De wijze waarop Politici en Bestuurders van de Antwerpse haven zonder mededogen uitvoeren over de hoofden heen van haar bewoners,Ja,tot over de Nederlandse grens, Ja,dat grenst aan het ongelooflijke.

De vermelde site hieronder zal U versteld doen staan.

Zie dus op:    http://www.rijkpolderland.be/cms/

Geef deze site door aan allen  die u kent en allen die verstoken zijn van wat er zich afspeelt en wat ons nog te wachten staat.
Tevens hierbij een verwijzing naar een verslag over onze excursie naar Hoofdplaat dat we lazen in het Dagblad "De Stem" geschreven door dhr Romain van Damme.
Genoemd verslag is geplaatst door dhr van Melle op zijn webstek "Ik maak me zorgen"" .

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Slikken-of-Stikken.pdf

De Europese Commissie kan Nederland niet dwingen via een rechtszaak de Hedwigepolder onder water te zetten. Dat geven de EU-diplomaten ruiterlijk toe in een document dat in handen is van de Telegraaf.
Het geheime stuk dient als achtergrondinformatie voor Brusselse ambtenaren in het zeer complexe en politiek gevoelige dossier.Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een inbreukprocedure te starten. Ons land krijgt van eurocommissaris Potocnik (Milieu) twee maanden de tijd om uit te leggen waarom Nederland zijn "verplichtingen"niet nakomt.Is dit niet naar tevredenheid, dan stapt Brussel naar het Europese Hof in Luxemburg dat boetes op kan leggen.De kans dat de EU-rechters Nederland dwingen de Hedwigedijken door te prikken is nihil, zo bevestgt het interne document dat onder verantwoording valt van de Vlaming Kurt Vandenberghe, de hoogste ambtenaar van Potocñik. Het enige dat gedaan kan worden, is controleren of Nederland zich aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn houdt. Daarin wordt de Hedwigepolder niet genoemd. Nederland kan dus zelf kijken, welk natuurherstel wordt uitgevoerd.
De Tweede Kamer heeft opheldering van staatssecretaris Bleker (Landbouw) gevraagd over de inbreukprocedure
Vlaanderen had al eerder aangekondigd een arbitragezaak tegen ons land aan te spannen om de naleving van het Scheldeverdrag te controleren. In het verdrag wordt het ontpolderen wel genoemd als natuurherstel.
MAAR ER IS IN HET INTERNATIONALE VERDRAGENRECHT EEN BEGINSEL WAARBIJ EEN STAAT ZICH KAN TERUG TREKKEN UIT EEN VERDRAG ALS DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERANDERD.
De juristen van dhr. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder, zijn van mening dat de door Vlaanderen en Nederland aangewezen arbiters hier rekening mee zullen houden. 

Laten we hopen dat door die gang naar Luxemburg nu ook de andere rapporten over natuurherstel de aandacht krijgen.
De tijd tikt voort.....inzichten veranderen.......natuurherstel doet de natuur meestal zelf...,,niet als de mens opnieuw natuur vernietigt voor havenbelangen en door ondeskundigheid.
Onze Groene Waarheid ligt IN de Westerschelde niet in het landschap dat ook natuur is.

Uitleg van Dhr Provoost over Binnendijks Natuurherstel.

                      Onze Groene Waarheid,

 

