NIEUWSBRIEF “RED ONZE POLDERS”.    11 april 2014.

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
We vragen uw aandacht voor de infoavond over de werkzaamheden Perkpolder.Organisatie: Rijkswaterstaat, Van Oord, provincie, gemeente en waterschapDeze staat gepland op woensdag 16 april in hotel van Leuven aan de Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande, aanvang 19.30 uur.

Na een presentatie is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de organisatie.We vragen u om naar deze bijeenkomst te komen en deze mogelijkheid benutten om het gesprek aan te gaan.
De staatssecretaris, mevrouw Dijksma maakt bekend dat het beter is dat burgers en bedrijven buurtmoestuinen en bloemenvelden in natuurgebieden aanleggen, want de overheid trekt zich terug met het beheer.
Dit voorstel is toch heel wat beter dan hooggelegen polders af te graven en onder het zoute water te zetten.Landbouw met bv een  bloemenrand is ook natuur, beweert de staatssecretaris.
Waarom moeten onze  polders dan wijken voor de zeewaternatuur?
Staatssecretaris, keer het tij, behoud de polders en draag zorg voor een goede zoetwatervoorziening.

Het bestuur heeft intussen bezwaar gemaakt tegen het inpassingsplan van de Hedwige bij de Raad van State. Eveneens is bezwaar gemaakt tegen het voorlopig besluit    voor een Natura 2000 aanwijzing van de Hedwige. 
Het bestuur van de Stichting Red onze Polders meldt verder dat Dhr.Leendert van Melle gestopt is met het bestuurslidmaatschap en het werk voor het ontpolderdossier wegens privé omstandigheden.
Het bestuur betreurt het in hoge mate. Leendert was de man, die zich enorm verdiepte in vele zaken over het ontpolderen.Zijn kennis en inzet was enorm en wij zullen hem node missen, maar respecteren zijn besluit. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, mocht u hierop een reactie willen sturen naar Leendert kan dat via dit mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tot het bestuur is inmiddels toegetreden Gert Jan Minderhoud, bij velen bekend als fervent actievoerder en met veel kennis van het dossier.    
Neem ook eens een kijkje op www.redpoldersrhoon.nl over de ontwikkelingen in Rhoon bij Rotterdam.
Vergeet onze website niet www.redonzepolders.nl
Vriendelijke groeten,Namens bestuur en actiecomité 
Nout en Magda de Feijter

Op de hoogte blijven