Van: John E. Palmer
Verzonden: zondag 16 juni 2013 20:55
Aan: A. de Feijter - Dekker
Onderwerp: Hedwige

Beste, Magda,
Ik deel u mede dat een van mijn foto's  van de Hedwige polder (met het bord NEE) deel uitmaakt van Yoko Ono's (weduwe van John Lennon) Meltdown 2013 in Londen. Bij de foto staat vermeld dat de mensen van Zeeland doorgaan met het protest tegen het onder water zetten van de Hedwige polder .Het is nog niet afgelopen. De Staats Secretaris zou haar verantwoordelijkheid moeten opnemen, de dijken breken en uitstekend land voor noppes redenen onder water zetten zalin het buitenland (grote overstromingen in Engeland en Duitsland) de wenkbrauwen doen fronsen.Leve Zeeland, Leve Nederland, met vriendelijke groet,   John
E-mailadres bij redactie bekend.

We kregen het volgende bericht dat op de website waar YOKO ONO, de weduwe van Lennon met ons mee strijdt tegen het nodeloos onder water zetten van vruchtbare grond en kerncentrales in gevaar brengt !!
zie de website:
https://witness.guardian.co.uk/assignment/51af32ffe4b0ae18e994afa7/362428

Zie ook bij NIEUWS naar  wat John ons heeft toegestuurd.

ALLES MOET WIJKEN VOOR ANTWERPEN.

Hierbij een samenvatting van een artikel van Jeffrey Kutterink in Spectrum 6 van juni dit jaar,
gehouden met Dhr. Gery De Cloedt.

Hierin vertelt dhr Gery De Cloedt waarom hij zo fel tegen ontpoldering is.
De polder is sinds 1935 in handen van zijn Opa gekomen en is voor de familie een tweede thuis geworden met nauwe banden aan de pachters van oudsher. 300 ha in Nederland en 16 ha in België. Op een tiental hectares zijn prachtige kleine natuurgebieden aangelegd.
Zelf houdt Dhr De Cloedt er een aantal paarden op na, waar hij verwoed polowedstrijden mee speelt. Het witte Huis met de rode pannen dient als verblijfsruimte en is sober maar knus ingericht.
Gery de Cloudt is directeur van "Group De Cloedt", actief in betonwerken, in bodemsanering, in bouwmaterialen, in zand- en grintwinning en in baggerwerken.
Omzet 120 miljoen per jaar waar 400 mensen werkzaam zijn. Nu is de Hedwige nog maar 300 ha groot. ( zie opmerking onderaan!)
De 270 ha wordt verpacht aan 25 pachters met gezinnen die daar van leven. De rest is natuurgebied, veel bomen, struiken, waterpartijen en leefgebied voor vogels, vissen en wild.
Het ergste vindt dhr De Cloe
DOKKENPLANdt dat hij nooit betrokken is geweest met de afspraken in 2005 van beide regeringen dat de polder onder zout water moest.
Ja, in 1995 berichtte de PZC dat de kans bestond dat polders in Nederland onder water moesten. Maar dat waren geruchten.

Pas nadat de Scheldeverdragen waren ondertekend brak de commotie los. Vlaanderen heeft steeds andere oplossingen of elk compromis weggewuifd. Dhr Bleeker kwam nog met een alternatief, maar het huidige kabinet houdt tot nu toe vast aan het besluit om de hele polder onderwater te zetten
Men maakt een grote fout beweert dhr De Cloedt.!

Zijn grootvader heeft 20 jaar geleden op minnelijke manier een polder verkocht aan de stichting “Het Zeeuwse Landschap” om meer estuariene natuur te krijgen.
Het gebied heet nu het Sieperdaschor en ligt hier een paar honderd meter vandaan.
Het gebied is opgeslibd en ligt inmiddels een meter hoger dan de Hedwigepolder.
Het water komt er niet meer, het staat vol met riet en vogels komen er niet.
“Denkt U nu heus dat als de Hedwigepolder onder water komt er dan nieuwe estuariene natuur ontstaat,? “, aldus Dhr. De Cloudt.
Het Waterschap denkt van niet, net zo min als de Europese Commissie.
Want  in de correspondentie die hij heeft gevoerd met Europa is ook een brief naar hem gestuurd (vergissing?) waarop stond: “Not to be sent to mr. De Cloedt.”
In die brief bevestigt “Europa” dat er GEEN estuariene natuur zal ontstaan na het onder water zetten. Toch eist Vlaanderen 800 miljoen schadevergoeding van Nederland als het onderwater zetten niet doorgaat. (Redactie: Op welke gronden??)
Vlaanderen (Antwerpen) wil meer containers en straks een verdere verdieping!
Laten we hopen dat er een onafhankelijke, eerlijke rechter de beslissing neemt op eerlijke gronden.
Tot slot merkt dhr Dhr De Cloedt op:
Mensen zijn niet eerlijk over ontpoldering. Zeg dan dat het een economisch belang is.!l
Aldus samengevat uit het betreffende artikel.