Op uitnodiging va120524 Nommer 1 3n de Stichting "Red Onze Polders" heeft Dhr Provoost een heldere uitleg gegeven over natuurherstel binnendijks in de Westerschelde. Dit als antwoord op de zienswijze van wat genoemd wordt "De Groene Leugen", Dit omdat erop natuurlijke wijze een  herstel ontstaat en kan ontstaan als men voorzieningen treft om de natuur dat zelf te laten doen. Geen vernietigende maatregelen die onherstelbaar zijn en de mens treft in haar bestaan en verjaagt van haar geboortegrond.De Westerschelde een 5 kilometer brede zeearm, heeft haar eigen dynamiek, bepaalt zelf de diepte van haar stroomgebied en verlegt zelf de geulen, de zandplaten en de slikken en schorren. Door nu door middel van strekdammen en lagere dijken voor de kust, de zee gelegenheid te geven voedselgebieden, en paaigebieden te creëren kost het een fractie aan geld t.o.v. de vernietiging van economisch landbouwgebied, dat wel jaarlijks de schatkist spekt. Ontpolderen kost veel geld en blijft veel geld kosten aan onderhoud, aan baggeren en beheer. Laat die Groene Waarheid nu ook eens de kans krijgen om niet stelselmatig onder in lade gestopt te worden omdat de POLITIEK nu eenmaal niet haar falen wil toegeven!
Op onderstaande link een reportage van dat bezoek.  Maar.......Nog beter is het Heren en Dames politici, natuurfanaten, bestuurders ,leden van politieke partijen Dames en Heren van de Media
Gaat a.u.b allen eens kijken daar bij Hoofdplaat. Laat U zich zelf overtuigen!!

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Red de Polders te bekijken:
Bezoek aan het Voorland bij Nommer één

 

Bezoek aan het Voorland bij Nommer één

24 mei 2012
van Red de Polders

Uitleg van DHR Provoost over binnendijks natuurherstel. Onze Grioene Waarheid!

Album weergeven
Diavoorstelling afspelen

 Bericht van Red de Polders:

 Fotoreportage van een bezoek aan "Het Voorland" te nummer een bij Breskens/Hoofdplaat.
Dit is een openbare reportage en mag gebruikt worden mits de naam "Red Onze Polders" erbij vermeld wordt.
Jo Everaert webmaster van "RedonzePolders".

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van dit e-mailbericht, kopieert en plakt u het volgende in uw browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=108196537071428627709&;target=ALBUM&id=5748242493920242433&authkey=Gv1sRgCJeStbvHnNuMYw&invite=CN-bvo4M&feat=email

INFORMATIEAVOND INZAKE NATUURHERSTEL DOOR STREKDAMMEN

Bij Baalhoek en bij Zeedorp komen 5 nieuwe strekdammen in de Westerschelde.
Die moeten bijdragen aan het natuurherstel voor het middengebied in de Westerschelde,
goed voor 62 ha.
Woensdagavond 30 mei is er een info avond bij camping De Zeemeeuw
Knuitershoek 3  bij Ossenisse/Zeedorp, 
Van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ieder van harte welkom
Groeten
Nout en Magda de Feijter

Hieronder een copie van de brief aan de EU commissaris:
Een uitvoerig schrijven, maar de moeite waard om te lezen!.

voorlandStichting “Red onze Polders”
Secretariaat Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 / 06 54362376
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aan de heer commissaris Potocnik                         

Directoraat generaal Milieuzaken. B – 1049 Brussel België
Tevens per e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Betreft: Natuurherstel Westerschelde. datum: 14 mei 2012

