Paginagrootte advertentie in de PZC met de kop

“Ontpolderen? Over mijn lijk!”


bomenOp 12 oktober jl. hield de de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie haar jaarlijkse symposium in Middelburg. De commissie monitoring rapporteerde over de laatste informatie betreffende de gevolgen van de derde verdieping en met name over het strategisch baggeren en storten.
De bevindingen van deze commissie zijn van belang bij de evaluatie van de derde verdieping volgend jaar. Uitgesproken op de dag van dat Schelde-symposium is een paginagrootte advertentie in de Zeeuwse dagbladen geplaatst, waarin de eigenaar van de Hedwigepolder de heer Gery DeCloedt aankondigt zich te blijven verzetten tegen ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder. De advertentie is tot stand gekomen door een brede samenwerking van betrokken personen, organisaties en bedrijven. Magda de Feijter en Guus Langeraert leverden  namens resp. “Red onze Polders” en “Vrienden van Waterdunen Nee!” een bijdrage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cloedtEigenaar Dhr de Cloedt!
Eigenaar van de alom bekende en uitermate omstreden Hedwigepolder, Gery De Cloedt, richt zich in scherpe bewoordingen tot de deelnemers.“Ontpolderen? Over mijn lijk!” Hij is het jarenlange gesol met zijn poldermeer dan zat. Het is onderhand heel erg duidelijk dat het helemaal niet gaat om natuuraanleg, veiligheid of het nakomen van afspraken tussen twee landen. De vele stakeholders in dit dossier hebben dubbele agenda’s of houden hun kaarten tegen de borst. Daardoor vertelt niemand waarom het ontpolderen werkelijk moet en is het een aaneenschakeling geworden van halve en hele onwaarheden. Liever gezegd, leugens.” Eén ding is zeker: opgeven doet de Hedwige-eigenaar nooit, vooral nu zovelen hem steunen. Vlaanderen dreigt met arbitrage en zet zwaarder dan ooit druk op de ketel.“Goed”, verklaart hij ferm, “dan moet de rechter er maar een oordeel over vellen. De waarheid zal ooit aan het licht komen en zegevieren.” :”De haven van Antwerpen wordt binnenkort uitgebreid met het Saeftinghedok. Spookdorp Doel moet verdwijnen, maar de natuur moet wel gecompenseerd worden. Er is in Vlaanderen geen ruimte meer. Dus wil men daarvoor de Hedwigepolder gebruiken. Daarom willen ze alleen voor de Hedwigepolder betalen. Zij willen helemaal geen natuurherstel bij Ritthem. De Commissie Nijpels kon om dezelfde reden ook geen alternatief bedenken.”

robesin1Statenlid Johan Robesin (PvZ):
”Zeeland had bij dit symposium prominent betrokken moeten zijn.”

Dat het Westerscheldedossier, inclusief de roep om ontpoldering, volledig in een politiek-maatschappelijke impasse verkeert had volgens het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin (PvZ), die al jarenlang met grote inzet vecht tegen het ontpolderen, één van de belangrijke onderwerpen moeten zijn.Hij had dat bij Commissaris van de Koningin Karla Peijs bepleit, maar die zag kennelijk geen kans de Belgen daarin mee te krijgen. Want heel erg duidelijk is wel dat de zuiderburen de koers bepalen, ook bij dit symposium. ”Het Westerscheldedossier is opnieuw zeer actueel, nu van Vlaamse zijde te kennen is gegeven dat een vierde verdieping van de vaargeul eraan zit te komen. De signalen spreken duidelijke taal. Dat roept nieuwe discussies op rond de wenselijkheid van natuurherstel. Je komt dan al gauw weer uit op ontpoldering. Niet alleen de Hedwigepolder,maar veel meer prachtige polders aan de boorden van de Westerschelde. Daarom had de Zeeuwse politiek actief bij de Schelde-conferentie betrokken moeten zijn. Ik noem dit een gemiste kans.”

