BOEKPRESENTATIE STROMENLAND

Op 19 april 2013 om 16.30 uur werd het boek van Hans Schoots met de titel:
                       
Stromenland. De wereld rond de Westerschelde”
                
gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt 51 in Middelburg.
Stromenland
verschijnt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 978-94-600-3602-6 / 18,95 euro.
Zie ook www.uitgeverijbalans.nl en www.hansschoots.nl
ZIE RUBRIEK NIEUWS  STROMENLAND EEN INTERESSANT BOEK

               BOEKPRESENTATIE STROMENLAND

Op 19 april 2013 om 16.30 uur werd het boek van Hans Schoots met de titel:
                       
Stromenland. De wereld rond de Westerschelde”
                
gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt 51 in Middelburg.
Stromenland
verschijnt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 978-94-600-3602-6 / 18,95 euro.
Zie ook www.uitgeverijbalans.nl en www.hansschoots.nl

Uit het voorwoord:
In het begin leek het allemaal zo mooi. Het was 2005. Vlaanderen en Nederland sloten een verdrag
over die schitterende stroom, die in België Schelde heet en in Nederland Westerschelde.
In nauwe samenwerking zouden Nederland en Vlaanderen de verdediging tegen overstromingen
verbeteren, de vaargeul naar de haven van Antwerpen verdiepen en de natuur beter beschermen.
In de Westerschelde zouden de drukke internationale vaarroute en het unieke natuurgebied
harmonieus samengaan.
Even later waren bijna alle betrokkenen gefrustreerd.
Een groot deel van de bewoners langs de Westerschelde omdat ze zich door de voorgenomen
natuurmaatregelen in hun dagelijkse bestaan bedreigd voelden; de haven van Antwerpen
omdat de Hollanders afspraken niet nakwamen en dus, net als zo vaak in de afgelopen vierhonderd jaar,
onbetrouwbaar bleken; de natuurbeweging omdat de beloofde natuur uitbleef en wetenschappers
omdat ze van alle kanten werden gebruikt.

De betrekkingen tussen Nederland en België gaan over veel meer dan de Westerschelde.
In de regio zelf hebben beide kanten belang bij grensoverschrijdende samenwerking op velerlei gebied.
Zo is 'krimpgebied' Zeeuws-Vlaanderen vanuit de Nederlandse Randstad gezien een lelijk eendje,
terwijl het de potentie heeft te veranderen in een fraaie zwaan tussen de andere in de Vlaamse vijver.
Alles met inachtneming van de landsgrenzen natuurlijk 
Sinds het kabinet-Rutte II najaar 2012 heeft besloten de veelbesproken Hedwigepolder onder
te zetten en landbouwgrond te veranderen in nieuwe natuur, overheerst het gevoel dat alles nu weer
in orde is.
Na de jarenlange strijd die over de Hedwige is gevoerd, heerst bij de meeste betrokken partijen
opluchting, al gaat die strijd volgens de eigenaar van de polder, Gery De Cloedt, tot het einde door.
De natuurbeweging is blij, hoewel de natuurwinst bescheiden is.
In de Antwerpse haven zijn ze enthousiast omdat het risico van een proces door Vogelbescherming
Nederland is afgewend. Die had kunnen proberen de nieuwe vergunningen voor onderhoud van de
vaargeul in de Westerschelde, die in 2014 weer moeten worden verleend, tegen te houden.
Wetenschappers kunnen zich verheugen omdat de aandacht – als het meezit – eindelijk weer gaat
naar de hoofdzaken in plaats van naar politiek

