Secretariaat: Brugstraat 32    

4475 AP Wilhelminadorp              

Tel.: 0113-211238

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."

Internet: www.delevendedelta.nl

KvK Zeeland:  2204589

Rabobank Oosterschelde:  34.60.15.391

 

Betreft: Uitnodiging voor symposium   Februari 2013

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Stichting De Levende Delta organiseert op 01 maart 2013 van 13.30 - 18.00 uur in de Filmzaal  van de Abdij (ingang Abdijplein) in Middelburg,
alsnog het symposium:  NATURA 2000 : zin en onzin.

 

Graag verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk via de mail, de normale post of telefonisch te laten weten of wij ook op deze gewijzigde
datum op uw aanwezigheid mogen rekenen.

 

In het symposium willen wij de gevolgen van de Natura2000 regelgeving in relatie met het Westerschelde dossier onder de aandacht brengen van
politici, media en Zeeuwse bevolking.

Aanpassing en wijziging van dit beleid moet het naar onze mening mogelijk maken om vanuit een bredere gebiedsgerichte benadering naar oplossingen te zoeken.

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter van onze Stichting de heer J.J. Geleijnse zullen enkele deskundigen onder leiding van
de heer A. van der Wouden (journalist), gespreksleider van de dag, inleidingen houden over de volgende onderwerpen:

- Westerschelde en natuurontwikkeling: de heer Ing. A. Provoost (Afdelingshoofd Waterkering voormalig

  Waterschap Zeeuws-Vlaanderen);

- Hoofdlijnen / -punten van NATURA 2000: de heer Mr. H.E. Woldendorp,(Instituut voor Infrastructuur,

  Milieu en Innovatie te Brussel);

- Pijnpunten in NATURA 2000 en gewenste innovaties: de heer Ir. A. Geuze,(directeur van West 8

  Urban Design & Landscape Architecture in Rotterdam);

- Westerschelde: historisch- en waterloopkundig perspectief als basis voor biologische ontwikkeling:

  de heer Ir. W.B.P.M. Lases (Tiel);

Na een forumdiscussie waaraan gezaghebbende politici en andere deskundigen op het onderhavige vlak

zullen deelnemen, wordt de bijeenkomst met een hapje en een drankje afgesloten.

 

Als bijlage bij deze uitnodiging kunt u de brochure " Stichting De Levende Delta VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW "
aanvragen op  E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..   Of zie  www.levendedelta.nl

Hierin schetsen wij onze visie en activiteiten en wijzen wij op de mogelijkheid om ons werk als donateur te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Stichting De levende Delta,                       J.F.J. Franken, secretaris

 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons bestuurslid

Mr. Jan Maat

Voor Red onze Polders was hij de juridische specialist en zijn adviezen waren doordacht en realistisch.

Het verlies is voor Jet en (klein)kinderen onnoemelijk groter en wij wensen hen daarbij veel sterkte toe.

Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”.

Lia Flikweert, voorzitter

Magda de Feijter, secretaris

De herdenking met afscheid zal zaterdag 26 januari plaatsvinden in de Grote Kerk te Groede, aanvang 13.00 uur met gelegenheid tot condoleance.
Mr Jan de Maat zal daarna in besloten kring gecremeerd worden.

Zie ook advertentie en condoleanceregister in de plaatselijke dagbladen.

Geplande bijeenkomst Westdorpe is natuurlijk afgelast!

 

 

 

Dhr. de Cloedt strijdt een rechtvaardige strijd.

Wij lazen voor U in het weekbad Knackhet interview.

Al jarenlang wordt er een bitse strijd gevoerd om de Hedwigepolder, die net over de grens in Nederland ligt. Volgens het Scheldeverdrag, dat de verdieping van de stroom bepaalt,
moet de polder dienen voor natuurherstel. Baggeraar Gery De Cloedt, die anders nooit interviews geeft, noemt dat nu een leugen: ‘Er zit een verborgen agenda achter.
De haven wil uitbreiden tot op de grens, en dan moet mijn polder dienen als compensatie. Er zal hier juist natuur worden vernield en helemaal niet hersteld.’

De polder ligt daarvoor niet op de geschikte plaats volgens De Cloedt: ‘Binnen de tien jaar zou het een dorre bak slib zijn. In deze bocht van de rivier is er volgens talrijke experts
een enorme slibafzetting. De Hedwigepolder wordt dan de rioolput van Antwerpen. Met zwaar vervuild slib. Een blunder van formaat.
Ik vrees dat het zelfs gevaarlijk wordt voor de kerncentrale van Doel, waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt.’

