NIEUW NAMEN - Aan de rand van de Hedwigepolder komt mogelijk een handjevol ecolodges, als milieuvriendelijke overnachtingslocatie voor rustzoekers en natuurgenieters.

Van een hartstochtelijk pleidooi voor recreatieve voorzieningen is overigens geen sprake. Want de natuurwaarden van de Hedwige zijn bijna heilig. Heel veel mag er niet gebeuren in het nieuwe natuurgebied op de grens tussen België en Nederland.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/mogelijk-ecolodges-aan-rand-hedwigepolder-1.3967778#content

Voorbeeldbrief ?     

Het actiecomité  is bezig  met het opmaken van een korte voorbeeldbrief waarbij verwezen wordt naar de uitgebreide voorbeeldbrief met argumentatie, die de Partij voor Zeeland heeft opgemaakt heeft.     Zie link onderaan.

Iedereen mag een zienswijze indienen, het actiecomité kan  deze zienswijze  van de benodigde argumentatie voorzien en voor 30 september indienen.
U hoeft dus dan niet alle duizenden bladzijden te bestuderen, maar kan wel uw eigen inbreng daaraan toevoegen.

We hopen deze voorbeeldbrief zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen en toe te sturen naar de lezers van de Nieuwsbrief.

Wat wij als actiecomité voor ogen hebben is een oproep aan iedereen om bij het protest op 10 september in Hulst aanwezig te zijn op het gemeentehuis van 16 tot 20 uur.
Daar zullen wij ook met onze voorbeeldbrief aanwezig zijn en kan ter plaatse dit protest tegen de ontpoldering worden onderschreven.

 Met vriendelijke groeten,

Magda de Feijter

Zie ook: http://www.partijvoorzeeland.nl/pvz/pvz-nieuws-2011/1639-pvz-roept-zeeuwen-op-om-massaal-zienswijze-in-te-dienen.html

Red onze Polders is tegen elke vorm van ontpolderen en zoutwater inlaat en
dat zal zo blijven, nu en in de toekomst.

Ontpolderen NEE, dus geen ontpoldering in Zeeland. Daar staat Red onze Polders voor. Ook wij zijn boos, net als de heer DeCloedt, omdat ondanks alle goede argumenten de overheid halsstarrig vasthoudt aan het ontpolderen. Het middengebied in de huidige provinciale plannen wat minder, maar toch worden eeuwenoude polders onder het zoute water gezet, met als vals argument dat het goed zou zijn voor de economie. Het vervuilde slib van de industrie en haven van Antwerpen komt binnen en na verloop van een korte tijd is alles weer opgeslibd, met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het beperkt of niet openstellen voor publiek van deze zogenaamde natuur zegt al genoeg.

Gezien de nog steeds toenemende steun van sympathisanten blijkt dat er bij de bevolking nog steeds veel weerstand en boosheid is tegen ontpolderen. Velen begrijpen niet waar er zoveel geld aan dergelijke onzinnige werken besteed wordt. Na zoveel jaar dat dit onderwerp aan de orde is kan de overheid nog steeds niet duidelijk maken wat het belang is.

  • Voor de haven van Antwerpen is het niet nodig. Als de polders dichtslibben, heeft de daling van het waterpeil met 2 cm in Antwerpen geen zin.
  • Vogels verdwijnen nu ook en er komen er ook weer bij.
  • Flora en fauna in de polders wordt geweld aangedaan.
  • Verzilting voor het achterland is een serieuze bedreiging
  • Natuurherstel hoort in De Westerschelde thuis.
  • Provincie zegt dat ontpolderen niet meer voor herstel laag dynamische natuur is, maar voor verbreding van de rivier.

Wij blijven bij ons standpunt ONTPOLDEREN NEE.  Voor geen enkele polder.

Namens St.Red onze Polders

Lia Flikweert, voorzitter

Magda de Feijter, secretaris.

We lazen voor u in Nieuwsblad BE

Archiefbeeld Belga

 

 kerncentrales in gevaar

DOEL - De uitbreiding van de haven van Antwerpen brengt de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Zij stappen naar de Raad van State.

Volgens Electrabel en het Fanc kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’. De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen. In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren.
Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk. Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie.

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling.

 

zie ook:  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130806_00682753

Beste allen,

 

Red onze Polders in Doel.

Aanstaande zondag, 4 augustus, zijn we van plan om een infostand op te zetten in Doel.

Daar wordt de Scheldewijdingsfeesten gehouden en verwacht men 20.000 bezoekers.
Het is er altijd erg druk en van alles te beleven.

We kunnen aansluiten bij de actiegroep Doel2020. We zijn er van 9 tot 17 uur.

Komt u ook een kijkje nemen?