Schaakspel.
Alleen de bewoners die zich tegen ontpoldering van de Hedwige hebben gekeerd, lijken het nakijken te
hebben. Dat kon nog wel eens meevallen: het conflict rond de polder heeft veel teweeggebracht
waarvan de effecten pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden. Het wordt nooit meer zoals het was.
Het is een grote misvatting dat we na het Hedwigebesluit over kunnen gaan tot de orde van de dag:
De grote vragen waar de regio voor staat, zijn hetzelfde gebleven en juist nu de opwinding weg ebt, kan
daar op een verstandige manier over worden nagedacht.
Als geboren Zeeuws-Vlaming, wonend in Amsterdam, ben ik de ontwikkelingen in het thuisland van
een afstand blijven volgen, maar de laatste jaren werd ik niet vrolijk van het meeste dat de
media te melden hadden. Over de Westerschelde contrasteerden politiek gedoe, ophef en kant-en-klare
meningen,met gebrek aan interesse in de zaak zelf weinig onderzoek.
Over de krimp in Zeeuws-Vlaanderen is vrijwel steeds bericht in clichés en generalisaties.
Reden genoeg om als publicist en zeg maar betrokken burger te gaan praten met kenners en met
ervaringsdeskundigen:zoals streekbewoners, activisten, experts op het gebied van scheepvaart en havens,
de waterhuishouding en de natuur van de Westerschelde of de toestand langs de Nederlands-Belgische grens.
Verder zijn er honderden rapporten over relevante onderwerpen vervaardigd door wetenschappers uit allerlei
disciplines, door ingenieursbureaus, ambtenarencommissies en wie al niet.
Samen vormen ze een zee aan kennis die zelden tot de openbaarheid doordringt.
Welgemoed ben ik erin gedoken en zo werd mij duidelijk dat er een grote afstand bestaat tussen de werkelijke
wereld die wordt geschilderd in deze onderzoeksverslagen en de onveranderlijke opinies in het openbare debat.
Door deze onderzoeken zijn er sinds 2005 heel wat nieuwe inzichten opgedaan waar nu misschien wat minder
verkrampt naar gekeken kan worden. Minstens zo interessant in de rapporten was te zien hoeveel er onbekend
en onvoorspelbaar is, juist voor mensen die er echt wat vanaf weten.
Of dat nu ging over de staat van de Westerschelde, de havenpolitiek, de bevolkingsontwikkeling of de economie van Zeeuws-Vlaanderen.
In dit boek staan vier heikele kwesties voor de regio centraal, die onderling met elkaar samenhangen:

De toekomst van de Westerschelde als natuurgebied en scheepvaartroute:

1. - Mogelijkheden voor natuur en herstel;
2- De havenpolitiek van Antwerpen en andere zeehavens.

De toekomst van het grensgebied:
1 - De positie van Zeeuws-Vlaanderen;
2- De betrekkingen met België en Vlaanderen.
Ik heb mij geconcentreerd op de zaken die voor het verhelderen van deze vier kwesties belangrijk zijn.
Daardoor kan het voorkomen dat de mening van de directeur van een Singaporees havenbedrijf wel in
het boek te vinden is, terwijl allerlei mensen, plaatsen en ontwikkelingen langs de Westerschelde zelf er
niet in voorkomen. Voor de internationale scheepvaart in de wereld rond de Westerschelde is die
mijnheer uit het Verre Oosten veelzeggender, ook al gaan andere dingen ons heel wat meer aan het
hart. Nu de polarisatie lijkt af te nemen, is het moment aangebroken voor nieuw open debat over de grote
vragen rond de Westerschelde en het grensgebied.
In
Stromenland hoop ik aan deze discussie een bijdrage te leveren. Kant-en-klare antwoorden zijn er
weinig, wel aanknopingspunten en veelbelovende perspectieven.

Stellingen bij Stromenland

1. Zeeland moet helemaal niet kiezen tussen 'industrie en havens' of 'landbouw en toerisme'.
2. Door het verzet tegen ontpoldering en dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten wordt er in de
toekomst een ander beleid rond de Westerschelde gevoerd.
3. Natuurherstel en herstel van het estuarium zijn niet hetzelfde.
4. Nu er voorlopig geen vierde verdieping van de vaargeul komt, kunnen Antwerpen en Zeeland over de
   toekomst van de Westerschelde praten zonder vooraf mogelijkheden uit te sluiten.
5. De eeuwenlange Nederlandse pogingen om Antwerpen klein te houden, zijn niet bepaald iets om trots
   op te zijn.
6. Antwerpen doet er goed aan alternatieven voor het huidige havenbeleid serieus te onderzoeken.
7. De toekomst van Zeeuws-Vlaanderen ligt voor een groot deel bij samenwerking met Vlaanderen.
8. Voor Zeeuws-Vlaanderen is de periferie geen noodlot, maar een keuze.

