Beste lezers van de Nieuwsbrief van “Red onze Polders”

De actiegroep Noodklok Hedwige start een petitie om de polder te behouden, zie onderstaand bericht vandaag in de krant. Tevens sturen wij u de link voor het ondertekenen van de petitie.

Om te stemmen klk op:
 https://secure.avaaz.org/nl/petition/petition_577022901a40a/?cesYgkb

Dit is de link naar het PZC bericht.

 

Groeten,

Magda de Feijter, secr. Red onze Polders

Wij lazen in dagblad De Stem op donderdag 9 juni 2016

 De Cloedt blijft onteigening aanvechten    MIDDELBURG

Rechtbank beslist dat onteigening van de Hertogin Hedwigepolder door mag gaan. Raadsman verwacht dat de eigenaar zich blijft verzetten.

Eigenaar Géry de Cloedt legt zich zo goed als zeker niet neer bij de beslissing van de Middelburgse rechtbank. Die bepaalde gisteren dat zijn Hertogin Hedwigepolder onteigend mag worden.

Raadsman Jan-Frans de Groot zegt in een reactie dat De Cloedt hoogstwaarschijnlijk in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Bovendien verwacht hij dat de Nederlandse overheid wel zal willen overleggen omdat de uitkomst van de cassatie beslist geen gelopen race is. "De Middelburgse rechters laten zich in hun vonnis zeer kritisch uit over de door de Staat gevoerde procedures." Volgens het vonnis mag de Staat doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder zodat hij ontpolderd kan worden. De Cloedt is tegen ontpoldering. Maar als dat onontkoombaar is, wil hij zijn grond in eigendom houden en het project zelf uitvoeren. De Staat stapte daarop naar de rechter.

De rechtbank oordeelt dat het besluit tot onteigening niet onrechtmatig is en dat de procedure voldoende correct is doorlopen. Ook stelt de rechtbank vast dat De Cloedt de ontpoldering wel zelf wil uitvoeren, maar op kosten van de Staat. Volgens de rechter kan niet van de Staat worden verlangd dat deze geld geeft aan De Cloedt zodat hij zelf kan ontpolderen. ,,Onder andere", aldus de rechtbank, ,,omdat het gaat om waterstaatswerken die ook bescherming moeten bieden tegen hoog water. Bovendien moeten die natuur en dijken worden beheerd. Daarover zou de Staat, als De Cloedt eigenaar blijft van de grond, geen directe zeggenschap hebben, maar steeds afhankelijk zijn van overeenstemming met de grondeigenaar."

Volgens De Groot vindt De Cloedt dat onbegrijpelijk. "Waarom zou hij de uitvoering uit eigen zak moeten betalen, terwijl de Staat daarvoor een ruime vergoeding van Vlaanderen heeft gekregen?"

Als De Cloedt in cassatie gaat kan het tot anderhalf jaar duren voor er een definitieve beslissing valt. Al die tijd mag er niet onteigend worden, noch worden begonnen met de voorbereidingen van ontpoldering. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten. Vanuit Zeeland kwam daar veel verzet tegen. De Europese Commissie kwam eraan te pas om Nederland erop te wijzen dat het land z'n afspraken met België moest nakomen.

Rechtbank oordeelt dat het besluit tot onteigening niet onrechtmatig is

WENNEN DOETHETNOOIT...!

- Johan Robesin

Nu zien wij knarsentandend toe hoe België  

ons “getraineer” afstraft met blokkades.

 

zie Standplaats Hedwige   Column 

http://www.standplaats-hedwige.info/#!column/wmc0n

Eigenaar : gift aan is omkoping:

Het lijkt vanuit het Kabinet een poging met geld Hulst om te kopen. Net zoals onder leiding van Antwerpen de regering overgehaald is haar grondgebied in te ruilen voor "zilveringen" waar Provinciale Staten ook oren naar hadden ??

 
 
 

 Wij lazen voor U op Standplaats.nl
Johan Robesin's Column:
Rechter zwijgt opvallend lang over onteigening Hedwigepolder.
zie de site:

 

Beste Nieuwsbrieflezers van Red onze Polders,

In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een evenement bij de IJssel, zie onderstand bericht en in de bijlage de folder.

Bij de IJssel is men bezig met ruimte te maken voor de rivier. 4 x per 100 jaar is er kans op overstroming. Er worden bruggen in het landschap gebouwd, een hoogwatergeul, dijken aangelegd enz. 12 boeren zijn vertrokken. Eind van het jaar zou het klaar moeten zijn. Ook hier heeft het gebeuren een groot impact voor de omgeving.

De stichting IJsselhoeven organiseert in mei een aantal voorstellingen op locatie, waarin naar voren komt  hoe de verschillende organisaties, boeren, burgers, natuur, waterschap dit gebeuren beleeft. Interessant, de moeite waard om erheen te gaan en mee te maken.

