Graag uw aandacht  voor de acties van het comité “Red onze Polders”  dinsdag 10 september aanstaande:

Het actiecomité zal onder meer de volgende acties uitvoeren bij de inloopbijeenkomst in Hulst,
bij de ingang van het stadhuis op de Markt, op 10 september 16 – 20 uur:

 Kom allen naar Hulst en protesteer mee tegen zinloos ontpolderen.

 • 16.00 uur aanvang met verbranden van het Rijksinpassingsplan op de Markt
 • 17.30 uur wordt een brief aan burgemeester Mulder overhandigt, waarin velen meeleven met het feit
  dat Hulst tot 2021 geen bestemmingsplan voor de Hedwigepolder mag vastleggen
 • Spandoeken plaatsen met o.a. de tekst “Geen gif in de Hedwige door ontpolderen”
 • Tractoren met protestborden naar Hulst
 • Mogelijkheid om de verkorte zienswijze te tekenen

 Tekenen van deze zienswijze kan tot 28 september eveneens bij de volgende adressen:

Kees de Broekert, Burgermeester Vogelaarstraat 7, Baarland

Piet de Broekert, Goesestraatweg 8, ’s Gravenpolder

De heer  P. Allewijn,   Dorpstraat 124, 4413 CG Krabbendijke

Bij voorbaat onze dank

Namens de Stichting “Red onze Polders” en het actiecomité

Magda de Feijter,     tel 06.543.623.76

Leendert van Melle, tel 06.160.666.94

 

 

Via de Nieuwsbrief  van  www.redonzepolders wordt de gehele tekst U toestuurd.
mail naar:  Magda de Feijter - Dekker met e-mail adres :     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Downloads bezwaarschriften Hedwige

Bezwaarschrift Hedwige  augustus 2013 >> Adobe PDF_icon50

Bezwaarschrift Hedwige augustus 2013 uitgebreide versie >> Adobe PDF_icon50


U kunt ook door "knippen en plakken" de tekst hieronder vinden.

Voorbeeldbrief om bezwaar te maken.......
KNIPPEN EN PLAKKEN
Selecteer de onderstaande tekst VAN DE BRIEF (TUSSEN DE +++TEKENS)  en copieer die (CTRL+C)
Open Wordpad (van Windows) en PLAK ( CTRL+V)
Druk de tekst af:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bestuur van de Provincie Zeeland                                                                                                              
Postbus 6001                                                        
4330 LA Middelburg Nederland                                        

 
Betreft: Zienswijze Hertogin Hedwigepolder                            datum:...................................

Geachte dames en heren,

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen het ontwerp RijksInpassingsPlan,
het ontwerp uitvoeringsbesluiten en de MER m.b.t. het Hedwigeproject.  

Ik ben tegen dit OntpolderProject omdat:

*  Er is al veel landbouwgrond teloor gegaan, dat is kapitaalsvernietiging.

*  Er is geen vervangende landbouwgrond om de landbouwgrond die verloren gaat te compenseren.

* Alle onderzoeken naar alternatieven zijn niet objectief gebleken; m.n. de alternatieven hebben
  geen serieuze kans gekregen

* Er zijn vele moties tegen ontpoldering aangenomen, zowel op gemeentelijk, als op provinciaal,
  als op nationaal niveau, maar daar is geen continue uitvoering aan gegeven.

* Het is geen duurzame maatregel.

* De toekomstige onderhoudskosten en ingediende schadeclaims als gevolg van o.a. de verzilting
  zijn niet berekend.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren en zodanig verder
te geleiden, zodat nu eindelijk definitief wordt afgezien van ontpoldering van de Hedwigepolder.

Met vriendelijke groeten,

Handtekening :-----------------------------------------------------------------

Naam :------------------------------------------------------------------------------

Straat en nummer : --------------------------------------------------------------

 Postcode en Woonplaats : -----------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

U kunt deze zienswijze als volgt op de juiste wijze indienen:

 Gedurende de termijn van terinzagelegging van 20 augustus tot en met

30 september 2013 heeft u de mogelijkheid schriftelijk of mondeling een

zienswijze in te dienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan,
de ontwerpuitvoeringsbesluiten en het MER.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Provincie Zeeland,

Abdij 6, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, met de vermelding ‘zienswijze

Hertogin Hedwigepolder’ op de enveloppe.