juristJuridisch adviseur mr. ir. Hans Mieras: ”Als de Vlamingen niets doen of willen, kan zich dat in de arbitrage tegen hen keren.”
Juridisch adviseur van De Cloedt, mr. ir. Hans Mieras zegt over de door Vlaanderen verlangde arbitrage:”Sinds juli dit jaar zou een geschillencommissie zich buigen over de uitvoering van de in 2005 bekrachtigde Scheldeverdragen, waarin tot ontpoldering is besloten. In die Scheldeverdragen staat echter ook dat wanneer partijen een geschil hebben met betrekking tot “de toepassing, uitvoering of uitlegging” van het verdrag, er eerst over onderhandeld moet worden. Duidelijk is dat er een probleem is met betrekking tot de uitvoering. Dan mag je ervan uitgaan dat er over gepraat, onderhandeld gaat worden. Het is volstrekt onduidelijk of dit ook gebeurt, respectievelijk gebeurd is. Als de zuiderburen alleen maar dreigende woorden spreken en vervolgens met de armen over elkaar gaan zitten en niets willen, zal zich dat in de arbitrage tegen Vlaanderen keren.Artikel 12 van het verdrag voorziet in schriftelijk overeengekomen wijzigingen. Er is dus rekening gehouden met het gegeven, dat er iets (lees:ontpolderen van de Hedwigepolder) gewijzigd kan worden. Het essentiële onderdeel van het verdrag, namelijk de derde verdieping, hebben de Belgen toch? Daarnaast bestaat er een beginsel in het internationale verdragenrecht, waardoor een Staat zich uit het verdrag kan terugtrekken als er gewijzigde omstandigheden zijn. Het zogenaamde Rebus sic stantibus-beginsel. Er zijn voor Nederland dus mogelijkheden genoeg om zich te verweren.”


 guusGuus Langeraert, Ontpolderen is onmenselijk”
Vanuit de “Vrienden van Waterdunen NEE!!!” hebben we zeer frequent en op diverse plaatsen gewezen op de bezwaren en risico’s, die velen onderschrijven als het gaat om ONTPOLDEREN: zout water laten heersen over wat nu nog een vruchtbare polder is. In de ontpolde-rplannen langs de Westerschelde lijkt "Rupsje Nooitgenoeg " het te winnen van de poldermens. De mens, die woont, werkt en recreëert in de polders moet wijken voor vermeende economische belangen en voor het ruimte geven aan twijfelachtig getijdennatuur. Wat dat betekent voor de mensen, die hun have en goed in de steek moeten laten, kun je alleen maar begrijpen als je het zelf hebt meegemaakt, het zelf hebt gevoeld, het zelf hebt ervaren.”

 

magdaMagda de Feijter, “Red onze polders” 
“Geen slechte emoties. Maar......Draagvlak ontbreekt!”
De reacties bij Omroep Zeeland naar aanleiding van de reportages over de Hedwige maken één ding duidelijk: ontpolderen is niet gewenst. Het ontbreken van draagvlak wordt in die serie min of meer afgedaan als ‘slechts emoties’. Dat doet het Ministerie van Buitenlandse Zaken nadrukkelijk niet. Het ministerie stelt juist in zijn brief van 30 juli 2012 aan de Europese Commissie: “ Het maatschappelijk draagvlak voor ontpoldering van de Hedwigepolder ontbreekt. Volgens de Habitatrichtlijnen dient rekening te worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden (artikel 2, derde lid van de Habitatrichtlijn).” Belangrijk feit is dat bij de Haagse en Zeeuwse politici schijnbaar de elementaire kennis ontbreekt van deze belangrijke clausule in de Habitatrichtlijn. De Westerschelde is een dynamische zeearm. Die schikt zich nimmer, zo leert de geschiedenis, naar alle door de mens ingetekende natuurplannen, maar zal een eigen weg blijven volgen. Wij pleiten er voor om de gewenste natuur-einddoelen kritisch te bekijken. Hoe je een breed gedragen oplossing bewerkstelligt, is verwoord in ons Manifest.


