Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig

Actiegroep Red Onze Polders heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar  te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Dijksma (Economie) om de Hedwigepolder voorlopig toe te voegen aan het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinge.Red Onze Polders noemt het besluit van Dijksma voorbarig.
De voorlopige aanwijzing  is bedoeld om de Hedwigepolder onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet  te brengen. Maar het betekent ook dat bewoners en boeren in de Hedwigepolder nu al te maken krijgen met allerlei sterk beperkende regels en voorschriften.
De actiegroep vindt dat onnodig belastend, temeer omdat de Raad van State de ontpoldering nog kan tegenhouden. “Zelfs als de vernietiging van het gebied onverhoopt tóch doorgaat duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen”,  zegt woordvoerster Magda de Feijter.
Onder dit bericht is de tekst van een voorbeeldbrief  geplaatst met bezwaren tegen de aanwijzing. Het actiecomité heeft dezelfde tekst ook meegestuurd met zijn periodieke Nieuwsbrief.
Red Onze Polders overweegt bij de Raad van State ook beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. De termijn daarvoor sluit op 2 april a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magda de Feijter, tel. 0115-431718 .
Nog niet geabonneerd op de Nieuwsbief? stuur een bericht!!
E-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Zie bezwaarschrift voorbeeld hieronder:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan:          Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken
                   Postbus 40219        8004 DE           Zwolle

Inzake bezwaarschrift                                                            datum:…………….

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het besluit tot voorlopige aanwijzing Hertogin Hedwigepolder als onderdeel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe maak ik hierbij bezwaar tegen dit besluit.De Hedwigepolder is een bijzondere polder die bestaat uit zowel landbouw als natuur. Natura-2000 is een aanduiding die veel invloed heeft op een gebied. De Hedwigepolder krijgt met het besluit een voorlopige aanduiding Natura-2000. Dit houdt in dat de Hedwigepolder een beschermd natuurgebied wordt. Volgens het voorlopige aanwijzingsbesluit waarin de Hedwigepolder de aanduiding Natura 2000-gebied krijgt wordt gelijktijdig met het vaststellen van het Rijksinpassingsplan het gebied onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 gebracht. De effectiviteit en het doel van Natura 2000 wordt geborgd en om er zeker van te zijn dat activiteiten in en om Hertogin Hedwigepolder geen nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebied tot estuariene natuur, aldus de voorlopige aanwijzing Natura 2000. Door middel van ontpoldering van de Hedwigepolder wordt getracht estuariene natuur te realiseren door het uitbreiden en ontwikkelen van de habitattypen Estuaria, zilte pioniers-begroeiingen, schorren en zilte graslanden. De Hedwigepolder dient een intergetijdengebied te worden met droogvallende platen en ondiepe wateren. Slik- en zandplaten maken hier ook onderdeel van uit. Zo blijkt uit bovengenoemd besluit en het vastgestelde Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder. De aanwijzing Natura 2000 op een gebied brengt vele regels en beperkingen voor dit gebied met zich mee. Tot nu toe is de Hedwigepolder in hoofdzaak een landbouw gebied. Daarnaast staan er nog enkele woningen. Een aanwijzing Natura 2000 is allereerst in strijd met de bestaande activiteiten die plaatsvinden in de polder.

Het Rijksinpassingsplan is dan wel vastgesteld, maar hierna volgt er nog een beroepsfase, waarbij men beroep aan kan tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zullen de komende jaren nog geen enkele aanlegwerkzaamheden plaatsvinden in de polder, wellicht nooit als de rechter dit beslist. Om het gebied dan nu al aan te wijzen tot Natura 2000-gebied is dan ook veel te vroeg en onnodig. Ook werkzaamheden die plaats gaan vinden, indien het gebied toch wordt ontpolderd, zijn in strijd met deze aanwijzing. Er zullen hiervoor veel werkzaamheden worden uitgevoerd die het gebied juist aantasten. In Nederland zijn vele gebieden door gevolg te geven aan Europese regelgeving aangewezen tot Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen omdat daar natuurlijke habitats en wilde dier- en plantensoorten reeds voorkomen en deze soorten door aanduiding Natura 2000 extra worden beschermd. Dit is niet het geval in de polder. Hier moet namelijk nog een nieuw gebied ontwikkeld worden wat aangeeft dat de aanwijzing in ieder geval veel te voorbarig al dan niet overbodig is.

Op ecologisch gebied wijzen verschillende onderzoeken uit dat de Hedwigepolder na ontpoldering een volgeslibd gebied zal worden. Na ontpoldering zal het geheel zo een 5 tot 10 centimeter per jaar opslibben met vervuild slib. Dit blijkt uit het veel besproken Svasek rapport dat in opdracht van de eigenaar van de polder is uitgevoerd. Hierdoor is er geen bodemleven mogelijk en zullen onder andere vogels geen voedsel vinden in het gebied. Het wordt niets anders dan een door riet gedomineerd gebied. Dit draagt op geen enkele manier bij aan de instandhoudingsdoelstellingen en zeker niet aan het Natura 2000 beleid. Zoals hiervoor beschreven dient het gebied estuariene natuur te worden, maar feitelijk zal dit absoluut niet gebeuren in het gebied na ontpoldering. Het voorbeeld ligt er, namelijk het buitendijkse Sieperdaschor. Eerder is dit gebied ontpolderd en nu niets anders dan een volgeslibd rietveld en dit kan geen estuariene natuur worden genoemd.

Door aanwijzing tot Natura 2000 en het bewerkstelligen tot estuariene natuur zal door graafwerkzaamheden de archeologische bodemschatten in de Hedwigepolder groot gevaar lopen. Het verzonken dorp Casuweele zal hierdoor in de zee verdwijnen. Wij wijzen erop dat de overheid in deze een zorgplicht heeft ten aan zien van archeologische bodemschatten.

Volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet er eerst in het gebied zelf bekeken worden of natuur kan worden hersteld in plaats van het geheel uit te breiden. In dit geval dient er dus onderzocht te worden of er in het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe zelf natuurherstel mogelijk is. Iets wat de Staatssecretaris van Economische Zaken in ieder geval heeft nagelaten. Gezien al de genoemde feiten dient de Hertogin Hedwigepolder niet voorlopig als onderdeel van het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe te worden aangewezen. Ik verzoek u dan ook mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

 

Naam bezwaarmaker/maakster en zender::……………………………………......................................

Adres:……………………………………………………………...............

Postcode plaats:.........................................................................................

 

                                                         Handtekening:.........................................................................................

 

Op de hoogte blijven