We lazen voor u in Nieuwsblad BE

Archiefbeeld Belga

 

 kerncentrales in gevaar

DOEL - De uitbreiding van de haven van Antwerpen brengt de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Zij stappen naar de Raad van State.

Volgens Electrabel en het Fanc kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’. De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen. In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren.
Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk. Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie.

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling.

 

zie ook:  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130806_00682753

Beste allen,

 

Red onze Polders in Doel.

Aanstaande zondag, 4 augustus, zijn we van plan om een infostand op te zetten in Doel.

Daar wordt de Scheldewijdingsfeesten gehouden en verwacht men 20.000 bezoekers.
Het is er altijd erg druk en van alles te beleven.

We kunnen aansluiten bij de actiegroep Doel2020. We zijn er van 9 tot 17 uur.

Komt u ook een kijkje nemen?

Groeten

Namens actiecomité “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

Van: Martina Philipsen

Onderwerp: radio 1

Datum: 20 juni 2013 16:21:43 GMT+02:00

Aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Geweldig,

Goed he. Ja ik wist het wel. Het vraaggesprek ging niet over Hedwige.
Nee, Sfen Kokkelman stelde nogal laatdunkend,de overeenkomsten zijn toch allemaal al getekend. Met andere woorden: "Ach jullie acties veranderen toch niets meer aan de goedkeuring om te ontpolderen. Getekend is getekend. 

Je antwoord vond ik goed,dat er nog processen lopen, aangespannen door de eigenaar van de polder. En wat betreft getekend is getekend, en de Fyra dan?

Nu er toch min of meer wordt toegegeven dat na ontpoldering de aanleg van "laag dynamisch estuariene natuur"  binnen afzienbare tijd verandert in een gebied van slikken en schorren , dan denk ik dat de M.E.R. opnieuw geschreven moet worden. Het Deltaris rapport is hier heel duidelijk in. Vooraleer men tot grote onomkeerbare ingrepen overgaat, er veel meer onderzoek nodig is om de gestelde natuurdoelstelling te halen.

Deze ingrepen, ontpolderen dus, zouden weleens het omgekeerde doel tot gevolg kunnen hebben. Daarom moeten de natuurdoelstellingen zwart op wit komen. Immers de  "natuur Perkpolder Oost", mocht vernietigd worden, omdat er hogere natuurwaarden voor de langere termijn zijn toegekend aan laag dynamisch estuarine natuur. Wanneer al vast staat dat die natuurdoelen niet gehaald zullen worden, zijn er besluiten genomen op oneigenlijke gronden. En natuurlijk nu eens helder en duidelijk, om hoeveel ha. en welke natuurdoelstellingen,moeten er nog ingevuld worden door de provincie.

Zwart op wit.

Magda, geweldig, je hebt niet voor niets je kruisje gekregen

Met vriendelijke groet,

Martina Philipsen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MANIFEST

KIES VOOR NIEUWE KANSEN WESTERSCHELDE

Investeren wij in terechte natuurbescherming of onterechte ontpoldering!!

Aanleiding

Wij doen een dringende oproep aan politici en alle betrokkenen in Nederland om daadwerkelijk een duurzame oplossing te bewerkstelligen rond het Westerschelde ontpolderingdossier.

Om dit mogelijk te maken stellen wij een radicale beleidsaanpassing voor, waarin de nieuwste inzichten naar voren komen en waarbij het besluitvormingsproces met inspraak van de bevolking een win-win oplossing garandeert.

Probleemstelling

Sedert 1992 is een machtstrijd gaande om de toegankelijkheid te borgen van de haven van Antwerpen, de veiligheid te waarborgen en de vermeende teloorgang van natuur in de Westerschelde te stoppen.
Let wel, de verontreiningen in het WesterScheldewater komen grotendeels vanachter de Nederlands-Belgische grens.