Hoogleraar Joop Schaminée (PZC3 okt. jl.): ”Discussie over Hedwigepolder en natuurherstel Westerschelde moet opnieuw.”
Hoogleraar Joop Schaminée van de Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit Nijmegen ziet als een mogelijkheid om de huidige impasse te doorbreken, dat de discussie over de toekomst van de Hedwigepolder en het natuurherstel in de Westerschelde opnieuw wordt gevoerd.
“In 2005 was geen sprake van overeenstemming, maar van een besluit.
De mensen in de omgeving zijn er nooit direct bij betrokken. Dat was fout.”

prrovoostAdrie Provoost, waterbouwkundige van v.m. waterschap “Zeeuws-Vlaanderen”“
Elke ontpoldering zal
verworden tot een wuivend rietveld.
Als we het hebben over een blijvende oplossing voor de Westerschelde ligt er een uitstekende mogelijkheid natuurherstel te realiseren zonder ontpoldering. Ontpoldering levert slechts wuivende rietvelden. Geen natuur. Dat kan gebeuren conform de afspraken m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid. Dan hebben we het over kunstmatig herstellen van bedreigde arealen door aanleg
van laagdynamische slikken en/of schorren. Wanneer dit wordt gekoppeld aan het benodigde bagger- en stortwerk ten behoeve van de vereiste diepgang, ontstaan er directe mogelijkheden voor de aanleg van verloren slikhabitat. Eindbeeld is het constant bijsturen van zowel diepgang als areaalbehoud. voorland 1
De natuur zal zelf de natuurlijke processen hierop afstemmen. Zo zal de dynamische status van de Westerschelde voor jaren gewaarborgd zijn. Regelmatig bijhouden van dit areaal slikken op vergelijkbare manier als “slim storten” van baggerspecie aan de plaatranden kan daarmee worden toegepast als manier van aanleg. Zonder vernauwing. Alleen verplaatsing van zand. Kosten hoeven amper te worden gemaakt, omdat dit onderdeel is van de berging van vaarwegonderhoud

kochFrans Koch, Raadgevend Ingenieursburo F.Koch B.V./ Goes-Terneuzen
“Overstromingsrisico’s voor kerncentrales Doel en Antwerpen aanzienlijk groter door ontpoldering.”
Ontpoldering van de Hedwi
gepolder en het oostelijk deel van de Prosperpolder heeft grote nadelige invloed op de overstromingsrisico’s. Door realisatie van het Saeftinghedok zal de Doelpolder vanuit het zuiden nog kwetsbaarder worden. Ontpoldering betekent ook dat de bereikbaarheid van de  kerncentrales van Doel in geval van nucleaire calamiteiten vanuit het noorden en noordwesten ernstig wordt bemoeilijkt. Uit een aantal geraadpleegde studies blijkt dat vergroting van de komberging, welke reeds is ontstaan door verdieping en ontpoldering, samen met de komberging in reeds gerealiseerde havendokken, toenemende stormvloedstanden een toenemende getijdeslag in Antwerpen heeft veroorzaakt. Een volgende verdieping en aanleg Saeftinghedok zijn in de maak. Daardoor zal het risico op overstromingen bovenstrooms worden vergroot. Kortom, dit ontpolderplan heeft grote gevolgen voor de overstromingsgevaren en dientengevolge de nucleaire risicobeheersing van de kerncentrales van Doel. Daarom is een nieuwe beoordeling nodig van de veiligheid in het Scheldegebied alvorens  besluiten over ontpolderen van de Hedwigepolder kunnen worden genomen.”

boorsma 2Ir. K.Boorsma, Ingenieursbureau Boorsma B.V. / Drachten-Amersfoort
De “Westerschelde is gevaarlijk voor grote containerschepen.”
De hype, voornamelijk vanuit Antwerpen en Vlaanderen, rondom de ontpoldering van de in Zeeuws-Vlaanderen gelegen Hedwigepolder kan naar de prullenmand worden verwezen. Politici hebben in dit proces een slechte rol gespeeld en de belangen van Zeeland en Vlaanderen niet behartigd. Het tweede rapport van de Commissie Nijpels over de Hedwige-polder en Vlaanderen was grandioos fout en onbetrouwbaar. Antwerpen kan via het dieper maken van de Westerschelde de toegang van nog grotere schepen niet bevorderen. De rek was er al uit vóór de derde verdieping tot 13,10 meter bij ongebonden tij. Nu spreekt Vlaanderen al weer over een diepte van plm. 15 meter bij ongebonden tij. De komberging van de Westerschelde mag beslist niet nog groter worden. De Westerschelde is gevaarlijk voor de grote containerschepen en olietankers. Antwerpen zal met de haven van Rotterdam moeten integreren of/en een grote haven moeten aanleggen als Scheldepoort bij de kust. Om de hype over het ontpolderen defi nitief te beëindigen is het zinvol om eenzijdig de Wester-schelde-oevers van de Natura 2000-lijst te halen. Politici, die veelal geen ir. Lely’s zijn, trachten de marsroute voor waterbeheer en kustveiligheid met hun oppervlakkigheid te bepalen. Dat leidt doorgaans tot hoge overheidsuitgaven en verkeerde keuzes.“
De inhoud van dit artikel is letterlijk overgenomen uit die advertentie!


