Zaamslag, 24 juni 2008

Commissie Natuurherstel Westerschelde,

Postbus 4205,

3006 AE Rotterdam.

Betreft: ontpoldering

Zeer geachte commissie, 

Namens het actiecomité “Red onze polders” tegen ontpoldering langs de Westerschelde vraag ik graag uw aandacht voor de zorgen en ongerustheid die nog steeds in Zeeland, maar ook daarbuiten, leven over de dreigende vernietiging van landbouwgrond, ondernemingen en particuliere woningen ten behoeve van nieuwe getijdennatuur.

Zoals u weet hebben de door ons comité tegen gedwongen ontpoldering georganiseerde handtekeningen- en andere acties massaal steun van de Zeeuwse bevolking gekregen. De diepe weerzin van een meerderheid van de inwoners van Zeeland tegen het onder water zetten van landbouwpolders is daarna nog eens herhaaldelijk door enquêtes bevestigd.

Hoewel ons comité alle bewoners en overige belanghebbenden in de door ontpoldering bedreigde gebieden vertegenwoordigt, heeft uw commissie tot onze spijt geen aanleiding gezien ons voor een oriënterend gesprek uit te nodigen. Wij zullen daarom zo vrij zijn onze opvattingen op andere wijze onder de aandacht van de betrokken instanties en bewindslieden te blijven brengen. Als daar aanleiding voor is zullen wij ook uw commissie hierover informeren.

Het standpunt van ons actiecomité is dat de huidige impasse rond het natuurherstel in Zeeland uitsluitend aan het optreden van de Nederlandse politiek is te wijten. Sinds 1995 is bekend dat er in Zeeland géén maatschappelijk draagvlak is voor het zogeheten teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. Door hierover toch verplichtingen op te nemen in de zogeheten Scheldeverdragen getuigt de regering van ongehoorde minachting voor de gevoelens van de Zeeuwse bevolking. 

Ons actiecomité is niet tegen verdieping van de vaargeul naar Antwerpen en heeft zich in het verleden niet verzet tegen de aanleg van nieuwe natuur. In Zeeland is hiervoor de afgelopen jaren al duizenden hectares goede landbouwgrond ingeleverd. Wij verzetten ons wél tegen de aanname dat voor nieuwe getijdennatuur per se landbouwpolders moeten worden opgeofferd, desnoods onder dwang.

Ontpolderen is naar onze mening een stokpaardje van de milieu- en natuurorganisaties waaraan de regering uitsluitend tegemoet komt uit vrees om anders met vertragende procedures te worden geconfronteerd. Ook wij zullen in het uiterste geval overigens zulke procedures aanspannen.   

Ons comité is erg verheugd over uw oproep om zoveel mogelijk alternatieven voor ontpoldering aan te dragen. Bruikbare ideeën hierover zijn er ook buiten Zeeland, zo hebben we zelf dikwijls gemerkt. We betreuren daarom dat de advertentie met uw oproep alleen in Zeeland zelf verscheen. Gezien de grote betrokkenheid van veel niet-Zeeuwen bij het onderwerp is een landelijke oproep op zijn plaats. Mogelijk kan dat alsnog gebeuren nu het Kabinet onder druk van Vlaanderen de bevoegdheden van uw commissie heeft verruimd. 

Het actiecomité richt zich tegen ontpoldering langs de gehele Westerschelde. Wij vragen u er bij de bevoegde instanties op aan te dringen om in samenhang de mogelijkheden tot 600 ha natuurherstel in de gehele Zeeuwse Delta te onderzoeken.

Een dergelijke vorm van natuurherstel zal kunnen rekenen op algemene steun van de Zeeuwse samenleving.

Wij wensen u veel wijsheid in dit dossier. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

A. de Feijter,

Secretaris actiecomité “Red onze Polders”,

Eendragtweg 12,

4543 PL Zaamslag.