Burgerinitiatief

Op facebook is een filmpje te zien dat ook op youtube is geplaatst, waarin de "Poldermeisjes", succesvol de Gemeenteraad toespreken.
Steun dit initiatief om de polders van Rhoon te redden!! Tot nu toe hebben al meer dan 12.000 Nederlanders dit initiatief gesteund.
Maar meer dan 40.000 handtekeningen van Nederlanders zijn nodig om dit onzalige plan opnieuw te bespreken in de Tweede Kamer. Dan komt hiermee ook de redding van de Hedwige in zicht.
Dus Geen water in de polders, Geen vernietiging van cultuurgoed ten behoeve van woestenij.

Zie:

Vereniging Nieuwe Natuur? Nee!

Behoudt ons Agrarisch Cultuurlandschap

Geachte Medestanders,

In deze mail vragen wij nogmaals uw aandacht voor de polders in Rhoon.

Het TV-Programma EENVANDAAG  besteedde er de volgende uitzending aan:

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47883/actie_tegen_ontpolderen_buijtenland_van_rhoon

Het betreft drie unieke, zeventiende polders ten zuiden van Rotterdam. Deze dreigen verloren te gaan aan nieuwe natte natuur en recreatie voor een bedrag van 144 miljoen. In deze tijden van crisis, waar zwaar bezuinigd gaat worden op o.a. zorg en onderwijs, een hele verkeerde keuze. Boerennatuur is ook natuur.Vandaar dat een aantal kinderen een petitie zijn gestart om dit gebied voor de (lees hun) toekomst te bewaren. Vijftien (15) gezinnen dreigen de dupe te worden van deze plannen uit de vorige eeuw waar totaal geen draagvlak voor is.

Democratisch” gezien is het uitgespeeld. Tot aan de Raad van State zijn alle tegenargumenten weerlegd door gemanipuleerde en gestuurde onderzoeken, uitgevoerd door dure onderzoeksbureaus en juristen. Daar kan een eenvoudige burger niet tegen op.Om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen als burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig en we zitten (18 november) rond de 9.000 steunbetuigingen.

Vandaar de vraag om via deze kettingmail het volgende te doen:

  • Allereerst de petitie te ondertekenen via www.redpoldersrhoon.nl

  • Het afzenderadres van deze mail te verwijderen en te vervangen door die van jezelf

  • Deze mail vervolgens door te sturen naar jouw vrienden waarvan je verwacht dat ze deze kettingbrief serieus zullen behandelen en de kettingreactie een vervolg zullen geven.

Als alle aangeschreven dit doen naar 10 “serieuze” adressen die meewerken hebben we het beoogde aantal in no-time bereikt en kunnen we een einde maken aan deze waanzin.Er is geen geld met deze “kettingbrief” te verdienen, alleen het behoud van authentieke Zuidhollandse polders uit de 17e eeuw alsmede voedselproductie en een bestaansrecht voor 15 gezinnen die er van leven moeten. Plus de toekomst voor de Polderkinderen die het allemaal zijn opgestart.
DOEN!   DOEN!   DOEN!!
NEDERLAND WORDT NU EINDELIJK EENS WAKKER, STOP DE GROENE WAANZIN !

                                                                 Persbericht

Red Onze polders: “Onderhandel opnieuw met Vlaanderen over Zwinproject”

Zaamslag, 7 november 2013

De geplande uitbreiding van natuurgebied het Zwin met een ontpolderde Willem-Leopoldpolder leidt niet tot duurzame nieuwe getijdennatuur die zichzelf in stand kan houden. Dat zegt Stichting “Red Onze Polders” in een zogeheten zienswijze op het inpassingsplan natuurgebied Het Zwin.

