Nog 8000 handtekeningen en dan is die polder toch gered!!

Ga naar facebook en zoek: Red polders rhoon

NIEUWSBRIEF “RED ONZE POLDERS”.    11 april 2014.

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
We vragen uw aandacht voor de infoavond over de werkzaamheden Perkpolder.Organisatie: Rijkswaterstaat, Van Oord, provincie, gemeente en waterschapDeze staat gepland op woensdag 16 april in hotel van Leuven aan de Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande, aanvang 19.30 uur.

Read more: Nieuwsbrief

Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig

Actiegroep Red Onze Polders heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar  te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Dijksma (Economie) om de Hedwigepolder voorlopig toe te voegen aan het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinge.Red Onze Polders noemt het besluit van Dijksma voorbarig.
De voorlopige aanwijzing  is bedoeld om de Hedwigepolder onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet  te brengen. Maar het betekent ook dat bewoners en boeren in de Hedwigepolder nu al te maken krijgen met allerlei sterk beperkende regels en voorschriften.
De actiegroep vindt dat onnodig belastend, temeer omdat de Raad van State de ontpoldering nog kan tegenhouden. “Zelfs als de vernietiging van het gebied onverhoopt tóch doorgaat duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen”,  zegt woordvoerster Magda de Feijter.
Onder dit bericht is de tekst van een voorbeeldbrief  geplaatst met bezwaren tegen de aanwijzing. Het actiecomité heeft dezelfde tekst ook meegestuurd met zijn periodieke Nieuwsbrief.
Red Onze Polders overweegt bij de Raad van State ook beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. De termijn daarvoor sluit op 2 april a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magda de Feijter, tel. 0115-431718 .
Nog niet geabonneerd op de Nieuwsbief? stuur een bericht!!
E-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Zie bezwaarschrift voorbeeld hieronder:

Read more: Nieuwsbrief en bezwaarsschrift

De Staatssecretaris heeft de Hedwigepolder voorlopig aangewezen als natura 2000-gebied
In dat schrijven staat o.a.
1. Er moet estuariene natuur worden ontwikkeld.
2. Wegens de Habitatrichtlijn mogen geen handelingen worden verricht ten nadele van de estuariene natuur.
3. Bezwaar dient binnen 6 weken te worden ingediend.

Het wrange is dat door de hele ontpolderingen in dat gebied geen estuariene natuur ontstaat!!
Maar....enkel één grote modderpoel met vervuild slib.
Het Stichtingsbestuur "Red Onze Polders" zal tijdig reageren, want in de loop van volgende week komt er een voorbeeld bezwaarschrift op de website.
Onze democratie hangt met zoveel regels aan elkaar dat de regerende partijen zich kunnen gedragen als in een dictatuurstaat .

Steun voor Petitie tegen het onder water zetten van goede landbouwgronden.


Om te zorgen dat er een ommekeer komt in het denken van de Politiek hoopt het actiecomité van "Red Onze Polders" dat ieder de moeite neemt twee mensen uit Uw omgeving te motiveren door hen te verwijzen naar onze website: 
www.redonzepolders.nl

Als er 40.000 handtekeningen worden gehaald, moet de Tweede Kamer wel anders gaan beslissen en gloort er ook toekomst voor de Hewdwige en het Zwin!
Het lijkt nu al te laat voor Waterdunen en Perkpolder?? 


Red Onze Polders !!


ZIE ONDERSTAAND E-MAIL! !

Van: Petities24.com [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 18:43
Aan: Magda de Feijter
Onderwerp: Aankondiging van de auteur van petitie STOP project Buytenland nu!

Hallo!

De auteur van petitie STOP project Buytenland nu! heeft een aankondiging voor alle ondertekenaars. Open de volgende pagina voor het lezen van deze aankondiging:
http://www.petities24.com/read/9249/16862408

Open de volgende pagina om het ontvangen van e-mailberichten over nieuwe aankondingen te stoppen:
http://www.petities24.com/stop/9249/16862408

Vriendelijke groeten,
Petities24.com

Samenvatting publicatie van Ingenieur W.B.P.M. Lases.