De zienswijze dient te worden ondertekend. Ook is besloten dat
het indienen van een zienswijze mogelijk is via een digitaal reactieformulier
dat is te vinden op de website

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index

 

In de zienswijze neemt u ten minste op: uw naam, adres, de dagtekening van
de zienswijze en waarom u een zienswijze indient, onderbouwd met argumenten.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e)ontwerpbesluit(en) uw zienswijze
betrekking heeft. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw D. van

Zalen, telefoonnummer 0118 - 63 10 11.

 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 10 september 2013 wordt van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst
in het gemeentehuis van Hulst (Grote Markt 21 in Hulst) georganiseerd.

Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de plannen en procedures toegelicht en
zijn medewerkers van de verschillende betrokken overheden en bureaus aanwezig
om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u tijdens deze inloopbijeenkomst uw zienswijze
mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

 Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau van Natuurpakket Westerschelde
via e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via het telefoonnummer 
0118 - 63 10 11.

 

 

31 Augustus 2013 tot 02 September 2013

PROSPERPOLDERFEESTEN MET DE  JAARMARKT

 

Tegenwoordig starten de Polderfeesten op zaterdagavond met een barbecue en een dansfeest in het Jeugdcentrum. Het zwaartepunt van de festiviteiten valt telkens op zondag. Vanaf 13u houdt het Jaarmarkt- en Feestcomité Prosperpolder dan namelijk haar jaarmarkt aan de kerk van Prosperpolder, met onder meer wedstrijden voor paarden en vetvee. Verder voorziet deze organisatie ook gansrijden, een feestmarkt, demonstraties van oude ambachten en een wedstrijd ringsteken op pony's voor kinderen. Tegelijk met de jaarmarkt zorgen de Poldervrienden voor een dansfeest in het Jeugdcentrum. Om 15u gaat een muziekfestijn van start. Op maandag is er om 10u een mis die opgedragen wordt aan overleden parochianen en Poldervrienden. Op de middag volgt nog een volksbal in het Jeugdcentrum. De festiviteiten worden in de namiddag afgesloten met een schieting op twee liggende wippen.


HET ACTIECOMITÉ "REDONZEPOLDERS" geeft daar ook acte de présance!

Gelenheid om U aan te sluiten in uw bezwaren tegen de Ontpolderingen.


 NIEUW NAMEN - Aan de rand van de Hedwigepolder komt mogelijk een handjevol ecolodges, als milieuvriendelijke overnachtingslocatie voor rustzoekers en natuurgenieters.

Van een hartstochtelijk pleidooi voor recreatieve voorzieningen is overigens geen sprake. Want de natuurwaarden van de Hedwige zijn bijna heilig. Heel veel mag er niet gebeuren in het nieuwe natuurgebied op de grens tussen België en Nederland.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/mogelijk-ecolodges-aan-rand-hedwigepolder-1.3967778#content

Voorbeeldbrief ?     

Het actiecomité  is bezig  met het opmaken van een korte voorbeeldbrief waarbij verwezen wordt naar de uitgebreide voorbeeldbrief met argumentatie, die de Partij voor Zeeland heeft opgemaakt heeft.     Zie link onderaan.

Iedereen mag een zienswijze indienen, het actiecomité kan  deze zienswijze  van de benodigde argumentatie voorzien en voor 30 september indienen.
U hoeft dus dan niet alle duizenden bladzijden te bestuderen, maar kan wel uw eigen inbreng daaraan toevoegen.

We hopen deze voorbeeldbrief zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen en toe te sturen naar de lezers van de Nieuwsbrief.

Wat wij als actiecomité voor ogen hebben is een oproep aan iedereen om bij het protest op 10 september in Hulst aanwezig te zijn op het gemeentehuis van 16 tot 20 uur.
Daar zullen wij ook met onze voorbeeldbrief aanwezig zijn en kan ter plaatse dit protest tegen de ontpoldering worden onderschreven.

 Met vriendelijke groeten,

Magda de Feijter

Zie ook: http://www.partijvoorzeeland.nl/pvz/pvz-nieuws-2011/1639-pvz-roept-zeeuwen-op-om-massaal-zienswijze-in-te-dienen.html

Red onze Polders is tegen elke vorm van ontpolderen en zoutwater inlaat en
dat zal zo blijven, nu en in de toekomst.

Ontpolderen NEE, dus geen ontpoldering in Zeeland. Daar staat Red onze Polders voor. Ook wij zijn boos, net als de heer DeCloedt, omdat ondanks alle goede argumenten de overheid halsstarrig vasthoudt aan het ontpolderen. Het middengebied in de huidige provinciale plannen wat minder, maar toch worden eeuwenoude polders onder het zoute water gezet, met als vals argument dat het goed zou zijn voor de economie. Het vervuilde slib van de industrie en haven van Antwerpen komt binnen en na verloop van een korte tijd is alles weer opgeslibd, met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het beperkt of niet openstellen voor publiek van deze zogenaamde natuur zegt al genoeg.

