https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=17f7d2c57e&view=att&th=1420e07a5afd541a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_N6DeJBA314r1MMXZI7lpj&sadet=1383329761053&sads=pg5oev-G-2VT2nrI_uQER9OfbJE&sadssc=1

 Hier de link!!!

STOP project Buytenland nu!

Als is de leugen nog zo snel,...de waarheid achterhaalt die wel!

Nu blijkt steeds duidelijker dat de term  "De Groene Leugen" betrekking heeft op het anders voorstellen dat het is; het verzwijgen van hetgeen men niet wenst te horen en het aandikken van wat men wel wil horen.

Dit masseren van de waarheid komt normaal pas aan het licht als het kalf al verdronken is.
Door het aanhoudend protest vanuit de bevolking is de uitvoering van de plannen zolang uitgesteld dat de tijd de onwaarheid achterhaald heeft

Zie de KNOP  die verwijst naar: de site : IK MAAK ME ZORGEN.
Die U aantreft links in het rijtje  van extra links op onze site onder de kolom:.

KLIK OOK HIER!!

30 oktober 2013. Naar aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder met de link:

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Tekentafelnatuur.html

 

 WAAROM DIE MODDERPOEL???     

In de uitzending van eenvandaag wordt duidelijk dat er GEEN broedgebied of paaigebied zal ontstaan

Klikken!!

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47561/_gewenste_natuur_hedwigepolder_zal_niet_ontstaan_?autoplay=1

 

Als de Hedwigepolder onder water wordt gezet zal er niet de natuur ontstaan die de overheid wenst. Dat concluderen twee ingenieursbureaus na uitgebreid onderzoek.

De ingenieursbureaus deden onderzoek in opdracht van Gery de Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder. De overheid wil dat er door ontpoldering een zogeheten indergetijdengebied ontstaat dat steeds onderloopt. Volgens de bureaus Svasek Hydraulics en Tauw zal de polder echter niet ongeveer 1 centimeter opslibben, zoals een commissie namens de overheid in de Milieu Effect Rapportage (MER) beschreef, maar zal er per jaar 5 -10 centimeter slib ontstaan.

“Dit zorgt ervoor dat er in tien jaar een kleilaag van een meter ontstaat, waarop niets anders dan riet zal groeien,” aldus Henk Schepers, directeur van ingenieursbureau Tauw. “Een indergetijdengebied zal er niet komen.”

Gummetje
EenVandaag sprak ook met Han Vrijling, hoogleraar constructieve waterbouw aan de TU Delft, en legde hem de vraag voor hoe het kan dat de ingenieurs van Tauw en Svasek zo’n andere conclusie trekken dan de overheid in de Milieu Effect Rapportage. Vrijling: “Wetenschappelijk gezien kun je nooit zeggen: het wordt 1 centimeter. Het is tussen de 0 en 10. Er is al iemand bij geweest, denk ik, met een gummetje om te zeggen: het wordt 1 centimeter.” Het ministerie van Economische Zaken wil slechts kort schriftelijk reageren: “Op dit moment worden alle ingekomen – rond de 2000 – zienswijzen (inclusief onderliggende rapporten) bekeken. De provincie maakt hiervan eerst een beoordeling.”

Afspraak
De overheid wil dat er een indergetijdengebied ontstaat in de Hedwigepolder omdat er natuurcompensatie moet komen voor de verdieping van de Westerschelde. In 2005 heeft Nederland een verdrag gesloten met België waarin afgesproken werd dat de Hedwigepolder onder water zou gaan. Waar echter geen rekening mee gehouden werd, was de enorme weerstand die de Zeeuwen en eigenaar Gery de Cloedt zouden bieden. Onder die druk zijn meer dan honderd alternatieven bekeken, en is er in Den Haag diverse malen gedraaid over het wel of niet onder water zetten van de polder.

Advies
Of deze onderzoeken van Svasek Hydraulics en Tauw gaan zorgen dat dit al langslepende Hedwigepolderverhaal nog langer gaat duren wordt duidelijk op 17 november. Dan komt de MER-commissie, verantwoordelijk voor de Milieu Effect Rapportage, met een advies.