Jarenlang zijn - ondertussen verouderde - compromissen gesloten. Begin van deze eeuw slaan de haven en natuurorganisaties de handen ineen en komen met forse ontpolderingsplannen met als resultaat dat de haven kan baggeren en de natuurorganisaties, in ruil, een aantal “speeltjes” krijgen. Diverse wetenschappers zetten grote vraagtekens bij de effectiviteit. Er ontstaat veel onrust over deze benadering onder de Zeeuwse bevolking die nimmer over deze voornemens zijn geraadpleegd. Hun bezwaren krijgen gehoor van een politieke meerderheid.

Veel Zeeuwen voelen zich actief betrokken bij de natuur en cultuurhistorie van Zeeland. Zij geven dat dagelijks al vorm en inhoud door o.a. instandhouding van het cultureel erfgoed, een habitat voor vogels te bevorderen, oude struwelen te behouden enz. Eveneens vragen in het omvangrijke dossier Hedwigepolder veiligheid en volksgezondheid grote aandacht. Ook nieuwe thema’s komen op het netvlies, denk bijvoorbeeld aan slinkende landbouwarealen en bijbehorende speculaties met voedselprijzen etc. Meegewogen moet worden dat voor aanleg en onderhoud van natuur de financiën worden beperkt.

Tot op heden ontbreekt een brede toepassing van de wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er gebrek aan een multifunctionele benadering
Er is in dit dossier een eenzijdige ecologische benadering, geen duidelijke definitie van de streefdoelen en geen definitie van onderhoud van de aangewezen gebieden (inclusief lange termijn financiering). Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de Westerschelde een zeearm is.
Onduidelijke belangen geven een bewuste sturing tot meer ontpoldering. Estuariene natuur kan op vele manieren ontwikkeld worden, alleen niet door ontpoldering achter in de riviermonding. Er wordt voorbijgaan aan cultuurhistorie, infrastructuur en leefomgeving van de bevolking. Aan het creëren van een breed draagvlak is niet voldaan.
De veiligheid, één van de punten, herbergt nog veel onzekerheden.
Volksgezondheidrisico’s vanwege de aanwezigheid van vervuilde stoffen in het sediment wordt stelselmatig genegeerd.
Oplossingsrichtingen:
- verbeterde ontwikkelingsschets opstellen voor 2020
- uitgaan van verifieerbare en controleerbare gegevens.
- Laat dit één van de projecten zijn, die herzien wordt zoals ook bij de Oosterschelde is gebeurd.
Korte Termijn:
- Nederland voert onverwijld het buitendijkse schorrenplan van het Waterschap Scheldestromen uit.
- het aanbrengen van Zandbuffers in de Westerschelde. (plan Lases)
- in plaats van ontpolderen van de Hedwigepolder wordt het land van Saeftinghe ontdaan van het teveel aan
  vervuiling, het wordt door onderzuiging verlaagd en verjongd. Opbrengst minimaal 600 ha.
- Vlaanderen wordt gevraagd hiervoor de eerder beschikbaar gestelde middelen aan te wenden.
Lange Termijn:
- verouderde plannen worden niet meer gebruikt.
- doorgaan met het realiseren van buitendijkse alternatieven.
- onderzoek naar oplossingen zoals eilanden voor de kust en andere mogelijkheden.
- het Deltagebied wordt als één geheel gezien en gewenste natuur-ontwikkelingen worden gekoppeld aan
  elkaar.
- de aanleg van slikken kan op meerdere plaatsen zoals op platen maar ook bij andere grote natuur-
  ontwikkelings-projecten mits er een win-win situatie is.
- er wordt geleerd van eerdere kansen (bijv. plaatrandstortingen) en eerdere fouten.
Bestuurlijke aanpak:
- nieuwe onderhandelingen met de betrokken Vlaamse autoriteiten op basis van het ontwerpen van een
  integrale oplossing voor de lange termijn.
- loskoppelen van Verdrag met Vlaanderen en een Natuurherstel- Schelde conferentie houden, waarbij alle
  belanghebbenden hun stem kunnen laten horen: burgers, havenbestuurders, natuurbeschermers, agrariërs,
  bedrijven etc. (Scheldefonds!)
- brede benadering kiezen met oog voor alle dynamiek in de Westerschelde: natuurlijke processen, economie
  havens en scheepvaart, veiligheid voor het achterliggende land.
- Europese Commissie wordt gedwongen zich aan haar taken te houden d.w.z. controleren op resultaat
  achteraf. Nederland neemt zelf beslissingen en stopt met consultatie vooraf.
Resultaat in 2020:
- gevaar voor volksgezondheid is voorbij door schoonmaak van vervuilde gebieden en verbeterde aanpak van
  vervuiling door haven en industrie.
- nieuwe kansen voor de Westerschelde, deze zal sterk verbeteren en voor velen meer tot lust dan tot last zijn. Een breed draagvlak is gecreëerd.
- Zeeland zal trots zijn op de bereikte resultaten en exporteert de opgedane kennis.
- Antwerpen kan mee profiteren van de innovaties en behoudt de toegang tot de haven zonder voortdurend
  gemor
.
Verdere informatie via www.redonzepolders.nl en www.delevendedelta.nl


