PERSBERICHT

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” organiseert een Nieuwjaarsbijeenkomst met de onderwerpen:

De toekomst van Zeeland in een klimaatbestendig Nederland’
Lezing door de heer Wil Borm, Adviesgroep  Borm & Huijgens  -  integraal waterbeheer.

“De rijdende grensrechter” filmvertoning over de zoektocht naar de grenspalen in het Zeeuws-Vlaamse land
met verrassende optredens van o.a. provinciale en lokale prominenten.

Een luchtige film van Leen Muller en Theo van Esbroek

Zaterdag 17 januari in De Baeckermat te Westdorpe, aanvang 13.30 uur. 
Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom.
Entree incl. koffie, drankje, versnapering € 15,00, voor donateurs € 10,00. per persoon
Opgave gewenst via mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0115 431718

“Red onze Polders” zal zich in 2015 blijven inzetten om de polders vrij te waren van het zoute water.
Info:
Magda de Feijter, secr.
Tel. 06 45362376  
zie ook onderstaande pdf's

DE_RIJDENDE_GRENSRECHTER_ROP.pdf

Maximale_verzilting__Zeeland.pdf

Waar_blijven_de_deltabeslissingen_1.pdf

VOORAANKONDIGING  Beste Nieuwsbrieflezers van “Red onze Polders”
Zaterdagmiddag 17 januari 2015 is er een nieuwjaarsbijeenkomst van “Red onze Polders”.
Afgelopen jaar was dat een  goed bezochte bijeenkomst met een interessante lezing en een ontspannen gedeelte.
Ook deze keer willen we een aantrekkelijk programma samenstellen.
Een volledig programma wordt u binnenkort toegezonden.
De locatie is in De Baeckermat te Westdorpe, aanvang 14 uur. Gelieve de datum alvast in uw agenda te noteren.
Vriendelijke groeten,       Namens de Stichting “Red onze Polders”  Magda de Feijter,secr.  Tel 06 54362376 

Beste Nieuwsbrieflezers van “Red onze Polders”,

Aanstaande dinsdag 2 december is er een informatieavond over het onderzoek dat Deltares uitvoert naar het grond- en wateronderzoek bij plan Perkpolder. In samenwerking met DLG, gemeente Hulst, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Aanvang 19.45 uur in Hotel van Leuven te Kloosterzande.

U kunt zich opgeven om zitting te nemen in een panel, dat jaarlijks geïnformeerd zal worden tijdens deze bijeenkomst of telefonisch 0800 8002.

Na de teleurstellende uitspraak van de Raad van State over het onderwater zetten van De Hedwigepolder, wachten we nog op de uitspraak inzake het aangespannen proces door de Vogelbescherming tegen de vergunningverlening voor de aanleg van strekdammen in De Westerschelde door de provincie Zeeland. De Vogelbescherming denkt dat door deze aanleg de afgesproken 300 ha in het middengebied, tussen Vlissingen en Hansweert, niet meer ontpolderd zal worden.

Ook dient de zaak over de uitbreiding van Het Zwin nog bij de Raad van State.

Dank voor alle reacties, dat geeft weer moed om door te gaan.

Aan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken    Postbus 40219  8004 DE Zwolle

 Naam zender: ................................................................................................Adres:..........................................................

Postcode plaats:........................................................ ......................................datum:.....................................................

Inzake: bezwaarschrift

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het besluit tot voorlopige aanwijzing vergroting natuurgebied het Zwin met ca. 10 ha. aan Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder maak ik hierbij bezwaar tegen dit besluit.
De aanwijzing Natura 2000 op een gebied brengt vele regels en beperkingen voor dit gebied met zich mee. Het gebied dat wordt aangewezen ligt aan de rand. Direct naast dit gebied liggen woningen en landbouwgrond. Onduidelijk is wat de beperkingen zijn voor de personen die hier hun woning, bedrijf, of grond hebben liggen.
Gezien  de genoemde feiten dient de 10 ha. Zwin niet voorlopig als vergroting van het Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder te worden aangewezen.
Ik verzoek u dan ook mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren.
Verder sluit ik mij aan bij de argumenten in het het bezwaarschift van de Stichting "Red Onze Polders".

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Naam:

Handtekening:

NIEUWSBRIEF “RED ONZE POLDERS”.    11 april 2014.

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
We vragen uw aandacht voor de infoavond over de werkzaamheden Perkpolder.Organisatie: Rijkswaterstaat, Van Oord, provincie, gemeente en waterschapDeze staat gepland op woensdag 16 april in hotel van Leuven aan de Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande, aanvang 19.30 uur.

Lees meer: Nieuwsbrief

Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig

Actiegroep Red Onze Polders heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar  te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Dijksma (Economie) om de Hedwigepolder voorlopig toe te voegen aan het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinge.Red Onze Polders noemt het besluit van Dijksma voorbarig.
De voorlopige aanwijzing  is bedoeld om de Hedwigepolder onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet  te brengen. Maar het betekent ook dat bewoners en boeren in de Hedwigepolder nu al te maken krijgen met allerlei sterk beperkende regels en voorschriften.
De actiegroep vindt dat onnodig belastend, temeer omdat de Raad van State de ontpoldering nog kan tegenhouden. “Zelfs als de vernietiging van het gebied onverhoopt tóch doorgaat duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen”,  zegt woordvoerster Magda de Feijter.
Onder dit bericht is de tekst van een voorbeeldbrief  geplaatst met bezwaren tegen de aanwijzing. Het actiecomité heeft dezelfde tekst ook meegestuurd met zijn periodieke Nieuwsbrief.
Red Onze Polders overweegt bij de Raad van State ook beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. De termijn daarvoor sluit op 2 april a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magda de Feijter, tel. 0115-431718 .
Nog niet geabonneerd op de Nieuwsbief? stuur een bericht!!
E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Zie bezwaarschrift voorbeeld hieronder:

Lees meer: Nieuwsbrief en bezwaarsschrift

cc

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718  

Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.redonzepolders.nl

Twitter: redonzepolders.