Het Zwinproject, dat net als de ontpoldering van de Hedwigepolder voortvloeit uit de Scheldeverdragen met Vlaanderen, moet leiden tot honderdtwintig hectare aan nieuwe estuariene natuur. Maar volgens Red Onze Polders wordt alle werk door de natuur zelf binnen dertig jaar weer ongedaan gemaakt. “Het Zwinproject wordt een Fyra-flop. Alleen door tot in lengte van dagen fors te blijven investeren in onderhoud kan zich op deze plaats een intergetijdengebied handhaven. Maar met de (hoge) kosten daarvan is in het inpassingsplan op geen enkele wijze rekening gehouden.”

Ook het milieueffectrapport stelt, dat het nieuw aan te leggen natuurgebied zal eindigen in totale verlanding. De feitelijke onhaalbaarheid van het Zwinproject behoort daarom, zegt Red Onze Polders, tot aanpassing van de Scheldeverdragen te leiden. Een goed alternatief is om het beschikbare geld te gebruiken voor het afgraven en onderhouden van het bestaande natuurgebied, zoals ook herhaaldelijk bepleit door de Internationale Zwincommissie. Als wordt afgezien van het ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder betekent dat bovendien de redding van de daar aanwezige bijzondere zoetwaterflora. Ook de dreigende verzilting van de omliggende landbouwpolders is dan van de baan.

Voor vragen kunt u bellen met Leendert van Melle (06-16066694) of Magda de Feijter (06-54362376) Zij kunnen U een Zienswijze toesturen per e-mail.
Of...download de zienswijze van de site : Ik maakmezorgen.nl
9 novemver 2013. In haar zienswijze brengt "Red onze Polders" een alternatief in voor het ontpolderen van Het Zwin en de Willem Leopoldpolder.

 

 

 

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=17f7d2c57e&view=att&th=1420e07a5afd541a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_N6DeJBA314r1MMXZI7lpj&sadet=1383329761053&sads=pg5oev-G-2VT2nrI_uQER9OfbJE&sadssc=1

 Hier de link!!!

STOP project Buytenland nu!

Als is de leugen nog zo snel,...de waarheid achterhaalt die wel!

Nu blijkt steeds duidelijker dat de term  "De Groene Leugen" betrekking heeft op het anders voorstellen dat het is; het verzwijgen van hetgeen men niet wenst te horen en het aandikken van wat men wel wil horen.

Dit masseren van de waarheid komt normaal pas aan het licht als het kalf al verdronken is.
Door het aanhoudend protest vanuit de bevolking is de uitvoering van de plannen zolang uitgesteld dat de tijd de onwaarheid achterhaald heeft

Zie de KNOP  die verwijst naar: de site : IK MAAK ME ZORGEN.
Die U aantreft links in het rijtje  van extra links op onze site onder de kolom:.

KLIK OOK HIER!!

30 oktober 2013. Naar aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder met de link:

http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Tekentafelnatuur.html

 

 WAAROM DIE MODDERPOEL???     

In de uitzending van eenvandaag wordt duidelijk dat er GEEN broedgebied of paaigebied zal ontstaan

Klikken!!

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47561/_gewenste_natuur_hedwigepolder_zal_niet_ontstaan_?autoplay=1

 

Als de Hedwigepolder onder water wordt gezet zal er niet de natuur ontstaan die de overheid wenst. Dat concluderen twee ingenieursbureaus na uitgebreid onderzoek.

De ingenieursbureaus deden onderzoek in opdracht van Gery de Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder. De overheid wil dat er door ontpoldering een zogeheten indergetijdengebied ontstaat dat steeds onderloopt. Volgens de bureaus Svasek Hydraulics en Tauw zal de polder echter niet ongeveer 1 centimeter opslibben, zoals een commissie namens de overheid in de Milieu Effect Rapportage (MER) beschreef, maar zal er per jaar 5 -10 centimeter slib ontstaan.

“Dit zorgt ervoor dat er in tien jaar een kleilaag van een meter ontstaat, waarop niets anders dan riet zal groeien,” aldus Henk Schepers, directeur van ingenieursbureau Tauw. “Een indergetijdengebied zal er niet komen.”

