PERSBERICHT   
Juridisch goed onderbouwde brief  VAN NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
biedt mogelijkheden voor nieuwe EU-aanpak, inzake natuurherstel Westerschelde

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” zijn aangenaam verrast door de goed gedocumenteerde brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Commissie.
Hierin zitten voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe oplossingsgerichte aanpak van de huidige  Hedwige-problematiek. Deze brief bevat niet alleen een gedegen juridische onderbouwing (die synchroon loopt met de Europese regelgeving) maar kan door de geformuleerde vertrekpunten en aanpak, mits goed uitgewerkt, uiteindelijk resulteren ineen oplossing voor een goed en breed gedragen natuurherstel.

“De nieuwe regering dient in het regeringsakkoord alle mogelijkheden die het Scheldeverdrag biedt te benutten
om zo de genoemde nieuwe oplossingsgerichte aanpak mogelijk te maken.”
In de komende weken zullen met het oog op de verkiezingen van 12 september a.s. verschillende belangrijke
politici de provincie Zeeland bezoeken.
Tegen de achtergrond van deze brief van het  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal het Actiecomité
tijdens deze bijeenkomsten aan de kandidaat – Kamerleden vragen of zij zich actief willen inzetten om de
vertrekpunten uit de BZ-brief in o.a. de komende (her)onderhandelingen met Vlaanderen en de besprekingen met
Brussel actief willen steunen.
Nadere info: M. de Feijter, secr. tel 06 54367362 

 

 • PERSBERICHT.
  De Stichting “Red onze Polders” verzoekt de Europese Commissie de opgestarte inbreukprocedure te staken.
  In niet mis te verstane bewoordingen en goed onderbouwd geven de dames Flikweert en Feijter-Dekker namens hun achterban commentaar op de in gebreke stelling van Nederland door de Europese Commissie. De dames maken kachelhout van de argumentatie van de Commissie. Ze stellen aan de kaak dat in gebreke stelling nergens op gebaseerd is.
  Er is geen ijkpunt en ook geen onderzoek door de CommissieDit is ook niet mogelijk volgens het onlangs verschenen Deltaresrapport. Daarom kan er geen sprake zijn van een dringende noodzaak. Derhalve heeft de Commissie geen grondslag om Nederland in gebreke te stellen. Het indertijd tussen Nederland en de Commissie overeengekomen pakket is wel onderdeel van de monitoring en daarvan heeft de Commissie de resultaten die eind 2012 gereed zullen zijn niet afgewacht. De Commissie praat voor haar beurt en geeft ongenuanceerd haar mening
 • Geen onderbouwing door middel van eigen onderzoek, maar het volgen van rapporten uit Nederland
 • Eenzijdige benadering vanuit het gezichtspunt van natuurorganisaties.
 • De Commissie gaat voorbij aan de opmerking uit de ontwikkelingsschets 2010:  Realisatie van buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten kan de kwaliteit van het estuarium op een hoger niveau brengen, waardoor meer robuuste natuur ontstaat: natuur die tegen een stootje kan.
 • Het ecologisch rendement van ontpoldering is nooit in kaart gebracht. (Rapport Nijpels)
 • Sociale, economische, culturele, lokale en regionale factoren moeten verplicht meegewogen worden, art.2 lid 3 Habitatrichtlijn.
 • Het behalen van de instandhoudingsdoelen op redelijk korte termijn is niet haalbaar als gevolg door intensief gebruik van de haven van Antwerpen
 • De commissie plaatst ten onrechte de ingebrekestelling in het kader van het besluit om van ontpoldering af te zien.

  De Stichting “Red onze Polders” vraagt uitdrukkelijk de Commissie om te bevorderen dat een doelendocument wordt opgesteld met objectieve en meetbare doelen met de voorgeschreven inspraak van de bevolking, om in De Westerschelde de gewenste natuur  tot stand te brengen zonder ontpolderingen. De Stichting behoudt zich alle rechten voor en zal alle middelen, die rechtens geoorloofd zijn gebruiken om verdere ontpoldering in het Zeeuwse tegen houden.