Via onderstaande link kunt u de film “Oratorium zonder Doel”  over het dorp Doel en de polders bekijken.

http://www.canvas.be/video/oratorium-zonder-doel

Op facebook ziet u bij Chris de Stoop een film over de uitreiking van het laureaat voor zijn boek “Dit is mijn hof”.

Vriendelijke groet

Magda en Nout de Feijter

 

ANTWERPEN

De toekomst van de Antwerpse haven is alleen veilig te stellen door ook havenactiviteiten te ontwikkelen in de monding van de Westerschelde. Dat is nodig, omdat Antwerpen de schaalvergroting in de containerscheepvaart nooit kan bijbenen.

DOOR HARMEN VAN DER WERF

Twee sprekers op het internationale congres World Water Works in Antwerpen, Frans Koch van de Koch Adviesgroep architecten en ingenieurs in Terneuzen en Goes én Thijs de Boer van de associatie van waterbouwkundigen Pianc, braken daar gisteren een lans voor. Hun plannen verschillen, maar het idee erachter is hetzelfde. Het zal binnen nu en dertig jaar economisch voordeliger en voor de natuur gunstiger zijn grootschalige havenactiviteiten in het Scheldegebied naar zee te brengen.

Koch toonde in computeranimaties een uitgewerkt plan voor een containertransferium ter hoogte van Vlissingen. De grootste containerschepen leggen daar aan de zeezijde aan, waarna met speciale containerkranen de lading wordt overgeheveld naar kleinere shuttleschepen die zijn afgemeerd aan de Westerschelde-zijde. Deze shuttleschepen kunnen tweeduizend standaardcontainers vervoeren tussen het transferium en Antwerpen. De haven van Antwerpen behoudt zo haar positie en is van de baggerkosten voor het op diepte houden van de vaargeul in de Westerschelde af, omdat de shuttleschepen maar vijf meter diep steken.

In Kochs plan maakt een stormvloedkering deel uit van het containertransferium. Die ingreep is volgens hem noodzakelijk vanwege de voorspelde zeespiegelstijging. Koch onderkent dat dit vloeken in de kerk is in Antwerpen, maar er valt naar zijn mening niet aan te ontkomen. Anders zullen zich ernstige overstromingen voordoen, zeker in en rond de stad.

Thijs de Boer van Pianc, een in 1885 opgerichte, wereldwijd actieve vereniging, ging minder ver dan Koch. Al was zijn plan voor een voorhaven in de monding van de Westerschelde zeker ook revolutionair. De voorhaven moet op een kunstmatig eiland komen van acht vierkante kilometer. De Boer wil de afvoer van de goederen die daar worden gelost, regelen over land en over water. De weg- en spooraansluiting moet richting het zuiden komen, dus naar België, via een brug of tunnel. De voorhaven kan in De Boers visie ook dienen als golfbreker, waarmee hij een antwoord geeft op de verwachte zeespiegelrijzing.

Zowel Koch als De Boer realiseert zich dat hun plannen er futuristisch uitzien. Koch: "We moeten hiermee aan de slag om voorbereid te zijn op de toekomst. Elders in de wereld zijn ze hier ook mee bezig."

Minister protesteerde over werkwijze lobbyist Ben Bot

Is Lobbywerk vóór of na een politieke loopbaan nu wel zo verstandig? Neen, maar het grote geld dan???
Bij oud-bewindsman Ben Bot lopen diplomatie in dienst van de overheid en commercieel lobbywerk in elkaar over.
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel, PvdA) heeft bij scheepsbouwer Damen Shipyards geprotesteerd tegen de werkwijze van oud-minister Ben Bot, die door Damen als lobbyist was ingehuurd. Dat blijkt uit onderzoek vanNRC.
Bot bewerkte vanaf 2008 de Europese Commissie om vast te houden aan de eis dat ABN Amro, na door de Staat te zijn gered, zijn onderdeel Hollandsche Bank-Unie (HBU) moest afstoten.
Hij deed dat als lobbyist voor Deutsche Bank, de enige potentiële koper voor HBU, wat de prijs zou drukken. Bots lobby bleef ‘onder de radar’. * zie noot
Dat hadden we wel willen weten”, zegt Jan de Wit, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel die in 2011 de HBU-deal reconstrueert. „Het pleit eens te meer voor meer transparantie onder lobbyisten.”
Bot, van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken (CDA), probeerde in 2014 van Ploumen een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor de export van marineschepen van Damen. Maar dat deed hij in een gesprek met de minister dat hij had gevraagd in een niet-commerciële hoedanigheid: als bestuurder van Radio Nederland Wereldomroep en als voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie. Bot had gezegd dat hij wilde praten over de situatie in Egypte.

* Eenmaal vanonder de radar of uit de bewaarstand gaat elke vis stinken!

