Bijeenkomst kwartiermakers Gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon 
“Het lijkt positief” - “eerst zien en dan geloven” - waarin wel een aantal zaken werden voorgesteld / benoemd die het merendeel van de aanwezigen als muziek in de oren klonk. Nu maar hopen dat dit hogerop bij Provincie, Tafel van Borging en Tweede Kamer ook zo wordt beleefd en gehonoreerd.
Dat is het gevolg van het verzoek( ruim 40.000 handtekeningen) tot opnieuw behandelen in de Tweede Kamer. 
 Jammer dat wij geen 40.000 handtekeningen konden verzamelen!

Hierbij een filmopname van de bijeenkomst 30 januari van REDONZEPOLDERS te Westdorpe. 
 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 
 

Gecontroleerde inudatie

Na de eerste oproer werd via bemoeienis van Dhr Nijpels de  commissie  Maljers ingesteld om de burgers en instanties gelegenheid te geven alternatieve te geven inzake het onder water ztten van talloze poldergebieden langs de oevers van de Westerschelde.Een 10 tal voorstellen waren variaties op het plan Waterduenen, waarbij de dijken in tact werden gelaten, met op meerdere plaatsen doorlaatsluizen .Boeren kregen het beheer. Niet de hele polder kwam onder het zoute water. In noodsituaties kon het hele gebied als potpolder worden gebruikt door de boerderijen op terpen te plaatsen. Toepassingen van zilte cultuur. Kweken van vis en schelpdieren behoorden tot de mogelijkheden.

Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers) 
 Documenten zie rapport Maljers op blz 49  klik dus hiervoor op   maljers_rapport

In onderstaand verslag zijn de voorstellen beoordeeld met de kennis van zaken in 2006
Dat is 10 jaar geleden. Die inzichten zijn toegepast op het hele arsenaal van polders langs de oevers van de Westerschelde, waarin meerdere eigenaren wonen en ook bevolking. De inzichten inzake natuurherstel zijn achterhaald. Wat blijft is de besluitvorming in een verdrag met een buurland. Hoe die ontpoldering plaats vindt staat niet beschreven in dat verdrag. 
In dat verdrag staat enkel dat de Hedigepolder onder water moet. Niet meer en niet minder! De Nederlandse Staat bepaalt de wijze waarop. De inzichten van 2005 zijn niet meer voor Europa te verdedigen!! De afwijzende kritiek in dit onderstaand rapport is niet meer van toepassing op de Hedwigepolder met één eigenaar. Dan kan in die polder de zeewering worden gespaard en wordt de vernietiging niet onherstelbaar!!        

 

