1.jpg

 

 

 

 

PETITIE.                                            

Geachte voorzitter, geachte leden van de Eerste Kamer.

Het actiecomité "Red onze Polders" biedt u bij deze ruim 500 handtekeningen aan ter ondersteuning van de brief, waarin wij onze grote ongerustheid uitspreken over de gang van zaken rondom het ontpolderen langs de Westerschelde.

In september 2006 hebben wij ruim 27.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd. In Vlaanderen zijn al ruim 9000 handtekeningen tegen de ontpoldering van de

Willem-Leopoldpolder aan de Vlaamse overheden overhandigd. Wij hebben met deze handtekeningenactie op de jaarmarkt te St. Jansteen 500 handtekeningen opgehaald binnen enkele uren.

De laatste enquête van Omroep Zeeland in geeft aan dat slechts 17 % van de Zeeuwen voor ontpolderen is en 59% tegen ontpolderen. Het aantal voorstanders daalt!

Een aantal Zeeuwse polders komen al ruim 12 jaar in aanmerking om onder water gezet te worden. De natuur- en milieuorganisaties eisen dit. Dit heeft al die jaren al grote weerstand opgeroepen bij de bevolking. Dit blijkt nog steeds, omdat belanghebbenden niet van plan zijn hun grond te verkopen.

Toch heeft de overheid dit plan doorgezet en de Scheldeverdragen getekend, waarin ontpolderen één van de onderdelen is. De motie van der Staay over vrijwillige grondverwerving is door de regering en de Tweede Kamer helaas ter zijde gelegd en vrijwilligheid is niet aan de Scheldeverdragen toegevoegd. We zijn daarover zeer teleurgesteld. Dit betekent immers dat voor natuur onteigend gaat worden, terwijl de goede onderbouwing daarvoor ontbreekt. U heeft dat uitstekend met uw kritische vragen benadrukt.

Is ontpolderen wetenschappelijk verantwoord? De rapporten hierover zijn gebaseerd op grote onzekerheden. De voorgestelde ingrepen in het Verdronken Land van de Saeftinghe kan de natuurfunctie verbeteren. Eén van deze voorstellen is om een gedeelte van  de Saeftinghe  te verlagen tot een schor onder invloed van het getij, waardoor de gevraagde 600 ha ruimschoots kan overschreden worden. 

Zo zijn er vele kansrijke ideeën om economie en ecologie een goede kans te geven in de Westerschelde.

In de lande worden krachten gebundeld tegen de onzinnige beperkende regels rondom natuur en tegen het onttrekken van landbouwgrond voor natuurdoeleinden. Volgens LTO gaat om een claim van 70.000 ha goede landbouwgrond voor doeleinden zonder dringende noodzaak.

De Verenigende Naties heeft zich uitgesproken dat gebruik van landbouwproducten voor bio-ethanol ten kosten van voedselvoorziening een misdaad is tegen de mensheid.

Ons inziens geldt dat ook voor het onttrekken van landbouwgrond ten behoeve van natuuraanleg.

En hoe wilt u als medebeslissers de geschiedenis ingaan?

Uw kritische vraagstelling heeft ons moed gegeven en wij verwachten dat u de beantwoording van de regering nog kritischer zult behandelen. Onteigenen voor natuur is onacceptabel en de commissie Nijpels zou een ruimere opdracht dienen te krijgen. U kunt wat dit betreft toezeggingen van de regering verlangen. Alternatieve mogelijkheden genoeg en waar een wil is, is een weg! In Zeeland zijn de polders nog steeds groen, wij vragen u dringend dit in stand te houden.

Luctor et Emergo.

2.jpg3.jpg

Zaamslag,  9 april  2008

Aan de leden van de vaste kamercommissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal,

Postbus 20017

2500 EA Den Haag.

 

Zeer geachte mevrouw, mijnheer,

Het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde is u erkentelijk voor de kritische opstelling van meerdere fracties ten aanzien van het ingediende wetsvoorstel inzake de Scheldeverdragen.

Voortschrijdend inzicht maakt dat de ontwikkelingschets 2010 en de langetermijnvisie Schede-estuarium achterhaald zijn. Immers goede landbouwgrond omzetten in de zogenaamde "nieuwe natte zoute natuur" wordt door de toenemende voedselschaarste en teelten voor bio-ethanol een decadent gebeuren.

Rapporten gaan steeds uit van natuurherstel cq natuurcompensatie, maar hoe staat het dan met de veiligheid?

De bewoners van de achterliggende polders zijn daar zeer verontrust over.

Mede gezien de weerstand bij de Zeeuwse bevolking vragen wij u beleefd om de toezegging van de regering te bewerkstelligen, dat er geen nieuwe verdragen komen, waarin ontpoldering wordt opgenomen.

Voorts de toezegging dat de provincie Zeeland voor het middengebied de mogelijkheid krijgt om buitendijkse alternatieven aan te dragen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de opdracht van de regering aan de commissie Nijpels.

Deze opdracht is niet in overeenstemming met de motie Koppejan c.s.  Het zoeken naar alternatieven zou ons inziens door de gehele Delta mogelijk moeten zijn. In deze Delta zijn plaatsen waar beter zout water kan zijn in plaats van zoet water, zoals o.a. de Grevelingen.

Kortom de commissie Nijpels moet daadwerkelijke alternatieven voor ontpoldering aanleveren.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze mooie Zeeuwse polders om dit alles met eigen ogen te zien.

Hoogachtend,

 

Namens het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde "Red onze Polders".

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

tel 0115 431718

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Read more: Verzet tegen ontpoldering in Zeeland verhardt zich

Kats, 5 september 2007,

Verdedig de Dijken.

Kats.- De minister van LNV heeft deze zomer in een brief aan Gedeputeerde Staten laten weten dat zij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder-noord nog dit jaar wil starten. Het provinciebestuur moet de komende dagen bepalen of zij vast houdt aan het principe dat alleen van ontpolderen sprake kan zijn op basis van vrijwilligheid. Ook in de Tweede Kamer zal die kwestie de komende weken aan de orde komen.

Read more: Verdedig de Dijken

prosperpolder01150.jpg

 
prosperpolder02150.jpg
prosperpolder03150.jpg
prosperpolder04150.jpg
       


 
 

 

Protestacties Den Haag 2006

Op de hoogte blijven