Samenvatting Polderkolder 251-260

Zoals te doen gebruikelijk is die bijgesloten - ook staat het  weer op de website van de Polderdag  http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53

 

Links:

Verkiezingspraat of niet, maar het is wel weer gezegd: Hou Zeeland droog

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1784215&h=VVD:%20houd%20Zeeuwse%20polders%20droog

Waarschuwing voor die tienduizenden verwachte bezoekers van de Koedoodzone: niet voeren !

http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/bezoekers-klein-profijt-houden-zich-aan-voerverbod

Ondergrondse leidingen lekken?  Dat komt nooit voor …

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285229/2012/07/11/Lek-in-ondergrondse-olieleiding-NAM-Barendrecht.dhtml

http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-07-2012/lek-olieleiding-barendrecht

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/opruimen-olie-barendrecht-duurt-nog-zeker-paar-dagen

Stadslandbouw: heeft dat wellicht ook nadelen ?

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3285152/2012/07/11/Groenten-uit-stadstuin-kunnen-giftig-zijn.dhtml

Nog meer over groen in de polders… De Groenagenda van de provincie Zuid-Holland

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1775890&h=Veel%20kritiek%20op%20Groenagenda%20Zuid-Holland

Idee om die miljoen verwachte bezoekers te onthalen in de polders ?

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1779423&h=Eerste%20Rustpunt%20Zuid-Holland%20geopend

Waarom daar wel opruimen en onze gifbelt bij de Rhoonse Grienden niet? Ver van mijn bed show van Huffelen?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/veenput-ommoordseweg-toch-met-spoed-gesaneerd

Eerst allemaal juichende verhalen hoe goed het project wel niet is en welke successen en kansen het oplevert…Waar horen we dat nou ook nog meer steeds over een geldverslindend project ..…..?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-07-2012/slechts-vijf-rotterdammers-krijgen-baan-kas

Niet te hopen dat dat beest daar blijft, want dan wordt het door de groene lobby in no time op ons afgewenteld en wordt de recreatieplas langs de Essendijk versneld aangelegd als thuisbasis voor dit zeehondje : ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte

http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-07-2012/zeehond-vast-binnenmeer-tweede-maasvlakte

 

Agenda:        

18 augustus    polder BBQ     (lokatie volgt nog)

 

Tot een volgende Polderkolder, wanneer er eventueel nieuws te melden is. Maar in de vakantietijd denk ik dat het rustig zal zijn…..

 

Wim Gé WARNAAR

't Buytenlandt

Oudeweg 1

3161 ES  - RHOON

The Netherlands

privé: +31 (0)10 50 1 74 81

gsm: +31 (0)6 21 55 84 11

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER

www.polderdag-rhoon.nl

 

Marjan: www.warnaar-schop.nl

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zaak: www.total.nl

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

cid:<a href=60__=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." border="0" height="14" width="15">Alvorens uit te printen, denk aan het milieu

cid:<a href=60__=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." border="0" height="14" width="15">Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

cid:<a href=60__=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." border="0" height="14" width="15">Before printing, respect the environment

Stop de Kolder..Redt de Polder!

Ook elders ins ons land groeit het verzet tegen het onverantwoord vernietigen van goede landbouwgrond voor experimentele geldverslindende hobbies van natuurvrienden die alle tijd hebben en geen rekening houden met gevoelens van de bewoners van die gebieden.

In de rubriek  Nieuws een bloemlezing met talloze links.!!

We lazen voor U op de website van WATERDUENEN NEE een artikel waaruit moet blijken dat Provinciale Staten o.a. Dhr Robesin ONJUIST hebben geantwoord.
Klik op de KNOP op onze site aan de linkerkant onder de knoppen van Hoofdmenu
bij    KIJK OOK HIER op
Waterdunennee

8 juni 2012. Aan de hand van de officiële evaluatie door bureau Klinker in 2005 werd de tussenstand opgemaakt nu de regering geen beslissing over de Hedwige genomen heeft.
Dat schreef dhr Leendert van Melle op zijn wegstek :"IK MAAK ME ZORGEN.NL" zie:  
Tijd voor een tussen-evaluatie. 

Laten we hopen dat in de aanloop naar de verkiezingen politieke partijen de moed hebben, te luisteren en te handelen naar de WIL VAN HET VOLK, inplaats van eigen plannetjes maken en die over de rug van de bevolking er door drukken
.