 Alternatief 5g Uit het rapport Maljers over Binnendijkse zoute natuur
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde blz  49 in dat Maljersrapport.
Beschrijving van het alternatief Er is een aanzienlijk aantal (10) voorstellen ingediend die erop neerkomen dat de bestaande primaire waterkering wordt gehandhaafd, maar waar nodig voorzien
wordt van in- en uitlaatwerken om zout water toe te laten en enige waterstandsvariatie te creëren in de achterliggende polder. Doel is de ontwikkeling van binnendijkse natuur, eventueel in combinatie met zilte landbouw. Soms betreft het bestaande natuur (bijv. de Zwaakse Weel), soms een bestemmingsverandering van landbouwgebied. Vaak wordt voorgesteld de boeren een rol te geven in de ontwikkeling en het beheer van de nieuwe natuurgebieden. Het project Waterdunen in de Oud-Breskenspolder en aangrenzende polders bij Breskens is een voorbeeld van dit type alternatief. Het gaat in dat geval om een project in het kader van het aanpakken van zwakke schakels in de kustverdediging. Een gebied van omstreeks 340 hectare wordt deels ingericht voor verblijfsrecreatie, deels als
recreatienatuur en deels als natuurgebied. Voorzien is dat op beperkte schaal zout water wordt ingelaten. Beschrijving huidige situatie, met name wat flora en fauna betreft De meeste voorstellen hebben betrekking op landbouw-gronden, maar er zijn ook voorstellen die betrekking hebben op kreekresten en laaggelegen zilte terreinen. De huidige situatie bij Waterdunen betreft een camping en
terrein voor verblijfsrecreatie in en onmiddellijk achter de duinen (ca. 80 hectare); het overige gebied is grotendeels landbouwgebied.
Technische uitvoerbaarheid De bouw van in- en uitlaatwerken is technisch goed mogelijk en er is in Nederland veel ervaring mee, zij het wellicht wat minder met voorzieningen die zowel in- als uitlaat mogelijk moeten maken. Een punt van aandacht is de verlegging, c.q. verlenging van de grens tussen zout en zoet water en de daarmee samenhangende verziltingsproblematiek. Juridische itvoerbaarheid De meeste benodigde grond zal particulier bezit zijn. Natuurbeschermingswetgeving (Vogel- en Habitat-richtlijnen, Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet)
De bedoelde gebieden zijn niet aangewezen als Natura-2000-gebied. Bij kleine getijverschillen binnendijks zullen deze alternatieven geen bijdrage van belang leveren aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde opleveren. Naarmate het getijverschil groter wordt, zal dat meer het geval zijn maar dan rijst de vraag wat het verschil met ontpolderen is.
Wijziging bestemming van (delen van) de polders moet worden doorgevoerd. Als het hier een primaire waterkering betreft, zal mogelijk door de provincie Zeeland als beheerder van de waterkering een plan moeten worden opgesteld op basis van de Wet op de waterkering. Op basis van dat plan, dat met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure tot stand komt, worden alle besluiten gecoördineerd die betrekking hebben op de aanpassing van de waterkering. Daaronder zullen in ieder geval de benodigde bouwvergunningen vallen. De aanpassing van de waterkering lijkt in ieder geval mer-beoordelingsplichtig en is mogelijk mer-plichtig. Hydraulische en geomorfologische effecten Behalve lokaal bij de in- en uitlaatwerken, zijn er geen noemenswaardige effecten op de waterbeweging en de morfologie in het estuarium.  
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Ecologische effecten. Het alternatief voorziet er in dat in huidige zoete milieus zout water met enige getijbeweging wordt ingelaten.
Door de kleine hoeveelheid water zal de opslibbing in het binnendijkse gebied klein zijn. Dat geldt ook voor omvang van de biogeochemische processen (mineralisatie) in het gebied. Alleen indien het te inunderen gebied vlak ligt, is het mogelijk dat het gehele gebied verzilt en dat zich er een levensgemeenschap van slikken en/of schorren ontwikkelt. Met enig reliëf in het overstroomde gebied zal slechts een gedeelte van de oppervlakte in slik of schor veranderen. De plantengroei zal een zilt karakter hebben met meerdere soorten die ook op schorren thuishoren. Ook als broed-gebied zal zo’n gebied meerdere soorten vogels kunnen herbergen die ook op schorren broeden. Als voedselgebied voor vogels zullen de schorren in zo’n gebied mogelijk gelijkwaardig zijn aan buitendijkse schorren, maar de slikken zullen veel minder voedsel voor steltlopers bevatten dan buitendijkse slikken. Ook de kinderkamerfunctie voor jonge vis zal veel geringer zijn dan die van buitendijkse slikken. Naarmate meer water per getijperiode wordt ingelaten, zullen deze alternatieven meer gaan lijken op buitendijkse gebieden. Bij maximale waterinlaat, dus binnendijks een compleet getij, is er nauwelijks nog verschil maar dan rijst de vraag wat het verschil met ontpolderen nog is. In het geval van Waterdunen ligt het landbouwgebied op circa 1,2 m + NAP, terwijl het gemiddeld hoogwaterniveau omstreeks 2,0 m + NAP is (hoogwater bij dood tij en springtij gemiddeld resp. 1,5 en 2,4 m +NAP). Dat betekent dat met relatief kleine hoeveelheden zeewater hooggelegen slikken en schorren kunnen worden ontwikkeld, mits het getij vrijwel volledig wordt toegelaten.
Effecten op maatschappelijke functies (bewoning,landbouw, recreatie enz.) Voor de meeste voorgestelde binnendijkse zoute terreinen is landbouwgrond nodig, maar in sommige gevallen zou de nieuwe natuur in bestaande natuurgebieden moeten worden aangelegd. Via verzilting kan de landbouw in de omgeving van het nieuwe natuurgebied schade ondervinden. Anderzijds ontstaan mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in de recreatiesector.
Kosten De kosten betreffen grondverwerving, de bouw van in- en uitlaatwerken en mogelijk schadevergoeding aan aangrenzende agrarische bedrijven vanwege verzilting.Daarnaast beheerskosten, die waarschijnlijk niet volledig uit de opbrengsten te dekken zijn. 
Conclusie: Aspect Beoordeling. Natuur (negatief)-Juridische haalbaarheid twijfelachtig. Maatschappelijke haalbaarheid (negatief)-Kosten dekkend + Veiligheid ? Eindoordeel (negatief)