Aldus de schrijver in het voorwoord.

Reactie van Magda de Feijter  namens "Red Onze Polders" aan "Het Waterschap":

Wij citeren uit dit schrijven:

Deze instemming verbaast ons, want het waterschap heeft regelmatig aangegeven tegen ontpoldering te zijn.

Onze vragen daarover zijn dan ook:

1. Wat heeft de provincie u precies verzocht  en welke regelgeving ligt eraan ten grondslag
??

2. Is het waterschap verplicht deze uit te voeren? ?  

3. Wat is de rol van het waterschap in deze ontpoldering??

4. Waarom die haast??.....................

Want:

1. Het inpassingsplan komt immers  pas in september, en er komt ook nog een MER aan te pas,
    waarbij andere alternatieven 
een grote rol gaan  spelen.

2. Het is nu toch ook wel duidelijk dat het natuurherstel voor de Westerschelde niet aan
   de gestelde doelen zal beantwoorden.


3. De Raad van State zal dat in een rechtsspraak zeker meenemen.

4. U hoeft nu nog geen geld hier voor te reserveren, want er is niets te koop in de Hedwige.

5. Alleen de weg langs de zeedijk is van het waterschap, de overige wegen in de polder
   zijn niet te koop 
en kunnen derhalve niet afgesloten worden..


Leden van het actiecomité vragen zich af of zij de lasten voor "Het Waterschap" nog wel moeten voldoen,
als  "Het Waterschap" voortijdig zo’n beslissing neemt over iemands eigendom.
Kortom er zijn nog vele onzekerheden of deze ontpoldering door zal gaan.

Het actiecomité vraagt U  daarom dit onderhavige en overhaaste besluit terug te draaien.

Aldus Magda de Feijter namens het Actiecomité “Red onze Polders”.


Vergadering dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen


Wordt nog voordat de rechter uitspraak gedaan heeft
inzake het beroep van de eigenaar en andere instanties
is de Hedwigepolder al tot verboden gebied verklaard
voor de vele toeristen en inwoners van onze provincie??


Zie hiervoor:
Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 april 2013 in het

waterschapskantoor te Middelburg

 

4. Afdeling Juridische Zaken en Handhaving,2013007256, voorgesteld wordt in het kader
van de realisatie van een intergetijdenge-bied in de Hertogin Hedwigepolder in te
stemmen met het verzoek van de provincie Zeeland tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van genoemde wegen/ weggedeel ten, die in beheer en onderhoud (en/of
eigendom) zijn bij waterschap Schel-destromen en de provincie Zeeland van
deze instemming in kennis te stellen.

De vergadering besluit overeenkomstig het voorstel.
Gegeven de besluiten van het Rijk en de Tweede Kamer met betrekking tot ontpolde-
ring van de Hedwigepolder zal het dagelijks bestuur medewerking verlenen aan de voor-
bereidende werkzaamheden door de Provin-cie Zeeland (verleggen van de waterkering
en het onttrekken aan het openbaar verkeervan een aantal wegen/weggedeelten).

Waarom nu al? Eerst een slootje, dan een weggetje, en voordat ieder het beseft,
kan de toerist, de Zeeuw er niet meer in!!Ook aan Vlaamse zijde protest door zinloze onteigeningen.

"Onderschat onze actiebereidheid niet" (25/03/2013)

Het 30 jaar oude Doeldok is nooit in gebruik genomen en wordt nu opgevuld met zand. De grondhonger van de Antwerpse haven is daardoor niet gestild.
Op linker Scheldeoever plegen industrie en natuur een nieuwe coup op bijna 1.800 hectaren. De polderboeren zijn razend.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1972 legden boze Wase boeren de werken aan de sluis te Kallo plat. Guido van Mieghem roerde zich toen in het protest,
en doet dat nu opnieuw. De natuurcompensaties vallen hem zwaarder dan de havenuitbreiding.
“Ze pakken landbouwers hun grond, hun job en hun thuis af zodat een vogel hier zijn nest kan maken.”
Een jonge landbouwer als Raf Van Broeck deelt zijn onbegrip:
“De ecologische voetafdruk van het leger kranen en bulldozers dat hier natuur aanlegt, is enorm.
Wie wordt daar beter van, behalve de aannemer?”.