Gummetje
EenVandaag sprak ook met Han Vrijling, hoogleraar constructieve waterbouw aan de TU Delft, en legde hem de vraag voor hoe het kan dat de ingenieurs van Tauw en Svasek zo’n andere conclusie trekken dan de overheid in de Milieu Effect Rapportage. Vrijling: “Wetenschappelijk gezien kun je nooit zeggen: het wordt 1 centimeter. Het is tussen de 0 en 10. Er is al iemand bij geweest, denk ik, met een gummetje om te zeggen: het wordt 1 centimeter.” Het ministerie van Economische Zaken wil slechts kort schriftelijk reageren: “Op dit moment worden alle ingekomen – rond de 2000 – zienswijzen (inclusief onderliggende rapporten) bekeken. De provincie maakt hiervan eerst een beoordeling.”

Afspraak
De overheid wil dat er een indergetijdengebied ontstaat in de Hedwigepolder omdat er natuurcompensatie moet komen voor de verdieping van de Westerschelde. In 2005 heeft Nederland een verdrag gesloten met België waarin afgesproken werd dat de Hedwigepolder onder water zou gaan. Waar echter geen rekening mee gehouden werd, was de enorme weerstand die de Zeeuwen en eigenaar Gery de Cloedt zouden bieden. Onder die druk zijn meer dan honderd alternatieven bekeken, en is er in Den Haag diverse malen gedraaid over het wel of niet onder water zetten van de polder.

Advies
Of deze onderzoeken van Svasek Hydraulics en Tauw gaan zorgen dat dit al langslepende Hedwigepolderverhaal nog langer gaat duren wordt duidelijk op 17 november. Dan komt de MER-commissie, verantwoordelijk voor de Milieu Effect Rapportage, met een advies.

 Zienswijze over het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder

van het Stichtingsbestuur "Red Onze Polders

Hierin wordt aan de overheid verzocht om het project af te wijzen omdat het in strijd is met de milieu-wetgeving in Nederland

Als de overheid besloten heeft om tot uitvoering aan het Rijksinpassingsplan over te gaan zal aangifte gedaan worden van een milieudelict door de overheid. 
Bovendien zijn er te veel onzekerheden op grond waarvan het voorzorgingsprincipe toegepast moet worden
.


ZIE.....voor de gehele zienswijze op.


http://www.ikmaakmezorgen.nl/   

 

 

 

Voorbeeldbrief ?     

Het actiecomité  is bezig  met het opmaken van een korte voorbeeldbrief waarbij verwezen wordt naar de uitgebreide voorbeeldbrief met argumentatie, die de Partij voor Zeeland heeft opgemaakt heeft.     Zie link onderaan.

Iedereen mag een zienswijze indienen, het actiecomité kan  deze zienswijze  van de benodigde argumentatie voorzien en voor 30 september indienen.
U hoeft dus dan niet alle duizenden bladzijden te bestuderen, maar kan wel uw eigen inbreng daaraan toevoegen.

We hopen deze voorbeeldbrief zo spoedig mogelijk op de website te plaatsen en toe te sturen naar de lezers van de Nieuwsbrief.

Wat wij als actiecomité voor ogen hebben is een oproep aan iedereen om bij het protest op 10 september in Hulst aanwezig te zijn op het gemeentehuis van 16 tot 20 uur.
Daar zullen wij ook met onze voorbeeldbrief aanwezig zijn en kan ter plaatse dit protest tegen de ontpoldering worden onderschreven.

 Met vriendelijke groeten,

Magda de Feijter

Zie ook: http://www.partijvoorzeeland.nl/pvz/pvz-nieuws-2011/1639-pvz-roept-zeeuwen-op-om-massaal-zienswijze-in-te-dienen.html