Gezien de nog steeds toenemende steun van sympathisanten blijkt dat er bij de bevolking nog steeds veel weerstand en boosheid is tegen ontpolderen. Velen begrijpen niet waar er zoveel geld aan dergelijke onzinnige werken besteed wordt. Na zoveel jaar dat dit onderwerp aan de orde is kan de overheid nog steeds niet duidelijk maken wat het belang is.

 • Voor de haven van Antwerpen is het niet nodig. Als de polders dichtslibben, heeft de daling van het waterpeil met 2 cm in Antwerpen geen zin.
 • Vogels verdwijnen nu ook en er komen er ook weer bij.
 • Flora en fauna in de polders wordt geweld aangedaan.
 • Verzilting voor het achterland is een serieuze bedreiging
 • Natuurherstel hoort in De Westerschelde thuis.
 • Provincie zegt dat ontpolderen niet meer voor herstel laag dynamische natuur is, maar voor verbreding van de rivier.

Wij blijven bij ons standpunt ONTPOLDEREN NEE.  Voor geen enkele polder.

Namens St.Red onze Polders

Lia Flikweert, voorzitter

Magda de Feijter, secretaris.

We lazen voor u in Nieuwsblad BE

Archiefbeeld Belga

 

 kerncentrales in gevaar

DOEL - De uitbreiding van de haven van Antwerpen brengt de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Zij stappen naar de Raad van State.

Volgens Electrabel en het Fanc kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’. De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen. In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren.
Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk. Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie.

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling.

 

zie ook:  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130806_00682753

Beste allen,

 

Red onze Polders in Doel.

Aanstaande zondag, 4 augustus, zijn we van plan om een infostand op te zetten in Doel.

Daar wordt de Scheldewijdingsfeesten gehouden en verwacht men 20.000 bezoekers.
Het is er altijd erg druk en van alles te beleven.

We kunnen aansluiten bij de actiegroep Doel2020. We zijn er van 9 tot 17 uur.

Komt u ook een kijkje nemen?

Groeten

Namens actiecomité “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

Van: Martina Philipsen

Onderwerp: radio 1

Datum: 20 juni 2013 16:21:43 GMT+02:00

Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."

Geweldig,

Goed he. Ja ik wist het wel. Het vraaggesprek ging niet over Hedwige.
Nee, Sfen Kokkelman stelde nogal laatdunkend,de overeenkomsten zijn toch allemaal al getekend. Met andere woorden: "Ach jullie acties veranderen toch niets meer aan de goedkeuring om te ontpolderen. Getekend is getekend. 

Je antwoord vond ik goed,dat er nog processen lopen, aangespannen door de eigenaar van de polder. En wat betreft getekend is getekend, en de Fyra dan?

Nu er toch min of meer wordt toegegeven dat na ontpoldering de aanleg van "laag dynamisch estuariene natuur"  binnen afzienbare tijd verandert in een gebied van slikken en schorren , dan denk ik dat de M.E.R. opnieuw geschreven moet worden. Het Deltaris rapport is hier heel duidelijk in. Vooraleer men tot grote onomkeerbare ingrepen overgaat, er veel meer onderzoek nodig is om de gestelde natuurdoelstelling te halen.

Deze ingrepen, ontpolderen dus, zouden weleens het omgekeerde doel tot gevolg kunnen hebben. Daarom moeten de natuurdoelstellingen zwart op wit komen. Immers de  "natuur Perkpolder Oost", mocht vernietigd worden, omdat er hogere natuurwaarden voor de langere termijn zijn toegekend aan laag dynamisch estuarine natuur. Wanneer al vast staat dat die natuurdoelen niet gehaald zullen worden, zijn er besluiten genomen op oneigenlijke gronden. En natuurlijk nu eens helder en duidelijk, om hoeveel ha. en welke natuurdoelstellingen,moeten er nog ingevuld worden door de provincie.

Zwart op wit.

Magda, geweldig, je hebt niet voor niets je kruisje gekregen

Met vriendelijke groet,

Martina Philipsen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MANIFEST

KIES VOOR NIEUWE KANSEN WESTERSCHELDE

Investeren wij in terechte natuurbescherming of onterechte ontpoldering!!

Aanleiding

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen in Nederland om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

Probleemstelling

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Let wel, de verontreiningen in het WesterScheldewater komen grotendeels vanachter de Nederlands-Belgische grens.

Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten. Begin van deze eeuw slaan de haven en natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen. Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens bij de effectiviteit. Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens zijn geraadpleegd. Hun bezwaren krijgen gehoor van een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich actief betrokken bij de natuur en cultuurhistorie van Zeeland. Zij geven dat dagelijks al vorm en inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, een habitat voor vogels te bevorderen, oude struwelen te behouden enz. Eveneens vragen in het omvangrijke dossier Hedwigepolder veiligheid en volksgezondheid grote aandacht. Ook nieuwe thema’s komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc. Meegewogen moet worden dat voor aanleg en onderhoud van natuur de financiën worden beperkt.

Tot op heden ontbreekt een brede toepassing van de wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er gebrek aan een multifunctionele benadering
Er is in dit dossier een eenzijdige ecologische benadering, geen duidelijke definitie van de streefdoelen en geen definitie van onderhoud van de aangewezen gebieden (inclusief lange termijn financiering). Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de Westerschelde een zeearm is.
Onduidelijke belangen geven een bewuste sturing tot meer ontpoldering. Estuariene natuur kan op vele manieren ontwikkeld worden, alleen niet door ontpoldering achter in de riviermonding. Er wordt voorbijgaan aan cultuurhistorie, infrastructuur en leefomgeving van de bevolking. Aan het creëren van een breed draagvlak is niet voldaan.
De veiligheid, één van de punten, herbergt nog veel onzekerheden.
Volksgezondheidrisico’s vanwege de aanwezigheid van vervuilde stoffen in het sediment wordt stelselmatig genegeerd.
Oplossingsrichtingen:
- verbeterde ontwikkelingsschets opstellen voor 2020
- uitgaan van verifieerbare en controleerbare gegevens.
- Laat dit één van de projecten zijn, die herzien wordt zoals ook bij de Oosterschelde is gebeurd.
Korte Termijn:
- Nederland voert onverwijld het buitendijkse schorrenplan van het Waterschap Scheldestromen uit.
- het aanbrengen van Zandbuffers in de Westerschelde. (plan Lases)
- in plaats van ontpolderen van de Hedwigepolder wordt het land van Saeftinghe ontdaan van het teveel aan
  vervuiling, het wordt door onderzuiging verlaagd en verjongd. Opbrengst minimaal 600 ha.
- Vlaanderen wordt gevraagd hiervoor de eerder beschikbaar gestelde middelen aan te wenden.
Lange Termijn:
- verouderde plannen worden niet meer gebruikt.
- doorgaan met het realiseren van buitendijkse alternatieven.
- onderzoek naar oplossingen zoals eilanden voor de kust en andere mogelijkheden.
- het Deltagebied wordt als één geheel gezien en gewenste natuur-ontwikkelingen worden gekoppeld aan
  elkaar.
- de aanleg van slikken kan op meerdere plaatsen zoals op platen maar ook bij andere grote natuur-
  ontwikkelings-projecten mits er een win-win situatie is.
- er wordt geleerd van eerdere kansen (bijv. plaatrandstortingen) en eerdere fouten.
Bestuurlijke aanpak:
- nieuwe onderhandelingen met de betrokken Vlaamse autoriteiten op basis van het ontwerpen van een
  integrale oplossing voor de lange termijn.
- loskoppelen van Verdrag met Vlaanderen en een Natuurherstel- Schelde conferentie houden, waarbij alle
  belanghebbenden hun stem kunnen laten horen: burgers, havenbestuurders, natuurbeschermers, agrariërs,
  bedrijven etc. (Scheldefonds!)
- brede benadering kiezen met oog voor alle dynamiek in de Westerschelde: natuurlijke processen, economie
  havens en scheepvaart, veiligheid voor het achterliggende land.
- Europese Commissie wordt gedwongen zich aan haar taken te houden d.w.z. controleren op resultaat
  achteraf. Nederland neemt zelf beslissingen en stopt met consultatie vooraf.
Resultaat in 2020:
- gevaar voor volksgezondheid is voorbij door schoonmaak van vervuilde gebieden en verbeterde aanpak van
  vervuiling door haven en industrie.
- nieuwe kansen voor de Westerschelde, deze zal sterk verbeteren en voor velen meer tot lust dan tot last zijn. Een breed draagvlak is gecreëerd.
- Zeeland zal trots zijn op de bereikte resultaten en exporteert de opgedane kennis.
- Antwerpen kan mee profiteren van de innovaties en behoudt de toegang tot de haven zonder voortdurend
  gemor
.
Verdere informatie via www.redonzepolders.nl en www.delevendedelta.nl