DEN HAAG - Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft nooit gelobbyd voor de verdieping van de Westerschelde en het onder water zetten van de Hedwigepolder. Dat zegt hij als reactie op de beschuldoiging van Gerry De Cloedt, eigenaar van de Hedwigepolder, dat hij zijn rol als minister zou hebben vermengd met die van lobbyiste voor de Antwerpese Haven.
De Cloedt baseert zich op een artikel in NRC Handelsblad,waarin de voormalige premier van Vlaanderen Bart Somers zegt: "Mede dankzij Bot werd binnen één jaar een voorlopig akkoord bereikt over de verdieping.
Begin 2005 werden de Scheldeverdragen tussen  Nederland en Vlaanderen afgesloten  waarin behalve de verdieping van de Westerschelde ook de ontpoldering van de Hedwige werd geregeld..
Bot werkte in 2003 voor de Antwerpse haven. Eind dat jaar werd hij minister van Buitenlandse Zaken.

"U moet niet geloven wat er in NRC Handelsblad heeft gestaan", reageert Bot. "In België had ik de Hedwigepolder niet in mijn dossier. Toen ik in de ministerraad kwam ook niet. Ik heb nooit iets met de Hedwigepolder te maken gehad. Voor ik in het kabinet zat had ik zelfs nog nooit van die polder gehoord."De internationale Scheldeverdragen waren in Nederland de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister Karla Peijs en de toenmalige staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, allebei van Verkeer en Waterstaat.

Waar rook is, daar is vuur! Waarom een k ort geding van Bot tegen NRC ? Toevallig niet waar? Wat te doen tegen dat misbruik?
Opening van zaken en ook een verbod op lobbywerk voor alle politic om te werken als lobbyist zowel vóór als ook na hun functie in de politiek!  

Uit Dagblad "De Stem".

Eigenaar Hedwige is woedend op Ben Bot

GOES

Gery De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder, is woedend op voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Die zou zijn rol als minister hebben vermengd met een eerdere rol als lobbyist van de Antwerpse haven, 'notabene de drijvende kracht achter de ontpoldering'.

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Bot was minister in 2005, het jaar dat met Vlaanderen de Scheldeverdragen zijn afgesproken. Daarin werd niet alleen de derde verdieping van de Westerschelde geregeld, maar ook de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Vorige week publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin wordt beweerd dat Bot in 2003 lobbywerk verrichtte voor de haven van Antwerpen. Bart Somers, de voormalige premier van Vlaanderen, zegt in het artikel dat door Bot, die eind 2003 minister werd, een politiek akkoord over de verdieping 'in een stroomversnelling' kwam.

In juni 2011 ijverde Bot, die toen geen minister meer was, in de Volkskrant voor het nakomen van de Scheldeverdragen en dus het onder water zetten van de Hedwigepolder. Juist op dat moment probeerde de toenmalige staatssecretaris Henk Bleker, net als Bot lid van het CDA, een alternatief te vinden voor ontpoldering van de Hedwige. Toen Hans Mieras, de raadsman van De Cloedt, hem destijds daarover om opheldering vroeg, zou Bot hebben geantwoord dat hij 'volstrekt neutraal tegenover' de Hedwigekwestie stond en gewoon had betoogd dat het Scheldeverdrag moest worden uitgevoerd. Mieras: "We weten nu dus dat hij daar niet neutraal tegenover stond. Vermoedelijk is hij onder Vlaamse druk gezet en misschien wel betaald. De Cloedt is hier woedend over. Hij vecht nog steeds voor zijn polder en dit bevestigt voor hem dat er achterkamertjespolitiek is bedreven." De Cloedt en Mieras beraden zich op stappen tegen Bot.

De oud-minister vindt de aantijgingen onzin. "U moet niet geloven wat er in NRC Handelsblad heeft gestaan", reageert hij. "In België had ik de Hedwigepolder niet in mijn dossier. Toen ik in de ministerraad kwam ook niet. Ik heb nooit iets met de Hedwigepolder te maken gehad. Voor ik in het kabinet zat, had ik zelfs nog nooit van die polder gehoord."

Is er een spel gespeeld in het tot standkomen van overeenkomsten met Vlaanderen?.

 

Wie kun je nog vertrouwen in de politiek??

Zijn we teruggekeerd in de 16de eeuw, toen kerk en staat ook rot en verdorven waren en de bevolking in opstand kwam?
HET LIJKT ER OP!
De aandacht voor de schilderijen van Jeroen Bosch , in deze tijd, nemen ons mee naar die verdorvenheid die vooraf ging aan genoemde opstanden en onvrede onder de bevolking . 
Alleen kunnen die straks  niet uitgevochten worden op slagvelden en door afzonderlijke staten. We leven in een wereld van Brandhaarden die overal bezig zijn op te laaien.Onbeheersbaar.!

Op de hoogte blijven