Geachte mevr. Schönknecht,

Vanmorgen zijn we naar Middelburg gekomen om u 1546 zienswijzen mbt het rijksinpassingsplan
Hertogin Hedwige te overhandigen.We zijn u erkentelijk dat u de tijd daarvoor hebt vrij gemaakt.
Veel mensen hebben getekend, maar er is nog veel vraag.
Er zijn verwijten naar ons, het actiecomité, dat we te weinig naar buiten zijn gegaan om aan de vraag te voldoen. Dan zou deze doos barstensvol zijn en zouden we zeker met 2 tot 3 dozen zijn gekomen.
We hebben wel compassie met uw medewerkers, die dit al moeten beantwoorden.
Heaas ontbrak bij de provincie in de besluitvorming over het Verdrag in oktober 2005 de compassie met ons.
In het rapport van Aster van Tilburg staat, dat de planning en procedure naar de bevolking niet goed is geweest. Helaas heeft dat deze desastreuze gevolgen.
We verwachten van de bevoegde gezagen, die deze zienswijze onder ogen zien een objectieve beoordeling.
Nu we ruim 7 jaar bezig zijn, hebben wij bemerkt dat er veel subjectiviteit is, er wordt gekeken naar de persoon en deze wordt beoordeeld, en niet de inhoud van het gestelde.
En dan de verkeerde info, die wordt gegeven door de overheid.
Voorbeeld:
1.Het moet van Europa;.....2.0ntpolderen moet voor ontwikkeling laag-dynamische estuariene natuur,......
3.Voor verruiming van De Westerschelde,.......4.Voor slibopvang van de haven en industrie,.....5.Voor de exact benoemde vogels,......6.Voor recreatie,.....7.Voor economie,  ....  8.Voor veiligheid enz.....enz....
Steeds horen we een andere beweegreden.
We stellen ons vertrouwen in u, mevrouw Schönknecht, om al die mensen die getekend hebben en zo bekommerd zijn  om het Zeeuwse polderlandschap serieus te horen.
Om aandacht te vragen bij de landelijke overheid voor deze problematiek.
Het geeft moed dat nu de provincie meer zeggenschap krijgt over natuurontwikkeling.
Immers uw bestuur heeft zich duidelijk uitgesproken tegen ontpolderplannen.
Laten we onze rug rechten en duidelijk maken in Den Haag en Brussel, dat ontpolderen in Zeeland onmogelijk is. Dat verwachten velen van het Zeeuwse bestuur in al zijn geledingen.
Namens actiecomité “Red onze Polders”
Magda de Feijter.

 

Wij lazen voor u in "de Telegraaf"van 20 september 2013.

"HEDWIGEPOLDER WORDT SOMBERE MODDERPOEL".

Een nieuw alarmerend rapport over dichtslibben is verschenen,
dat voorspelt dat elk jaar zo veel vervuild slib wordt afgezet
zodat over 20 jaar  het vloedwater niet langer kan insromen..
Meerdere statenfracties eisen onmiddellijke stopzetting van
verdere besluiten, naar aanleiding van dit rapport.
In vorige milieuraportages wordt er van uitgegaan dat per jaar
maar één of twee centimeter slib wordt afgezet.

Het nieuwste rapport spreekt van decimeters i.p.v. centimeters.
Daarbij komt nog het feit dat het slib voornamelijk schadelijke
stoffen zal bevatten."  (einde citaat)

Omdat de Polder erg hoog ligt, kan pas in het laatste uur van de vloed
water
binnen stromen. Het zoete vervuilde riool- en rivierwater uit België
drijft op
het zwaardere zoute zeewater en stroomt dus steeds eerst binnen
en het vervuilde slib
blijft achter. met het eventuele zoute water
dat niet terug kan stromen.

EN DAT MOET DE KRAAMKAMER VOOR DE VISSEN, EN DE VOEDSELBANK
VOOR DE VOGELS WORDEN???

De geeiste milieu-eisen worden nooit gehaald of men moet
met regelmaat de hele polder steeds uitbaggeren, en komt
er nooit een schorren- en slikkengebied.
Vlaanderen eist verdieping, en Zeeland moet opdraaien
voor de Vlaamse Milieu-eisen gedicteerd door "Brussel"
Na twintig jaar ontstaat er door de natuur gevormd weer
een polderlandschap, rijp voor ontginning!
Helaas!!!
ZOUTER KUNNEN WE HET VOOR U NIET MAKEN.!!