Voor de natuur zijn de zilte levensgemeenschappen niet overeenkomstig die in de Westerschelde, tenzij grote getijverschillen worden gerealiseerd. Met kleine getijverschillen wordt dus ook geen bijdrage geleverd aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in de Westerschelde. Maatschappelijk is er het probleem dat ook voor dit alternatief landbouwgrond nodig is. Economisch zijn de kosten te overzien. De veiligheid blijft gewaarborgd. De Commissie is van mening dat de alternatieven met een geringe getij-invloed geen alternatief zijn voor ontpoldering. Naarmate de getij-invloed groter wordt, zoals gesuggereerd voor het plan Waterdunen, wordt de bijdrage aan de gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde groter.
 

 In het boek “Dit is mijn Hof “van Chris de Stoop wordt de teloorgang beschreven van het duizendjarig cultuurgebied met zijn bewoners in de polders tussen de Nederlandse grens en het Waasland van Beveren, en Doel. Het Syrië van de Lage Landen. Ook hier worden mensen het leven onmogelijk gemaakt en verdreven van hun  geboortegrond . Kapot gemaakt wat generaties lang in duizend jaar is opgebouwd, ja, eeuwenlang.

In het hoofdstuk “De Razzia” in dat boek worden zijn broer en zijn moeder overvallen of ze misdadigers zijn: Helikopters hangen in de lucht, de politie heeft de boerderij omsingeld of ze moordenaars op het spoor zijn en controleurs jagen de beesten in de wei de stuipen op het lijf. In het  huis wordt de hele inboedel zonder enig respect overhoop gehaald. Men graait met vuile handen in het pas gewassen en gestreken linnengoed en respectloos haalt men de papieren van hun overleden vader uit de laden. Veel ervan belandt ook op de nog niet aangeveegde vloer..

Ik lees nu met instemming van de schrijver een kort fragment voor:  onderaan bladzijde 206 :CITAAT!
Ik herinner me dat hij die gemeen grijnzende inspecteur wel drie keer vroeg“ Wie heeft dan de politie op mijn dak gestuurd “. “Mest beter uw eigen stal uit”, zei de controleur dreigend, “Scary Man! Toen riep mijn bejaarde moeder met krakende stem iets wat ik mijn leven lang niet zal vergeten…:”Ge moogt alles onderzoeken, ge moogt boetes geven, maar ge moogt niet iemand zijn eer afpakken!”De inspecteur keek haar perplex aan.

Toen de controleurs vertrokken, begon mijn broer zijn beesten te voederen alsof zijn leven ervan afhing.
Hij zette in de voederstal maïs en meel klaar voor de volgende morgen. Hij inspecteerde de wei,waar de rust was weergekeerd. Hij deed in de schemer de laatste ronde om te zien of alle deuren en hekken vergrendeld waren. Daarna zat hij zich dood te roken op zijn zwarte sofa. Ik zag dat hij helemaal uit zijn doen was.Hij was diep geraakt en gekraakt.

Korte tijd later kwam er weer een controleur. Hij keek de oormerken en registers na en kwam tot de vaststelling dat een zojuist aangekocht rund nog niet was ingeschreven. Mijn broer zei dat hij dat in alle commotie vergeten was en maakte het snel in orde. De controleur stemde er in mee in. Toch kwam er daarna een brief dat mijn broer als sanctie alle zoogkoeienpremies voor het hele jaar verloor. Het ging over duizenden euro’s ,voor één administratief foutje.

“Het is toch zo?” schokschouderde hij tijdens mijn traditionele zondagsbezoek. ”Het is zo,” zei ik. Hij staarde naar buiten en trok aan zijn sigaret.Ik volgde  de rook die omhoog kringelde langs een gele, kleverige vliegenvanger, waaraan insecten hingen te wriemelen en te sterven. Het was alsof hij meer rookte dan ademhaalde. “Zeg nu zelf”, zei hij. Ik zweeg. “Zeg nu zelf, ze willen ons kapot maken”. Ik knikte. Het was d’r op of d’r onder.Hij was het helemaal zat.
Punt. Uit.  Einde citaat. 
Kort daarop stapte ook zijn broer uit het leven.