Geachte heer Potocnik,

Red onze polders is een organisatie die het niet eens is met de wijze waarop de besluitvorming
rond het Natuurherstel Westerschelde heeft plaatsgevonden en nog plaats vindt.
Aangezien wij zeer verontrust zijn over de laatste ontwikkelingen wenden wij ons nu rechtstreeks tot U.
Onze zorg is dat in de toekomst nog meer grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond
opgeofferd zal worden om te komen tot natuurherstel in De Westerschelde.
Naar ons bevinden kan het natuurherstel van de zeearm De Westerschelde uitstekend buitendijks plaatsvinden.
Zie hiervoor het project van waterschap Scheldestromen tussen Hoofdplaat en Breskens.
Projectleider is de heer Provoost, te bereiken via mailadres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voorts hebben wij kennis genomen van uw brief aan de Staatssecretaris van Nederland , de heer Bleker.
Deze brief heeft onze onrust niet weggenomen en wel om de volgende redenen:
U schrijft daarin o.a. dat u akkoord gaat met zijn laatste voorstel en zegt het belangrijk te vinden
dat er een monitoringscommissie komt met als taak de achteruitgang van de Westerschelde te monitoren.
Daarnaast zegt u dat als er wetenschappelijke redenen zijn om de rivier meer ruimte te geven u alsnog zult ingrijpen.
Wij als verontrustte burgers constateren dat de wetenschappers in dit dossier over elkaar heen buitelen en
dat het er maar net van afhangt wie er ingehuurd wordt. Hetzelfde geldt voor de onafhankelijke commissies
waarmee wij zoet gehouden zijn.
Die wetenschappers die waarschuwen voor dramatische vervuiling en achteruitgang van de veiligheid
worden systematisch terzijde geschoven. Diegenen die goed kunnen onderbouwen hoe natuurherstel
in de Westerschelde zelf plaats kan vinden eveneens.
Wij willen u daarnaast meedelen dat wij zeer verbaasd zijn over het gebrek aan consistentie waarmee u
deze zaak behandelt. Dit willen wij als volgt onderbouwen:20 oktober 2009 schrijft u in antwoord op vragen
van Nederlandse en Belgische Europarlementariërs dat de Nederlandse instanties slechts toestemming
kunnen geven voor de geplande uitdieping van de Westerschelde als is gebleken dat dit de natuurlijke
kenmerken van het natura 2000 gebied van de Westerschelde niet zal aantasten en nadat zij in voorkomende
gevallen het publiek inspraak hebben geboden.
In eerdere antwoorden op vragen van het voormalige parlementslid mevrouw Corbeij hebt u er ook op gewezen
dat het aan Nederland is om de juiste maatregelen te treffen.
Het is algemeen bekend dat de laatste verdieping geen schade heeft toegebracht. Toch ligt er een scala aan
maatregelen gebaseerd op het verleden.Wij vragen ons werkelijk af wat u nu daadwerkelijk toetst.
Volgens ons verplicht het Europese kader Nederland om de biologische diversiteit te waarborgen door voor 2010
de achteruitgang te stoppen.Daarvoor zijn een groot aantal wetmatige stappen nodig die wij hier niet herhalen
omdat ze u welbekend zijn,
Een belangrijk punt is hierbij haalbaar en betaalbaar: met zo min mogelijk inspanning en gevolgen voor burgers
en economische sectoren. Daarnaast dient maatschappelijk draagvlak te worden meegewogen.
De bevolking werd op een bijeenkomst in 2005 te Terneuzen door de toenmalige minister Veerman voor voldongen
feiten gesteld. De minister deelde mee dat om te voldoen aan Europese eisen diverse gebieden in Zeeland ontpolderd
moesten worden.Van inspraak was vooropgezet geen sprake omdat de bevolking al eerder te kennen had gegeven
geen ontpoldering te willen werd dat gemakshalve achterwege gelaten.
Wij stellen vast dat die rapportages die in het kader van Natura 2000 op tafel hadden moeten liggen niet beschikbaar zijn.
Wat hier werkelijk gebeurd is, is achterkamertjes politiek met de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties aan tafel,
hetgeen heeft geleid tot een compromis wat vooral goed is voor de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties.
Maar waarschijnlijk niet voor de natuur. De haven wilde geen gezeur van onze zeer machtige natuur organisaties en
jarenlange procedures. Zekerheidshalve zijn de verdragen ook nog in het verdrag met Vlaanderen gefietst.
Wat wij ook verbazingwekkend vinden is dat er natuurherstel dient plaats te vinden gebaseerd op de situatie tot begin
van de vorige eeuw.
Waarom eigenlijk niet tot de middeleeuwen toen waren de aangewezen gebieden land en de Westerschelde uitermate smal?
Wat ons nog het meeste steekt is dat het allemaal schijnt te moeten van de Europese Unie.
Dit nu is klaarblijkelijk een volstrekt oncontroleerbaar proces voor ons als burgers maar kennelijk ook voor onze
volksvertegenwoordigers.
Wij vragen u helderheid te verschaffen over de aanleidingen en de procedures die hier gevolgd hadden moeten worden en
wel op een manier die ook de juridische toetsen kan doorstaan. Daar hebben wij als bevolking toch wel recht op.
De haven van Antwerpen pleit er ondertussen voor om een nieuwe koers te varen. Wel voor zover zij meelezen ,
wij zullen niet schromen om over iedere vorm van baggeren een procedure te beginnen, tenzij men een totaal nieuw en op
de huidige vernieuwde inzichten akkoord wordt gesloten waarbij wordt afgezien om uiteindelijk nog meer ha te ontpolderen.
Maar ook van de Europese Commissie verwachten wij totale transparantie en een duidelijke en onderbouwde verklaring
van haar handelen.
Er zal ongetwijfeld bij u worden aangedrongen om van de politieke constellatie in Nederland gebruik te maken en met een
aanwijzing te komen. Wij verzoeken u daar geen gehoor aan te geven maar Nederland zelf de oplossingen te laten formuleren.
Wij zenden een afschrift van deze brief naar alle betrokken volksvertegenwoordigers in de hoop dat er enkele bij zijn met
gevoel voor objectiviteit en transparantie.
In dit kader van transparantie vragen wij aan u op grond van welke wetenschappelijke argumenten heeft u het buitendijks
natuurherstel bij de plaat van Ossenisse afgewezen? En waarom geeft u op voorhand advies, terwijl het volgens de habitat
richtlijnen pas achteraf getoetst dient te worden door de EU? Eveneens vragen wij u of het u bekend is, dat in ontpolderde
gebieden, in de doodlopende stroomgebieden het neerslaan van vervuild en giftige stoffen een groot probleem zal worden?
In het Verdronken Land van Saeftinghe is dit al een groot probleem met gevolgen in de kringloop van flora en fauna.
Dit is toch niet het beoogde natuurherstel voor De Westerschelde? Het spijt ons dat wij deze brief moeten schrijven .
Indien er inspraak was geboden en overleg met de bevolking was dit waarschijnlijk niet nodig geweest.
Wij verzoeken u ons binnen 4 weken schriftelijk te bevestigen dat u Nederland vrij laat in de te nemen maatregelen ter
bevordering van het herstel van De Westerschelde voor zover dit noodzakelijk is.
Bijgaand treft u een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het aangelegde project natuurherstel in De Westerschelde.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht de datum u niet schikken, wij willen graag voor u een afspraak maken
om dit unieke project met eigen ogen te bekijken.