Opmerking:
Nu al is het Belgische deel zonder pardon onteigend en herschapen in een troosteloos verwoest gebied. Alle toegangswegen naar het Belgische deel zijn door grote hekdeuren en bergen grond afgesloten. Langs de hele grens is een afrastering geplaatst waar gelukkig nog geen elektrische stroom op staat..” Nog voor de goedkeuring door het Nederlandse Parlement heeft Vlaanderen de achterliggende oude zeedijk van de Doelpolder, die Nederland moest beschermen ingeval er een dijk zou doorbreken bij Antwerpen van alle bomen ontdaan, de klei er af gehaald.

Zie hiervoor een korte fotoreportage die een week geleden is gemaakt.
Klik op Album weergeven.
130612 Hedwige

130612 Hedwige
12 jun. 2013
van Red de Polders

 

Bericht van Red de Polders:
Beelden bij artikel spectrum


Wegen in de Hedwigepolder gaan pas dicht wanneer nodig
lazen we in de PZC op 12 juni.

MIDDELBURG - De waterschapswegen in de Hedwigepolder worden feitelijk niet eerder aan het openbaar verkeer onttrokken dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden voor de ontpoldering. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de Partij voor Zeeland. Er ligt nog géén besluit. Wel is er formele instemming van het Waterschap Scheldestromen om wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken, aldus Gedeputeerde Staten. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit afspraken tussen Rijk en provincie over het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Het leek ook te voorbarig. De hele polder is eigendom van dhr De Cloedt en dus kan het “waterschap” pas medewerking verlenen als het eigendomsrecht bij de Nedelandse Staat gekomen is. Voorbarig dus van de Provinciale Staten. Het wordt zelfs een vraag dat door het voortslepen van de economische crisis er voldoende geld vrij komt in Vlaanderen voor de haven van Antwerpen om het Saeftingedok te bouwen..

'Zeeland moet zich niet laten misbruiken

voor havenbelang Antwerpen.!!

 

 

Afbeelding
Het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin. Foto: ANP

 

 

 

  DEN HAAG - De provincie moet politiek Den Haag duidelijk maken dat 'Zeeland zich niet laat misbruiken voor een schijnoperatie, die volgens de Europese Commissie op geen enkele wijze zal bijdragen aan verbetering van de estuariene natuur in de Westerschelde'. Die oproep doet Statenlid Johan Robesin (Partij voor Zeeland) aan het dagelijks provinciebestuur. Hij doet dat naar aanleiding van een interview met Hedwigepolder-eigenaar Gery de Cloedt in de PZC van afgelopen zaterdag. In dat gesprek zegt De Cloedt dat hij een brief heeft gekregen van de Europese Commissie die niet voor hem was bestemd. Daarin staat dat er in de Hedwigepolder geen estuariene natuur zal ontstaan na ontpoldering. Dat document zal De Cloedt gebruiken bij zijn juridisch verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder.Robesin vraagt Gedeputeerde Staten of ze de brief van de Europese Commissie kennen. Als De Cloedt de waarheid spreekt, is volgens Robesin 'de bodem onder het ontpolderbesluit van het kabinet en Kamer weggevallen'. Zeeland moet dan niet meewerken met de uitvoering van de ontpoldering en zich 'niet laten misbruiken om slechts het havenbelang van Antwerpen te dienen', aldus Robesin.

 Zo langzamerhand komen de echte feiten boven water! Wat deskundigen van "de kouwe grond" al lang weten is, dat op oneigenlijke speculaties en veronderstelde "waarheden" men heeft getracht ieder te misleiden.  De Politiek voorop! De verwoesting van de Hedwigepolder kost alleen maar  geld en blijft daarna steeds geld kosten. Het intact laten brengt steeds elk jaar opnieuw geld op voor de Staat.

Antwerpen wil zo graag de grootste containerhaven worden en verwoest daarom kostbare landbouwgrond, zonder de infra-structuur aan te kunnen pakken. Maakt van haar inwoners vluchtelingen in eigen land. Antwerpen komt natuurcompensatie te kort en krijgt de Nederlandse Staat zo zot om de Westerschelde te laten verdiepen en laat Nederland dan ook nog de schade hiervan opknappen. Welke verborgen agenda zit of zat hierachter? Of was het toenmalige Kabinet echt zo stom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse regering stelt besluit GRUP-afbakeningsplan
Antwerpse haven uit.
Lezen we voor U in Knack BE

vrijdag 01 februari 2013 om 18u57

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om de definitieve vaststelling van het plan omtrent de
                uitbreiding van de Antwerpse haven
met twee maanden uit te stellen.
                Dat meldt het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.
               "Er waren heel veel bezwaren en het dossier is erg complex", klinkt het.