 Zienswijze over het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder

van het Stichtingsbestuur "Red Onze Polders

Hierin wordt aan de overheid verzocht om het project af te wijzen omdat het in strijd is met de milieu-wetgeving in Nederland

Als de overheid besloten heeft om tot uitvoering aan het Rijksinpassingsplan over te gaan zal aangifte gedaan worden van een milieudelict door de overheid. 
Bovendien zijn er te veel onzekerheden op grond waarvan het voorzorgingsprincipe toegepast moet worden
.


ZIE.....voor de gehele zienswijze op.


http://www.ikmaakmezorgen.nl/   

 

 

 

Voorbeeldbrief ?     

Het actiecomité  is bezig  met het opmaken van een korte voorbeeldbrief waarbij verwezen wordt naar de uitgebreide voorbeeldbrief met argumentatie, die de Partij voor Zeeland heeft opgemaakt heeft.     Zie link onderaan.

Iedereen mag een zienswijze indienen, het actiecomité kan  deze zienswijze  van de benodigde argumentatie voorzien en voor 30 september indienen.
U hoeft dus dan niet alle duizenden bladzijden te bestuderen, maar kan wel uw eigen inbreng daaraan toevoegen.

We hopen deze voorbeeldbrief zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen en toe te sturen naar de lezers van de Nieuwsbrief.

Wat wij als actiecomité voor ogen hebben is een oproep aan iedereen om bij het protest op 10 september in Hulst aanwezig te zijn op het gemeentehuis van 16 tot 20 uur.
Daar zullen wij ook met onze voorbeeldbrief aanwezig zijn en kan ter plaatse dit protest tegen de ontpoldering worden onderschreven.

 Met vriendelijke groeten,

Magda de Feijter

Zie ook: http://www.partijvoorzeeland.nl/pvz/pvz-nieuws-2011/1639-pvz-roept-zeeuwen-op-om-massaal-zienswijze-in-te-dienen.html

Geachte mevr. Schönknecht,

Vanmorgen zijn we naar Middelburg gekomen om u 1546 zienswijzen mbt het rijksinpassingsplan
Hertogin Hedwige te overhandigen.We zijn u erkentelijk dat u de tijd daarvoor hebt vrij gemaakt.
Veel mensen hebben getekend, maar er is nog veel vraag.
Er zijn verwijten naar ons, het actiecomité, dat we te weinig naar buiten zijn gegaan om aan de vraag te voldoen. Dan zou deze doos barstensvol zijn en zouden we zeker met 2 tot 3 dozen zijn gekomen.
We hebben wel compassie met uw medewerkers, die dit al moeten beantwoorden.
Heaas ontbrak bij de provincie in de besluitvorming over het Verdrag in oktober 2005 de compassie met ons.
In het rapport van Aster van Tilburg staat, dat de planning en procedure naar de bevolking niet goed is geweest. Helaas heeft dat deze desastreuze gevolgen.
We verwachten van de bevoegde gezagen, die deze zienswijze onder ogen zien een objectieve beoordeling.
Nu we ruim 7 jaar bezig zijn, hebben wij bemerkt dat er veel subjectiviteit is, er wordt gekeken naar de persoon en deze wordt beoordeeld, en niet de inhoud van het gestelde.
En dan de verkeerde info, die wordt gegeven door de overheid.
Voorbeeld:
1.Het moet van Europa;.....2.0ntpolderen moet voor ontwikkeling laag-dynamische estuariene natuur,......
3.Voor verruiming van De Westerschelde,.......4.Voor slibopvang van de haven en industrie,.....5.Voor de exact benoemde vogels,......6.Voor recreatie,.....7.Voor economie,  ....  8.Voor veiligheid enz.....enz....
Steeds horen we een andere beweegreden.
We stellen ons vertrouwen in u, mevrouw Schönknecht, om al die mensen die getekend hebben en zo bekommerd zijn  om het Zeeuwse polderlandschap serieus te horen.
Om aandacht te vragen bij de landelijke overheid voor deze problematiek.
Het geeft moed dat nu de provincie meer zeggenschap krijgt over natuurontwikkeling.
Immers uw bestuur heeft zich duidelijk uitgesproken tegen ontpolderplannen.
Laten we onze rug rechten en duidelijk maken in Den Haag en Brussel, dat ontpolderen in Zeeland onmogelijk is. Dat verwachten velen van het Zeeuwse bestuur in al zijn geledingen.
Namens actiecomité “Red onze Polders”
Magda de Feijter.