18 februari 2016 infoavond Knokke

Op 18 februari 2016 wordt er een uitgebreide infoavond georganiseerd in Knokke (BE) waarbij ook alle Vlaamse partijen aanwezig zullen zijn. Meer weten?
Zie:www.zwininverandering.eu

Duurzaam behoud en uitbreiding van natuurgebied Het Zwin
Het Zwin is een natuurgebied op de grens van Nederland en Vlaanderen. Het is een intergetijdengebied dat bestaat uit schorren en slikken. Slikken zijn laaggelegen modderplaten die bij vloed overstromen en bij eb droog staan. Schorren zijn hoger gelegen delen van het intergetijdengebied die maar een paar keer per jaar onderlopen en begroeid zijn met bijzondere planten.

Natuurgebied het Zwin wordt bedreigd. Het unieke landschap van slik en schor verzandt en slibt dicht. Zonder ingrepen zal het Zwin op termijn niet meer in verbinding staan met de Noordzee en verandert het type landschap waardoor de unieke estuariene natuur verloren gaat. Kustvogels raken hierdoor hun leefgebied kwijt en de bijzondere slikken en schorren gaan verloren.

Om dit tegen te gaan wordt het Zwin uitgebreid met 120 hectare, waarvan 10 hectare op Nederlands grondgebied en 110 hectare op Vlaams grondgebied.                       

Welke werkzaamheden staan gepland in het Zwin?

 • Bouw van een nieuwe waterkerende dijk
 • Afgraven van de bestaande internationale dijk
 • Uitdiepen en verbreden van de hoofdgeul in het bestaande Zwin
 • Herstel van broedvogeleilanden in het bestaande Zwin op Vlaams grondgebied
 • Recreatieve mogelijkheden zoals fiets- en wandelpaden binnen- en buitendijks, een vlonder pad en diverse uitkijkpunten.

Meer weten over de plannen rondom het Zwin?

Ziewww.zeeland.nl/natuurpakket enwww.zwininverandering.eu

Aan de lezers van de Nieuwsbrief “Red onze Polders”.

Uw aandacht gevraagd voor:

Onderwerp: Film Onder de Oppervlaktevan Digna Sinke over de politieke besluitvorming rond de Hedwigepolder komende maandagavond 1 februari om 20.30 uur wordt uitgezonden op Ned 2   In programmablad (VPRO) wijdt de schrijver Bas Heijne er een schitterend commentaar aan. “Wat de film op een pijnlijke manier laat zien is hoe berekenend het populisme van de huidige generatie politici is. Want vanaf het begin stond vast dat België en Europa Nederland aan het verdrag zouden houden. Alle beloftes aan betrokkenen die er fel tegen waren  of er mee in hun maag zaten waren vals. Er werd door politici gevleid, gepaaid, getraineerd, gedeald en gelogen, van Balkenende tot Rutte, van Gerda Verburg tot Henk Bleker”. Alleen Cees Veerman deed er niet aan mee omdat hij dat een akelige vorm van kiezersbedrog vond met “een funest effect op het vertrouwen en het geloof in de politiek”.

Vriendelijke groet

Nout en Magda de Feijter

ONTROERENDE VERHALEN.
op de Nieuwjaarsbijeenkomst in Westdorpe 30 jan 2016

BOEIENDE LZEZING IN WESTDORPE OP 30 JANUARI VAN DE SCHRIJVER VAN het boek
mijn hofDIT IS MIJN HOF dhr Chris de Stoop.

In het kort samengevat:

De Hedwigepolder, de beroemdste polder van de lage landen, op de Zeeuwsch-Vlaamse grens, moet en zal onder water worden gezet.

Deze polder is symbool geworden voor het oude boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden. Dit raakt de bevolking diep in de ziel.

Schrijver Chris de Stoop, boerenzoon uit de streek, keert terug naar de ouderlijke hoeve, die van de ene op de andere dag leeg is komen te staan.

Terwijl hij de boerderij bestuurt, ziet hij hoe het landschap om zich heen verandert.

De auteur ziet om naar het boerenleven dat het land maakte tot wat het was, duizend jaar lang.

