Stop de Kolder..Redt de Polder!

Ook elders ins ons land groeit het verzet tegen het onverantwoord vernietigen van goede landbouwgrond voor experimentele geldverslindende hobbies van natuurvrienden die alle tijd hebben en geen rekening houden met gevoelens van de bewoners van die gebieden.

In de rubriek  Nieuws een bloemlezing met talloze links.!!

We lazen voor U op de website van WATERDUENEN NEE een artikel waaruit moet blijken dat Provinciale Staten o.a. Dhr Robesin ONJUIST hebben geantwoord.
Klik op de KNOP op onze site aan de linkerkant onder de knoppen van Hoofdmenu
bij    KIJK OOK HIER op
Waterdunennee

8 juni 2012. Aan de hand van de officiële evaluatie door bureau Klinker in 2005 werd de tussenstand opgemaakt nu de regering geen beslissing over de Hedwige genomen heeft.
Dat schreef dhr Leendert van Melle op zijn wegstek :"IK MAAK ME ZORGEN.NL" zie:  
Tijd voor een tussen-evaluatie. 

Laten we hopen dat in de aanloop naar de verkiezingen politieke partijen de moed hebben, te luisteren en te handelen naar de WIL VAN HET VOLK, inplaats van eigen plannetjes maken en die over de rug van de bevolking er door drukken
.


Droog houden Hedwige kost 3000 euro per dag

Staat vandaag te lezen op haar interbetpagina.Waarom geen 3 miljoen per dag??
Dat is de Eis van de Vogekbescherming waar al zo veel subsidie naar toe gaat zodat die  naar de rechter kunnen  gaan om met dat geld mensen te beroven van hun arbeid en woongebied!
Lezers worden met zo'n titel op het verkeerde been gezet.
Mag men van een Omroep Zeeland objectiviteit verwachten?

 WAT DEZE MAANDEN GEBEURT IN DE LINKEROEVER SCHELDEPOLDERS IS NIET MEER NORMAAL,

Het dient alleen de ego’s van een aantal Vlaamse politici, niemand durft de kostenanlyse  maken die vele miljarden euro bdraagt.
Uit onderstaande link hebben we het onderwerp ONTPOLDERING nader bekeken.

http://www.rijkpolderland.be/cms/

Enkele fragmenten uit bovenstaande linkDOKKENPLAN

 Grootste havenuitbreiding voor Antwerpse Haven in 40 jaar gaat van start zonder enige tussenkomst van het Vlaams Parlement.
Opnieuw bijna 400 huizen met afbraak bedreigd voor een dok dat er misschien nooit komt

Het gaat om de afbraak van het dorp Doel (230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg. 

Hierbij een luchtfoto van de huidige Haven van Antwerpen op de Linkeroever met zicht op de bestaande infrastructuur. Het groene, paarse en blauwe gekleurde gedeelte beslaat het poldergebied  dat men wil laten verdwijnen voor respectievelijk kunstmatige natuur (groen), industrie (paars) en het Saeftinghedok (blauw).

Bij het ontwerp van GRUP dat nu op tafel ligt is de veiligheidsperimeter(1850) rond de Kerncentrales van          Doel  eenvoudigweg… geschrapt. De Kerncentrales komen dan op een eilandje te liggen. Is dat VEILIG??
Tot zo ver wat citaten, neem de tijd en moeite bovenstaande en onderstaande sites te bezoeken!
Zie dus ook:

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00200/00202_00001/index.html   . en ook:   www.doel2020.org

De Babylonische spraakverwarring van Europa.

De brief van de EU commissie aan de Nederlandse regering betreffende het natuurherstel Middengebied in De Westerschelde roept in de provincie  Zeeland veel negatieve reacties op.
Hier vraagt men zich luidop af: Waar bemoeit de EU zich mee? Volgens de internationale regels kan EU pas een oordeel vellen na het gerealiseerde herstel. Is men bij de EU hiervan niet op de hoogte?
Het afdwingen van het ontpolderen riekt naar een éénzijdige benadering cq dogma : er zal en moet ontpolderd worden.
Ondanks het feit dat de FAO meldde dat goede landbouwgrond niet aan voedselproductie onttrokken mag worden.
Internationale organisaties spreken elkaar op dit dossier systematisch tegen
Ontpolderen brengt geen nieuwe slikken,  dit wil de  EU vanuit een ivoren toren,  maar brengt precies het tegenovergestelde: dichtgeslibde gebieden.
Dat is een korte termijn visie en totaal niet duurzaam.
Mens en dier, flora en fauna, moeten verdwijnen, allen hebben te lijden onder deze gekte van bemoeienissen van personen die geen binding hebben met deze cultuurhistorische belangrijke gebieden.
KORTOM: Een beschamende uitspraak van een EU commissaris, die ook de weg kwijt is in dit dossier.
 Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”
M. de Feijter,
Tel 06 54362376

De wijze waarop Politici en Bestuurders van de Antwerpse haven zonder mededogen uitvoeren over de hoofden heen van haar bewoners,Ja,tot over de Nederlandse grens, Ja,dat grenst aan het ongelooflijke.

De vermelde site hieronder zal U versteld doen staan.

Zie dus op:    http://www.rijkpolderland.be/cms/

Geef deze site door aan allen  die u kent en allen die verstoken zijn van wat er zich afspeelt en wat ons nog te wachten staat.
Tevens hierbij een verwijzing naar een verslag over onze excursie naar Hoofdplaat dat we lazen in het Dagblad "De Stem" geschreven door dhr Romain van Damme.
Genoemd verslag is geplaatst door dhr van Melle op zijn webstek "Ik maak me zorgen"" .