 

Wij lazen voor u in "de Telegraaf"van 20 september 2013.

"HEDWIGEPOLDER WORDT SOMBERE MODDERPOEL".

Een nieuw alarmerend rapport over dichtslibben is verschenen,
dat voorspelt dat elk jaar zo veel vervuild slib wordt afgezet
zodat over 20 jaar  het vloedwater niet langer kan insromen..
Meerdere statenfracties eisen onmiddellijke stopzetting van
verdere besluiten, naar aanleiding van dit rapport.
In vorige milieuraportages wordt er van uitgegaan dat per jaar
maar één of twee centimeter slib wordt afgezet.

Het nieuwste rapport spreekt van decimeters i.p.v. centimeters.
Daarbij komt nog het feit dat het slib voornamelijk schadelijke
stoffen zal bevatten."  (einde citaat)

Omdat de Polder erg hoog ligt, kan pas in het laatste uur van de vloed
water
binnen stromen. Het zoete vervuilde riool- en rivierwater uit België
drijft op
het zwaardere zoute zeewater en stroomt dus steeds eerst binnen
en het vervuilde slib
blijft achter. met het eventuele zoute water
dat niet terug kan stromen.

EN DAT MOET DE KRAAMKAMER VOOR DE VISSEN, EN DE VOEDSELBANK
VOOR DE VOGELS WORDEN???

De geeiste milieu-eisen worden nooit gehaald of men moet
met regelmaat de hele polder steeds uitbaggeren, en komt
er nooit een schorren- en slikkengebied.
Vlaanderen eist verdieping, en Zeeland moet opdraaien
voor de Vlaamse Milieu-eisen gedicteerd door "Brussel"
Na twintig jaar ontstaat er door de natuur gevormd weer
een polderlandschap, rijp voor ontginning!
Helaas!!!
ZOUTER KUNNEN WE HET VOOR U NIET MAKEN.!!Graag uw aandacht  voor de acties van het comité “Red onze Polders”  dinsdag 10 september aanstaande:

Het actiecomité zal onder meer de volgende acties uitvoeren bij de inloopbijeenkomst in Hulst,
bij de ingang van het stadhuis op de Markt, op 10 september 16 – 20 uur:

 Kom allen naar Hulst en protesteer mee tegen zinloos ontpolderen.

  • 16.00 uur aanvang met verbranden van het Rijksinpassingsplan op de Markt
  • 17.30 uur wordt een brief aan burgemeester Mulder overhandigt, waarin velen meeleven met het feit
    dat Hulst tot 2021 geen bestemmingsplan voor de Hedwigepolder mag vastleggen
  • Spandoeken plaatsen met o.a. de tekst “Geen gif in de Hedwige door ontpolderen”
  • Tractoren met protestborden naar Hulst
  • Mogelijkheid om de verkorte zienswijze te tekenen

 Tekenen van deze zienswijze kan tot 28 september eveneens bij de volgende adressen:

Kees de Broekert, Burgermeester Vogelaarstraat 7, Baarland

Piet de Broekert, Goesestraatweg 8, ’s Gravenpolder

De heer  P. Allewijn,   Dorpstraat 124, 4413 CG Krabbendijke

Bij voorbaat onze dank

Namens de Stichting “Red onze Polders” en het actiecomité

Magda de Feijter,     tel 06.543.623.76

Leendert van Melle, tel 06.160.666.94

 

 

Via de Nieuwsbrief  van  www.redonzepolders wordt de gehele tekst U toestuurd.
mail naar:  Magda de Feijter - Dekker met e-mail adres :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Downloads bezwaarschriften Hedwige

Bezwaarschrift Hedwige  augustus 2013 >> Adobe PDF_icon50

Bezwaarschrift Hedwige augustus 2013 uitgebreide versie >> Adobe PDF_icon50


U kunt ook door "knippen en plakken" de tekst hieronder vinden.

Voorbeeldbrief om bezwaar te maken.......
KNIPPEN EN PLAKKEN
Selecteer de onderstaande tekst VAN DE BRIEF (TUSSEN DE +++TEKENS)  en copieer die (CTRL+C)
Open Wordpad (van Windows) en PLAK ( CTRL+V)
Druk de tekst af:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bestuur van de Provincie Zeeland                                                                                                              
Postbus 6001                                                        
4330 LA Middelburg Nederland                                        

 
Betreft: Zienswijze Hertogin Hedwigepolder                            datum:...................................