Droog houden Hedwige kost 3000 euro per dag

Staat vandaag te lezen op haar interbetpagina.Waarom geen 3 miljoen per dag??
Dat is de Eis van de Vogekbescherming waar al zo veel subsidie naar toe gaat zodat die  naar de rechter kunnen  gaan om met dat geld mensen te beroven van hun arbeid en woongebied!
Lezers worden met zo'n titel op het verkeerde been gezet.
Mag men van een Omroep Zeeland objectiviteit verwachten?

 WAT DEZE MAANDEN GEBEURT IN DE LINKEROEVER SCHELDEPOLDERS IS NIET MEER NORMAAL,

Het dient alleen de ego’s van een aantal Vlaamse politici, niemand durft de kostenanlyse  maken die vele miljarden euro bdraagt.
Uit onderstaande link hebben we het onderwerp ONTPOLDERING nader bekeken.

http://www.rijkpolderland.be/cms/

Enkele fragmenten uit bovenstaande linkDOKKENPLAN

 Grootste havenuitbreiding voor Antwerpse Haven in 40 jaar gaat van start zonder enige tussenkomst van het Vlaams Parlement.
Opnieuw bijna 400 huizen met afbraak bedreigd voor een dok dat er misschien nooit komt

Het gaat om de afbraak van het dorp Doel (230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg. 

Hierbij een luchtfoto van de huidige Haven van Antwerpen op de Linkeroever met zicht op de bestaande infrastructuur. Het groene, paarse en blauwe gekleurde gedeelte beslaat het poldergebied  dat men wil laten verdwijnen voor respectievelijk kunstmatige natuur (groen), industrie (paars) en het Saeftinghedok (blauw).

Bij het ontwerp van GRUP dat nu op tafel ligt is de veiligheidsperimeter(1850) rond de Kerncentrales van          Doel  eenvoudigweg… geschrapt. De Kerncentrales komen dan op een eilandje te liggen. Is dat VEILIG??
Tot zo ver wat citaten, neem de tijd en moeite bovenstaande en onderstaande sites te bezoeken!
Zie dus ook:

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00200/00202_00001/index.html   . en ook:   www.doel2020.org

De Babylonische spraakverwarring van Europa.

De brief van de EU commissie aan de Nederlandse regering betreffende het natuurherstel Middengebied in De Westerschelde roept in de provincie  Zeeland veel negatieve reacties op.
Hier vraagt men zich luidop af: Waar bemoeit de EU zich mee? Volgens de internationale regels kan EU pas een oordeel vellen na het gerealiseerde herstel. Is men bij de EU hiervan niet op de hoogte?
Het afdwingen van het ontpolderen riekt naar een éénzijdige benadering cq dogma : er zal en moet ontpolderd worden.
Ondanks het feit dat de FAO meldde dat goede landbouwgrond niet aan voedselproductie onttrokken mag worden.
Internationale organisaties spreken elkaar op dit dossier systematisch tegen
Ontpolderen brengt geen nieuwe slikken,  dit wil de  EU vanuit een ivoren toren,  maar brengt precies het tegenovergestelde: dichtgeslibde gebieden.
Dat is een korte termijn visie en totaal niet duurzaam.
Mens en dier, flora en fauna, moeten verdwijnen, allen hebben te lijden onder deze gekte van bemoeienissen van personen die geen binding hebben met deze cultuurhistorische belangrijke gebieden.
KORTOM: Een beschamende uitspraak van een EU commissaris, die ook de weg kwijt is in dit dossier.
 Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”
M. de Feijter,
Tel 06 54362376

De wijze waarop Politici en Bestuurders van de Antwerpse haven zonder mededogen uitvoeren over de hoofden heen van haar bewoners,Ja,tot over de Nederlandse grens, Ja,dat grenst aan het ongelooflijke.

De vermelde site hieronder zal U versteld doen staan.

Zie dus op:    http://www.rijkpolderland.be/cms/

Geef deze site door aan allen  die u kent en allen die verstoken zijn van wat er zich afspeelt en wat ons nog te wachten staat.
Tevens hierbij een verwijzing naar een verslag over onze excursie naar Hoofdplaat dat we lazen in het Dagblad "De Stem" geschreven door dhr Romain van Damme.
Genoemd verslag is geplaatst door dhr van Melle op zijn webstek "Ik maak me zorgen"" .

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Slikken-of-Stikken.pdf

Op de hoogte blijven