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Slikken-of-Stikken.pdf

De Europese Commissie kan Nederland niet dwingen via een rechtszaak de Hedwigepolder onder water te zetten. Dat geven de EU-diplomaten ruiterlijk toe in een document dat in handen is van de Telegraaf.
Het geheime stuk dient als achtergrondinformatie voor Brusselse ambtenaren in het zeer complexe en politiek gevoelige dossier.Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een inbreukprocedure te starten. Ons land krijgt van eurocommissaris Potocnik (Milieu) twee maanden de tijd om uit te leggen waarom Nederland zijn "verplichtingen"niet nakomt.Is dit niet naar tevredenheid, dan stapt Brussel naar het Europese Hof in Luxemburg dat boetes op kan leggen.De kans dat de EU-rechters Nederland dwingen de Hedwigedijken door te prikken is nihil, zo bevestgt het interne document dat onder verantwoording valt van de Vlaming Kurt Vandenberghe, de hoogste ambtenaar van Potocñik. Het enige dat gedaan kan worden, is controleren of Nederland zich aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn houdt. Daarin wordt de Hedwigepolder niet genoemd. Nederland kan dus zelf kijken, welk natuurherstel wordt uitgevoerd.
De Tweede Kamer heeft opheldering van staatssecretaris Bleker (Landbouw) gevraagd over de inbreukprocedure
Vlaanderen had al eerder aangekondigd een arbitragezaak tegen ons land aan te spannen om de naleving van het Scheldeverdrag te controleren. In het verdrag wordt het ontpolderen wel genoemd als natuurherstel.
MAAR ER IS IN HET INTERNATIONALE VERDRAGENRECHT EEN BEGINSEL WAARBIJ EEN STAAT ZICH KAN TERUG TREKKEN UIT EEN VERDRAG ALS DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERANDERD.
De juristen van dhr. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder, zijn van mening dat de door Vlaanderen en Nederland aangewezen arbiters hier rekening mee zullen houden. 

Laten we hopen dat door die gang naar Luxemburg nu ook de andere rapporten over natuurherstel de aandacht krijgen.
De tijd tikt voort.....inzichten veranderen.......natuurherstel doet de natuur meestal zelf...,,niet als de mens opnieuw natuur vernietigt voor havenbelangen en door ondeskundigheid.
Onze Groene Waarheid ligt IN de Westerschelde niet in het landschap dat ook natuur is.

Uitleg van Dhr Provoost over Binnendijks Natuurherstel.

                      Onze Groene Waarheid,

 

Op uitnodiging va120524 Nommer 1 3n de Stichting "Red Onze Polders" heeft Dhr Provoost een heldere uitleg gegeven over natuurherstel binnendijks in de Westerschelde. Dit als antwoord op de zienswijze van wat genoemd wordt "De Groene Leugen", Dit omdat erop natuurlijke wijze een  herstel ontstaat en kan ontstaan als men voorzieningen treft om de natuur dat zelf te laten doen. Geen vernietigende maatregelen die onherstelbaar zijn en de mens treft in haar bestaan en verjaagt van haar geboortegrond.De Westerschelde een 5 kilometer brede zeearm, heeft haar eigen dynamiek, bepaalt zelf de diepte van haar stroomgebied en verlegt zelf de geulen, de zandplaten en de slikken en schorren. Door nu door middel van strekdammen en lagere dijken voor de kust, de zee gelegenheid te geven voedselgebieden, en paaigebieden te creëren kost het een fractie aan geld t.o.v. de vernietiging van economisch landbouwgebied, dat wel jaarlijks de schatkist spekt. Ontpolderen kost veel geld en blijft veel geld kosten aan onderhoud, aan baggeren en beheer. Laat die Groene Waarheid nu ook eens de kans krijgen om niet stelselmatig onder in lade gestopt te worden omdat de POLITIEK nu eenmaal niet haar falen wil toegeven!
Op onderstaande link een reportage van dat bezoek.  Maar.......Nog beter is het Heren en Dames politici, natuurfanaten, bestuurders ,leden van politieke partijen Dames en Heren van de Media
Gaat a.u.b allen eens kijken daar bij Hoofdplaat. Laat U zich zelf overtuigen!!

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Red de Polders te bekijken:
Bezoek aan het Voorland bij Nommer één

 

Bezoek aan het Voorland bij Nommer één

24 mei 2012
van Red de Polders

Uitleg van DHR Provoost over binnendijks natuurherstel. Onze Grioene Waarheid!

Album weergeven
Diavoorstelling afspelen

 Bericht van Red de Polders:

 Fotoreportage van een bezoek aan "Het Voorland" te nummer een bij Breskens/Hoofdplaat.
Dit is een openbare reportage en mag gebruikt worden mits de naam "Red Onze Polders" erbij vermeld wordt.
Jo Everaert webmaster van "RedonzePolders".

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van dit e-mailbericht, kopieert en plakt u het volgende in uw browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=108196537071428627709&;target=ALBUM&id=5748242493920242433&authkey=Gv1sRgCJeStbvHnNuMYw&invite=CN-bvo4M&feat=email

INFORMATIEAVOND INZAKE NATUURHERSTEL DOOR STREKDAMMEN

Bij Baalhoek en bij Zeedorp komen 5 nieuwe strekdammen in de Westerschelde.
Die moeten bijdragen aan het natuurherstel voor het middengebied in de Westerschelde,
goed voor 62 ha.
Woensdagavond 30 mei is er een info avond bij camping De Zeemeeuw
Knuitershoek 3  bij Ossenisse/Zeedorp, 
Van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ieder van harte welkom
Groeten
Nout en Magda de Feijter