MIDDELBURG –De Antwerpse haven­schepen Marc Van Peel heeft het streven naar een duurzame afwe­ging van alle belangen die een rol spelen in het Schelde-estuarium, geen dienst bewezen.

Statenlid Jo­han Robesin van de Partij voor Zee­land vindt het onverstandig dat Van Peel er vorige week tijdens het Scheldecongres van de Universiteit van Antwerpen voor pleitte de kop­peling tussen toegankelijkheid, vei­ligheid en natuurlijkheid ongedaan te maken.

 

„Juist nu de Schelderaad is opge­richt om te proberen na alle moei­zame discussies van de afgelopen jaren het vertrouwen te herwin­nen, past zo’n scherpe opstelling niet”, meent Robesin. „Je moet dat proces een kans geven. Van Peel heeft voor zijn beurt gespro­ken.” Wat de havenschepen be­treft gaat het in de toekomst al­leen over de bereikbaarheid van Antwerpen voor grote schepen.

Het Statenlid wijst erop dat ook andere betrokkenen bij de toe­komst van de Westerschelde hun stokpaarden kunnen berijden. Zo liggen er moties van de Staten van Zeeland waarin een vierde verdieping en nieuwe ontpol­deringen worden uitgesloten en draagvlak bij de Zeeuwse bevol­king als voorwaarde voor eventue­le nieuwe maatregelen worden be­pleit.

Robesin meent overigens dat kant­tekeningen kunnen worden ge­plaatst bij de opzet van de Schel­deraad.Zo vindt hij het merk­waardig dat tegenstanders van ontpoldering, zoals de stichting De Levende Delta en de vereni­ging Red onze Polders, er geen plaats in hebben gekregen, terwijl natuurorganisaties wel vertegen­woordigd zijn.

Verder acht hij het wenselijk dat in de Schelderaad álles aan de or­de kan worden gesteld. Ook het trauma van de geplande ontpolde­ring van de Hedwigepolder. Ook de vraag of bepalingen uit het Scheidingsverdrag van 1839 over het bevaarbaar houden van de Schelde vandaag de dag nog houd­baar zijn. En ook of het uit een oogpunt van duurzaamheid niet wenselijk is grote containersche­pen te laten te laten laden en los­sen in de monding van de rivier. Robesin: „Dan heb ik het niet over een Westerschelde Contai­ner Terminal, maar over een Del­ta Diepzee Terminal die voor alle Schelde-havens van betekenis is.”

Het Statenlid verwacht dat een duurzame oplossing in het Schel­de- dossier een belangrijke rol gaat spelen bij de de Statenverkie­zingen van volgend jaar, waar­voor hij de beoogde lijsttrekker van zijn partij is. „We zijn er al ja­ren over aan het bakkeleien. We moeten er nu eens uit komen.”

'Juist nu de Schelderaad is opgericht om het vertrouwen te herwinnen, past zo’n scherpe opstelling niet' Statenlid Johan Robesin