Groeten

Namens actiecomité “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

Van: John E. Palmer
Verzonden: zondag 16 juni 2013 20:55
Aan: A. de Feijter - Dekker
Onderwerp: Hedwige

Beste, Magda,
Ik deel u mede dat een van mijn foto's  van de Hedwige polder (met het bord NEE) deel uitmaakt van Yoko Ono's (weduwe van John Lennon) Meltdown 2013 in Londen. Bij de foto staat vermeld dat de mensen van Zeeland doorgaan met het protest tegen het onder water zetten van de Hedwige polder .Het is nog niet afgelopen. De Staats Secretaris zou haar verantwoordelijkheid moeten opnemen, de dijken breken en uitstekend land voor noppes redenen onder water zetten zalin het buitenland (grote overstromingen in Engeland en Duitsland) de wenkbrauwen doen fronsen.Leve Zeeland, Leve Nederland, met vriendelijke groet,   John
E-mailadres bij redactie bekend.

We kregen het volgende bericht dat op de website waar YOKO ONO, de weduwe van Lennon met ons mee strijdt tegen het nodeloos onder water zetten van vruchtbare grond en kerncentrales in gevaar brengt !!
zie de website:
https://witness.guardian.co.uk/assignment/51af32ffe4b0ae18e994afa7/362428

Zie ook bij NIEUWS naar  wat John ons heeft toegestuurd.

ALLES MOET WIJKEN VOOR ANTWERPEN.

Hierbij een samenvatting van een artikel van Jeffrey Kutterink in Spectrum 6 van juni dit jaar,
gehouden met Dhr. Gery De Cloedt.

Hierin vertelt dhr Gery De Cloedt waarom hij zo fel tegen ontpoldering is.
De polder is sinds 1935 in handen van zijn Opa gekomen en is voor de familie een tweede thuis geworden met nauwe banden aan de pachters van oudsher. 300 ha in Nederland en 16 ha in België. Op een tiental hectares zijn prachtige kleine natuurgebieden aangelegd.
Zelf houdt Dhr De Cloedt er een aantal paarden op na, waar hij verwoed polowedstrijden mee speelt. Het witte Huis met de rode pannen dient als verblijfsruimte en is sober maar knus ingericht.
Gery de Cloudt is directeur van "Group De Cloedt", actief in betonwerken, in bodemsanering, in bouwmaterialen, in zand- en grintwinning en in baggerwerken.
Omzet 120 miljoen per jaar waar 400 mensen werkzaam zijn. Nu is de Hedwige nog maar 300 ha groot. ( zie opmerking onderaan!)
De 270 ha wordt verpacht aan 25 pachters met gezinnen die daar van leven. De rest is natuurgebied, veel bomen, struiken, waterpartijen en leefgebied voor vogels, vissen en wild.
Het ergste vindt dhr De Cloe
DOKKENPLANdt dat hij nooit betrokken is geweest met de afspraken in 2005 van beide regeringen dat de polder onder zout water moest.
Ja, in 1995 berichtte de PZC dat de kans bestond dat polders in Nederland onder water moesten. Maar dat waren geruchten.

Pas nadat de Scheldeverdragen waren ondertekend brak de commotie los. Vlaanderen heeft steeds andere oplossingen of elk compromis weggewuifd. Dhr Bleeker kwam nog met een alternatief, maar het huidige kabinet houdt tot nu toe vast aan het besluit om de hele polder onderwater te zetten
Men maakt een grote fout beweert dhr De Cloedt.!

Zijn grootvader heeft 20 jaar geleden op minnelijke manier een polder verkocht aan de stichting “Het Zeeuwse Landschap” om meer estuariene natuur te krijgen.
Het gebied heet nu het Sieperdaschor en ligt hier een paar honderd meter vandaan.
Het gebied is opgeslibd en ligt inmiddels een meter hoger dan de Hedwigepolder.
Het water komt er niet meer, het staat vol met riet en vogels komen er niet.
“Denkt U nu heus dat als de Hedwigepolder onder water komt er dan nieuwe estuariene natuur ontstaat,? “, aldus Dhr. De Cloudt.
Het Waterschap denkt van niet, net zo min als de Europese Commissie.
Want  in de correspondentie die hij heeft gevoerd met Europa is ook een brief naar hem gestuurd (vergissing?) waarop stond: “Not to be sent to mr. De Cloedt.”
In die brief bevestigt “Europa” dat er GEEN estuariene natuur zal ontstaan na het onder water zetten. Toch eist Vlaanderen 800 miljoen schadevergoeding van Nederland als het onderwater zetten niet doorgaat. (Redactie: Op welke gronden??)
Vlaanderen (Antwerpen) wil meer containers en straks een verdere verdieping!
Laten we hopen dat er een onafhankelijke, eerlijke rechter de beslissing neemt op eerlijke gronden.
Tot slot merkt dhr Dhr De Cloedt op:
Mensen zijn niet eerlijk over ontpoldering. Zeg dan dat het een economisch belang is.!l
Aldus samengevat uit het betreffende artikel.