Waarom verdient Hedwige een uitzonderingspositie?

mooie hedwigeIn een filmpje geplaatst op de site van Omroep Zeeland,wat een interview bevat met Mevr Carla Pais en een landbouwer in de Biesbosch wordt ingegaan op de situatie dat de boeren daar, NIET hebben geprotesteerd en zich door de staat naar de slachtbank hebben laten voeren. Ook zij hadden GRAAG hun gronden behouden.
De onteigening daar was volgens Mevr Pais noodzakelijk voor de veiligheid van o.a. de inwoners van Dordrecht, die bij te hoge waterstand in de rivieren dan dreigden te verdrinken.
Dat is een totaal andere situatie ten opzichte van de ontpolderingen die voorzien waren in Zeeland en met name voor de Hedwige-polder.
Ontpoldering in Zeeland had als hoofddoel het herstel van de leefbaarheid van dieren in en op het water, met daarbij ruimte te geven aan de zeearm , niet een RIVIER, in verband met de verhoogde stroomsnelheid als drempels in de vaargeulen werden geslecht tot 15 meter bij normale ebstand.
Maar het is België dat nog steeds in hoge mate het rivier- en rioolwater (met industrieel afvalwater) voor een zeer groot deel ongezuiverd loost in de Westerschelde.(Hoe zo herstel van het milieu).
Het is immers de expansiedrift van de stad Antwerpen, dat tegen de natuur in, ten koste van de bewoners in Zeeland zich als havenstad wil uitbreiden.
Een overeenkomst gesloten halverwege 1800 bepaalde enkel dat “De Nederlanden” geen maatregelen mochten nemen om de doortocht van schepen naar Antwerpen te beletten.
Dat wil toch nu niet zeggen dat Nederland er alles aan moet doen om tegen de natuur in schepen toegang te verlenen, die een grootte en diepte hebben, die de toenmalige partijen in die overeenkomst zich absoluut niet konden voorstellen?
Het “argument” dat de ontpoldering een groot financieel voordeel ook voor Zeeland zou betekenen, getuigt van  grote naiviteit, en wordt er met de haren bijgesleept

Deze ontpolderingen hebben met veiligheid weinig te maken.        
Wat zou dan wel veilig kunnen zijn!
     Niet als het water in de ondergelopen Hedwige al tot de kruin van de dijk staat.
Wanneer Nederlandse poldergebieden gelegen aan de oevers van de Westerschelde zouden worden ingericht als “potpolders” ontstaat er WEL een veiligheid voor mens en dier langs de oevers van de Westerschelde.
Want als het opgestuwde water bij eb nog hoger staat dan bij vloed, de maan en de zon het water nog verder optillen vanuit de zee, en de westerstorm aanhoudt zal het water zo hoog worden opgestuwd richting Antwerpen, dat er dan pas een echt overstromingsgevaar ontstaat!
Door dan als noodmaatregel die potpolders vol te laten lopen kunnen mensenlevens worden gespaard. (Watersnoodramp 1953). 
De volgelopen potpolders kunnen dan weer worden drooggemaakt, zoals onze voorvaderen dat hebben gedaan en de verzilting een halt worden toe geroepen.
Zo kunnen mensenlevens gespaard worden maar......... pas als de nood aan de man komt.
Geen goede landbouwgrond voorbarig vernietigen en herscheppen in vervuilde modderpoelen.
Deze suggestie vanuit het veld werd in aanloop van de protesten, door de commissie "Maljaars" hoogharig afgewezen.
Zie de link van Omroep Zeeland.
http://www.omroepzeeland.nl/video/2012-10-04/255283/waarom-verdient-hedwige-uitzonderingspositie#.UHaI6C4xp2F

 

Hoe onzuiver is het afvalwater uit Vlaanderen?


Wie de moeite neemt om op internet zich te laten informeren over de grote achterstand die Vlaanderen nog in te halen heeft inzake waterzuivering naar Europese maatstaven, verbaast zich in hoge mate.

Waarom trekt Vlaanderen zo'n grote broek aan om Nederland te wijzen op haar verplichting de natuur te bevorderen in het Nederlandse deel van het grote Estuarium, dat Westerschelde heet?

Bij grote regenval kunnen de weinige waterzuiveringsinstallaties ook die toestroom niet meer aan, en hoepla... al het afvalwater van de rioleringen en industrie  is voor de buren.

Moeten de polders rondom het havengebied ook onder water om de vele gifstoffen daar eerst op te slaan,voordat die verder de Westerschelde vervuilen?

Dat de Nederlandse rechter en het Europese Hof hier ook eens naar kijken.

HEDWIGEPOLDER

Gelezen op de SGP-web-site .

Zie : http://www.sgp.nl/Actueel/Hedwigepolder.wli#content

 Eerst even een vraag van een ANTI-ONTPOLDERAAR :

* Als de politieke partij van de SGP en het van het CDA zulke Red-de-HedwigePolder-vragen stelt, hoe bestaat het dan dat het Zeeuwse College van Gedeputeerde Staten - een college met een hoog SGP/CDA-gehalte - LOYAAL meewerkt aan het ontpolderen van polders langs de Zeeuws-Vlaamse-oevers ,ten behoeve van het Antwerpse "RUPSJE-NOOIT-GENOEG ?

DE WESTERSCHELDE DIE TOCH VAN ONS IS, EN NIET VAN ANTWERPEN OF VLAANDEREN!
Qui Potest Capere Capiat of te wel .....Hij die het vatten kan hij vatte het...ik-snap-ut-nie...
Opmerking:

HET HELDERE VERSTAND ZEGT ONS DAT JE NOOIT VAN EEN  ESTUARIUM, ZOALS DE WESTERSCHELDE TEGELIJKTIJD EEN NATUURGEBIED KUNT MAKEN EN OOK EEN TWEEDE MAASVLAKTE.
Daarom is de toezegging aan de milieubeweging een farce, en de belofte aan Vlaanderen een afspraak die niet na te komen is.

 3 okt. 2012
Gisteren heeft de Vlaamse minister-president gezegd dat Vlaanderen op 22 november naar de rechter stapt (arbitrageprocedure) als Nederland geen duidelijkheid geeft over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Tweede Kamer en kabinet zijn helaas besluiteloos. De SGP heeft samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld om de boel weer op scherp te zetten. Wij willen dat het kabinet er alles aan doet om gedwongen ontpoldering te voorkomen. Een lichtpuntje daarvoor is dat Rijkswaterstaat positieve resultaten boekt met buitendijkse maatregelen. Dit moet aangegrepen worden om Vlaanderen en de Europese Commissie te overtuigen van het nut en de effectiviteit van buitendijkse maatregelen in plaats van ontpoldering.

Vragen van de leden Dijkgraaf (SGP) en Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat Vlaanderen binnenkort de arbitrageprocedure over de ontpoldering van de Hedwigepolder wil starten1

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het overleg met Vlaanderen over de uitvoering van het Scheldeverdrag en de Hedwigepolder?
 2. Kunt u een schets geven van het verwachte tijdpad van de geschillenprocedure en
  arbitrageprocedure?
 3. Neemt u in het overleg met Vlaanderen en de geschillenprocedure uw oorspronkelijk alternatief voor natuurherstel in de Westerschelde (Kamerstuk 30 862 nr. 48) als  uitgangspunt?
 4. Is het juist dat de recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de Hedwigepolder  (LJN BX8921) onderstreept dat de regering een relatief grote beleidsvrijheid heeft als het gaat over natuurherstel in de Westerschelde?
 5. Hoe gaat u deze beleidsvrijheid de komende tijd benutten?
 6. Is het juist dat Rijkswaterstaat positieve resultaten boekt bij verschillende projecten met
  buitendijkse maatregelen en deze binnenkort zal presenteren? 
 7. Bent u bereid deze positieve resultaten uit te dragen en daarop voort te borduren ten einde
 8. Bent u bereid deze vragen voor 11 oktober a.s. naar de Kamer te sturen?

  België start arbitrage om Hedwige in november’; 3 oktober. zie :  www.boerderij.nl

De Belgische Held die zonodig  "DienOllander" in de blubber van de Belgische Zeeschelde moest duwen is  met de Noorderzon verdwenen naar het  Zuiden.

Zie de  YouTube Film!!

http://www.youtube.com/watch?v=txzI4XaWYZk

Oproep aan politici tot een radicale

beleidsaanpassing:

Kies voor nieuwe kansen voor natuurherstel

in de Westerschelde
.

1. Nieuwe ontwikkelingsschets opstellen voor 2020

2. Draagvlak verbreden, openheid, inspraak en gehoor geven aan wensen
    van de bevolking

3. Loskoppelen van het Verdrag met Vlaanderen en Natuurherstel

4. Nieuwe onderhandelingen met Vlaanderen voor oplossing lange termijn

5. De Zuidwestelijke Delta als één geheel zien, herstel daar waar het nodig
    is.

6. Onderzoek naar duurzame oplossingen zoals eilanden voor de kust

7. Doorgaan met de realisatie van buitendijks natuurherstel en uitvoering
   van het  buitendijks schorrenplan

8. Natuurherstel in Saeftinghe door wegzuigen vervuilde zandlaag
    tot min. 600 ha.

9.  Aandacht voor gezondheidsrisico’s door vervuiling van het slib
10. Europese Commissie toetst pas achteraf de gestelde natuurdoelen. 

Dit zijn de aanbevelingen van de Stichting De Levende Delta en
de Stichting Red onze Polders

www.delevendedelta.nl    www.redonzepolders.nl

Blijft de vraag??
Hoe kun je in een estuarium  de natuur zijn werk  laten doen,
en dan dit natuurgebied ook nog laten dienen als aan- en afvoerhaven
van schepen die steeds  groter worden en steeds meer diepgang krijgen??
Tegelijk dit ook nog laten functioneren als afvoer van de riolering
van een groot deel van het Vlaamse gewest
.

Wil men nu een goed functionerend vaarwater

of een natuurgebied?

Allebei kan toch immers niet !?

 DRINGENDE OPROEP

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen , EN ZEKER AAN HET KOMEND PAARS BEWIND , om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Met EEN NIEUW KABINET in het vooruitzicht pleiten wij voor een andere vernieuwende aanpak die recht doet aan alle belanghebbenden.
Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

PROBLEEMSTELLING!

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten.
Begin van deze eeuw slaan de haven- en
natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen.
Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens
bij de effectiviteit.
Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens
zijn geraadpleegd.
Hun bezwaren krijgen geen gehoor bij een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich zeer actief betrokken bij de natuur en de cultuurhistorie van Zeeland.
Zij geven dat dagelijks al vorm en
inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, de leefbaarheid van inheemse dieren te bevorderen, oude struwelen te behouden enz.
Maar wijzen af dat haar bewoners worden verdreven van hun gronden en werkeloos worden gemaakt door geldverslindende projecten te creeëren om tegemoet te komen aan de wens van een groepering natuurliefhebbers, die vanuit hun achtertuin graag beslissen over de situaties ver van hun bedstee. .

Natuurlijk vragen in het omvangrijke dossier van de Hedwige Polder echte veiligheid en echte volksgezondheid grote aandacht.
Nieuwe thema’s
komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc.
Want voor de  aanleg en onderhoud van bestaande en nieuwe natuur zijn de financiën te  beperkt geworden.
De uitgaven voor de echte problemen zoals volksgezondheid, pensioenen, openbare veiligheid en een financieel gezond Europa zijn belangrijker!

MIDDELBURG - De Antwerpse havenwethouder Marc van Peel heeft een opmerkelijk filmpje gemaakt voor de Antwerpse
gemeenteraadsverkiezing, dat te zien is op de website van de PZC. en op YOU tUBE. (ZIE LINK ONDERAAN).
In het filmpje duwt hij een Nederlander die commentaar heeft op de verdieping van de Schelde en de ontpoldering
in Nederland, de Schelde in. Van Peel uitte eerder kritiek op Nederland.
Partij voor Zeeland noemt beweringen Antwerpse havendirecteur 'bedrieglijk'
Antwerpse havendirecteur roept ONZE nieuwe regering op een streep te zetten onder het Scheldedossier!
Wij dienen er een streep DOOR tezetten!