En hij kijkt met verbijstering naar het geradbraakte land dat het geworden is.


polder.natuur.Waasland.haven

Want in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen en België worden boerderijen onteigend en waardevol cultuurland (in Nederland o.a. de Hedwigepolder) onder water gezet als 'natuurcompensatie' voor de uitbreiding van de havens van Antwerpen.

Dat dit de inwoners van het gebied niet onberoerd laat is voor de hand liggend: de door overheid en 'de Groenen' afgedwongen maatregelen zijn voor hen vaak onbegrijpelijk: rijke akkergrond worden schrale moerassen, bewoners moeten verdwijnen.

Chris de Stoop, afkomstig uit de streek, verhaalt over de ONDERGANG  van het eigen familiebedrijf, gekoppeld aan de verwoesting van de streek.

Niet alleen landschap en bedrijven worden verwoest, maar ook de sociale structuur en de gemeenschap gaan ten onder. Het boek, geschreven in literaire stijl, vertelt zowel het persoonlijk verhaal van de schrijver, als het verhaal van een land dat ooit de trots van de bewoners was, maar dat nu door politiek en economie ten onder dreigt te gaan. Deze mengeling van non-fictie en roman geeft de lezer inzicht in de vaak pijnlijke strijd tussen streekbewoners en overheid.


De hele zaal was doodstil en geroerd door zijn voordracht, zijn woordkeuze en zijn bewogen meeslepende stem. Juist de medestanders van Red Onze Polders konden zich inbeelden in zijn gevoelens , die zij vanuit hun milieu, hun afkomst in hun ziel raakten.

Ga het boek lezen en geef gehoor aan de roep van de schrijver:

koop


BLIJF REBELS, BLIJF JE STEM VERHEFFEN TEGEN HET ONRECHT,

GEEF JE NIET GEWONNEN.


LUCTOR ET EMERGO

P.S.

Laatste Zeeuwse lezingen van Chris de Stoop over ‘Dit is mijn hof’: 

15 februari om 19 u 30 in Meliskerke in boekhandel De Boekenmolen

17 februari om 20 u in Hulst in Café De Jonkheer

baeckermat
ZATERDAG 30 JANUARI WAREN WE BIJEEN OM TE LUISTEREN
Naar een boeiende uiteenzetting van Dhr. Koch van het gelijknamige burau-adviesorgaan gevestigd te Goes en Terneuzen

Zijn visie bracht duidelijk aan het licht dat ten gevolge van de klimaatontwikkeling, het stijgen van de zee ( 3 meter) binnen 20 tot 50 jaar zo spoedig mogelijk overal langs de kust de “zeegaten” moeten worden afgesloten, de beschermende duinen en dijken verhoogd.  
Of door een kunstmatig nieuw aan te aangelegde “strandwal” ons land te behoeden voor overstromingen. Dieper in het land gelegen zeehavens zullen hun infrastructuur moeten wijzigen zoals Hamburg, Rotterdam en Antwerpen.
Wie daar nu nog niet aan begonnen is ligt nu al op achterstand.
In dat licht bezien brengt ons de WAANZIN van het ONTPOLDEREN nu nog duidelijker in beeld.
Wat de Wester-Schelde betreft moeten we terug naar vroeger , (dat roepen de natuurfanaten toch ook?) naar de toestand rond 1100 toen de Honte een riviertje was dat uitmondde in het water van de Noordzee, zoals Rijn, Maas en Schelde.

Grote stormen en verhoging van het zeeniveau verwoestte toen de natuurlijke strandwal en in ons land verdwenen grote delen in de golven.
Nog voordat die ondergelopen polders weer terug konden worden hersteld werden door de godsdienstoorlogen grote delen in Zeeuwsch-Vlaanderen opnieuw onder water gezet. Zowel door Spanjaarden als door de Opstandige aanhangers van Willem van Oranje.
Dit Vlaamse gebied werd na de Vrede van Munster in 1648 een “Wingewest “ en alle handel via de Schelde vanuit het vijandige Vlaanderen werd verboden.
Het verdrag omtrent 1839 waarin door Noord-Nederland werd afgesproken dat er vrije doorvaart voor België zou worden verleend wordt nu dus achterhaald door het toenemend overstromingsgevaar.
Het is nog maar kort gelden dat door storm en springtij het water tot enkele centimeters bovenaan de extra verhoogde kademuur stond in Antwerpen. Daarachter stonden grote delen in de stad al onder water.
Wat staat ons te wachten?
In de  riviermondingen van de Elbe bij Hamburg, van de Nieuwe waterweg bij Rotterdam en van de Wester-Schelde bij Vlissingen-Breskens moeten worden voorzien van een “Zeewering”. Wat houdt dat in voor de Wester-Schelde?
Afsluiting tussen Vlissingen en Breskens met doorlaatsluizen, wegverbinding, uitwateringssluizen, containerterminals en daarvoor aan de zeezijde beschermende recreatie-eilanden met schorren en slikken. 
TALLOZE PLANNEN LIGGEN AL KLAAR. NU NOG DE STROPERIGE POLITIEK EN DE UITSCHAKELING VAN ACHTERHAALDE ARGUMENTEN. 
GEEN DWAZE ONTPOLDERING MEER DIE UITSLUITEND VERNIELEN!!

