Persbericht

Red Onze polders: “Onderhandel opnieuw met Vlaanderen over Zwinproject”

Zaamslag, 7 november 2013

De geplande uitbreiding van natuurgebied het Zwin met een ontpolderde Willem-Leopoldpolder leidt niet tot duurzame nieuwe getijdennatuur die zichzelf in stand kan houden. Dat zegt Stichting “Red Onze Polders” in een zogeheten zienswijze op het inpassingsplan natuurgebied Het Zwin.

Het Zwinproject, dat net als de ontpoldering van de Hedwigepolder voortvloeit uit de Scheldeverdragen met Vlaanderen, moet leiden tot honderdtwintig hectare aan nieuwe estuariene natuur. Maar volgens Red Onze Polders wordt alle werk door de natuur zelf binnen dertig jaar weer ongedaan gemaakt. “Het Zwinproject wordt een Fyra-flop. Alleen door tot in lengte van dagen fors te blijven investeren in onderhoud kan zich op deze plaats een intergetijdengebied handhaven. Maar met de (hoge) kosten daarvan is in het inpassingsplan op geen enkele wijze rekening gehouden.”

Ook het milieueffectrapport stelt, dat het nieuw aan te leggen natuurgebied zal eindigen in totale verlanding. De feitelijke onhaalbaarheid van het Zwinproject behoort daarom, zegt Red Onze Polders, tot aanpassing van de Scheldeverdragen te leiden. Een goed alternatief is om het beschikbare geld te gebruiken voor het afgraven en onderhouden van het bestaande natuurgebied, zoals ook herhaaldelijk bepleit door de Internationale Zwincommissie. Als wordt afgezien van het ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder betekent dat bovendien de redding van de daar aanwezige bijzondere zoetwaterflora. Ook de dreigende verzilting van de omliggende landbouwpolders is dan van de baan.

Voor vragen kunt u bellen met Leendert van Melle (06-16066694) of Magda de Feijter (06-54362376) Zij kunnen U een Zienswijze toesturen per e-mail.
Of...download de zienswijze van de site : Ik maakmezorgen.nl
9 novemver 2013. In haar zienswijze brengt "Red onze Polders" een alternatief in voor het ontpolderen van Het Zwin en de Willem Leopoldpolder.