In dat filmpje is ook  te zien dat er zoveel bagger aanslibt dat je niet bang moet zijn om te verdrinken.
Daarmee blijkt eens te meer hoe België de Westerschelde vervuilt, en dat die rotzooi in onze polders terecht moet komen.
Dus NOOIT MEER VERDIEPEN  EN GEEN LITER BRAK,VERVUILD SCHELDEWATER  WATER IN ONZE POLDERS  DUMPEN.
DE VERVUILER BETAALT EN MOET ZIJN EIGEN VUIL BIJ ZICH HOUDEN!!
zie You Tube!
http://www.youtube.com/watch?v=_Rgl0JOTwdg

Stichting “Red onze Polders”

Secretariaat Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 / 06 54362376

Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.redonzepolders.nl  

 

Open brief aan de winnaar van de verkiezingen 2012

 

Geachte meneer Rutte en mede partijgenoten,

Wij feliciteren u met het behaalde resultaat. Een mijlpaal in de parlementaire geschiedenis.
U en uw formatieteam worden geconfronteerd met een aantal zware opgaven en financiële uitdagingen.
Elke euro telt, ook in de onderhandelingen over Scheldeverdragen.
Het in deze verdragen gememoreerde natuurherstel in De Westerschelde kan namelijk aanzienlijk goedkoper.
En wel, door natuurherstel op een zoveel mogelijke natuurlijke wijze in De Westerschelde te doen plaatsvinden.
Daardoor moet u slechts ¼ van de begrote kosten, 50 in plaats van 200 miljoen euro, uit geven. ( zie bijlage waterschap).
En refererend aan de VVD stelling, niet vooruitschuiven, maar aanpakken, wijzen wij u op bijgaand manifest,
waarin dit plan is opgenomen.
Wij denken dat ons manifest de verfijnde oplossing biedt voor de huidige impasse met Vlaanderen op dit dossier.
Wat daarbij helpt is dat de Antwerpse havenschepen Marc van Peel meldde tijdens een recente speech in Middelburg
(12 september) dat zij de impasse willen oplossen.
De door het kabinet geschreven reactie op de ingebrekestelling door de E.C. biedt daarnaast het handvat voor een
andere benadering door Europa.
Wij wensen u veel succes met de formatie van een nieuwe regering.

Hoogachtend,
Namens Stichting “Red onze Polders”
L. Flikweert, voorzitter en M. de Feijter, secretaris

CDA wil Hedwige toch voor maximaal
eenderde ontpolderen.
Voor U gelezen in de PZC van donderdag 6  september 2012.
DEN HAAG - Het CDA blijft bij het standpunt dat de Hedwigepolder voor maximaal eenderde
onder water moet worden gezet. Dat zegt CDA-kamerlid
Ad Koppejan.

Hij reageert op de uitkomst van een enquete van Vogelbescherming Nederland.
Die heeft de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen een korte vragenlijst voorgehouden
met vragen over hun standpunten over vogels en natuur.

Tot grote verrassing van de Vogelbescherming sprak CDA zich uit voor ontpolderen van de
Hedwigepolder, een onderwerp waar ze in hun verkiezingsprogramma geen uitspraken over doen.
Uit navraag blijkt dat een beleidsmedewerker van het CDA kon in de enquete niet 'deels ontpolderen'
invullen.Hij beantwoordde de vraag van Hedwige ontpolderen? daarom met ja.
Koppejan: "We zijn en blijven tegen ontpolderen.
Het plan van staatssecretaris Henk Bleker om tweederde droog te houdenen eenderde onder water
te zetten is het beste compromis. Dat steunt de CDA-fractie nog steeds."
Dus......is het in hun perspectief mogelijk 99% onder water te zetten en 1% droog te houden.
Want...Zij zijn immers voor en ook tegen!
Want....Het kan bij hun vriezen en het kan toch ook dooien
Want..  Zo de... wind waait, zo waait het jasje toch?"
Alleen de
VVD en PVV hebben tot nu gezegd: Ontpolderen Nee! 
En NA 12 september????
De SP is ook tegen maar draait nu al als een tolletje alle kanten op!  Alle andere partijen houden hun kruit droog of zeggen JA tegen het plan.!
Weet U al op wie U gaat stemmen om onze Polders droog te houden?