Van: John E. Palmer
Verzonden: zondag 16 juni 2013 20:55
Aan: A. de Feijter - Dekker
Onderwerp: Hedwige

Beste, Magda,
Ik deel u mede dat een van mijn foto's  van de Hedwige polder (met het bord NEE) deel uitmaakt van Yoko Ono's (weduwe van John Lennon) Meltdown 2013 in Londen. Bij de foto staat vermeld dat de mensen van Zeeland doorgaan met het protest tegen het onder water zetten van de Hedwige polder .Het is nog niet afgelopen. De Staats Secretaris zou haar verantwoordelijkheid moeten opnemen, de dijken breken en uitstekend land voor noppes redenen onder water zetten zalin het buitenland (grote overstromingen in Engeland en Duitsland) de wenkbrauwen doen fronsen.Leve Zeeland, Leve Nederland, met vriendelijke groet,   John
E-mailadres bij redactie bekend.

We kregen het volgende bericht dat op de website waar YOKO ONO, de weduwe van Lennon met ons mee strijdt tegen het nodeloos onder water zetten van vruchtbare grond en kerncentrales in gevaar brengt !!
zie de website:
https://witness.guardian.co.uk/assignment/51af32ffe4b0ae18e994afa7/362428

Zie ook bij NIEUWS naar  wat John ons heeft toegestuurd.

ALLES MOET WIJKEN VOOR ANTWERPEN.

Hierbij een samenvatting van een artikel van Jeffrey Kutterink in Spectrum 6 van juni dit jaar,
gehouden met Dhr. Gery De Cloedt.

Hierin vertelt dhr Gery De Cloedt waarom hij zo fel tegen ontpoldering is.
De polder is sinds 1935 in handen van zijn Opa gekomen en is voor de familie een tweede thuis geworden met nauwe banden aan de pachters van oudsher. 300 ha in Nederland en 16 ha in België. Op een tiental hectares zijn prachtige kleine natuurgebieden aangelegd.
Zelf houdt Dhr De Cloedt er een aantal paarden op na, waar hij verwoed polowedstrijden mee speelt. Het witte Huis met de rode pannen dient als verblijfsruimte en is sober maar knus ingericht.
Gery de Cloudt is directeur van "Group De Cloedt", actief in betonwerken, in bodemsanering, in bouwmaterialen, in zand- en grintwinning en in baggerwerken.
Omzet 120 miljoen per jaar waar 400 mensen werkzaam zijn. Nu is de Hedwige nog maar 300 ha groot. ( zie opmerking onderaan!)
De 270 ha wordt verpacht aan 25 pachters met gezinnen die daar van leven. De rest is natuurgebied, veel bomen, struiken, waterpartijen en leefgebied voor vogels, vissen en wild.
Het ergste vindt dhr De Cloe
DOKKENPLANdt dat hij nooit betrokken is geweest met de afspraken in 2005 van beide regeringen dat de polder onder zout water moest.
Ja, in 1995 berichtte de PZC dat de kans bestond dat polders in Nederland onder water moesten. Maar dat waren geruchten.