De bedrijven van Guido Van Mieghem en Raf Van Broeck zijn gelegen in één van de meest vruchtbare landbouwstreken van Vlaanderen.
Op de zware klei in het Waasland wordt 10 ton tarwe en 13 ton suiker per hectare geoogst.
Om dat klaar te spelen, bewerken de akkerbouwers hun gronden met veel zorg.
“Als je ziet met welk respect wij omgaan met onze grond, dan staat dat in schril contrast
met het afgraven van klei en opspuiten van zand in het havengebied”, zucht Raf.
Samen met zijn ouders combineert hij akkerbouw met braadkippen.
Lees dit artikel verder op:

 http://www.vilt.be/Havenuitbreiding_Onderschat_onze_actiebereidheid_niet

 

PERSBERICHT.

 

“Red onze Polders” protesteert tegen ontpolderen bij bezoek
staatssecretaris mevrouw Dijksma.

 

Aanstaande maandag 11 maart brengt de staatssecretaris mevr. Dijksma een bezoek aan
De Hedwigepolder en Hulst. Zij zal om ongeveer 11 uur de Hedwigepolder bezoeken,
waar de boeren druk aan het werk zijn.

Tegen 12 uur arriveert zij bij het bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp.
Het actiecomité is aanwezig om haar te begroeten,
daarna spreekt zij met 2 vertegenwoordigers van o.a "Red onze Polders."

Het actiecomité zal duidelijk laten blijken dat in Zeeland veel weerstand is
en blijft tegen ontpolderen.Polders worden door verkeerde stromingen opgeslibd
met vervuild slib. De gewenste natuurdoelen zullen niet bereikt worden.

En wat dan, nog meer ontpolderen?Het actiecomité wil geen zout water in de polders!

Kom naar het protest maandag 11 maart in Hedwige en Emmadorp en / of stuur
ons voor maandag een berichtje dat wij de staatssecretaris kunnen overhandigen.

Een krachtig protest kan ons helpen ontpolderen tegen te houden.

Info Nout en Magda de Feijter

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” Secretariaat Eendragtweg 12 
4543 PL Zaamslag Tel 0115 431718 /  06 54362376.         Mail         
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eerst een berichtje: aanstaande zondag 2 maart is er op Ned.2 de
uitzending De Grens, waarbij aandacht is voor de Hedwigepolder.

Aanvang 20.20 uur tot 20.50 uur.

Hierbij het artikel van prof.dr. Schaminée in het blad Resource van de
universiteit van Wageningen.

hier en niet verder

Prof.dr. Schaminée schrijft:

Met de wijsheid achteraf zouden we de transactie niet meer goedkeuren l
Lees ik over de teleurgang van de SNS-bank.
Met de wijsheid achteraf is een zinsnede die de
laatste tijd wel erg vaak van stal wordt gehaald
vooral door de politici en bankiers die op deze
manier hun blunders proberen goed te praten.
In het rijtje pijndossiers past zeker ook de Hedwigepolder.
Het is opmerkelijk dat juist in de week van de
herdenking van de Watersnoodramp de Kamer
akkoord gaat met het onder water zetten van die polder.
Driehonderd hectaren vette zeeklei worden teruggegeven aan de zee!
De dijk die zo’n twintig jaar geleden nog voor miljoenen is opgehoogd !
Die dijk zal op diverse plekken worden doorstoken en 4.500 bomen
moeten het veld ruimen, samen met een aantal boerderijen.
Compensatie van de natuur is nodig, maar op deze manier?

“Ontpolderen of alle moed bij elkaar verzamelen en op een fatsoenlijke manier praten over
natuurcompensatie”, noteerde de Provinciale Courant enkele maanden geleden uit mijn mond.
Ik vraag me inderdaad af wat de uitkomst van de discussie zou zijn geweest als deze zorgvuldig
gevoerd was, ook zonder wijsheid achteraf.