Hoogachtend,

Namens de Stichting “Red onze Polders”
Mevr. L. Flikweert, voorzitter
Mevr. M.T. de Feijter – Dekker, secretaris.

3

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541366

 

Excursie met rondleiding naar
het buitendijksnatuurherstel bij Nummer Eén.
(tussen Hoofdplaat en Breskens) 

 

Buitendijks natuurherstel is zoveel beter dan ontpolderen: 

 

Het is goedkoper,  veiliger, beter voor de volksgezondheid,
behoud van vruchtbare voedselproducerende landbouwgrond en infrastructuur,
en het voorkomen van krimp.

 

U kunt dit zelf komen bekijken op donderdag 24 mei aanstaande, aanvang 19.00 uur
Vertrek bij het gemaal van Nummer Eén.
Onze gids zal zijn Adrie Provoost, ontwerper en projectleider van dit plan van het Waterschap.
Na afloop praten we na in café “De Vriendschap” te Hoofdplaat. 

 

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” organiseert in samenwerking
met de Stichting ‘De Levende Delta” deze interessante  excursie
naar het buitendijks natuurherstel bij Nummer Eén tussen Hoofdplaat en Breskens. 

 

Belangstellenden, donateurs, iedereen is welkom.

Opgave via tel. 0115 431718  of tel  06 54362376
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Ieder welkom op de Excursie bij Hoofdplaat

 

voorland

 

Donderdag 24 mei nodigen wij u uit

voor een interessante rondleiding in het buitendijks natuurherstelproject

van het waterschap Scheldestromen, bij Nummer Eén. 

AANVANG: 19 uur.  Hopelijk overbodig maar toch aandacht voor kleding, laarzen etc. 

 

We hopen op een mooie avond olv  Adrie Provoost met interessante aandachtspunten. In de bijlage kunt u al een kijkje nemen.