In het Nederlandse regeerakkoord is nu beslist tot een snelle en volledige ontpoldering. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gaat nog deze maand naar Den Haag
om garanties te vragen, maar heeft in afwachting de arbitrageprocedure tegen Nederland verdaagd tot het jaareinde.
Gery De Cloedt: ‘Moet ik ja zeggen tegen een minister die mij komt wegpesten? Zelfs in een ander land! Dan moet ik hem meneer Poetin noemen.
Ik zal mij met alle juridische middelen verzetten tegen dit Vlaamse dictaat.’

Gery De Cloedt, die zelf een baggerfirma heeft, zegt dat zijn principieel verzet niet in dank wordt afgenomen: ‘Ik ben zeker niet graag gezien en heb veel contracten verloren.
Misschien omdat ik dwarslig, misschien omdat ik een outsider ben. De grote baggeraars Deme en De Nul krijgen per definitie alles van de overheid.
Een vorm van subsidiëring. Ze leven van veel te dure overheidsprojecten. Ik wil het Deurganckdok uitbaggeren voor een tiende van hun prijs.’ (CDS)

Het volledige interview met Gery De Cloedt vindt u deze week in Knack.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-hedwigepolder-wordt-de-rioolput-van-antwerpen-gery-de-cloedt/article-4000220310501.htm     

Wilt U het volledige artikel:  mail    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persbericht

Kabinetsbesluit over ontpolderen van de Hedwigepolder: een historische fout van formaat.

“Red onze Polders”  neemt met verbijstering kennis van het kabinetsbesluit om de Hedwige Polder op korte termijn te ontpolderen en het (vervuilde) zoute water in de polders te laten stromen.

Dit kabinetsbesluit is een historische vergissing. Nu grote delen van de wereld worden geconfronteerd met een structurele voedselschaarste, vernietigt dit kabinet moedwillig  honderden hectaren bijzonder goede landbouwgrond. En dit terwijl er talloze goede alternatieven voor ontpoldering aanwezig zijn. 

De Stichting ROP zal alle juridische procedures gebruiken, om dit verfoeide kabinetsbesluit te laten vernietigen.

Zij zal ook alle krachten bundelen en mobiliseren om aan te tonen dat dit omstreden  kabinetsbesluit weinig of totaal geen draagvlak heeft in de.Nederlandse samenleving en dat het kabinet hiermee een heilloze weg inslaat. 

Noot voor de redactie

Nadere info:

M. de Feijter

Tel 06 54362376

Het is vrijdag 21 december 2012 de dag waarop de wereld zou vergaan...
.en dan bereikt ons het bericht van de "nieuwe" staats-secretaris die ook bij de kinderopvangregeling niet verder gekeken heeft wat de gevolgen wel konden zijn, ....die staatsscretaris heeft als PvdA-lid ingestemd met het  kabinetsbesluit , dat  in 2016 daadwerkelijk begonnen kan worden met het ontpolderen van de Hedwige.
In 2013 worden de procedures opgestart.


Ook een HEILLOZE WEG!!  Wanneer gaat het gezond verstand bij de politiek doen inzien, dat deze maatregel elke grondslag mist waarop dit besluit kan stoelen. Enkel....................

WIJ HEBBEN DAT BESLOTEN!!!!

MET WELK DOEL??

1.VEILIGHEID?  Ieder weet dat het gebied bij en achter Antwerpen alleen bij langdurige storm bloot kan staan aan overstroming. Uitgerekend is datde waterstand dan fluctureert tussen 0 en 2 cm als de Hedwige-polder dan ook tot de rand gevuld staat met water.
Denk aan 31 januari- 1 februari 1953. Het water stond toen bij eb hoger dan nomaal bij vloed. Valse voorstelling van zaken
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

2. NATUURHERSTEL? Een prachtige zoetwatergebied met 27 ha beschermd natuurgebied vernielen en dan veranderen in slijk en modder die vol komen te zitten met gevaarlijke afvalstoffen en vervuild rioolwater vanuit het Belgische achterland. Moet dat dan dienen als fouragegebied voor vogels en paaigebied voor de vis? Trouwens, wie vervuilt de Westerschelde?
Dat zijn de Belgen zelf toch ?
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

3. STROOMSNELHEID? Er is nog niets bewezen, alles berust op veronderstellingen. Door baggermateriaal aan de randen van de zandplaten te storten ontstaat daar "veilig" slib en een voedselgebied voor vogels en vissen. Ook door "voorland"te creëeren zoals bij Nummer 1 /Hoofdplaat ontstaan prachtige natuurgebieden en wordt de stroom verre gehouden van de dijken.
Willen politici niet luisteren?  Zijn die nu zo dom of zo halsstarrig?
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

Wanneer de beide regeringen de bevolking hadden voorgesteld om een deel van Zeeuws-Vlaanderen om te zetten in Industrie en Haven-gebied met het doel de economie nieuw leven in te blazen en te zorgen dat de werkgelegenheid hier zou toenemen en er voor ieder weer brood op de plank kwam....dan was er nooit zo'n PROTEST geweest. Dat gebeurt nu toch ook niet met de verbreding van de Tractaatweg, de aanleg van de tunnel bij Sluiskil, de vergroting van het havengebied bij Terneuzen. In het verleden werd zelfs de hele Nieuw-Neuzen-polder industriegebied voor Dow-Chemical.