ecotopenkaart-westerschelde

De projecten in de Westerschelde die moeten leiden tot natuurherstel zoals voorgesteld door regering en Provincie leiden eerder tot afbraak dan tot herstel.
Al deze plannen worden teniet gedaan door een snelle opslibbing met verontreinigd slib.
De verdiepingen van de vaargeul en de zandwinning, met name door de Zuiderburen in hun Zeeschelde bij Antwerpen zijn de oorzaken van het verdwijnen van de laag gelegen estuariene natuur, die zorgt voor de voedselketen voor vogels en paaigebieden voor de vissen. Het afgraven van beschermende dijken achter de Deltadijk zorgt voor een nog grotere ramp als de stormen langdurig vanuit het Noordwesten over de Noordzee razen. Al deze projecten zijn genomen op onjuiste veronderstellingen en er is niet nagedacht over de gevolgen op korte en wat langere termijn.Ontpolderen helpt niet alleen, het brengt nog grotere problemen voor de nabije toekomst met zich mee. Het gezag van de overheid is ondermijnend door deze luchtfietserij. De bescherming van het landschap met zijn natuur is verlaten door zelfbedachte natuurprojecten. De natuur heeft immers haar eigen agenda.


Deze korte samenvatting onderschrijft de mening van vele burgers.
Onveiligheid!, Verzilting!, Verontreiniging!. Vernietiging van kapitaal!, Menselijk leed! Dat alles kan blijkbaar de gezagdragers, en dus de politiek niet bewegen af te zien van de op onjuiste gronden genomen instemming  met deze  verzonnen cultuurplannerij.
Zie ook:    de uitvoerige zienswijze door te klikken op onderstaande
Zienswijze ir. Wil Lases

Het was een gezellig samenzijn met een leerzaamdeel en een vermakelijk gedeelte waarin dhr Piet  Brakman het publiek deed schaterlachen maar ook ontroerde.
De "Meisje, Dames" uit het bedreigde polder bij Rhoon verzamelden vele ondersteunende handtekeningen voor haar petitie.

Het is erg belangrijk als U goed op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de Scheldegebied om via onze website regelmatig de knop van "Ikmaakmezorgen" in te drukken waar dhr Leendert van Melle om kundige wijze ieder inzicht geeft rondom de problematiek van Antwerpen tot aan de Noordzee.

De luchtfietserij van gedreven natuurliefhebbers hebben immers in het verleden diverse  plannen gemaakt en goedgekeurd gekregen op oneigenlijke gronden, zonder even naar de nabije toekomst te kijken. De bomen groeiden blijkbaar tot de hemel!
Op de site "Ik maak me zorgen" van dhr van Melle " wordt het U allemaal veel meer duidelijk"

In de laatste  TV-uitzending van de 7 overstromingen"  bleek weer eens waar die gedrevenheid van onze goede natuurvrienden toe  kan leiden.
Met droge ogen en uitstralende wijsheid werd daarin op het laatst beweerd:

Dat de mensheid  in het verleden de grote fout heeft gemaakt,  door dijken aan te leggen rondom het hoog opgeslibde land, zoals nu in het gebied van de "De Saeftinge". weer zou kunnen plaats hebben.   Neen, we moeten nu gaan "oppolderen" !!

Het ontbrak er eigenlijk nog maar aan dat door die dame beweerd werd, dat we na 1 feruari 1953 een unieke kans hebben laten liggen.

De natuur is niet te stuiten, is niet in banen te leiden.
Alles wat weggebaggerd wordt legt de natuur weer op de plaatst waar het hoort.
Alle polders die onder water worden gezet, slibben binnen de kortste tijd weer vol!

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Red de Polders te bekijken: 140118 ROP Baeckermat
140118 ROP Baeckermat
18 jan. 2014
van Red de Polders
Bericht van Red de Polders:
Hierbij foto's van de Nieuwjaarsreceptie


Uitnodiging:  NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Georganiseerd door het Actiecomité Red onze Polders  Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Zaterdag 18 januari 2014 gaan we een interessante middag organiseren in
Restaurant “de Baeckermat” Bernhardstraat 80, 4554 BD te Westdorpe. Tel. 0115-453832.