Zaterdag verstrijkt de wettelijke termijn voor de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Volgens het kabinet van minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering zichzelf vrijdag een uitstel gegeven van twee maanden. "Dat komt omdat er heel wat bezwaarschriften zijn toegekomen, alsook door de complexiteit van dit dossier, dat toch een grote oppervlakte bestrijkt", luidt de motivatie. Een uitstel zou ook niet uitzonderlijk zijn. "De bezwaren en opmerkingen worden verder onderzocht. Het plan kan en zal wellicht nog aangepast worden. Of dat grote, structurele veranderingen zijn, is niet geweten. Daar kunnen we niet op vooruitlopen", klinkt het nog. Volgens de actiegroep Doel 2020, dat een document kon inkijken van de FOD Financiën, bedraagt de kost van de onteigeningsplannen op Linkeroever zo'n 51,6 miljoen euro. Met de andere onteigingsvergoedingen erbij loopt dat bedrag volgens de actievoerders op tot 93,887 miljoen euro, terwijl zij zich afvragen wat er precies met de grond moet gebeuren. Voor de uitbreiding moeten onder meer de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen.
(DIRK WAEM)
                          Knack-nieuws in je facebook nieuwsfeed

Verder nieuws hierover:
Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten dus afgerond 94 miljoen euro.
Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hier niet opgenomen.
Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet inbegrepen.
Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed.
Deze week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigings-operatie.
                                 
En wat lezen we nu tot onze verbazing:

Havenbaas Eddy Bruyninckx verklaart in het laatste nummer van het
Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.
Begrijpe wie het begrijpen kan.
DE WAANZIN TEN TOP!De provincie maakt zich op voor de toekomst onder de noemer Zeeland 2040
Statenleden komen vanaf juni door de provincie voor presentatie en een gedachtenwisseling.
Agenda en programma kun je vinden op
www.zeeland2040.nl.
Laten we hopen dat niet zoals zo dikwijls geschiedt:
Ze dronken een glas..ze deden een plas en alles bleef zoals het was !!!
Of wordt er toch naar HET VOLK  geluisterd en gehandeld?OPROEP VANUIT VLAANDEREN

De jongeren van de Derde Generatie hebben een indrukwekkend animatiefilmpje gemaakt waarin kort en bondig
(slechts drie minuten!) wordt uitgelegd wat er eigenlijk staat te gebeuren in Doel en de omliggende polder(dorpen)
als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan.

Dit filmpje kan u hier bekijken op de informatiepagina van:     http://www.doel2020.org

Mogen wij u dringen vragen om het te bekijken én te verspreiden in uw kennissenkring via faceboek, email etc.
Vraag de nieuwsbrief aan op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Doel 2020

Hans Schoots bij Porgy & Bess


Woensdagavond 15 mei aanvang 20.00 uur komt Hans Schoots
bij Porgy & Bess in Terneuzen
vertellen over zijn boek


"Stromenland- De Wereld rond de Westerschelde."

Het is een meeslepend verhaal over
één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.
één van onze belangrijkste natuurgebieden en
de dilemma's van een grensgebied.
Wij weten er al heel wat van!!!

Hans Schoots is historicus, zelfstandigonderzoeker en publicist.
Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zie ook ons artikel onder de rubriek Laatste Nieuws op onze webside.


Onze droom voor de Koning:

Onze droom is dat U geen wetten hoeft te ondertekenen waardoor er ontpolderd moet worden.
In plaats daarvan dromen wij van een alternatief, een nieuw  ingenieus plan:

             
Verleg de grenzen van het water !!

Laat eilanden aanleggen voor de kust, zoals dat ontwikkeld werd door professor Adriaan Geuze.
Hij stelt voor om een eilandenreeks voor de kust aan te leggen - én dus niet gaan ontpolderen.
Het zou een ommekeer kunnen zijn .
Een historische ommekeer, een revolutionaire ommekeer,
een Deltaplan van de 21e eeuw met eilanden als elementen die het kwadraat vormen van de elementen van het Deltaplan !!!
Vele elementen van het Deltaplan zijn immers ook na het ontwikkelen van een totaal andere visie tot stand gekomen.
Een visie waarvoor men ingenomen stellingen verlaat
Een visie waarbij men een nieuwe, betere, meer verantwoorde weg inslaat.
Een visie waarin de natuur zijn plaats krijgt.
Een visie van velen wordt hiermee gerespecteerd
We hebben al eeuwenlang land op de zee gewonnen.
We blijven worstelen om het gewonnen land te behouden en nieuw land toe te voegen.
Als velen de hand aan de ploeg slaan , moet het lukken en daarom nogmaals :
Luctor et Emergo.

ScreenShot001

Namens "Red Onze Polders"  Magda de Feijter.