Vlaamse regering stelt besluit GRUP-afbakeningsplan
Antwerpse haven uit.
Lezen we voor U in Knack BE

vrijdag 01 februari 2013 om 18u57

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om de definitieve vaststelling van het plan omtrent de
                uitbreiding van de Antwerpse haven
met twee maanden uit te stellen.
                Dat meldt het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.
               "Er waren heel veel bezwaren en het dossier is erg complex", klinkt het.

Zaterdag verstrijkt de wettelijke termijn voor de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Volgens het kabinet van minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering zichzelf vrijdag een uitstel gegeven van twee maanden. "Dat komt omdat er heel wat bezwaarschriften zijn toegekomen, alsook door de complexiteit van dit dossier, dat toch een grote oppervlakte bestrijkt", luidt de motivatie. Een uitstel zou ook niet uitzonderlijk zijn. "De bezwaren en opmerkingen worden verder onderzocht. Het plan kan en zal wellicht nog aangepast worden. Of dat grote, structurele veranderingen zijn, is niet geweten. Daar kunnen we niet op vooruitlopen", klinkt het nog. Volgens de actiegroep Doel 2020, dat een document kon inkijken van de FOD Financiën, bedraagt de kost van de onteigeningsplannen op Linkeroever zo'n 51,6 miljoen euro. Met de andere onteigingsvergoedingen erbij loopt dat bedrag volgens de actievoerders op tot 93,887 miljoen euro, terwijl zij zich afvragen wat er precies met de grond moet gebeuren. Voor de uitbreiding moeten onder meer de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen.
(DIRK WAEM)
                          Knack-nieuws in je facebook nieuwsfeed

Verder nieuws hierover:
Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten dus afgerond 94 miljoen euro.
Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hier niet opgenomen.
Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet inbegrepen.
Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed.
Deze week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigings-operatie.
                                 
En wat lezen we nu tot onze verbazing:

Havenbaas Eddy Bruyninckx verklaart in het laatste nummer van het
Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.
Begrijpe wie het begrijpen kan.
DE WAANZIN TEN TOP!De provincie maakt zich op voor de toekomst onder de noemer Zeeland 2040
Statenleden komen vanaf juni door de provincie voor presentatie en een gedachtenwisseling.
Agenda en programma kun je vinden op
www.zeeland2040.nl.
Laten we hopen dat niet zoals zo dikwijls geschiedt:
Ze dronken een glas..ze deden een plas en alles bleef zoals het was !!!
Of wordt er toch naar HET VOLK  geluisterd en gehandeld?OPROEP VANUIT VLAANDEREN

De jongeren van de Derde Generatie hebben een indrukwekkend animatiefilmpje gemaakt waarin kort en bondig
(slechts drie minuten!) wordt uitgelegd wat er eigenlijk staat te gebeuren in Doel en de omliggende polder(dorpen)
als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan.

Dit filmpje kan u hier bekijken op de informatiepagina van:     http://www.doel2020.org

Mogen wij u dringen vragen om het te bekijken én te verspreiden in uw kennissenkring via faceboek, email etc.
Vraag de nieuwsbrief aan op : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Doel 2020

Hans Schoots bij Porgy & Bess


Woensdagavond 15 mei aanvang 20.00 uur komt Hans Schoots
bij Porgy & Bess in Terneuzen
vertellen over zijn boek


"Stromenland- De Wereld rond de Westerschelde."

Het is een meeslepend verhaal over
één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.
één van onze belangrijkste natuurgebieden en
de dilemma's van een grensgebied.
Wij weten er al heel wat van!!!

Hans Schoots is historicus, zelfstandigonderzoeker en publicist.
Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zie ook ons artikel onder de rubriek Laatste Nieuws op onze webside.


Onze droom voor de Koning:

Onze droom is dat U geen wetten hoeft te ondertekenen waardoor er ontpolderd moet worden.
In plaats daarvan dromen wij van een alternatief, een nieuw  ingenieus plan:

             
Verleg de grenzen van het water !!

Laat eilanden aanleggen voor de kust, zoals dat ontwikkeld werd door professor Adriaan Geuze.
Hij stelt voor om een eilandenreeks voor de kust aan te leggen - én dus niet gaan ontpolderen.
Het zou een ommekeer kunnen zijn .
Een historische ommekeer, een revolutionaire ommekeer,
een Deltaplan van de 21e eeuw met eilanden als elementen die het kwadraat vormen van de elementen van het Deltaplan !!!
Vele elementen van het Deltaplan zijn immers ook na het ontwikkelen van een totaal andere visie tot stand gekomen.
Een visie waarvoor men ingenomen stellingen verlaat
Een visie waarbij men een nieuwe, betere, meer verantwoorde weg inslaat.
Een visie waarin de natuur zijn plaats krijgt.
Een visie van velen wordt hiermee gerespecteerd
We hebben al eeuwenlang land op de zee gewonnen.
We blijven worstelen om het gewonnen land te behouden en nieuw land toe te voegen.
Als velen de hand aan de ploeg slaan , moet het lukken en daarom nogmaals :
Luctor et Emergo.

ScreenShot001

Namens "Red Onze Polders"  Magda de Feijter.

             BOEKPRESENTATIE STROMENLAND

Op 19 april 2013 om 16.30 uur werd het boek van Hans Schoots met de titel:
                       
Stromenland. De wereld rond de Westerschelde”
                
gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt 51 in Middelburg.
Stromenland
verschijnt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 978-94-600-3602-6 / 18,95 euro.
Zie ook www.uitgeverijbalans.nl en www.hansschoots.nl
ZIE RUBRIEK NIEUWS  STROMENLAND EEN INTERESSANT BOEK

               BOEKPRESENTATIE STROMENLAND

Op 19 april 2013 om 16.30 uur werd het boek van Hans Schoots met de titel:
                       
Stromenland. De wereld rond de Westerschelde”
                
gepresenteerd bij boekhandel De Drvkkery op de Markt 51 in Middelburg.
Stromenland
verschijnt bij Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 978-94-600-3602-6 / 18,95 euro.
Zie ook www.uitgeverijbalans.nl en www.hansschoots.nl

Uit het voorwoord:
In het begin leek het allemaal zo mooi. Het was 2005. Vlaanderen en Nederland sloten een verdrag
over die schitterende stroom, die in België Schelde heet en in Nederland Westerschelde.
In nauwe samenwerking zouden Nederland en Vlaanderen de verdediging tegen overstromingen
verbeteren, de vaargeul naar de haven van Antwerpen verdiepen en de natuur beter beschermen.
In de Westerschelde zouden de drukke internationale vaarroute en het unieke natuurgebied
harmonieus samengaan.
Even later waren bijna alle betrokkenen gefrustreerd.
Een groot deel van de bewoners langs de Westerschelde omdat ze zich door de voorgenomen
natuurmaatregelen in hun dagelijkse bestaan bedreigd voelden; de haven van Antwerpen
omdat de Hollanders afspraken niet nakwamen en dus, net als zo vaak in de afgelopen vierhonderd jaar,
onbetrouwbaar bleken; de natuurbeweging omdat de beloofde natuur uitbleef en wetenschappers
omdat ze van alle kanten werden gebruikt.

De betrekkingen tussen Nederland en België gaan over veel meer dan de Westerschelde.
In de regio zelf hebben beide kanten belang bij grensoverschrijdende samenwerking op velerlei gebied.
Zo is 'krimpgebied' Zeeuws-Vlaanderen vanuit de Nederlandse Randstad gezien een lelijk eendje,
terwijl het de potentie heeft te veranderen in een fraaie zwaan tussen de andere in de Vlaamse vijver.
Alles met inachtneming van de landsgrenzen natuurlijk 
Sinds het kabinet-Rutte II najaar 2012 heeft besloten de veelbesproken Hedwigepolder onder
te zetten en landbouwgrond te veranderen in nieuwe natuur, overheerst het gevoel dat alles nu weer
in orde is.
Na de jarenlange strijd die over de Hedwige is gevoerd, heerst bij de meeste betrokken partijen
opluchting, al gaat die strijd volgens de eigenaar van de polder, Gery De Cloedt, tot het einde door.
De natuurbeweging is blij, hoewel de natuurwinst bescheiden is.
In de Antwerpse haven zijn ze enthousiast omdat het risico van een proces door Vogelbescherming
Nederland is afgewend. Die had kunnen proberen de nieuwe vergunningen voor onderhoud van de
vaargeul in de Westerschelde, die in 2014 weer moeten worden verleend, tegen te houden.
Wetenschappers kunnen zich verheugen omdat de aandacht – als het meezit – eindelijk weer gaat
naar de hoofdzaken in plaats van naar politiek

Schaakspel.
Alleen de bewoners die zich tegen ontpoldering van de Hedwige hebben gekeerd, lijken het nakijken te
hebben. Dat kon nog wel eens meevallen: het conflict rond de polder heeft veel teweeggebracht
waarvan de effecten pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden. Het wordt nooit meer zoals het was.
Het is een grote misvatting dat we na het Hedwigebesluit over kunnen gaan tot de orde van de dag:
De grote vragen waar de regio voor staat, zijn hetzelfde gebleven en juist nu de opwinding weg ebt, kan
daar op een verstandige manier over worden nagedacht.
Als geboren Zeeuws-Vlaming, wonend in Amsterdam, ben ik de ontwikkelingen in het thuisland van
een afstand blijven volgen, maar de laatste jaren werd ik niet vrolijk van het meeste dat de
media te melden hadden. Over de Westerschelde contrasteerden politiek gedoe, ophef en kant-en-klare
meningen,met gebrek aan interesse in de zaak zelf weinig onderzoek.
Over de krimp in Zeeuws-Vlaanderen is vrijwel steeds bericht in clichés en generalisaties.
Reden genoeg om als publicist en zeg maar betrokken burger te gaan praten met kenners en met
ervaringsdeskundigen:zoals streekbewoners, activisten, experts op het gebied van scheepvaart en havens,
de waterhuishouding en de natuur van de Westerschelde of de toestand langs de Nederlands-Belgische grens.
Verder zijn er honderden rapporten over relevante onderwerpen vervaardigd door wetenschappers uit allerlei
disciplines, door ingenieursbureaus, ambtenarencommissies en wie al niet.
Samen vormen ze een zee aan kennis die zelden tot de openbaarheid doordringt.
Welgemoed ben ik erin gedoken en zo werd mij duidelijk dat er een grote afstand bestaat tussen de werkelijke
wereld die wordt geschilderd in deze onderzoeksverslagen en de onveranderlijke opinies in het openbare debat.
Door deze onderzoeken zijn er sinds 2005 heel wat nieuwe inzichten opgedaan waar nu misschien wat minder
verkrampt naar gekeken kan worden. Minstens zo interessant in de rapporten was te zien hoeveel er onbekend
en onvoorspelbaar is, juist voor mensen die er echt wat vanaf weten.
Of dat nu ging over de staat van de Westerschelde, de havenpolitiek, de bevolkingsontwikkeling of de economie van Zeeuws-Vlaanderen.
In dit boek staan vier heikele kwesties voor de regio centraal, die onderling met elkaar samenhangen:

De toekomst van de Westerschelde als natuurgebied en scheepvaartroute:

1. - Mogelijkheden voor natuur en herstel;
2- De havenpolitiek van Antwerpen en andere zeehavens.

De toekomst van het grensgebied:
1 - De positie van Zeeuws-Vlaanderen;
2- De betrekkingen met België en Vlaanderen.
Ik heb mij geconcentreerd op de zaken die voor het verhelderen van deze vier kwesties belangrijk zijn.
Daardoor kan het voorkomen dat de mening van de directeur van een Singaporees havenbedrijf wel in
het boek te vinden is, terwijl allerlei mensen, plaatsen en ontwikkelingen langs de Westerschelde zelf er
niet in voorkomen. Voor de internationale scheepvaart in de wereld rond de Westerschelde is die
mijnheer uit het Verre Oosten veelzeggender, ook al gaan andere dingen ons heel wat meer aan het
hart. Nu de polarisatie lijkt af te nemen, is het moment aangebroken voor nieuw open debat over de grote
vragen rond de Westerschelde en het grensgebied.
In
Stromenland hoop ik aan deze discussie een bijdrage te leveren. Kant-en-klare antwoorden zijn er
weinig, wel aanknopingspunten en veelbelovende perspectieven.

Stellingen bij Stromenland

1. Zeeland moet helemaal niet kiezen tussen 'industrie en havens' of 'landbouw en toerisme'.
2. Door het verzet tegen ontpoldering en dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten wordt er in de
toekomst een ander beleid rond de Westerschelde gevoerd.
3. Natuurherstel en herstel van het estuarium zijn niet hetzelfde.
4. Nu er voorlopig geen vierde verdieping van de vaargeul komt, kunnen Antwerpen en Zeeland over de
   toekomst van de Westerschelde praten zonder vooraf mogelijkheden uit te sluiten.
5. De eeuwenlange Nederlandse pogingen om Antwerpen klein te houden, zijn niet bepaald iets om trots
   op te zijn.
6. Antwerpen doet er goed aan alternatieven voor het huidige havenbeleid serieus te onderzoeken.
7. De toekomst van Zeeuws-Vlaanderen ligt voor een groot deel bij samenwerking met Vlaanderen.
8. Voor Zeeuws-Vlaanderen is de periferie geen noodlot, maar een keuze.

Aldus de schrijver in het voorwoord.

Reactie van Magda de Feijter  namens "Red Onze Polders" aan "Het Waterschap":

Wij citeren uit dit schrijven:

Deze instemming verbaast ons, want het waterschap heeft regelmatig aangegeven tegen ontpoldering te zijn.

Onze vragen daarover zijn dan ook:

1. Wat heeft de provincie u precies verzocht  en welke regelgeving ligt eraan ten grondslag
??

2. Is het waterschap verplicht deze uit te voeren? ?  

3. Wat is de rol van het waterschap in deze ontpoldering??

4. Waarom die haast??.....................

Want:

1. Het inpassingsplan komt immers  pas in september, en er komt ook nog een MER aan te pas,
    waarbij andere alternatieven 
een grote rol gaan  spelen.

2. Het is nu toch ook wel duidelijk dat het natuurherstel voor de Westerschelde niet aan
   de gestelde doelen zal beantwoorden.


3. De Raad van State zal dat in een rechtsspraak zeker meenemen.

4. U hoeft nu nog geen geld hier voor te reserveren, want er is niets te koop in de Hedwige.

5. Alleen de weg langs de zeedijk is van het waterschap, de overige wegen in de polder
   zijn niet te koop 
en kunnen derhalve niet afgesloten worden..


Leden van het actiecomité vragen zich af of zij de lasten voor "Het Waterschap" nog wel moeten voldoen,
als  "Het Waterschap" voortijdig zo’n beslissing neemt over iemands eigendom.
Kortom er zijn nog vele onzekerheden of deze ontpoldering door zal gaan.

Het actiecomité vraagt U  daarom dit onderhavige en overhaaste besluit terug te draaien.

Aldus Magda de Feijter namens het Actiecomité “Red onze Polders”.


Vergadering dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen


Wordt nog voordat de rechter uitspraak gedaan heeft
inzake het beroep van de eigenaar en andere instanties
is de Hedwigepolder al tot verboden gebied verklaard
voor de vele toeristen en inwoners van onze provincie??


Zie hiervoor:
Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 april 2013 in het

waterschapskantoor te Middelburg

 

4. Afdeling Juridische Zaken en Handhaving,2013007256, voorgesteld wordt in het kader
van de realisatie van een intergetijdenge-bied in de Hertogin Hedwigepolder in te
stemmen met het verzoek van de provincie Zeeland tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van genoemde wegen/ weggedeel ten, die in beheer en onderhoud (en/of
eigendom) zijn bij waterschap Schel-destromen en de provincie Zeeland van
deze instemming in kennis te stellen.

De vergadering besluit overeenkomstig het voorstel.
Gegeven de besluiten van het Rijk en de Tweede Kamer met betrekking tot ontpolde-
ring van de Hedwigepolder zal het dagelijks bestuur medewerking verlenen aan de voor-
bereidende werkzaamheden door de Provin-cie Zeeland (verleggen van de waterkering
en het onttrekken aan het openbaar verkeervan een aantal wegen/weggedeelten).

Waarom nu al? Eerst een slootje, dan een weggetje, en voordat ieder het beseft,
kan de toerist, de Zeeuw er niet meer in!!Ook aan Vlaamse zijde protest door zinloze onteigeningen.

"Onderschat onze actiebereidheid niet" (25/03/2013)

Het 30 jaar oude Doeldok is nooit in gebruik genomen en wordt nu opgevuld met zand. De grondhonger van de Antwerpse haven is daardoor niet gestild.
Op linker Scheldeoever plegen industrie en natuur een nieuwe coup op bijna 1.800 hectaren. De polderboeren zijn razend.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1972 legden boze Wase boeren de werken aan de sluis te Kallo plat. Guido van Mieghem roerde zich toen in het protest,
en doet dat nu opnieuw. De natuurcompensaties vallen hem zwaarder dan de havenuitbreiding.
“Ze pakken landbouwers hun grond, hun job en hun thuis af zodat een vogel hier zijn nest kan maken.”
Een jonge landbouwer als Raf Van Broeck deelt zijn onbegrip:
“De ecologische voetafdruk van het leger kranen en bulldozers dat hier natuur aanlegt, is enorm.
Wie wordt daar beter van, behalve de aannemer?”.


De bedrijven van Guido Van Mieghem en Raf Van Broeck zijn gelegen in één van de meest vruchtbare landbouwstreken van Vlaanderen.
Op de zware klei in het Waasland wordt 10 ton tarwe en 13 ton suiker per hectare geoogst.
Om dat klaar te spelen, bewerken de akkerbouwers hun gronden met veel zorg.
“Als je ziet met welk respect wij omgaan met onze grond, dan staat dat in schril contrast
met het afgraven van klei en opspuiten van zand in het havengebied”, zucht Raf.
Samen met zijn ouders combineert hij akkerbouw met braadkippen.
Lees dit artikel verder op:

 http://www.vilt.be/Havenuitbreiding_Onderschat_onze_actiebereidheid_niet

 

Op de hoogte blijven