwe kansen voor de Westerschelde, deze zal sterk verbeteren en voor velen meer tot lust dan tot last zijn. Een breed draagvlak is gecreëerd.
- Zeeland zal trots zijn op de bereikte resultaten en exporteert de opgedane kennis.
- Antwerpen kan mee profiteren van de innovaties en behoudt de toegang tot de haven zonder voortdurend
  gemor
.
Verdere informatie via www.redonzepolders.nl en www.delevendedelta.nl