Pas nadat de Scheldeverdragen waren ondertekend brak de commotie los. Vlaanderen heeft steeds andere oplossingen of elk compromis weggewuifd. Dhr Bleeker kwam nog met een alternatief, maar het huidige kabinet houdt tot nu toe vast aan het besluit om de hele polder onderwater te zetten
Men maakt een grote fout beweert dhr De Cloedt.!

Zijn grootvader heeft 20 jaar geleden op minnelijke manier een polder verkocht aan de stichting “Het Zeeuwse Landschap” om meer estuariene natuur te krijgen.
Het gebied heet nu het Sieperdaschor en ligt hier een paar honderd meter vandaan.
Het gebied is opgeslibd en ligt inmiddels een meter hoger dan de Hedwigepolder.
Het water komt er niet meer, het staat vol met riet en vogels komen er niet.
“Denkt U nu heus dat als de Hedwigepolder onder water komt er dan nieuwe estuariene natuur ontstaat,? “, aldus Dhr. De Cloudt.
Het Waterschap denkt van niet, net zo min als de Europese Commissie.
Want  in de correspondentie die hij heeft gevoerd met Europa is ook een brief naar hem gestuurd (vergissing?) waarop stond: “Not to be sent to mr. De Cloedt.”
In die brief bevestigt “Europa” dat er GEEN estuariene natuur zal ontstaan na het onder water zetten. Toch eist Vlaanderen 800 miljoen schadevergoeding van Nederland als het onderwater zetten niet doorgaat. (Redactie: Op welke gronden??)
Vlaanderen (Antwerpen) wil meer containers en straks een verdere verdieping!
Laten we hopen dat er een onafhankelijke, eerlijke rechter de beslissing neemt op eerlijke gronden.
Tot slot merkt dhr Dhr De Cloedt op:
Mensen zijn niet eerlijk over ontpoldering. Zeg dan dat het een economisch belang is.!l
Aldus samengevat uit het betreffende artikel.

Opmerking:
Nu al is het Belgische deel zonder pardon onteigend en herschapen in een troosteloos verwoest gebied. Alle toegangswegen naar het Belgische deel zijn door grote hekdeuren en bergen grond afgesloten. Langs de hele grens is een afrastering geplaatst waar gelukkig nog geen elektrische stroom op staat..” Nog voor de goedkeuring door het Nederlandse Parlement heeft Vlaanderen de achterliggende oude zeedijk van de Doelpolder, die Nederland moest beschermen ingeval er een dijk zou doorbreken bij Antwerpen van alle bomen ontdaan, de klei er af gehaald.

Zie hiervoor een korte fotoreportage die een week geleden is gemaakt.
Klik op Album weergeven.
130612 Hedwige

130612 Hedwige
12 jun. 2013
van Red de Polders

 

Bericht van Red de Polders:
Beelden bij artikel spectrum


Wegen in de Hedwigepolder gaan pas dicht wanneer nodig
lazen we in de PZC op 12 juni.

MIDDELBURG - De waterschapswegen in de Hedwigepolder worden feitelijk niet eerder aan het openbaar verkeer onttrokken dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden voor de ontpoldering. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de Partij voor Zeeland. Er ligt nog géén besluit. Wel is er formele instemming van het Waterschap Scheldestromen om wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken, aldus Gedeputeerde Staten. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit afspraken tussen Rijk en provincie over het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Het leek ook te voorbarig. De hele polder is eigendom van dhr De Cloedt en dus kan het “waterschap” pas medewerking verlenen als het eigendomsrecht bij de Nedelandse Staat gekomen is. Voorbarig dus van de Provinciale Staten. Het wordt zelfs een vraag dat door het voortslepen van de economische crisis er voldoende geld vrij komt in Vlaanderen voor de haven van Antwerpen om het Saeftingedok te bouwen..

'Zeeland moet zich niet laten misbruiken

voor havenbelang Antwerpen.!!