De titel  Ja,de Hertogin Verdrinkt

Verwijst naar de nieuwe website die ons een blik gunt op de schoonheid, de vergankelijkheid,
de geschiedenis van een cultureel gebied voordat het verwoest wordt hier en niet verder

en zinsloos ten onder gaat.

Klik dus regelmatig op onderstaande site en zet die bij je favorieten!!!  
MET NAME DE VIDIOPORTRETTEN OP DEZE SITE LATEN DESKUNDIGEN AAN HET WOORD DIE VAN DE ACHTERHAALDE HOBBY-IDEEEN VAN GEDREVEN NIEUWE NATUURMAKERS GEEN SPAAN HEEL LATEN.

www.standplaats-hedwige.info  .

Informatiebijeenkomst werkzaamheden in het Zwin

14 januari 2016Nieuws

Op donderdag 4 februari 2016 is er vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond over de werkzaamheden in het Zwin die vanaf april 2016 gaan plaatsvinden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het dorpshuis van Retranchement, Markt 1 door de Provincie Zeeland in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Iedereen is van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma donderdag 4 februari 2016

Locatie: dorpshuis van Retranchement, Markt 1

 • 18.30 uur inloop met koffie en thee
 • 19.00 uur welkomstwoord door Carla Schönknecht, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • 19.10 uur presentatie over de werkzaamheden
 • 20.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.15 uur einde programma

Aanmelden informatieavond

Graag horen we of we op uw komst mogen rekenen.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw D. van Zalen, projectsecretaris van het Natuurpakket Westerschelde via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefoonnummer 0118 - 63 15 22.

Duurzaam behoud en uitbreiding van natuurgebied Het Zwin

Het Zwin is een natuurgebied op de grens van Nederland en Vlaanderen. Het is een intergetijdengebied dat bestaat uit schorren en slikken. Slikken zijn laaggelegen modderplaten die bij vloed overstromen en bij eb droog staan. Schorren zijn hoger gelegen delen van het intergetijdengebied die maar een paar keer per jaar onderlopen en begroeid zijn met bijzondere planten.

Natuurgebied het Zwin wordt bedreigd. Het unieke landschap van slik en schor verzandt en slibt dicht. Zonder ingrepen zal het Zwin op termijn niet meer in verbinding staan met de Noordzee en verandert het type landschap waardoor de unieke estuariene natuur verloren gaat. Kustvogels raken hierdoor hun leefgebied kwijt en de bijzondere slikken en schorren gaan verloren.

Om dit tegen te gaan wordt het Zwin uitgebreid met 120 hectare, waarvan 10 hectare op Nederlands grondgebied en 110 hectare op Vlaams grondgebied.                       

Welke werkzaamheden staan gepland in het Zwin?

 • Bouw van een nieuwe waterkerende dijk
 • Afgraven van de bestaande internationale dijk
 • Uitdiepen en verbreden van de hoofdgeul in het bestaande Zwin
 • Herstel van broedvogeleilanden in het bestaande Zwin op Vlaams grondgebied
 • Recreatieve mogelijkheden zoals fiets- en wandelpaden binnen- en buitendijks, een vlonder pad en diverse uitkijkpunten.

18 februari 2016 infoavond Knokke

Op 18 februari 2016 wordt er een uitgebreide infoavond georganiseerd in Knokke (BE) waarbij ook alle Vlaamse partijen aanwezig zullen zijn. Meer weten?
Zie: www.zwininverandering.eu

Meer weten over de plannen rondom het Zwin?

Zie www.zeeland.nl/natuurpakket en www.zwininverandering.eu


 

Op de hoogte blijven