MAAR NOOIT ZAL ONZE BEVOLKING TOESTAAN DAT KOSTBARE LANDBOUWGROND WORDT OPGEOFFERD
VOOR ZOGENAAMDE NATUURGEBIEDEN DIE ENKEL GELD KOSTEN, EN WAAR DE MENS UIT WORDT VERBANNEN
ENKEL VOOR WAT VOGELS EN  VISSEN TEN KOSTE VAN DE GEBOORTEGROND VAN ERF,WERK EN GOED!

Er rest ons nog één hoop! Dat de eigenaar zijn grond nooit verkoopt en zich beroept op het besluit van de Eerste Kamer:

ENKEL ONDER WATER BIJ VRIJWILLIGE VERKOOP!

.

dijkendicht

OP 1 FEBRUARI 1953 werden alle klokken geluid, werd de kerkdient in de Basiliek te Hulst onderbroken en moesten alle mannen gewapend met schoppen en baalzakken naar de bedreigde dijkvakken om het land te behoeden voor onze AARTSVIJAND het ZOUTE WATER.!
Nu dreigt door politiek onbenul na 60 jaar opnieuw kostbare landbouwgrond verloren te gaan.
"O, Nederland let op uw Saeck", dichten en zongen onze voorvaderen, toen Spanje ons land wilde knechten.

 

Nu worden eigen mensen  louter om politieke reden verjaagd van erf en goed..........
Zinloos offer aan het GROOTKAPITAAL!!  Partij vd Arbeid U moet zich diep schamen!

LUIDT HIER DE NOODKLOK!    LAAT UW STEM HOREN!
Vanaf nu NOOIT geen verdere verdieping van de Westerschelde!!
Wij laten ons niet knechten!      Wij maken stappen om beroep aan te tekenen!
Ook de Eigenaar van de Hedwigepolder blijft zich verzetten

Auteur: door Frank Balkenende en Jeffrey Kutterink |   maandag 29 oktober 2012 | 08:30 | Laatst bijgewerkt op: maandag 29 oktober 2012 | 09:27
KAPELLE - De eigenaar van de Hedwigepolder blijft zich verzetten tegen het onder water zetten van het gebied. Dat liet zijn juridisch adviseur maandag weten. Concrete stappen neemt grootgrondbezitter Gery de Cloedt nog niet, hij wil wachten tot het regeerakkoord er echt ligt.

zie: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11947886/Eigenaar-Hedwigepolder-blijft-zich-verzetten.ece

Stuur zoveel mogelijk e-mails met uw toelichting en protest naar ons-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste allen,
Tot onze grote schrik hoorden we in het 8 uur journaal dat in het regeerakkoord is opgenomen om de Hedwige te ontpolderen. Dat is wel flink kiezersbedrog van de VVD, die zich immer voorstander getoond heeft om niet tot ontpoldering over te gaan.
Via website en persbericht zullen we van ons laten horen. Een brief naar Mark Rutte met de betichting van kiezersbedrog staat al in de planning.Voor de belanghebbenden in de Hedwige wensen we jullie sterkte toe vanwege dit slechte nieuws
Groeten Magda en Nout

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet de brief openbaar maakt die de Europese Commissie woensdag stuurde over het natuurherstel Westerschelde.

Lees meer: Kamer wil dat kabinet brief over Westerschelde openbaar maakt

EMMADORP - Het besluit de Hedwigepolder te ontpolderen is een voorbeeld van achterkamertjespolitiek.
Lazen we voor U in Dagblad "De Stem" en de "PZC".

Dat had nooit zo mogen gebeuren en verdient niet de schoonheidsprijs. Kersvers PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg zei dit donderdag bij een bezoek aan het actiecomité Red Onze Polders in Emmadorp, op steenworp afstand van de inmiddels bekendste polder van Nederland.

De Vries kwam naar Emmadorp, omdat hij dit bij een verkiezingsdebat met PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom had beloofd. "Als ik word gekozen, kom ik", zegde hij toe aan aanwezige actievoerders. De inmiddels oud-wethouder van Middelburg haalde het ruimschoots en hield zijn belofte.

Zie hiervoor ook:
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/11892856/Albert-de-Vries-op-bezoek-bij-Red-Onze-Polders-in-Emmadorp.ece

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/11894849/Ontpolderen-Hedwigepolder-Voorbeeld-achterkamertjespolitiek.ece