 

 

Afbeelding
Het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin. Foto: ANP

 

 

 

  DEN HAAG - De provincie moet politiek Den Haag duidelijk maken dat 'Zeeland zich niet laat misbruiken voor een schijnoperatie, die volgens de Europese Commissie op geen enkele wijze zal bijdragen aan verbetering van de estuariene natuur in de Westerschelde'. Die oproep doet Statenlid Johan Robesin (Partij voor Zeeland) aan het dagelijks provinciebestuur. Hij doet dat naar aanleiding van een interview met Hedwigepolder-eigenaar Gery de Cloedt in de PZC van afgelopen zaterdag. In dat gesprek zegt De Cloedt dat hij een brief heeft gekregen van de Europese Commissie die niet voor hem was bestemd. Daarin staat dat er in de Hedwigepolder geen estuariene natuur zal ontstaan na ontpoldering. Dat document zal De Cloedt gebruiken bij zijn juridisch verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder.Robesin vraagt Gedeputeerde Staten of ze de brief van de Europese Commissie kennen. Als De Cloedt de waarheid spreekt, is volgens Robesin 'de bodem onder het ontpolderbesluit van het kabinet en Kamer weggevallen'. Zeeland moet dan niet meewerken met de uitvoering van de ontpoldering en zich 'niet laten misbruiken om slechts het havenbelang van Antwerpen te dienen', aldus Robesin.

 Zo langzamerhand komen de echte feiten boven water! Wat deskundigen van "de kouwe grond" al lang weten is, dat op oneigenlijke speculaties en veronderstelde "waarheden" men heeft getracht ieder te misleiden.  De Politiek voorop! De verwoesting van de Hedwigepolder kost alleen maar  geld en blijft daarna steeds geld kosten. Het intact laten brengt steeds elk jaar opnieuw geld op voor de Staat.

Antwerpen wil zo graag de grootste containerhaven worden en verwoest daarom kostbare landbouwgrond, zonder de infra-structuur aan te kunnen pakken. Maakt van haar inwoners vluchtelingen in eigen land. Antwerpen komt natuurcompensatie te kort en krijgt de Nederlandse Staat zo zot om de Westerschelde te laten verdiepen en laat Nederland dan ook nog de schade hiervan opknappen. Welke verborgen agenda zit of zat hierachter? Of was het toenmalige Kabinet echt zo stom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse regering stelt besluit GRUP-afbakeningsplan
Antwerpse haven uit.
Lezen we voor U in Knack BE

vrijdag 01 februari 2013 om 18u57

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om de definitieve vaststelling van het plan omtrent de
                uitbreiding van de Antwerpse haven
met twee maanden uit te stellen.
                Dat meldt het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.
               "Er waren heel veel bezwaren en het dossier is erg complex", klinkt het.

Zaterdag verstrijkt de wettelijke termijn voor de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Volgens het kabinet van minister van Ruimtelijke ordening Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering zichzelf vrijdag een uitstel gegeven van twee maanden. "Dat komt omdat er heel wat bezwaarschriften zijn toegekomen, alsook door de complexiteit van dit dossier, dat toch een grote oppervlakte bestrijkt", luidt de motivatie. Een uitstel zou ook niet uitzonderlijk zijn. "De bezwaren en opmerkingen worden verder onderzocht. Het plan kan en zal wellicht nog aangepast worden. Of dat grote, structurele veranderingen zijn, is niet geweten. Daar kunnen we niet op vooruitlopen", klinkt het nog. Volgens de actiegroep Doel 2020, dat een document kon inkijken van de FOD Financiën, bedraagt de kost van de onteigeningsplannen op Linkeroever zo'n 51,6 miljoen euro. Met de andere onteigingsvergoedingen erbij loopt dat bedrag volgens de actievoerders op tot 93,887 miljoen euro, terwijl zij zich afvragen wat er precies met de grond moet gebeuren. Voor de uitbreiding moeten onder meer de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen.
(DIRK WAEM)
                          Knack-nieuws in je facebook nieuwsfeed

Verder nieuws hierover:
Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten dus afgerond 94 miljoen euro.
Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hier niet opgenomen.
Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet inbegrepen.
Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed.
Deze week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigings-operatie.
                                 
En wat lezen we nu tot onze verbazing:

Havenbaas Eddy Bruyninckx verklaart in het laatste nummer van het
Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.
Begrijpe wie het begrijpen kan.
DE WAANZIN TEN TOP!