NIEUWSBRIEF 5 januari 2012

 

Beste mensen,

Voor u allemaal wensen wij bij dit nieuwe jaar veel heil en zegen en bovenal een goede gezondheid en natuurlijk het behoud van onze mooie polders.

Het afgelopen jaar heeft ons veel spanning gebracht, want stelde de heer Bleker nu voor om alle ontpolderingen ongedaan te maken of gaan de plannenmakers gewoon door om de dijken door te steken of zout water binnen te laten?

Nog steeds veel onzekerheden, vooral voor de mensen die er direct mee te maken hebben. De provincie wil doorzetten, maar toch komt er niets concreets over tafel. Voor het Zwin wordt het plan aangepast, het was te duur, dus nu meer kans op verzilting voor de omgeving. Voor Waterdunen en Perkpolder ligt de onteigening op de loer. Hedwige zal gespaard blijven, maar in Walcheren moet dan het zoute water binnen gelaten worden. Niet te begrijpen, terwijl men goed weet dat de verzilting in de Delta een groot probleem aan het worden is. Ook de problemen over gevaren voor de volksgezondheid door de aanwas van vervuild slib zijn vele keren aan de orde gesteld.

Niettemin zullen wij de problematiek rond het ontpolderen steeds naar voren blijven brengen. In samenwerking met De Levende Delta zullen wij een bijeenkomst en een excursie organiseren dit jaar voor donateurs en belangstellenden.

We zijn dan ook zeer erkentelijk voor allen die ons met raad en daad terzijde staan, hetzij met een auto vol stickers of achter de schermen, de webmaster van www.redonzepolders.nl en vele anderen. Ook financiële steun is van harte welkom.

Financiële steun zoeken we ook bij Rabo clubkas competitie van de Rabobank Terneuzen-Sas van Gent. We hebben ons daarvoor ingeschreven en vragen u aller support om de leden van deze bank te pushen op Red onze Polders te stemmen in maart. Per stem krijgen wij een bedrag, dat zou ons uitstekend van pas komen met al onze plannen.

Als u bij ons ingeschreven staat als donateur krijgt u binnenkort een berichtje over het innen van de contributie. Bent u nog geen donateur? Voor minimaal € 10 bent u dat al. Een aanmelding kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Nu we weer in het nieuwe jaar van start gaan, zult u op de website de vergaderdata van de commissies en algemene vergaderingen van Provinciale Staten en Waterschap vinden. Door op de betreffende websites te kijken kunt u zien of er iets belangrijks voor ons op de agenda staat. Bij commissies is het mogelijk om in te spreken.

De agenda:

1. De staatssecretaris, de heer Bleker, heeft toegezegd in januari ’2012 verdere uitleg te geven over de alternatieven voor de Hedwige. Naar verluidt zal dat plaatsvinden bij een Algemeen Overleg in de commissie in de Tweede Kamer. Het actiecomité zal weer een busreis naar Den Haag organiseren om dit bij te wonen. Zodra er iets bekend is, wanneer dit zal plaatsvinden, zullen wij u dat laten weten via onze website en extra Nieuwsbrief.

2. Vrijdag 13 januari 2012, aanvang 9.00 uur

Op de  agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water  in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg 

staan enkele voor ons belangrijke aandachtspunten, 

nl. agendapunt 6 en 7  :

6.   Brief namens internetplatform 'ikmaakmezorgen.nl' van 17 oktober 2011 over veerhaven Perkpolder met afschrift antwoordbrief Rijkswaterstaat 

7.   Brief van 11 november 2011 van J. Schijve en G. Langeraert over ethiek en politiek met bijlage

en ingekomen stuk nr. 5

5.    Brief GS van 13 december 2011 over exploitatieopzet Waterdunen 

De agenda en de " stukken " zijn te bereiken via de website: http://ps.zeeland.nl/vergaderoverzicht&;tid=9333">http://ps.zeeland.nl/vergaderoverzicht&;tid=9333

Waarschijnlijk zullen er drie ANTI-ontpolder-insprekers zijn.

Komt u de insprekers moreel bij staan ?

Via : http://livestream.zeeland.nl/jd710a/Player.aspx?Live=1">http://livestream.zeeland.nl/jd710a/Player.aspx?Live=1 kunt de vergadering thuis op uw computer bekijken.

En vervolgens het ingediende WOB-verzoek i.v.m. o.a. de gezondheidsrisico's bij ontpolderen

Via : http://www.vriendenvanwaterdunennee.blogspot.com/" en  http://www.vriendenvanwaterdunennee.blogspot.com/

zullen we u informeren over het verdere verloop van dit aandachtspunt en kunnen we u de inhoud van dit WOB-verzoek digitaal doen toekomen via :    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." title="blocked::mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   .

3. Maandag 16 januari om 11 uur:

Radio 1   interview met Ewald Baecke over de Hedwige.

 4. Belangrijke bijeenkomsten:

    6 februari bijeenkomst De Levende Delta en Red onze Polders, De Stenge te Heinkenszand,
       aanvang 19.30 uur

Sprekers oa: de heer Ies de Vries van Deltares, bekend om zijn kennis en zienswijze over wel/niet ontpolderen. Zeer aan te bevelen.

Vriendelijke groeten

Namens het Actiecomité “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

2

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’                                       18 september 2011


Nieuwe NIEUWSBRIEF van September 2011
Lees de brief onder het submenu NIEUWS

Magda en Nout.