Geachte dames en heren,

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen het ontwerp RijksInpassingsPlan,
het ontwerp uitvoeringsbesluiten en de MER m.b.t. het Hedwigeproject.  

Ik ben tegen dit OntpolderProject omdat:

*  Er is al veel landbouwgrond teloor gegaan, dat is kapitaalsvernietiging.

*  Er is geen vervangende landbouwgrond om de landbouwgrond die verloren gaat te compenseren.

* Alle onderzoeken naar alternatieven zijn niet objectief gebleken; m.n. de alternatieven hebben
  geen serieuze kans gekregen

* Er zijn vele moties tegen ontpoldering aangenomen, zowel op gemeentelijk, als op provinciaal,
  als op nationaal niveau, maar daar is geen continue uitvoering aan gegeven.

* Het is geen duurzame maatregel.

* De toekomstige onderhoudskosten en ingediende schadeclaims als gevolg van o.a. de verzilting
  zijn niet berekend.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren en zodanig verder
te geleiden, zodat nu eindelijk definitief wordt afgezien van ontpoldering van de Hedwigepolder.

Met vriendelijke groeten,

Handtekening :-----------------------------------------------------------------

Naam :------------------------------------------------------------------------------

Straat en nummer : --------------------------------------------------------------

 Postcode en Woonplaats : -----------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

U kunt deze zienswijze als volgt op de juiste wijze indienen:

 Gedurende de termijn van terinzagelegging van 20 augustus tot en met

30 september 2013 heeft u de mogelijkheid schriftelijk of mondeling een

zienswijze in te dienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan,
de ontwerpuitvoeringsbesluiten en het MER.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Provincie Zeeland,

Abdij 6, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, met de vermelding ‘zienswijze

Hertogin Hedwigepolder’ op de enveloppe.

De zienswijze dient te worden ondertekend. Ook is besloten dat
het indienen van een zienswijze mogelijk is via een digitaal reactieformulier
dat is te vinden op de website

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index

 

In de zienswijze neemt u ten minste op: uw naam, adres, de dagtekening van
de zienswijze en waarom u een zienswijze indient, onderbouwd met argumenten.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e)ontwerpbesluit(en) uw zienswijze
betrekking heeft. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw D. van

Zalen, telefoonnummer 0118 - 63 10 11.

 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 10 september 2013 wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst
in het gemeentehuis van Hulst (Grote Markt 21 in Hulst) georganiseerd.

Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de plannen en procedures toegelicht en
zijn medewerkers van de verschillende betrokken overheden en bureaus aanwezig
om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u tijdens deze inloopbijeenkomst uw zienswijze
mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

 Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau van Natuurpakket Westerschelde
via e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of via het telefoonnummer 
0118 - 63 10 11.

 

 

31 Augustus 2013 tot 02 September 2013

PROSPERPOLDERFEESTEN MET DE  JAARMARKT

 

Tegenwoordig starten de Polderfeesten op zaterdagavond met een barbecue en een dansfeest in het Jeugdcentrum. Het zwaartepunt van de festiviteiten valt telkens op zondag. Vanaf 13u houdt het Jaarmarkt- en Feestcomité Prosperpolder dan namelijk haar jaarmarkt aan de kerk van Prosperpolder, met onder meer wedstrijden voor paarden en vetvee. Verder voorziet deze organisatie ook gansrijden, een feestmarkt, demonstraties van oude ambachten en een wedstrijd ringsteken op pony's voor kinderen. Tegelijk met de jaarmarkt zorgen de Poldervrienden voor een dansfeest in het Jeugdcentrum. Om 15u gaat een muziekfestijn van start. Op maandag is er om 10u een mis die opgedragen wordt aan overleden parochianen en Poldervrienden. Op de middag volgt nog een volksbal in het Jeugdcentrum. De festiviteiten worden in de namiddag afgesloten met een schieting op twee liggende wippen.


HET ACTIECOMITÉ "REDONZEPOLDERS" geeft daar ook acte de présance!

Gelenheid om U aan te sluiten in uw bezwaren tegen de Ontpolderingen.


Op de hoogte blijven