Het programma is als volgt:

13.30 uur Ontvpoldergelukangst met koffie/thee
14.00 uur Spreker dr.ir. G. Oude Essink van Deltares over “de laatste ontwikkelingen en inzichten over
de verziltingsproblematiek in het polderlandschap".
15.00 uur Pauze
15.30 uur optreden Piet Brakman ’t Is Stille Waor ’t Nie Waojt’
17.00 uur afsluiting bijeenkomst door de voorzitter

================
De kosten voor deze middag zijn € 10 per persoon,
meer mag uiteraard, ook zal er een collectebus staan voor uw giften.

Wilt u deelnemen aan ons programma dan graag opgeven voor 12 januari 2014 bij
Magda de Feijter per e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   of per telefoon: 0115-431718,
of  bij Annette Waverijn. telefoon 0115-402868, onder vermelding van
uw naam en betaling van 10 € p.p. op  banknummer:    NL31 RABO 0157 7558 35
ten name van de Stichting Red Onze Polders.


Stichting “Red onze Polders”   
Donateursbijdrage 2014

Voor het organiseren van de diverse acties voor het behoud van onze polders en voor het
onderhoud van de website www.redonzepolders.nl blijven we onkosten maken, we kunnen
niet zonder onze donateurs!
Wilt u zich aanmelden als donateur, dan kan dat op de nieuwjaarsbijeenkomst.
Bent u al donateur dan willen wij u vriendelijk vragen uw donateursbijdrage van
minimaal€ 10 voor 2014 over te maken, eenmalige giften zijn natuurlijk ook welkom.

Het IBAN nummer van de Stichting Red Onze Polders is NL31 RABO 0157 7558 35.

Lia Flikweert, te Sluis, voorzitter  Magda de Feijter, Zaamslag,
secretaris Annette Waverijn, Philippine, penningmeester Leendert van Melle, Zierikzee, lid.


 "RedOnzePolders" hielp mee  bij de totstandkoming van de televisieserie Nederland in 7 overstromingen. Deze serie wordt al uitgezonden vanaf
v
rijdagavond 13 december 2013, om 21:10 op Nederland 2.
Om over deze dingen op de hoogte te blijven volg:
https://www.facebook.com/Geschiedenis24
of  www.geschiedenis24.nl    en:

het Promofilmpje: http://youtu.be/d1pAYlMtvSw  
De uitzending m.b.t. de Hedwigepolder is op 17 januari 2014
Het boek: De7 overstromingen ligt ook in de boekwinkel.

 

PROFICIAT VOOR DE POLDER VAN RHOON
Red polders Rhoon

Gisteravond hebben we de Tweede Kamer bezocht en zijn daar getuige geweest van het indienen van de VVD-motie om de ontpoldering (ten behoeve van natte natuur) tegen te gaan. Er was op papier al een meerderheid, maar gisteravond zou ook de PvdA zich nog hebben aangesloten en de motie steunen. Dinsdag wordt er gestemd in de Kamer, de minister was niet tegen. Dus nog een paar dagen spanning..... Lees er hier meer over en beluister de indiener van de motie, VVD-er Rudmer Heerma

Zie ook de link hieronder.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-12-2013/nipte-kamermeerderheid-tegen-ontpoldering-rhoon

Ook voor de Hedwigepolder zijn de argumenten voor het onder water zetten genomen op achterhaalde veronderstellingen, en is ook in die polder al een natuurgebied. De hoop is gevestigd op de rechtsgang.
Maar ook op de Raad van State in België die wel eens kan beletten dat verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen wordt stop gezet.

 Het betreft de uitzending Nederland in 7 overstromingen.
overstromingen

"RedOnzePolders" hielp mee  bij de totstandkoming van de televisieserie Nederland in 7 overstromingen.
Deze serie zal worden uitgezonden vanaf
v
rijdagavond 13 december 2013, om 21:10 op Nederland 2.
Om over deze dingen op de hoogte te blijven volg:
https://www.facebook.com/Geschiedenis24
of  www.geschiedenis24.nl    en:

het Promofilmpje: http://youtu.be/d1pAYlMtvSw  
De uitzending m.b.t. de Hedwigepolder is op 17 januari 2014
Het boek: De7 overstromingen ligt ook in de boekwinkel.

Let op:!!
Er komt nog  een bericht voor een uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van Red onze Polders op zaterdagmiddag 18 januari van 14.00 -17.00 uur in De Baeckermat te Westdorpe.
Nadere gegevens en programma hiervan volgen nog.

Op de hoogte blijven