In mei 2016 zal worden begonnen met de feitelijke ontpoldering; in 2019 moet de Hedwigepolder
helemaal onder water staan.
Ik moet denken aan Jac.P. Thijsse die zich tot het laatste verzette tegen het voorstel van
burgemeester en wethouders van Amsterdam om het Naardermeer aan te kopen ten einde
de waterplas te gebruiken als vuilstortplaats.

In een column schreef hij het verzet pas te staken
als
de “eerste kar met potscherven” in het water plompt

 Wij lazen voor U in Dagblad "De Stem" 27 februari 2013
TERNEUZEN - Tijdens de Internationale Scheldeweek (van 22 maart tot 1 april)

 zetten Frankrijk, België en Nederland de grote ecologische, culturele en economische
waarde van de Schelde in de schijnwerpers.
In de drie landen kan het publiek die week deelnemen aan allerlei activiteiten op,
in of langs de boorden van de rivier.
De Scheldeweek is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
valt onder het Europese Scaldwinproject waarin acht internationale partners zoals
voor Nederland het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zeeland
en waterschap Scheldestromen. Zij streven naar een verbetering van de waterkwaliteit.
Meer informatie en alle activiteiten per stad, streek of regio zijn te vinden op

www.scheldeweek.com

In bovengenoemde website wordt de loftrompet gestoken over de enorme
verbetering van de
waterkwaliteit en het milieu als delen van de
Prosperpolder en de hele Hedwigepolder onder het
zoute water worden
gezet.
Deskundigen weten al lang dat dit een vervuilde modderpoel gaat worden.

Het grote probleem is nu eenmaal, dat Milieu en Economie altijd met elkaar
in strijd zullen blijven.
Zo lang België zijn afvalwater wel moet spuien in de Westerschelde,
Zolang Antwerpen en Gent terecht economische eisen gaan stellen aan de
diepte en de breedte van de natuurlijke vaargeulen moet er definitief
een keuze worden gemaakt!

In het grote Europa moet plaats zijn voor natuurgebieden!
In het grote Europa moet plaats zijn voor wonen, werken, verkeer

Die gebieden moeten gescheiden worden! Én en Én kan niet!!

Geplaatst op

Tol

Wij ontvingen het volgende bericht:

Van: J. Fijnaut
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 12:36
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: afkoop Schelde

Aangezien ik wel een liefhebber ben  van geschiedenis,
las ik in een geschiedenis magazine het bijgevoegde
stukje.interessant, zelfs ik weet sinds een paar jaar
dat de tol op de Schelde afgekocht is nooit
eerder,  velen vragen zich in Zeeland af waarom
onze provincie geen tol ontvangt van de schepen
die naar Antwerpen varen die is door de Nederlandse
staat afgekocht al heel lang geleden.
Maar de details van een afkoop contract weten er
zeker ook niet veel........... ? 
en dat het grote geldbedrag niet alleen door
de Belgen betaald is maar door meerdere landen....
lees het bijgevoegde bestand.
groetend,  Johan Fijnaut

Maar ja,....

Waarom ook nog polders onder water?!?

Milieu is leuk...Economie is noodzakelijk!

Van: J. Fijnaut [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 12:36
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: afkoop Schelde

Aangezien ik wel een liefhebber ben  van geschiedenis,   las ik in een geschiedenis magazine het bijgevoegde stukje.

interessant, zelfs ik weet sinds een paar jaar dat de tol op de Schelde afgekocht is nooit eerder,  velen vragen zich in Zeeland af waarom onze provincie geen tol ontvangt van de schepen die naar Antwerpen varen

die is door de Nederlandse staat afgekocht al heel lang geleden.

 

Maar de details van een afkoop contract weten er zeker ook niet veel........... ?   en dat het grote geldbedrag niet alleen door de Belgen betaald is

maar door meerdere landen....  lees het bijgevoegde bestand.

 

groetend,  Johan Fijnaut