 

 

Actiecomit€ vooraankondiging met foto Nummer Een.doc

 

Graag tijdig uw opgave doorbellen of mailen:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."
tel 0115 431718.

 

Tot ziens op 24 mei,

Namens actiecomité en stichting “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter.

Ontpolderen: een bijdrage aan discussie over plan Bleker

1. Primaire zeeweringen worden doorbroken.          Bruinisse, 18-04-2012
Het water moet dan worden tegengehouden door regionale zeeweringen en secondaire dijken, waarvan men – gegeven de geo-morphologische ontwikkelingen in Zeeland – de ondergrond onvoldoende kent. Deze kan verweken, waardoor de draagkracht ervan vermindert met wegzakken en/of dijkdoorbraken tot gevolg.
Dit geldt niet alleen voor de Hedwige- , de Schorer- en de Welzinghepolder maar voor de gehele Delta.
2.Vervuiling vanuit de Zeeschelde
Het stroomgebied van de Schelde is door industriële activiteiten in toenemende mate vervuild met chemicaliën die de volksgezondheid bedreigen. Het tot stand komen van zuiveringsinstallaties is geen garantie voor de gezondheid in de Delta. De ondergrond is vervuild. Bij de uitvoering van baggerwerken waar eerder vervuild slib is gesedimenteerd, komt een gedeelte van de baggerspecie weer in suspensie en wordt de volksgezondheid op onverwachte tijden en onverwachte plaatsen bedreigd.
3. Nederland nam al maatregelen. 
In de monding van de Oosterschelde is een stormvloedkering gebouwd met daarachter de Philips- en de Oesterdam. Deze werken zijn mede tot stand gekomen om tegelijk ook de vervuiling van de Westerschelde tegen te houden. Voor de natuur is destijds 1.5 miljard gulden extra uitgegeven. De Europese Commissie kan Nederland niet verwijten dat daar te weinig voor aan de natuur is gedaan.

 Daarom moeten om redenen van natuurbehoud, gelden die voor ontpoldering zijn gereserveerd ook worden bestemd voor de instandhouding van de natuur in de Oosterschelde. Hierbij zij aangetekend, dat na 1960 de oppervlakte aan schorren en slikken in de Oosterschelde is afgenomen en in de Westerschelde toegenomen (zie Driemaandelijks Bericht Deltawerken 1981, no95, pag. 267).
4.Saeftinge is al vervuild, waarom nu ook nog de Hedwige?
Het land van Saeftinghe is een met chemicaliën vervuild natuurgebied. Dit gebied, gecombineerd met de Hedwighepolder (na ontpoldering met slib vervuild) wordt niet een natuurgebied Groot-Saeftinghe, maar het opslaggebied van vervuilde baggerspecie: Groot-Giftinghe.
5. Taak Europese Commissie.
De Europese commissie dient in haar besluitvorming over de problematiek natuurherstel door ontpoldering in de eerste plaats af te gaan op haar eigen richtlijnen inzake waterveiligheid en volksgezondheid en niet op het oordeel van de Eu-commissaris die zich bezighoudt met natuur en landbouw.

Met dank aan:
H. Bijl Caustraat 65            4301ML Zierikzee

A.L. Blok Vriesesweg 2     4311RE Bruinisse

Luchtfoto's die we zagen gepubliceerd in het Algemeen Dagblad.Met dank aan Dhr Bouwman.

Zie onderstaande link:

http://www.ad.nl/ad/nl/2835/planet/photoalbum/detail/3244389/346073/0/Hedwigepolder-vanuit-de-lucht-gezien.dhtml

 

Indrukken over de Hedwige en het polderland. Wij blijven strijden tegen de vernietiging van dit landschap.
Als het nu enige zin had.... maar de eerste  gedachten zijn door de voortschrijdende inzichten, achterhaald en zijn alleen maar schadelijk!
Zie de reportage:

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Red de Polders te bekijken: 120414 Hedwige
120414 Hedwige
14 apr. 2012
van Red de Polders