Opmerking:
Nu al is het Belgische deel zonder pardon onteigend en herschapen in een troosteloos verwoest gebied. Alle toegangswegen naar het Belgische deel zijn door grote hekdeuren en bergen grond afgesloten. Langs de hele grens is een afrastering geplaatst waar gelukkig nog geen elektrische stroom op staat..” Nog voor de goedkeuring door het Nederlandse Parlement heeft Vlaanderen de achterliggende oude zeedijk van de Doelpolder, die Nederland moest beschermen ingeval er een dijk zou doorbreken bij Antwerpen van alle bomen ontdaan, de klei er af gehaald.

Zie hiervoor een korte fotoreportage die een week geleden is gemaakt.
Klik op Album weergeven.
130612 Hedwige

130612 Hedwige
12 jun. 2013
van Red de Polders

 

Bericht van Red de Polders:
Beelden bij artikel spectrum


Wegen in de Hedwigepolder gaan pas dicht wanneer nodig
lazen we in de PZC op 12 juni.

MIDDELBURG - De waterschapswegen in de Hedwigepolder worden feitelijk niet eerder aan het openbaar verkeer onttrokken dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden voor de ontpoldering. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de Partij voor Zeeland. Er ligt nog géén besluit. Wel is er formele instemming van het Waterschap Scheldestromen om wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken, aldus Gedeputeerde Staten. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit afspraken tussen Rijk en provincie over het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Het leek ook te voorbarig. De hele polder is eigendom van dhr De Cloedt en dus kan het “waterschap” pas medewerking verlenen als het eigendomsrecht bij de Nedelandse Staat gekomen is. Voorbarig dus van de Provinciale Staten. Het wordt zelfs een vraag dat door het voortslepen van de economische crisis er voldoende geld vrij komt in Vlaanderen voor de haven van Antwerpen om het Saeftingedok te bouwen..

'Zeeland moet zich niet laten misbruiken

voor havenbelang Antwerpen.!!

 

 

Afbeelding
Het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin. Foto: ANP

 

 

 

  DEN HAAG - De provincie moet politiek Den Haag duidelijk maken dat 'Zeeland zich niet laat misbruiken voor een schijnoperatie, die volgens de Europese Commissie op geen enkele wijze zal bijdragen aan verbetering van de estuariene natuur in de Westerschelde'. Die oproep doet Statenlid Johan Robesin (Partij voor Zeeland) aan het dagelijks provinciebestuur. Hij doet dat naar aanleiding van een interview met Hedwigepolder-eigenaar Gery de Cloedt in de PZC van afgelopen zaterdag. In dat gesprek zegt De Cloedt dat hij een brief heeft gekregen van de Europese Commissie die niet voor hem was bestemd. Daarin staat dat er in de Hedwigepolder geen estuariene natuur zal ontstaan na ontpoldering. Dat document zal De Cloedt gebruiken bij zijn juridisch verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder.Robesin vraagt Gedeputeerde Staten of ze de brief van de Europese Commissie kennen. Als De Cloedt de waarheid spreekt, is volgens Robesin 'de bodem onder het ontpolderbesluit van het kabinet en Kamer weggevallen'. Zeeland moet dan niet meewerken met de uitvoering van de ontpoldering en zich 'niet laten misbruiken om slechts het havenbelang van Antwerpen te dienen', aldus Robesin.

 Zo langzamerhand komen de echte feiten boven water! Wat deskundigen van "de kouwe grond" al lang weten is, dat op oneigenlijke speculaties en veronderstelde "waarheden" men heeft getracht ieder te misleiden.  De Politiek voorop! De verwoesting van de Hedwigepolder kost alleen maar  geld en blijft daarna steeds geld kosten. Het intact laten brengt steeds elk jaar opnieuw geld op voor de Staat.

Antwerpen wil zo graag de grootste containerhaven worden en verwoest daarom kostbare landbouwgrond, zonder de infra-structuur aan te kunnen pakken. Maakt van haar inwoners vluchtelingen in eigen land. Antwerpen komt natuurcompensatie te kort en krijgt de Nederlandse Staat zo zot om de Westerschelde te laten verdiepen en laat Nederland dan ook nog de schade hiervan opknappen. Welke verborgen agenda zit of zat hierachter? Of was het toenmalige Kabinet echt zo stom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven